Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

Figyelem: programozási hibák miatt az e-hirdetmények megjelenítése jelenleg nem tökéletes. Már dolgozunk a probléma megoldásán. További tudnivalókért és útmutatásért kérjük, látogasson el erre az oldalra.

Már lehet regisztrálni a TED-adatok továbbfelhasználóinak szóló 4. műhelytalálkozóra, amelyre 2023. december 14-én kerül sor.

Szolgáltatások - 222711-2021

Submission deadline has been amended by:  274679-2021
04/05/2021    S86

Magyarország-Gödöllő: Megvalósíthatósági tanulmány, tanácsadó szolgáltatás, elemzés

2021/S 086-222711

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
Nemzeti azonosító szám: 19294784213
Postai cím: Páter Károly utca 1.
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kozma György
E-mail: kozmagyorgy@t-online.hu
Telefon: +36 302831982
Fax: +36 23414627
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.uni-mate.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000398862021/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000398862021/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Magánegyetem
I.5)Fő tevékenység
Oktatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

MATE hosszú távú stratégiai terve

Hivatkozási szám: EKR000398862021
II.1.2)Fő CPV-kód
71241000 Megvalósíthatósági tanulmány, tanácsadó szolgáltatás, elemzés
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (továbbiakban: Egyetem) hosszú távú (2021-2025) részletes stratégiai dokumentumának elkészítése az alábbi tartalmi elemekkel:

1. Stratégia az Egyetem alaptevékenységeinek (oktatás, K+F+I, harmadik misszió) fejlesztésére

2. Stratégia az Egyetem központi támogató funkcióinak fejlesztésére

3. Intézeti stratégiák az Egyetem 21 intézetének fejlesztésére

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71241000 Megvalósíthatósági tanulmány, tanácsadó szolgáltatás, elemzés
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU120 Pest
A teljesítés fő helyszíne:

2100. Gödöllő, Páter Károly út 1.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (továbbiakban: Egyetem) hosszú távú (2021-2025) részletes stratégiai dokumentumának elkészítése az alábbi tartalmi elemekkel:

1. Stratégia az Egyetem alaptevékenységeinek (oktatás, K+F+I, harmadik misszió) fejlesztésére

2. Stratégia az Egyetem központi támogató funkcióinak fejlesztésére

3. Intézeti stratégiák az Egyetem 21 intézetének fejlesztésére

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem aktív hallgatóinak a létszáma 13 000 fő.

1. Stratégia az Egyetem alaptevékenységeinek (oktatás, K+F+I, harmadik misszió) fejlesztésére

Elvárt eredménytermékek:

— Az Egyetem teljesítményének, piaci pozíciójának és versenytársainak elemzése oktatás és K+F+I terén

— Megfogalmazott ambíciók 5 és 10 éves távlatban, kapcsolódó eredménymutatókkal

— Kidolgozott jövőkép és implementációs terv az oktatási módszertan, az oktatott szakok és tantervek fejlesztésére vonatkozóan

— Javaslatok és implementációs terv Egyetem oktatási portfóliójának bővítésére vonatkozóan

— Javaslatok és implementációs terv az Egyetem oktatási portfóliójának további nemzetköziesítésére, a nemzetközi hallgatószám növelésére

— Javaslatok és implementációs terv az Egyetem oktatási együttműködéseinek erősítésére (hazai és külföldi, vállalati és akadémiai partnerekkel)

— Kidolgozott jövőkép és implementációs terv az innovatív K+F+I tevékenységek fejlesztésére és ezek hatékonyabb pénzügyi támogatására

— Javaslatok és implementációs terv a publikációs teljesítmény javítására

— Javaslatok és implementációs terv piaci igény felmérésének és beépítésének hatékonyabb módjaira az oktatási és kutatási tevékenységbe Javaslatok és implementációs terv a PhD képzés fejlesztésére és az oktatói-kutatói utánpótlás biztosítására

— Javaslatok és implementációs terv a regionális kapcsolatok, társadalmi szerepvállalás erősítésére

2. Stratégia az Egyetem központi támogató funkcióinak fejlesztésére

Elvárt eredménytermékek:

— Felmérés az Egyetem központi támogató funkcióinak jelenlegi teljesítményéről és a fejlesztendő területekről

— Javaslatok és implementációs terv a hallgatói szolgáltatások bővítésére és színvonalának növelésére (pl. ösztöndíjprogramok, karrier támogatás, sport szolgáltatások)

— Kidolgozott jövőkép és implementációs terv az alumni hálózat megerősítésére

— Hosszú távú teljesítménymenedzsment koncepció és implementációs terv, amely lehetővé teszi az egyes munkavállalók és szervezeti egységek teljesítményértékelését

— Munkavállalói életpályamodell koncepció és implementációs terv, amely stabil jövőképet ad az oktató-kutató és egyéb munkavállalók számára

— HR minőségfejlesztési koncepció és implementációs terv, amely hozzájárul az Egyetem oktatási-kutatási minőségének hosszútávú fejlesztéséhez

— Irányelvek az Egyetem gazdasági rendszereinek és folyamatainak fejlesztésére

— Irányelvek az Egyetem adminisztrációs rendszereinek és folyamatainak fejlesztésére

— Koncepció a modellváltást követő szervezetfejlesztési igényekről

— Interaktív riporting mintafelület az Egyetem kulcsterületeinek adatvizualizációjával

— Javaslatok és implementációs terv az agrárium imidzsének és megítélésének javítására

— Javaslatok és implementációs terv a MATE márka építésére hazai és nemzetközi szinten, és az Egyetem toborzási tevékenységének fejlesztésére

— Javaslatok és implementációs terv a nemzetközi rangsorokban való előrelépéshez

— Angol nyelvű marketing anyag a megújult MATE bemutatásához

3. Intézeti stratégiák az Egyetem 21 intézetének fejlesztésére

Elvárt eredménytermékek:

— Valamennyi intézet oktatási és K+F+I teljesítményének, piaci és akadémiai kapcsolatrendszerének, munkavállalói bázisának és infrastrukturális hátterének elemzése

— Network elemzés az intézetek belső kapcsolatrendszeréről (átoktatási kapcsolat és K+F+I együttműködések erőssége)

— Javaslatok és implementációs terv az egyes intézetek oktatási tevékenységének fejlesztésére (szakstruktúra, tartalmi és módszertani fejlesztés) az összegyetemi irányvonalakhoz és az intézetvezetés stratégiai elképzeléseihez illeszkedve

— Javaslatok és implementációs terv az egyes intézetek K+F+I tevékenységének fejlesztésére az összegyetemi irányvonalakhoz és az intézetvezetés stratégiai elképzeléseihez illeszkedve

— Javaslatok és implementációs terv az egyes intézetek alapfunkcióinak (pl. humánerőforrás, infrastruktúra) fejlesztésére az összegyetemi irányvonalakhoz és az intézetvezetés stratégiai elképzeléseihez illeszkedve

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Az előírt 60 napos teljesítési határidőhöz képest vállalt előteljesítés (0-30 nap) napokban megadva / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: 3. Az ajánlati felhívás III.1.3.3 M2. pontjában előírt szakembereken túl a szakember száma, akik részt vettek felsőoktatási intézmények vagy azok fenntartói számára végzett szervezeti struktúra átalakításához és/vagy stratégiai fejlesztéséhez kapcsolódó koncepció, terv, tanulmány, szakmai javaslat, vagy elemzés készítésére irányuló és/vagy felsőoktatási intézet részére végzett szervezeti struktúra átalakításához és/vagy stratégiai fejlesztéséhez kapcsolódó tanácsadásra, elemzésre, projekt irányításra vonatkozó projektben (min 0 - 5 fő) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4. Az ajánlati felhívás III.1.3.3 M2. pontjában előírt szakemberek rendelkeznek-e tapasztalattal Magyarországon felsőoktatási modellváltási folyamat támogatása területen (igen/nem) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 5. Hány felsőoktatási intézmény felsővezetésével folyatott interjú és/vagy konferencia szakmai anyagának felhasználását vállalja a teljesítés során (0-5) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 2
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. A Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. Igazolási mód: A kizáró okok fenn nem állását a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1.§ (1) bekezdése alapján, figyelemmel annak 4.§ (1) bekezdésében foglaltakra az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolni. A Kr. 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az Egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Azon alvállalkozók tekintetében, melyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtania. (Kr. 15.§ (2) bekezdés). Az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőknek a Rendelet 8; 10; 12-14. § és 16. § szakasza szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. A Kr. 1. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a III. és IV. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá és megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. A Kr. 1. § (4) bekezdése alapján a III. és IV. Fejezetben említett igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt

Követelményeknek. A Kr. 1. § (5) bekezdése alapján a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a VI. Fejezetnek megfelelően jogosult ellenőrizni. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdés lapján, hogy a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Az öntisztázás a Kbt. 64. § (1) és (2) bekezdése szerint történhet.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

P/1-P/2. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bek és 5. § (1) bek alapján az ajánlatba csatolnia kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumot, melynek elegendő a IV. részének „α” szakaszát kitölteni, figyelemmel arra, hogy a Korm. rendelet 2. § (5) bek alapján az ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát is a P/1-P/2. számú gazdasági-pénzügyi alkalmassági követelmény előzetes igazolására.

Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 62. § (1) bek. i) pontjára, és a Kbt. 73. § (1) bek. c) pontjára.

A Korm.rendelet 1. §-ának (2) bek alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a Korm.rendelet IV. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek, az alábbiak szerint:

Az ajánlattevőnek a Korm.rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben elért - az általános forgalmi adó nélkül számított - teljes árbevételéről és a közbeszerzés tárgyából (üzleti és/vagy műszaki megvalósíthatósági tanulmány készítése és/vagy ehhez kapcsolódó tanácsadás) származó árbevételéről szóló nyilatkozatot kell csatolnia üzleti évenkénti bontásban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Az ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet a Korm.rendelet 19. §-ának (3) bekezdésére. A gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása vonatkozásában alkalmazandóak továbbá a Kbt. 65. §-ának (6)-(8) és (11)-(12) bekezdéseiben, a Kbt. 140. §-ának (9) bekezdésében, valamint a Korm.rendelet 3. § (2) bekezdésében és 6. §-ában foglaltak. Ezen felül a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltak.

Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, e szervezetnek - az általa igazolt alkalmassági követelmények tekintetében - az ajánlattevő tekintetében előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést [Kbt. 67. § (3) bekezdés].

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha - az általános forgalmi adó nélkül számított - teljes árbevétele az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összességében nem éri el a nettó 180 000 000 forintot.

P/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha - az általános forgalmi adó nélkül számított - közbeszerzés tárgyából (üzleti és/vagy műszaki megvalósíthatósági tanulmány készítése és/vagy ehhez kapcsolódó tanácsadás) származó árbevétele az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összességében nem éri el a nettó 135 000 000 forintot.

A P/1. és P/2.gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeknek - figyelemmel a Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltakra - közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

M.1 Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (KR) 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján mutassa be az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 36 hónapban befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett legjelentősebb szolgáltatásait. Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: - a szerződést kötő másik fél neve és címe, - a korábbi szolgáltatások tárgya és ismertetése (olyan részletezettséggel, hogy abból megállapítható legyen az alkalmassági szempontnak való megfelelés), - teljesítés ideje, kezdő és befejező időpontja év, hónap, nap pontossággal, - nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, - ha a teljesítést nem önállóan végezte, annak feltüntetése, hogy a referenciát bemutató szervezet a teljesítésben milyen %- kal vett részt, - Felvilágosítást adó személy neve és telefonszáma.

M.2 A KR. 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezésével, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével.

M.2) a) b) pont tekintetében csatolandó a szakember képzettségét / végzettségét / jogosultságát igazoló dokumentum másolata, a szakember saját kezű aláírását tartalmazó szakmai önéletrajza, valamint rendelkezésre állási nyilatkozata.

Ajánlattevőnek az ajánlata benyújtása során, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia az előírt alkalmassági követelményeknek való megfelelést. Ajánlatkérő a Kr. 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja, hogy a formanyomtatványban elegendő az alkalmassági feltételeknek való megfelelőségről nyilatkozni a formanyomtatvány IV. pont a szakaszában. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 3. § (2) bekezdésére, mely szerint az ajánlatok papíralapú benyújtása esetén vagy a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus közbeszerzési rendszertől (a továbbiakban: EKR) eltérő informatikai rendszer alkalmazása esetén - ha az informatikai rendszer elektronikus űrlapként nem, csak a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában vagy legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott dokumentumként teszi lehetővé a formanyomtatvány benyújtását - az ajánlattevő a kitöltött formanyomtatványt a megfelelő képviseleti jogosultsággal

Rendelkező személy által aláírt formában nyújtja be. Ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek képviseletében a formanyomtatványt az ajánlattevő nyújtja be. A kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek körében az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról szükséges nyilatkozni, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. (Kr. 3. § (3) bekezdés). A Kr. 21/A. § alapján az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. A Kbt. 69.§ (4)-(6) bekezdése szerint Ajánlatkérő felhívja az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető Ajánlattevőt - illetve a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevőt követő ajánlattevőt - megfelelő határidő kitűzésével az előírt alkalmassági követelmények igazolására szolgáló dokumentumok benyújtására.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1.1 Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben (36 hónapban) legalább 1 darab, legalább 8000 hallgatói jogviszonnyal rendelkező felsőoktatási intézmény részére végzett szervezeti struktúra átalakításához és/vagy stratégiai fejlesztéséhez kapcsolódó koncepció, terv, tanulmány, szakmai javaslat, vagy elemzés készítésére irányuló és/vagy felsőoktatási intézmény részére végzett szervezeti struktúra átalakításához és/vagy stratégiai fejlesztéséhez kapcsolódó tanácsadásra, elemzésre, projekt irányításra vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával.

M.2.Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik a teljesítésbe bevonni kívánt alábbi két fő munkavállaló szakemberekkel:

a.) legalább 1 fő jogi felsőfokú végzettséggel rendelkező szakember, aki rendelkezik felsőoktatási intézmények részére végzett, szervezeti struktúra átalakításához, és/vagy stratégiai fejlesztéséhez kapcsolódó tanácsadási tapasztalattal és/vagy projektvezetés területén szerzett tapasztalattal legalább 6 hónapnyi időtartamban;

b.) legalább 1 fő közgazdász felsőfokú végzettséggel rendelkező szakember, aki rendelkezik felsőoktatási intézmények részére végzett, szervezeti struktúra átalakításához, és/vagy stratégiai fejlesztéséhez kapcsolódó szervezetfejlesztési tanácsadási tapasztalattal legalább 6 hónapnyi időtartamban.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Nyertes ajánlattevő a vállalkozói díj 80 %-ával egyező összegről jogosult egy számlát kiállítani a szerződéses feladatok maradéktalan teljesítése esetén, a fennmaradó 20 %-ára a nyertes ajánlattevő abban az esetben jogosult, ha a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány kuratóriuma a szakmai anyagot elfogadta és azt jóváhagyta.

Ajánlatkérő a vállalkozói díjat a jogszabályoknak, szerződésnek maradéktalanul megfelelő számla kiállításától számított 30 (azaz harminc) napon belül átutalással fizeti meg.

Nyertes ajánlattevő a számláját papíralapon Ajánlatkérő székhelyére, illetve elektronikus számla kiállítása esetén az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer útján köteles megküldeni a Kbt. 27./A. §-ában foglaltakra figyelemmel, azaz olyan elektronikus számla nyújtható be, amely megfelel az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának. kifizetésekre a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdéseiben, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltakat kell alkalmazni. A vállalkozási díj tartalmazza a Nyertes ajánlattevő szerződésből fakadó valamennyi kötelezettségének szerződésszerű teljesítésével felmerülő költségeit, díját, beleértve a kiszállítás költségét is. - Késedelmes fizetés esetén a Nyertes ajánlattevő a Ptk. 6:155 § (1) bekezdésben foglaltak szerint késedelmi kamatra jogosult. Nyertes ajánlattevő a Kbt. 136. § (1) bekezdésének a) pontja alapján nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)- kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Nyertes ajánlattevő adóköteles

Jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

Kötbér feltételek:

A teljesítési határidő túllépése esetén a díj 1 %-ának megfelelő mértékű késedelmi kötbért köteles a nyertes ajánlattevő fizetni.

A nyertes ajánlattevő hibás teljesítési kötbért tartozik fizetni, amennyiben nem teljesített szerződésszerűen és Ajánlatkérő kifogása, észrevétele, vagy felhívása alapján a megjelölt hibák kijavítását a megszabott határidőre nem végzi el. Nyertes ajánlattevő hibás teljesítése esetén a határidő mulasztásától számítva a díj 1 %-ának megfelelő mértékű kötbér fizetésére köteles a szerződésszerű teljesítés napjáig.

Amennyiben a nyertes ajánlattevőnek felróható okból a szerződés teljesítése meghiúsul, Vállalkozó a jelen szerződés alapján őt megillető díj 30 %-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbért köteles fizetni.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 02/06/2021
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 02/06/2021
Helyi idő: 12:00
Hely:

EKR

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok bontásával kapcsolatban irányadó a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdése és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. 15. § hatályos rendelkezései.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

A szerződés tárgyát egy komplett szolgáltatás képezi, amelynek megosztása nem lehetséges. A szolgáltatás nem tartalmaz olyan részegységeket, melyek a többitől logikusan elválaszthatóan, önálló egységként kezelhetőek.

Ajánlatkérő álláspontja szerint, a részajánlat tétel megtagadását jelen közbeszerzési eljárásban alátámasztja a gazdasági ésszerűség és a felelős pénzgazdálkodás szem előtt tartása is.

1. AK nem enged többváltozatú (alternatív) ajánlattételt.

2. AK a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-ban foglaltak szerint biztosítja. AK a Kbt. 71. § (6)bek. szerinti korlátozást nem alkalmazza új GT bevonása esetén.

3. Az ajánlat benyújtásának címe: https:// ekr.gov. hu A benyújtás módja: az ajánlatokat olvasható, nem szerkeszthető .pdf formátumban (kivéve az elektronikus űrlapokat) kell benyújtani elektronikus úton, az EKR rendszerben.

4. Az ajánlathoz csatolni kell: – Felolvasólap (elektronikus űrlap), – Nyilatkozat közös ajánlattételről és Közös AT megállapodás (adott esetben) – Kbt. 66.§ (2) bek. szerinti eredeti nyilatkozat (elektronikus űrlap) – Nyilatkozat a Kbt. 66.§ (6) bek szerint (nemleges tartalom esetén is) (elektronikus űrlap) – Kbt. 67.§ (4) bek. szerint (elektronikus űrlap) – Aláírási címpéldány, Ctv. 9.§ szerinti aláírásminta egyszerű másolata/meghatalmazás – Nyilatkozat magyar fordításról (adott esetben) – Nyilatkozat üzleti titokról (elektronikus űrlapon is) – Nyilatkozat változásbejegyzésről (nemleges tartalom esetén is) (elektronikus űrlap) – Nyilatkozat a Kbt. 65.§ (7) bek. szerint (nemleges tartalom esetén is) (elektronikus űrlap) – Szakmai ajánlat: értékelési szempontnál vállalt szakemberek szakmai önéletrajza.

A Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti igazolások között csatolandó: a Rendelet 8; 10; 12-14. § és 16. § szakasza szerinti igazolások, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá, referenciaigazolás, szakemberek igazolása,

5. A jelen eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a 2015. évi CXLIII. törvény, 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet az irányadó.

6. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.

7. IV.2.6.) pont szerint az ajánlati kötöttség minimális időtartama 30 nap

8. Ha a felhívás és a közbeszerzési dokumentum között eltérés van, a felhívás az irányadó.

9. FAKSZ: dr. Kozma György 00495. kozmagyorgy@t-online.hu, +36 23 414-627.

10. A felhívás III.1.3) szerinti alkalmassági feltétel és előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb!

11. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10 Az értékelési szempontrendszert, az elbírálás részletes módszertanát a dokumentáció tartalmazza. A módszer, amely megadja a ponthatárok közötti pontszámot: az ajánlati ár esetében fordított arányosítás, a 2. 3. és 5. értékelési szempont esetében egyenes arányosítás, a 4. értékelési szempont esetében pontkiosztás.

12. Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé az önállóan ajánlatot tevő nyertesnek, valamint a közös ajánlatot tevő nyerteseknek gazdasági társaság, ill. jogi személy (projekttársaság) létrehozását.

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy a fedezet biztosítása ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, a fenntartó döntéstől és támogatástól függ, amelyre a közbeszerzési eljárás megindítását követően kerül sor, melynek okán az eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján eredménytelenné nyilváníthatja (feltételes közbeszerzési eljárás). Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján jelen pontban rögzített feltételektől függő feltételes közbeszerzési eljárást folytat le.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
29/04/2021