Services - 220109-2017

09/06/2017    S109    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Nadzór nad robotami budowlanymi

2017/S 109-220109

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A.
ul. Mszczonowska 4
Warszawa
02-337
Polska
Osoba do kontaktów: Klaudia Bolanowska-Kawulska
Tel.: +48 222201570
E-mail: klaudia.bolanowska@gaz-system.pl
Faks: +48 222201874
Kod NUTS: PL

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.gaz-system.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.gaz-system.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i energii cieplnej

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usług nadzoru nad inwestycją „Budowa gazociągu DN1000 Zdzieszowice-Wrocław, odc. Zdzieszowice-Brzeg”.

Numer referencyjny: ZP/2017/06/0046/PI
II.1.2)Główny kod CPV
71247000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem Zamówienia jest:

1) wykonanie czynności związanych z pełnieniem kompleksowego nadzoru inwestorskiego i przyrodniczego nad procesem budowlanym,

2) zarządzanie i koordynacja realizacji ww. budowy z wykorzystaniem metodyki zarządzania projektami zgodnie z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o zamówieniu,

3) współpraca z podmiotem pełniącym funkcje nadzoru autorskiego,

4) weryfikacja dokumentacji technicznej,

5) udział w odbiorach związanych z realizacją inwestycji,

6) wypełnianie obowiązków sprawozdawczych,

7) udział w przeglądach w okresie gwarancyjnym,

8) kontrola rozliczeń finansowych Inwestycji przedkładanych przez WRB wraz z rozliczeniem końcowym Inwestycji,

9) inne czynności nadzorcze lub zarządcze powierzone przez Zamawiającego.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem Zamówienia jest:

1) wykonanie czynności związanych z pełnieniem kompleksowego nadzoru inwestorskiego i przyrodniczego nad procesem budowlanym,

2) zarządzanie i koordynacja realizacji ww. budowy z wykorzystaniem metodyki zarządzania projektami zgodnie z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o zamówieniu,

3) współpraca z podmiotem pełniącym funkcje nadzoru autorskiego,

4) weryfikacja dokumentacji technicznej,

5) udział w odbiorach związanych z realizacją inwestycji,

6) wypełnianie obowiązków sprawozdawczych,

7) udział w przeglądach w okresie gwarancyjnym,

8) kontrola rozliczeń finansowych Inwestycji przedkładanych przez WRB wraz z rozliczeniem końcowym Inwestycji,

9) inne czynności nadzorcze lub zarządcze powierzone przez Zamawiającego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 33
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: 720286.
II.2.14)Informacje dodatkowe

POIS.07.01.00-00-0003/16.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. Nie podlegają wykluczeniu z Postępowania o udzielenie Zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) – pkt 23) Ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.).

2. Z Postępowania o udzielenie Zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1), pkt 2) i pkt 8) Ustawy.

Do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania oferty oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Rzeczone oświadczenie Wykonawca jest zobowiązany złożyć w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zwanego dalej „jednolitym dokumentem”.

a) W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, wymóg złożenia jednolitego dokumentu dotyczy każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w Postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w Postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

b) Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w Postępowaniu oraz spełniania, w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w Postępowaniu, składa jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.

Dokumenty, które będą wymagane na podstawie art. 26 ust. 1 Ustawy zostały wskazane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Powyższe dotyczy również Sekcji III.1.2) i III.1.3) ogłoszenia o zamówieniu, chyba że Zamawiający nie opisał warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Potwierdzą posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000 PLN (słownie: jeden milion złotych).

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. W okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali, co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonywaniu nadzoru inwestorskiego obejmującego co najmniej branżę technologiczną, nad budową lub przebudową co najmniej 20 km odcinka stalowego rurociągu do przesyłu paliw płynnych lub gazowych, o ciśnieniu powyżej MOP 1,6 MPa. Za branżę technologiczną Zamawiający uznaję branżę, która obejmuje swoim zakresem, co najmniej spawanie i ułożenie w wykopie stalowego rurociągu do przesyłu paliw płynnych lub gazowych.

2. Dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadającymi niezbędne do jego wykonania kwalifikacje zawodowe i doświadczenie, w tym:

a) Kierownikiem Kontraktu

b) Inspektorem Nadzoru Robót Technologicznych A

c) Inspektorem Nadzoru Robót Technologicznych B

d) Inspektorem Nadzoru Robót Sanitarnych

e) Inspektorem Nadzoru Robót Elektrycznych

f) Inspektorem Nadzoru Robót Drogowych

g) Inspektorem Nadzoru Robót Konstrukcyjno-Budowlanych

h) Inspektorem Nadzoru Robót Telekomunikacyjnych

i) Ekspertem Nadzoru Robót Spawalniczych

j) Ekspertem Nadzoru Ochrony Przeciwkorozyjnej

k) Ekspertem Nadzoru ds. BHP

l) Ekspertem Nadzoru ds. systemu zapewnienia jakości

m) Ekspertem Nadzoru ds. automatyki

n) Ekspertem Nadzoru Przyrodniczego

Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji ww. personelu.

Ze względu na ograniczoną ilość znaków, szczegółowy opis warunków opisanych powyżej został zawarty w SIWZ.

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

Wykonawca będzie zobowiązany zabezpieczyć ofertę wadium w wysokości: 100 000 PLN (słownie: sto tysięcy złotych).

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia do oferty należy dołączyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia przedłożenia umowy regulującej współpracę tych podmiotów.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/07/2017
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 19/07/2017
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A.

ul. Mszczonowska 4

02-337 Warszawa.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Uwaga do Sekcji IV.2.6) ogłoszenia: Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587803

Adres internetowy: www.uzp.gov/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/06/2017