Szolgáltatások - 222820-2019

14/05/2019    S92

Magyarország-Budapest: Erdészeti szolgáltatások

2019/S 092-222820

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_22004000
Postai cím: Dózsa György út 41.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vincze Gabriella
E-mail: kozbeszerzes@ligetbudapest.hu
Telefon: +36 13743130
Fax: +36 14801169
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://ligetbudapest.hu/
A felhasználói oldal címe: http://ligetbudapest.hu/
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000583572019/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000583572019/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://srv.e-szigno.hu/e-Szigno.exe
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Építési projekt szervezése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Faátültetési és előkészítési munkák elvégzése

Hivatkozási szám: EKR000583572019
II.1.2)Fő CPV-kód
77200000 Erdészeti szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Faátültetési és előkészítési munkák elvégzése a Városliget területén

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
77200000 Erdészeti szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1146 Budapest, Városliget (Hrsz.: 29732/11)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Városliget (Hrsz.: 29732/11) területén - városi környezetben - idős fák előkészítésével és átültetésével kapcsolatos munkák elvégzése mintegy 200 millió Ft keretösszegben.

A Liget Budapest Projekt keretében a Városliget területén (hrsz.: 29732/11) a parkfejlesztés során kiemelt hangsúlyt kap a park meglévő ökológiai értékét képviselő idős fák védelme. Az Európában egyedülálló parkrekonstrukció megvalósításához elengedhetetlen, hogy bizonyos fák helyén új funkció létesüljön. Ezeken a helyeken lévő fák kivágása helyett, ezen fákat át kívánjuk ültetni. Feladat az érintett, ökológiailag megvédhető, idős fák előkészítése és átültetése a park más részein, illetve az utógondozási munkák elvégzése. A faátültetést a Városliget Zrt. által meghatározott faprotokoll előírásait betartva kell megvalósítani.

Az érintett fák előirányzott mennyisége összesen 91 db.

Nagyságuk szerint kategorizálva:

1 kategória (0-25 cm törzsátmérő) 43 db

2 kategória (26-50 cm törzsátmérő) 24 db

3 kategória (50-110 cm törzsátmérő) 19 db

Átültetendő összesen: 86 db

Előkészítés összesen: 5 db

Az idős fák átültetését legalább 80 %-os eredési eredménnyel kell végezni.

A feladatok részletezését a közbeszerzési dokumentum műszaki leírása tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: A megajánlott technológia szakmai színvonala / Súlyszám: 30
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok: ajánlatkérő a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okokat alkalmazza az eljárás során.

A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Megkövetelt igazolási mód:

A magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 4. § és 8. §-ai szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását.

A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 4. és 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.

A nyilatkozatok keltezése nem lehet korábbi az eljárást megindító felhívás feladásának napjánál. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával az ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.

Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 67. § (3) bekezdésére, valamint a 321/2015. (X.30.) KR. 3. § (2) és (3) bekezdésére.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) KR. 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását kéri.

A kizáró okok előzetes igazolása az EEKD alapján történik, az utólagos igazolásra pedig a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján kerül sor a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint.

Felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X.30.) KR. 12-14. § és 16.§-ára és a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § 11a) bekezdésére.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az ajánlattevőnek csatolnia kell:

P1) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján az utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójából az eredménykimutatást (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Amennyiben a beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló benyújtása nem szükséges.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdésének alkalmazása esetén csatolni kell a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó, ÁFA nélkül számított árbevételéről szóló nyilatkozatot.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdésben foglaltakra.

P2) A 321/2015. (X.30.) KR. 19. § (1) bek. c) pontja alapján a felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó – általános forgalmi adó nélkül számított – teljes árbevételéről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az ajánlattevő a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés szerint.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy a formanyomtatványban az alkalmassági követelmények előzetes igazolására kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.

Az alkalmassági követelmények utólagos igazolása a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint történik.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának eredmény kimutatása alapján az utolsó három lezárt üzleti évben az adózott eredménye egynél több évben negatív volt.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés szerinti esetben - azaz, ha az ajánlattevő azért nem rendelkezik beszámolóval az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését - az ajánlattevő alkalmatlan, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (faátültetési és előkészítési munkák) származó - árbevétele nem éri el a 150 millió Ft-ot.

P2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele a felhívás feladásának napját megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen nem éri el a 200 millió Ft-ot.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (8) bekezdésben foglaltak irányadók.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint a P2) alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen (összesítve) is megfelelhetnek.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az ajánlattevőnek csatolnia kell:

M1) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben végzett referenciáinak az ismertetését, amelyben az alábbiakat kell megadni:

— a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont, év/hó/nap),

— a szerződést kötő fél nevét és elérhetőségét,

— az elvégzett szolgáltatás nagyságrendjének rövid bemutatását, megadva az alkalmasság minimumkövetelményeinél meghatározott adatokat az egyes referenciák vonatkozásában.

A referencia bemutatáshoz mellékelni kell a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 22. § (3) bekezdése szerinti referenciaigazolást. A referenciaigazolásnak tartalmaznia kell a fenti adatokat olyan részletességgel, amelyből egyértelműen megállapítható a kapcsolódó alkalmassági feltételnek történő megfelelés, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) KR. 21. § (3a) bekezdés a) pontja szerint a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22.§ (5) bekezdésére.

M2) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezését akiket be kíván vonni a teljesítésbe, továbbá ezen szakemberek képzettségének, gyakorlatának és tapasztalatának a szakember által aláírt szakmai önéletrajzzal, és végzettségét igazoló okirat másolatával. történő ismertetését.

A szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz.

A szakmai önéletrajz részletesen - dátumokkal (év/hó) - térjen ki a képzettségre, a szakember által végzett szakmai gyakorlatra.

Egy évben maximálisan 12 hónap tapasztalat számítható függetlenül attól, hogy a szakember esetleg egy időben több projekten is dolgozott.

M3) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés i) pontja alapján a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetőleg műszaki felszereltség leírását, azok fényképének és műszaki paramétereinek csatolásával.

Abban az esetben, ha az ajánlattevő már rendelkezik a gépre bérleti szerződéssel, azaz azt nem jelen eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése érdekében kívánja megkötni, akkor a hatályos bérleti szerződést is csatolni szükséges.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy a formanyomtatványban az alkalmassági követelmények előzetes igazolására kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.

Az alkalmassági követelmények utólagos igazolása a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint történik.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bekezdésben foglaltak is irányadók.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik

M1/A) az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben teljesített, legalább 10 db városi környezetben, 25 cm törzsátmérő feletti idős fa legalább 80 %-os eredési eredménnyel megvalósult átültetésére vonatkozó referenciával.

M1/B) az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben teljesített, legalább 3 db, városi környezetben 50 cm törzsátmérő feletti idős fa átültetésére vonatkozó referenciával.

M2) nem rendelkezik legalább 1 fő, okleveles táj- és kertépítész mérnökkel vagy okleveles kertészmérnökkel, aki minimum 5 éves kertépítési vagy kert tervezési vagy kert fenntartási szakmai tapasztalattal rendelkezik.

M3) nem rendelkezik legalább 1db minimum 3 m átmérőjű és 1,4 m mély földlabdát kialakító hidraulikus vágóéllel ellátott körásógéppel.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Késedelmi kötbér: nettó vállalkozási díj napi 1 %, max. 15 %

Meghiúsulási kötbér: nettó vállalkozási díj 20 %-a.

Hibás teljesítési kötbér: nettó vállalkozási díj 10 %-a.

Jótállás: 36 hónap.

Jótállási és Teljesítési biztosíték: nettó vállalkozási díj 5 - 5 %-a a Kbt. 134. § (6) bekezdés b) pontja szerint.

Az ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1) bek. szerint igazolt teljesítést követően kiállított számla ellenértékét a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint 30 naptári napon belül átutalással fizeti meg a Kbt. 135. § (3) bek. figyelembevételével. Ajánlatkérő a kifizetéseket az Áht. rendelkezései alapján teljesíti.

Ajánlattétel, elszámolás, kifizetés pénzneme Ft. A szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes feltételeket a közb. dok. tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 13/06/2019
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 13/06/2019
Helyi idő: 13:00
Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet (e-Kr.) 15. § szerint.

Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be. (https://ekr.gov.hu)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1) AK a Kbt. 35. § (8) bek alapján a közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő(k)nek (AT) nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.

2) Csatolni kell az ajánlatban aláíró személy aláírási címpéldányának másolatát, vagy a 2006. évi V. tv. 9. § (3) bek.nek megfelelően elkészített, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintát. Ha az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, csatolni kell az ajánlat aláírására feljogosító meghatalmazását.

3) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében AT-nek csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Az AT-nek az EKR-ben nyilatkoznia kell arról, hogy az AT-nél változásbejegyzési eljárás van-e folyamatban, az eljárás felületén a megfelelő cellák kitöltésével.

4) A Kbt. 66. § (2), (5) bek. alapján nyilatkozni szükséges.

5) AK a Kbt. 76.§(2)bek. c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelést alkalmazza: az ár tekintetében a fordított arányosítás módszere, a minőségi szempontok esetén pedig a sorbarendezést követő fordított arányosítás kerül alkalmazásra., a módszerek részletes leírását a közb dok tartalmazza. A kiosztható pontszám 0-100.

6) AK a felhívásban a szerződés teljesítésére való pénzügyi, gazdasági, illetve műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg a felhívás III.1.2) és III.1.3) valamennyi követelményét.

7) AK megvizsgálta a részajánlat tétel lehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag ésszerűnek, a szolgáltatás nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné.

8) Közös ajánlat esetén csatolni kell az egyetemleges felelősségvállalásról szóló nyilatkozatot közb. dok szerint.

9) AK a Kbt. 75.§ (2) bek e) pontját nem alkalmazza.

10) Az ajánlattevőnek a Kbt. 134. § (5) bekezdés szerint nyilatkoznia kell.

11) FAKSZ: Kerekes Anita 00181, Buzsáki Attila 00284, dr. Budai Zoltán 00783

12) Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni.

13) Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a Kbt. 41/A – C) §-ai vonatkoznak.

14) Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.

15) Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/

16) A felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában Kbt. és végrehajtási rendeletei irányadók.

17) AK a keretmegállapodást a Kbt. 105. § (1) bek. a) pontja szerint egy ajánlattevővel köti. Az eljárás második része a Kbt. 105. § (1) bek. a) pontja szerint közvetlen megrendelés útján történik.

18) A Vállalkozó köteles a szerződés szerinti tevékenységére kiterjedő teljes körű felelősségbiztosítást kötni, illetve fenntartani a jelen szerződés továbbá a jótállás teljes időtartamára legalább 50 000 000 Ft/év és legalább 1 000 000 Ft/káresemény biztosítási összeggel, amely szerződéskötési feltétel.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
13/05/2019