Supplies - 221156-2022

27/04/2022    S82

Poland-Sosnowiec: Solar photovoltaic modules

2022/S 082-221156

Modification notice

Modification of a contract/concession during its term

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Sosnowiec – reprezentowana przez Prezydenta Miasta Pana Arkadiusza Chęcińskiego
Postal address: al. Zwycięstwa 20
Town: Sosnowiec
NUTS code: PL22B Sosnowiecki
Postal code: 41-200
Country: Poland
Contact person: Magdalena Wyględacz
E-mail: m.wygledacz@um.sosnowiec.pl
Telephone: +48 322960835
Fax: +48 322960581
Internet address(es):
Main address: https://www.um.sosnowiec.pl
Address of the buyer profile: https://www.bip.um.sosnowiec.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa i montaż wraz zaprojektowaniem i uruchomieniem 692 instalacji z pompą ciepła powietrzną.

Reference number: WIZP.271.135.2020
II.1.2)Main CPV code
09331200 Solar photovoltaic modules
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 692 instalacji z pompą ciepła powietrzną.

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
45300000 Building installation work
45320000 Insulation work
45321000 Thermal insulation work
45330000 Plumbing and sanitary works
45331000 Heating, ventilation and air-conditioning installation work
71320000 Engineering design services
45317000 Other electrical installation work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22B Sosnowiecki
Main site or place of performance:

Gmina Sosnowiec

II.2.4)Description of the procurement at the time of conclusion of the contract:

W ramach Części III - dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 692 instalacji z pompą ciepła powietrzną: wykonanie dokumentacji projektowych 692 instalacji z pompą ciepła powietrzną na potrzeby ciepłej wody lub centralnego ogrzewania w prywatnych budynkach lub na gruncie należących do mieszkańców gmin Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny i Zawiercie oraz dostawa elementów instalacji i przeprowadzenie na miejscu montażów instalacji pomp ciepła powietrznych w oparciu wykonaną dokumentację projektową wraz z uruchomieniem i instruktażem. Przewiduje się pięć typów instalacji pomp ciepła powietrznych, w zależności od ich mocy minimalnych (zestawy), w ilościach:

• Zestaw I: pompa ciepła powietrza pracująca na potrzeby podgrzewania ciepłej wody użytkowej (CWU) o mocy cieplnej min. 1,65 kW, w ilości 250 sztuk;

• Zestaw II: pompa ciepła powietrza o mocy cieplnej minimum 7,70 kW, w ilości 48 sztuk;.

• Zestaw III: pompa ciepła powietrza o mocy cieplnej minimum 13,10 kW, w ilości 222 sztuk;

• Zestaw IV: pompa ciepła powietrza o mocy cieplnej minimum 19,70 kW, w ilości 136 sztuk;

• Zestaw V: pompa ciepła powietrza o mocy cieplnej minimum 25,30 kW, w ilości 36 sztuk.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jak również opis sposobu wykonania części zamówienia znajduje się w III cz. SIWZ zatytułowanej: Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU).

II.2.7)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in days: 12
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: takNumer identyfikacyjny projektu: Projekt ubiega się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii - konkurs

Section IV: Procedure

IV.2)Administrative information
IV.2.1)Contract award notice concerning this contract
Notice number in the OJ S: 2021/S 047-117801

Section V: Award of contract/concession

Contract No: WIZP.271.135.2020
Lot No: 3
Title:

Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 692 instalacji z pompą ciepła powietrzną.

V.2)Award of contract/concession
V.2.1)Date of conclusion of the contract/concession award decision:
01/07/2021
V.2.2)Information about tenders
The contract/concession has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: ANTINUS sp. z o.o.
Town: Skierniewice
NUTS code: PL224 Częstochowski
Country: Poland
The contractor/concessionaire is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot/concession (at the time of conclusion of the contract;excluding VAT)
Total value of the procurement: 3 224 030.40 PLN

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Aneks nr 1 do umowy Nr WEG.272.1.3.2021 z dnia 1 lipca 2021 r. zawarty dnia 06.04.2022 r. roku w Sosnowcu z Antinus sp. z o.o.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Town: Warszawa
Country: Poland
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
22/04/2022

Section VII: Modifications to the contract/concession

VII.1)Description of the procurement after the modifications
VII.1.1)Main CPV code
09331200 Solar photovoltaic modules
VII.1.2)Additional CPV code(s)
VII.1.3)Place of performance
NUTS code: PL2 Makroregion południowy
NUTS code: PL22B Sosnowiecki
Main site or place of performance:

Gmina Sosnowiec

VII.1.4)Description of the procurement:

Zważywszy, że w toku wykonywania zamówienia publicznego, powierzonego przez Zamawiającego Wykonawcy na podstawie Umowy nr WEG.272.1.3.2021 z dnia 1 lipca 2021 r. – w związku z zaistnieniem podstaw opisanych w niniejszym aneksie t.j.:

Wykonawca w dniu 17.12.2021 r. wraz z uzupełnieniami z dnia 08.02.2022 r. zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, spowodowaną wzrostem cen surowców,

z których produkowane są komponenty do instalacji pomp ciepła, powołując się na zmiany cen

u producentów i na rynkach światowych, w wyniku istniejącego stanu epidemii spowodowanego pojawieniem się koronawirusa Covid-19.

Strony doszły do porozumienia i uwzględniły przesłanki do zwiększenia wynagrodzenia umownego, skutkiem czego postanowiły, w oparciu art. 15r ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.,

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1842, ze zmianami), dla osiągnięcia przewidzianego Umową celu jakim jest należyte wykonanie przedmiotu Umowy oraz przy uwzględnieniu specyfiki sytuacji społeczno-gospodarczej wywołanej COVID-19,

a także na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz.U. z 2019 r., poz. 1843, ze zmianami) zawrzeć stosowny aneks do umowy, uznając iż powyższe przesłanki stanowiły wystarczającą podstawę do zmiany umowy:

VII.1.5)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in months: 12
VII.1.6)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
Total value of the contract/lot/concession: 3 487 256.68 PLN
VII.1.7)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: Antinus sp. z o.o.
Town: Skierniewice
NUTS code: PL224 Częstochowski
Country: Poland
The contractor/concessionaire is an SME: yes
VII.2)Information about modifications
VII.2.1)Description of the modifications
Nature and extent of the modifications (with indication of possible earlier changes to the contract):

Zmienia się treść § 9 ust. 2 Umowy, który po zmianie otrzymuje brzmienie:

1. Ustalone całkowite wynagrodzenie Wykonawcy (wartość umowy) wyraża się kwotą: 3 487 256,68 zł brutto, słownie złotych: trzy miliony czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć złotych 68/100, w tym za:

1.1. Za wykonanie projektów instalacji łącznie 7 300,00 zł netto, co wraz z należnym podatkiem od towarów i usług (VAT) w wysokości 23% daje łączne wynagrodzenie 8 979,00 zł brutto.

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za zatwierdzone projekty zrealizowanych instalacji. Cenę za projekt instalacji ustala się na podstawie oferty Wykonawcy, której kopia stanowi załącznik do umowy.

1.2. Za dostawę instalacji wraz z montażem:

1.2.1. 561 038,40 zł brutto za zestawy typu I, z czego za:

a) 54 szt. instalacji montowanych w budynkach jednorodzinnych o powierzchni do 300 m2, 519 480,00 zł netto, VAT 8 %, 561 038,40 zł brutto;

b) (nie dotyczy) instalacji montowanych w budynkach jednorodzinnych o powierzchni ponad 300 m2 (nie dotyczy) netto, VAT 23 % (nie dotyczy) brutto;

1.2.2. 372 453,26 zł brutto za zestawy typu II, z czego za:

a) 13 szt. instalacji montowanych w budynkach jednorodzinnych o powierzchni do 300 m2, 344 864,13 zł netto, VAT 8 % 372 453,26 zł brutto;

b) (nie dotyczy) instalacji montowanych w budynkach jednorodzinnych o powierzchni ponad 300 m2 (nie dotyczy) netto, VAT 23 % (nie dotyczy) brutto;

1.2.3. 1 435 614,29 zł brutto za zestawy typu III, z czego za:

a) 49 szt. instalacji montowanych w budynkach jednorodzinnych o powierzchni do 300 m2, 1 329 272,49 zł netto, VAT 8 % 1 435 614,29 zł brutto;

b) (nie dotyczy) instalacji montowanych w budynkach jednorodzinnych o powierzchni ponad 300 m2 (nie dotyczy) netto, VAT 23 % (nie dotyczy) brutto;

1.2.4. 661 318,77 zł brutto za zestawy typu IV, z czego za:

a) 19 szt. instalacji montowanych w budynkach jednorodzinnych o powierzchni do 300 m2, 612 332,19 zł netto, VAT 8 % 661 318,77 zł brutto;

b) (nie dotyczy) instalacji montowanych w budynkach jednorodzinnych o powierzchni ponad 300 m2 (nie dotyczy) netto, VAT 23 % (nie dotyczy) brutto;

2.2.5 447 852,96 zł brutto za zestawy typu V, z czego za:

a) 10 szt. instalacji montowanych w budynkach jednorodzinnych o powierzchni do 300 m2, 372 280,10 zł netto, VAT 8 % 402 062,51 zł brutto;

b) 1 szt. instalacji montowanej w budynku jednorodzinnym o powierzchni ponad 300 m2, 37 228,01 zł netto, VAT 23 % 45 790,45 zł brutto;

z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.

2. Wykonawca nie może przenosić na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy.

3. Wykonawca zapoznał się szczegółowo z zakresem rzeczowym prac i zobowiązuje się wykonać je w całości za umówioną cenę, wraz z przekazaniem do użytkowania.

4. W przypadku, gdy ze względów niezależnych od Stron w szczególności braku możliwości dokonania instalacji w danej lokalizacji lub rezygnacji właścicieli nieruchomości z uczestnictwa w projekcie i niezrealizowania z tego powodu całego zakresu rzeczowego, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za rzeczywistą liczbę dokonanych instalacji odpowiadające iloczynowi wykonanych instalacji i ich ceny jednostkowej przewidzianej w ofercie i umowie, przy czym niezbędna jest zmiana umowy w drodze stosownego aneksu.

5. Zamawiający zobowiązuje się do zrealizowania nie mniej niż 80% zakresu rzeczowego określonego w § 1 ust. 2 umowy.

§ 2

Zmienia się treść Załącznika nr 4 do umowy – Harmonogram rzeczowo – finansowy, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego aneksu.

VII.2.2)Reasons for modification
Need for modification brought about by circumstances which a diligent contracting authority/entity could not foresee (Art. 43(1)(c) of Directive 2014/23/EU, Art. 72(1)(c) of Directive 2014/24/EU, Art. 89(1)(c) of Directive 2014/25/EU)
Description of the circumstances which rendered the modification necessary and explanation of the unforeseen nature of these circumstances:

Przyczyny wskazane powyżej w Sekcji VII.2.1) Opis modyfikacji

VII.2.3)Increase in price
Updated total contract value before the modifications (taking into account possible earlier contract modifications and price adaptions and, in the case of Directive 2014/23/EU, average inflation in the Member State concerned)
Value excluding VAT: 3 224 030.40 PLN
Total contract value after the modifications
Value excluding VAT: 3 487 256.68 PLN