Works - 224020-2019

15/05/2019    S93    Építési beruházás - Tájékoztató az eljárás eredményéről - Nyílt eljárás 

Magyarország-Pécs: Építési munkák

2019/S 093-224020

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_52849840
Postai cím: Széchenyi tér 1.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7621
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Eötvös Gábor
E-mail: kozbeszerzes@pvfzrt.hu
Telefon: +36 308161441
Fax: +36 72514810

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.gov.pecs.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Megyeri tér fejlesztése II

Hivatkozási szám: EKR000200152018
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

TOP-6.3.2-15 „Zöld város kialakítása” program keretében, a pécsi Megyeri tér és a környezetében lévő területek fejlesztése II:

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a „TOP-6.3.2-15 Zöld város kialakítása” című kiírásra, amelynek keretén belül az egykori „Magasház” helyét kívánja fejleszteni. A pályázat keretében a zöldfelületi fejlesztéseken kívül új büfé épül meg a terület

Déli részén, továbbá fejlesztésre kerülnek a parkolók és új játszótér kerül kialakításra.

Feltételes elj.: AK jelen eljárásban foglalt építési beruházás finanszírozása érdekében további támogatásra irányuló igényt nyújtott be. Amennyiben AK a támogatást nem vagy az igényeltnél kisebb összegben kapja meg, azt olyan körülménynek kell tekinteni, amely miatt az elj-t eredménytelenné nyilváníthatja [Kbt. 53.§ (6) bekezdés]. AK az előzőek mellett a támogatás folyósítását a közbesz. elj. eredményeként megkötendő szerz. hatályba lépését felfüggesztő feltételként is kiköti.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
03451300
31321000
34928500
34928510
35120000
37535200
45000000
45233200
45233250
45262500
45310000
45316100
45350000
45430000
77314100
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU231
A teljesítés fő helyszíne:

7623 Pécs, Megyeri tér hrsz. 1/14

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A pályázat keretében a zöldfelületi fejlesztéseken kívül új büfé épül meg a terület déli részén, továbbá fejlesztésre kerülnek a parkolók és új játszótér kerül kialakításra.

Az alábbi főbb munkák elvégzése szükséges:

— Új közpark kialakítása, amely csatlakozik a Hungária utca és a Megyeri tér meglévő zöldfelületeihez

— Játszótér építése a Magasház helyén

— Büfé épület kialakítása nyilvános illemhellyel a terület déli részén (69,05 m2)

— Növénytelepítés

— Térfigyelő rendszer kialakítása

— Parkolók kialakítása, járda építés, útépítés (120 m2 térköves parkoló építése, 415 m2 aszfaltos járdaépítés, 745m2 térburkolatú járda)

— Elektromos gépjárműtöltő telepítése

— Köztéri világítás kialakítása

Hasznos alapterület: Össz: 69,05 m2

Építési engedélyek:

Büfé - BA-04/E/00162-26/2017.

Parkoló és a járda - ÚT/274/23/2017.

A nyertes AT feladata továbbá:

— köteles a munkavégzést úgy összehangolni,hogy az,az ott dolgozókra és a munkavégzés hatókörében tartózkodókra veszélyt ne jelentsen,

— a munka végzést a Megrendelői követelményben foglaltak alapján jogosult megkezdeni, figyelemmel a 191/2009.(IX. 15.)Korm. rend.ben foglaltakra is,

— a szerződéskötést követően állapotfelmérést köteles végezni,melyet fotó- vagy videó dokumentációval kell alátámasztani,

— a munkaterület szükséges őrzése,

— valamennyi ideiglenes építési vízellátáshoz és építési elektromos ellátáshoz és vételezésekhez szükséges mérhető kiépítések elkészítése;a projekt megvalósításának időtartam alatt felmerülő közüzemi díj a nyertes At-t terheli,

— a kivitelezés megvalósításához szükséges valamennyi építési és szerelési munka elvégzése,

— üzempróbák lefolytatása,

— minden igazgatási, technikai vagy egyéb feladat ellátása, amely ahhoz szükséges,hogy a kivitelezést a tervekben meghatározott állapotban Megrendelőnek átadja,

— az elkészült létesítmény szerződésnek, jogszabálynak,engedélynek történő megfelelőségének igazolása,

— minden olyan dokumentum elkészítése, amely a létesítmény üzemeltetéséhez, a biztonságos működéséhez/használathoz szükséges,

— az átadás-átvételi eljárás során a beépített anyagok, szerkezetek,berendezések megfelelőségi igazolását köteles átadni,

— átadási és megvalósulási terv elkészítése,a használatba vételi engedély benyújtásához szükséges dokumentáció elkészítése és átadása a Megrendelőnek, a Megrendelői követelményekben rögzített formában és példányszámban,

— valamennyi kivitelezési munkával kapcsolatban képződő bontási törmelék és építési hulladék gyűjtése és a Megrendelői követelményekben foglaltak szerinti elszállítása, illetve a jogszabályoknak megfelelő ártalmatlanítása,és vagy újrahasznosítása,

— a munkavégzések befejezése után a kivitelezéssel érintett felvonulási területek kivitelezés megkezdése előtti állapotnak megfelelő helyreállítása,

— a környezetben,környező építményekben okozott sérülések, károk helyreállítása,a szavatossági és jótállási kötelezettségek ellátása,

— A nyertes AT feladata és költsége minden olyan dokumentum elkészítése, engedély beszerzése és átadása az AKnek, valamint díjak befizetése,amely a Létesítményre vonatkozó használatbavételi eljárás megindításához,a Létesítmény üzemeltetéséhez.

Biztonságos működtetéséhez szükséges,

— rendelkezésre állás a használatba vételi eljárás során.

Egyenértékűség: 321/2015 (X.30.) Korm. rend. (továbbiakban Kr) 46§(3)-(6)bek szerint.

Az árazatlan költségvetés GSZk önálló - ajánlatkérő képviselőjének hozzájárulása nélkül történő - módosítása vagy kiegészítése az ajánlat érvénytelenségét eredményezheti. A GSZ a költségvetéssel kapcsolatos észrevételeiket a kiegészítő tájékoztatás kérésre nyitva álló határidő lejártáig jelezzék az AK képviselőjének. A feladatok részletes leírását a KD tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: A jótállás vállalt időtartama (hibajelentési időszak) egész hónapban megadva (hónap) (min.36 hónap; max. 60 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: AF III.1.3) pont M.2. pontjában meghatározott szakember alkalmassági minimumkövetelményként előírt szakmai tapasztalatot meghaladó többlet szakmai tapasztalatának mértéke hónapban(min.0,max 36 hónap) / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

TOP 6.3.2-15-PC1-2016-00005

II.2.14)További információk

Minőségi kritérium (MK) 2. értékelési részszempontra vonatkozó ajánlati elem alátámasztására az ajánlatban csatolandó a SZE szakmai önéletrajza a KD szerint. Adható pontszám: 0-10 pont. Értékelés módszere: Ár:fordított arányosítás. MK 1.: arányosítás(legkedvezőtlenebb szint 36 hónap, legkedvezőbb szint 60 hónap). MK 2.: egyenes arányosítás(legkedvezőbb szint 36 hónap) AK Kbt. 81§(5) bek-ét alkalm.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 199-449890
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Elnevezés:

Megyeri tér fejlesztése II

Szerződés/rész odaítélésre került: nem
V.1)Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A eredménytelenség indoka: A gazdaságilag legelőnyösebb, érvényes ajánlatot Ajánlattevő által megajánlott Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár a becsült értéket és Ajánlatkérő rendelkezésére álló fedezet összegét meghaladja és a pótfedezet nem biztosítható, eljárás a Kbt. 75.§ (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148 § rendelkezései alapján.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
14/05/2019