Supplies - 222005-2021

04/05/2021    S86

Bulgaria-Varna: Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

2021/S 086-222005

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Meditsinski universitet — Varna „Prof. d-r Paraskev Iv. Stoyanov“
National registration number: 000083633
Postal address: ul. „Marin Drinov“ No. 55
Town: Varna
NUTS code: BG331 Варна / Varna
Postal code: 9002
Country: Bulgaria
Contact person: Svetlana Lyubcheva Stoycheva
E-mail: svetlana.stoycheva@mu-varna.bg
Telephone: +359 52677091
Fax: +359 52643116
Internet address(es):
Main address: www.mu-varna.bg
Address of the buyer profile: https://app.eop.bg/buyer/18416
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://app.eop.bg/today/133127
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://app.eop.bg/today/133127
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Education

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Доставка на санитарни и медицински материали и консумативи за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна

Reference number: 2021-022
II.1.2)Main CPV code
33000000 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Предмет на общ.поръчка е избор на изпълнител за извършване на периодични доставки на санитарни и медицински материали и консумативи за нуждите на МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов“–Варна, съгласно техн.спецификация (Приложение №1), с цел обезпечаване на лечебната и диагностичната дейност при провеждане на практическо обучение на студенти и докторанти, следдипломно обучение на лекари по дентална медицина, както и при извършване на научна дейност във Факултета по дентална медицина и в Университетски медико-дентален център.

Посочените в техн.спец-я (ТС) кол-ва са прогнозни, за 24 месеца, и ще послужат за оценяване на офертите. Заявяването на вида и кол-вата стоки се определя от Възл-ля в зависимост от конкретните му потребности и финансова обезпеченост. Възл-лят не е обвързан със задължението да изчерпи посочената максимално допустима ст-ст и обем на д-ра, и си запазва правото да поръчва повече и/или по-малко от прогнозните кол-ва, вкл. и да заявява продукти,които не са включени в ТС.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 425 268.00 BGN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141200 Catheters
33141100 Dressings; clip, suture, ligature supplies
33141120 Clip, suture, ligature supplies
33141126 Ligatures
33171000 Instruments for anaesthesia and resuscitation
33141220 Cannulae
33141123 Sharps containers
33735000 Goggles
33141420 Surgical gloves
33141119 Compresses
33171210 Resuscitation mask
33141310 Syringes
33131200 Dental suture needle
33141320 Medical needles
33141128 Needles for sutures
38412000 Thermometers
24455000 Disinfectants
33631600 Antiseptics and disinfectants
33741300 Hand sanitizer
33140000 Medical consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG331 Варна / Varna
Main site or place of performance:

Гр. Варна, бул. "Цар Освободител" №84

II.2.4)Description of the procurement:

Предмет на обществената поръчка е избор на изпълнител за извършване на периодични доставки на санитарни и медицински материали и консумативи за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, съгласно приложена техническа спецификация (Приложение №1), с цел обезпечаване на лечебната и диагностичната дейност при провеждане на практическо обучение на студенти и докторанти, следдипломно обучение на лекари по дентална медицина, както и при извършване на научна дейност във Факултета по дентална медицина и в Университетски медико-дентален център.

Посочените в техническата спецификация количества са прогнозни, за 24 (двадесет и четири) месеца, и ще послужат за оценяване на офертите. Заявяването на вида и количествата стоки се определя от Възложителя в зависимост от конкретните му потребности и финансова обезпеченост. Възложителят не е обвързан със задължението да изчерпи посочената максимално допустима стойност и обем на договора, и си запазва правото да поръчва повече и/или по-малко от прогнозните количества, включително и да заявява продукти, които не са включени в техническата спецификация.

Общо количество - 42 475 единици (брой, опаковка, комплект, литър, милилитър, ролка), съгласно приложената техническа спецификация (Приложение №1).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 425 268.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

1 Възложителят си запазва правото (но не се задължава) да поръчва продукти, които не са включени в техническата спецификация (ТС), на стойност до 40 410,00 (четиридесет хиляди четиристотин и десет лева) лева без ДДС. Предмет на заявяване по предвидената опция са доставки на стоки, които не са включени в ТС, но са функционално свързани с предмета на обществената поръчка.

Опцията се реализира при спазване разпоредбите на чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП след предварително утвърдена от Възложителя или определен от него служител оферта на Изпълнителя, коригирана с процента надценка, описан в ценовото предложение на Изпълнителя (Образец №3). В тези случаи, при доставката Изпълнителят предоставя на Възложителя заверено копие на фактура от производител или от официалния представител на производителя на съответните продукти, като остойностяването на всяка конкретна доставка се извършва като към посочената фактурна стойност се начислява предложеният в ценовото предложение процент надценка.

Забележка:

Механизмът за начисляване на надценка не се прилага в случаите, в които Изпълнителят е производител на стоките – предмет на доставка по предвидената опция.

В случаите на доставка по предвидената опция, в които Изпълнителят е официален представител на производителя на съответните стоки или купува съответните стоки директно от производителя, то той доказва цената на придобиване посредством фактура от производителя.

В случаите, в които Изпълнителят придобива съответните стоки от официален представител на производителя, то той доказва цената на придобиване посредством фактура от официалния представител.

2 Възложителят си запазва правото (но не се задължава) да удължи срока на действие на договора с до 3 (три) месеца, при наличие на непредвидени обстоятелства по смисъла на ЗОП или когато поради обективни причини Възложителят не сключи нов договор за доставка в рамките на срока на действие на съществуващия договор, при условие, че максимално допустимата стойност по договора не е изчерпана и при запазване на всички останали условия по договора.

Опциите по т. 1 и т. 2 се реализират при спазване разпоредбите на чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП чрез сключване на допълнително споразумение между страните.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Участникът следва да притежава валидно разрешение за търговия на едро с медицински изделия по смисъла на чл. 77 от Закона за медицинските изделия, освен в случаите по чл. 77, ал.2 от ЗМИ, в които участникът е производител, установен на територията на Република България и може да извършва търговски сделки с произведените от него изделия. При участие на чуждестранни лица ще се приеме и еквивалентен документ, издаден от признат орган в страната, в която участникът е установен.

Разрешението следва да съответства на стоките, включени в Техническата спецификация.

За деклариране на съответствие с критерия за подбор, Участникът следва да попълни необходимата информация в раздел А „Годност“, част IV: „Критерии за подбор" на ЕЕДОП.

Документи за доказване на съответствие с критериите за подбор, съгласно чл. 67, ал. 5 и чл. 112 от ЗОП – заверено от Участника копие на валидно разрешение за търговия на едро с медицински изделия по смисъла на чл. 77 от Закона за медицинските изделия (или еквивалент), а в случаите на чл. 77, ал. 2 от Закона за медицинските изделия - декларация свободен текст, че е производител на предлаганите медицински изделия, както и документ, удостоверяващ, че може да извършва търговски сделки с произведените от него изделия.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Участникът следва да е реализирал минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, за последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

Под „оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката“ следва да се разбира такъв, който е реализиран от доставка на медицински изделия (медицински консумативи, санитарни и смазочни материали, дезинфектанти и други, без апаратура/оборудване) в областта на денталната медицина.

За деклариране на съответствие с критерия за подбор, Участникът следва да попълни необходимата информация в Част IV, раздел Б: Икономическо и финансово състояние от ЕЕДОП.

Документите за доказване на съответствие с критериите за подбор се представят съгласно чл. 67, ал. 5 и чл. 112 от ЗОП - Справка за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката за последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от Възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който Възложителят приеме за подходящ.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, в размер не по-малък от 170 000 (сто и седемдесет хиляди) лева без ДДС.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Участникът следва да притежава сертификат, удостоверяващ прилагане на система за управление на качеството.

За деклариране на съответствие с критерия за подбор, Участникът следва да попълни необходимата информация в част IV: Критерии за подбор, раздел Г: Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление, от ЕЕДОП.

Сертификатът трябва да е издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

Възложителят ще приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят ще приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В случаите по предходното изречение, Участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.

Документи за доказване на съответствие с критерия за подбор, съгласно чл. 67, ал. 5 и чл. 112 от ЗОП – Заверено от участника копие на валиден сертификат, удостоверяващ прилагането на система за управление на качеството БДС EN ISO 9001 (или еквивалентен), издаден от акредитирана институция или агенция за управление на качеството.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Участникът следва да притежава валиден сертификат, удостоверяващ прилагане на система за управление на качество БДС EN ISO 9001 (или еквивалентен), издаден от акредитирана институция или агенция за управление на качеството. Обхватът на сертификата трябва да е сходен с предмета на поръчката. Възложителят ще приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение при подписване на договора в размер на 2 % (два процента) от стойността му без ДДС, със срок на валидност – срокът на действие на договора, плюс 30 (тридесет) дни. Формата на гаранцията е по избор на участника:

• парична сума – платима по банкова сметка на Медицински университет – Варна: Банка ДСК ЕАД, клон Варна, BIC: STSABGSF; IBAN: BG24STSA93003100040700 – в лева.

• банкова гаранция – същата следва да е авизирана от българска банка, ако е издадена от чуждестранна банка.

• застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 31/05/2021
Local time: 23:59
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Bulgarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 28/09/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 01/06/2021
Local time: 14:00
Place:

В системата

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

В процедурата за възлагане на обществена поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, и всяко друго образувание, което отговаря на условията, посочени в Закона за обществени поръчки (ЗОП), в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) и в обявените от възложителя изисквания, ако може самостоятелно да подава заявления за участие или оферти и да сключва договори за изпълнение предмета на поръчката съгласно законодателството на държавата, в която е установен. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка на основанията по чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1, т. 1 и 4, чл. 107 от ЗОП, чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС и обстоятелствата по чл. 69 от ЗПКОНПИ. В случай, че участник оферира по-висока обща стойност в лева без ДДС за продукти, включени в ТС и/или по-висок процент надценка от обявените от Възложителя максимално допустими стойности в настоящата процедура, той ще бъде предложен за отстраняване, на основание чл. 107 ЗОП, тъй като не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

Офертата, както и цялата кореспонденция и всички документи, свързани с обществената поръчка и разменени между участника и Възложителя трябва да са на български език. Приложените документи, представени от участника могат да бъдат съставени на друг език, но задължително трябва да са придружени с точен превод на български език по отношение на относимите към офертата части.

Ако в офертата има информация с парично изражение, пряко свързана с предмета на поръчката, която е извън ценовото предложение, участникът се отстранява от участие. Възложителят ще използва собствени приходи за извършване на дължимите плащания и при необходимост, за нуждите на научните изследвания или за изпълнение на проекти, свързани с предмета на поръчката — средства от субсидия и външно финансиране. Плащането ще се извърши по банков път. Участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор, чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на заявленията за участие или офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното възлагане на поръчката.

Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави документи по чл. 58 от ЗОП, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и документи за съответствие с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите, и третите лица, ако има такива.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. „Витоша“ № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: delovodstvo@cpc.bg
Telephone: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet address: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП, жалба срещу решението за откриване на процедурата се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП. Жалбата се подава до Комисията за защита на конкуренцията с копие и до Възложителя, чието решение действие или бездействие се обжалва.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
29/04/2021