Services - 220109-2017

09/06/2017    S109    - - Services - Contract notice - Open procedure 

Poland-Warsaw: Supervision of building work

2017/S 109-220109

Contract notice – utilities

Services

Legal Basis:

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A.
ul. Mszczonowska 4
Warszawa
02-337
Poland
Contact person: Klaudia Bolanowska-Kawulska
Telephone: +48 222201570
E-mail: klaudia.bolanowska@gaz-system.pl
Fax: +48 222201874
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: http://www.gaz-system.pl

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.gaz-system.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6)Main activity
Production, transport and distribution of gas and heat

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Świadczenie usług nadzoru nad inwestycją „Budowa gazociągu DN1000 Zdzieszowice-Wrocław, odc. Zdzieszowice-Brzeg”.

Reference number: ZP/2017/06/0046/PI
II.1.2)Main CPV code
71247000
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem Zamówienia jest:

1) wykonanie czynności związanych z pełnieniem kompleksowego nadzoru inwestorskiego i przyrodniczego nad procesem budowlanym,

2) zarządzanie i koordynacja realizacji ww. budowy z wykorzystaniem metodyki zarządzania projektami zgodnie z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o zamówieniu,

3) współpraca z podmiotem pełniącym funkcje nadzoru autorskiego,

4) weryfikacja dokumentacji technicznej,

5) udział w odbiorach związanych z realizacją inwestycji,

6) wypełnianie obowiązków sprawozdawczych,

7) udział w przeglądach w okresie gwarancyjnym,

8) kontrola rozliczeń finansowych Inwestycji przedkładanych przez WRB wraz z rozliczeniem końcowym Inwestycji,

9) inne czynności nadzorcze lub zarządcze powierzone przez Zamawiającego.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL
II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem Zamówienia jest:

1) wykonanie czynności związanych z pełnieniem kompleksowego nadzoru inwestorskiego i przyrodniczego nad procesem budowlanym,

2) zarządzanie i koordynacja realizacji ww. budowy z wykorzystaniem metodyki zarządzania projektami zgodnie z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o zamówieniu,

3) współpraca z podmiotem pełniącym funkcje nadzoru autorskiego,

4) weryfikacja dokumentacji technicznej,

5) udział w odbiorach związanych z realizacją inwestycji,

6) wypełnianie obowiązków sprawozdawczych,

7) udział w przeglądach w okresie gwarancyjnym,

8) kontrola rozliczeń finansowych Inwestycji przedkładanych przez WRB wraz z rozliczeniem końcowym Inwestycji,

9) inne czynności nadzorcze lub zarządcze powierzone przez Zamawiającego.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 33
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: 720286.
II.2.14)Additional information

POIS.07.01.00-00-0003/16.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. Nie podlegają wykluczeniu z Postępowania o udzielenie Zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) – pkt 23) Ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.).

2. Z Postępowania o udzielenie Zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1), pkt 2) i pkt 8) Ustawy.

Do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania oferty oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Rzeczone oświadczenie Wykonawca jest zobowiązany złożyć w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zwanego dalej „jednolitym dokumentem”.

a) W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, wymóg złożenia jednolitego dokumentu dotyczy każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w Postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w Postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

b) Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w Postępowaniu oraz spełniania, w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w Postępowaniu, składa jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.

Dokumenty, które będą wymagane na podstawie art. 26 ust. 1 Ustawy zostały wskazane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Powyższe dotyczy również Sekcji III.1.2) i III.1.3) ogłoszenia o zamówieniu, chyba że Zamawiający nie opisał warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

1. Potwierdzą posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000 PLN (słownie: jeden milion złotych).

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. W okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali, co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonywaniu nadzoru inwestorskiego obejmującego co najmniej branżę technologiczną, nad budową lub przebudową co najmniej 20 km odcinka stalowego rurociągu do przesyłu paliw płynnych lub gazowych, o ciśnieniu powyżej MOP 1,6 MPa. Za branżę technologiczną Zamawiający uznaję branżę, która obejmuje swoim zakresem, co najmniej spawanie i ułożenie w wykopie stalowego rurociągu do przesyłu paliw płynnych lub gazowych.

2. Dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadającymi niezbędne do jego wykonania kwalifikacje zawodowe i doświadczenie, w tym:

a) Kierownikiem Kontraktu

b) Inspektorem Nadzoru Robót Technologicznych A

c) Inspektorem Nadzoru Robót Technologicznych B

d) Inspektorem Nadzoru Robót Sanitarnych

e) Inspektorem Nadzoru Robót Elektrycznych

f) Inspektorem Nadzoru Robót Drogowych

g) Inspektorem Nadzoru Robót Konstrukcyjno-Budowlanych

h) Inspektorem Nadzoru Robót Telekomunikacyjnych

i) Ekspertem Nadzoru Robót Spawalniczych

j) Ekspertem Nadzoru Ochrony Przeciwkorozyjnej

k) Ekspertem Nadzoru ds. BHP

l) Ekspertem Nadzoru ds. systemu zapewnienia jakości

m) Ekspertem Nadzoru ds. automatyki

n) Ekspertem Nadzoru Przyrodniczego

Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji ww. personelu.

Ze względu na ograniczoną ilość znaków, szczegółowy opis warunków opisanych powyżej został zawarty w SIWZ.

III.1.4)Objective rules and criteria for participation
III.1.5)Information about reserved contracts
III.1.6)Deposits and guarantees required:

Wykonawca będzie zobowiązany zabezpieczyć ofertę wadium w wysokości: 100 000 PLN (słownie: sto tysięcy złotych).

III.1.7)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
III.1.8)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia do oferty należy dołączyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia przedłożenia umowy regulującej współpracę tych podmiotów.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession
III.2.2)Contract performance conditions:
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 19/07/2017
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 19/07/2017
Local time: 11:00
Place:

Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A.

ul. Mszczonowska 4

02-337 Warszawa.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

1. Uwaga do Sekcji IV.2.6) ogłoszenia: Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587803

Internet address: www.uzp.gov/kio

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
07/06/2017