Supplies - 220287-2022

27/04/2022    S82

Romania-Suceava: Protective gear

2022/S 082-220287

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA
National registration number: RO1590120
Postal address: Bdul 1 Mai nr.6
Town: Suceava
NUTS code: RO215 Suceava
Postal code: 720244
Country: Romania
Contact person: birou protectia muncii-ing.Tomniuc Cristian
E-mail: daniel.robu@rnp.rosilva.ro
Telephone: +40 230217685
Fax: +40 230521783
Internet address(es):
Main address: www.rosilva.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100141792
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: regie autonoma
I.5)Main activity
Other activity: Silvicultura si exploatari forestiere

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Furnizare de echipament de protectie 2022-DSSV

Reference number: 1
II.1.2)Main CPV code
18143000 Protective gear
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Achizitia de echipament de protectie pentru personalul Directiei Silvice Suceava

Nota: In conformitate cu art.160, alin 2 din Legea 98/2016, modificat prin OUG 107/2017, Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet solicitarilor de clarificari sau informatiilor suplimentare in termen de 10 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 920 759.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO215 Suceava
Main site or place of performance:

sediul DS.Suceava

II.2.4)Description of the procurement:

conform caiet de sarcini

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termen de livrare / Weighting: 5
Price - Weighting: 95
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste documente pot fi:

1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;

2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la : art. 166 alin.(2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.;

4. alte documente edificatoare, dupa caz.

5.Ofertantul, ofertantul asociat, subcontractantul, tertul sustinator nu trebuie sa se afle in situatiile prevazute la art. 60, din Legea 98/2016, iar membrii organului de administrare/de conducere/de supraveghere/cu putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul ofertantului/ofertantului asociat/tertului sustinator/ subcontractantului nu trebuie sa se afle in situatiile prevazute la art. 60, din Legea 98/2016 .

Modalitatea de indeplinire:

Se va completa si depune pe langa DUAE ( din sectiunea formulare) pana la data si ora limita de depunere a ofertelor, declaratie privind neincadrarea in situatiile potential generatoare de conflict de interese, asa cum sunt acestea definite la art. 60 din

Legea.nr.98/2016.

NOTA – persoanele care aproba bug. si cu functie de decizie si implicati in procesul de achizitie in cadrul AC: Ing. Sorin Calin Ciobanu - director, Ing. Valerian Solovastru - director tehnic, Ing. Catalin Diaconescu – director comercial, Ec.Mihai Ion Cotos - director economic, Ec. Voda Gabriela – sef birou financiar contabil, jr. Camelia Gradinaru – sef birou juridic, jr.George Eusebiu Rusu-jurist, ing. Cristian Tomniuc – sef birou protectia muncii, ing. Mihai Cezar Straton – birou protectia muncii, ing.Lazar Constantin Mihail – responsabil achizitii, ing. Nichiforel Sultanica Raluca - responsabil achizitii.

Ofertantul are obligatia să fie legal constituit, să aibă dreptul de a furniza produsele solicitate solicitate prin prezenta documentaţie si sa nu se afle in niciuna din situatiile de anulare a constituirii. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.

Modalitatea de indeplinire: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Informatiile din certificatul constatator trebuie sa fie REALE/VALIDE LA DATA PREZENTARII ACESTUIA.

Pentru persoanele juridice/fizice straine, documentele care dovedesc o forma de inregistrare/atestare vor fi prezentate in traducere in limba romana. Traducerea se face de catre un traducator autorizat.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatPrincipalele furnizari similare în ultimii 3 ani, continând valori,perioade de furnizare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Principalele furnizari similare în ultimii 3 ani, continând valori, perioade de furnizare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv prezentarea cel putin a unui document constator/contract/proces-verbal de receptie care sa confirme furnizarea produselor urmeaza a fi prezentate, lasolicitarea autoritatii contractante, de ofertantul clasat pe primul loc, mentionat la sectiunea II.1.4 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 31/05/2022
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 31/08/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 31/05/2022
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Potrivit prevederilor din Legea 98/2016 privind achizitiile , entitatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare, ca dovada preliminara. DUAE poate fi descarcat in vederea completarii si depunerii de la adresa.www.e-licitatie.ro Instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro.

- Înainte de atribuirea contractului entitatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire stabilit in fisa de date, sa prezinte documente justificative actualizate prin care sa demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE.

1. Contractul se va incheia cu operatorul economic castigator.

2. Departajarea ofertelor cu acelasi punctaj situate pe primul loc: in situatia in care doi sau mai multi ofertanti situati pe primul loc au acelasi punctaj autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP si va solicita ofertantilor aflati in aceasta situatie sa transmita in format electronic prin SEAP o noua propunere financiara, iar contractul va fi atribuit ofertantului cu puncajul cel mai mare.In cazul in care si in urma reofertarii punctajele sunt egale, atunci autoritatea contractanta va solicita o noua oferta de pret,pana cand departajarea va putea fi posibila.

3. Fara a aduce atingere prevederilor Legii nr.182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, cu modificarile si completarile ulterioare,operatorul economic va preciza in oferta depusa acele informatii cuprinse in propunerea tehnica si in propunerea financiara considerate a fi confidentiale, clasificate, protejate de un drept de proprietate intelectuala in masura in care, in mod obiectiv, dezvaluirea acestor informatii ar prejudicia interesele legitime ale operatorului economic ,in special in ceea ce priveste secretul comercial si proprietatea intelectuala.

4. Comunicarea rezultatului procedurii:-conform prevederilor Legii nr. 98/2016.

5. Contractul poate fi modificat in baza art.221 din Legea 98/2016.

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

conform lege 101/2016

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Biroul juridic al Directiei Silvice Suceava
Postal address: bdul 1 Mai nr.6
Town: Suceava
Postal code: 720244
Country: Romania
Internet address: www.rosilva.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
22/04/2022