Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Works - 224020-2019

15/05/2019    S93

Magyarország-Pécs: Építési munkák

2019/S 093-224020

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_52849840
Postai cím: Széchenyi tér 1.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231 Baranya
Postai irányítószám: 7621
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Eötvös Gábor
E-mail: kozbeszerzes@pvfzrt.hu
Telefon: +36 308161441
Fax: +36 72514810
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.gov.pecs.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Megyeri tér fejlesztése II

Hivatkozási szám: EKR000200152018
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

TOP-6.3.2-15 „Zöld város kialakítása” program keretében, a pécsi Megyeri tér és a környezetében lévő területek fejlesztése II:

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a „TOP-6.3.2-15 Zöld város kialakítása” című kiírásra, amelynek keretén belül az egykori „Magasház” helyét kívánja fejleszteni. A pályázat keretében a zöldfelületi fejlesztéseken kívül új büfé épül meg a terület

Déli részén, továbbá fejlesztésre kerülnek a parkolók és új játszótér kerül kialakításra.

Feltételes elj.: AK jelen eljárásban foglalt építési beruházás finanszírozása érdekében további támogatásra irányuló igényt nyújtott be. Amennyiben AK a támogatást nem vagy az igényeltnél kisebb összegben kapja meg, azt olyan körülménynek kell tekinteni, amely miatt az elj-t eredménytelenné nyilváníthatja [Kbt. 53.§ (6) bekezdés]. AK az előzőek mellett a támogatás folyósítását a közbesz. elj. eredményeként megkötendő szerz. hatályba lépését felfüggesztő feltételként is kiköti.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
03451300 Bokrok, cserjék
31321000 Villamos áramvezető kábelek
34928500 Közvilágítási berendezések
34928510 Közvilágítási oszlopok
35120000 Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök
37535200 Játszótéri felszerelés
45000000 Építési munkák
45233200 Különféle útburkolatok
45233250 Burkolási munka az utak kivételével
45262500 Kőműves és falazási munka
45310000 Villamos szerelési munka
45316100 Kültéri világítóberendezések szerelése
45350000 Gépészeti szerelések
45430000 Padló- és falburkolás
77314100 Gyepesítés
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU231 Baranya
A teljesítés fő helyszíne:

7623 Pécs, Megyeri tér hrsz. 1/14

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A pályázat keretében a zöldfelületi fejlesztéseken kívül új büfé épül meg a terület déli részén, továbbá fejlesztésre kerülnek a parkolók és új játszótér kerül kialakításra.

Az alábbi főbb munkák elvégzése szükséges:

— Új közpark kialakítása, amely csatlakozik a Hungária utca és a Megyeri tér meglévő zöldfelületeihez

— Játszótér építése a Magasház helyén

— Büfé épület kialakítása nyilvános illemhellyel a terület déli részén (69,05 m2)

— Növénytelepítés

— Térfigyelő rendszer kialakítása

— Parkolók kialakítása, járda építés, útépítés (120 m2 térköves parkoló építése, 415 m2 aszfaltos járdaépítés, 745m2 térburkolatú járda)

— Elektromos gépjárműtöltő telepítése

— Köztéri világítás kialakítása

Hasznos alapterület: Össz: 69,05 m2

Építési engedélyek:

Büfé - BA-04/E/00162-26/2017.

Parkoló és a járda - ÚT/274/23/2017.

A nyertes AT feladata továbbá:

— köteles a munkavégzést úgy összehangolni,hogy az,az ott dolgozókra és a munkavégzés hatókörében tartózkodókra veszélyt ne jelentsen,

— a munka végzést a Megrendelői követelményben foglaltak alapján jogosult megkezdeni, figyelemmel a 191/2009.(IX. 15.)Korm. rend.ben foglaltakra is,

— a szerződéskötést követően állapotfelmérést köteles végezni,melyet fotó- vagy videó dokumentációval kell alátámasztani,

— a munkaterület szükséges őrzése,

— valamennyi ideiglenes építési vízellátáshoz és építési elektromos ellátáshoz és vételezésekhez szükséges mérhető kiépítések elkészítése;a projekt megvalósításának időtartam alatt felmerülő közüzemi díj a nyertes At-t terheli,

— a kivitelezés megvalósításához szükséges valamennyi építési és szerelési munka elvégzése,

— üzempróbák lefolytatása,

— minden igazgatási, technikai vagy egyéb feladat ellátása, amely ahhoz szükséges,hogy a kivitelezést a tervekben meghatározott állapotban Megrendelőnek átadja,

— az elkészült létesítmény szerződésnek, jogszabálynak,engedélynek történő megfelelőségének igazolása,

— minden olyan dokumentum elkészítése, amely a létesítmény üzemeltetéséhez, a biztonságos működéséhez/használathoz szükséges,

— az átadás-átvételi eljárás során a beépített anyagok, szerkezetek,berendezések megfelelőségi igazolását köteles átadni,

— átadási és megvalósulási terv elkészítése,a használatba vételi engedély benyújtásához szükséges dokumentáció elkészítése és átadása a Megrendelőnek, a Megrendelői követelményekben rögzített formában és példányszámban,

— valamennyi kivitelezési munkával kapcsolatban képződő bontási törmelék és építési hulladék gyűjtése és a Megrendelői követelményekben foglaltak szerinti elszállítása, illetve a jogszabályoknak megfelelő ártalmatlanítása,és vagy újrahasznosítása,

— a munkavégzések befejezése után a kivitelezéssel érintett felvonulási területek kivitelezés megkezdése előtti állapotnak megfelelő helyreállítása,

— a környezetben,környező építményekben okozott sérülések, károk helyreállítása,a szavatossági és jótállási kötelezettségek ellátása,

— A nyertes AT feladata és költsége minden olyan dokumentum elkészítése, engedély beszerzése és átadása az AKnek, valamint díjak befizetése,amely a Létesítményre vonatkozó használatbavételi eljárás megindításához,a Létesítmény üzemeltetéséhez.

Biztonságos működtetéséhez szükséges,

— rendelkezésre állás a használatba vételi eljárás során.

Egyenértékűség: 321/2015 (X.30.) Korm. rend. (továbbiakban Kr) 46§(3)-(6)bek szerint.

Az árazatlan költségvetés GSZk önálló - ajánlatkérő képviselőjének hozzájárulása nélkül történő - módosítása vagy kiegészítése az ajánlat érvénytelenségét eredményezheti. A GSZ a költségvetéssel kapcsolatos észrevételeiket a kiegészítő tájékoztatás kérésre nyitva álló határidő lejártáig jelezzék az AK képviselőjének. A feladatok részletes leírását a KD tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: A jótállás vállalt időtartama (hibajelentési időszak) egész hónapban megadva (hónap) (min.36 hónap; max. 60 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: AF III.1.3) pont M.2. pontjában meghatározott szakember alkalmassági minimumkövetelményként előírt szakmai tapasztalatot meghaladó többlet szakmai tapasztalatának mértéke hónapban(min.0,max 36 hónap) / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

TOP 6.3.2-15-PC1-2016-00005

II.2.14)További információk

Minőségi kritérium (MK) 2. értékelési részszempontra vonatkozó ajánlati elem alátámasztására az ajánlatban csatolandó a SZE szakmai önéletrajza a KD szerint. Adható pontszám: 0-10 pont. Értékelés módszere: Ár:fordított arányosítás. MK 1.: arányosítás(legkedvezőtlenebb szint 36 hónap, legkedvezőbb szint 60 hónap). MK 2.: egyenes arányosítás(legkedvezőbb szint 36 hónap) AK Kbt. 81§(5) bek-ét alkalm.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 199-449890
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Elnevezés:

Megyeri tér fejlesztése II

Szerződés/rész odaítélésre került: nem
V.1)Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A eredménytelenség indoka: A gazdaságilag legelőnyösebb, érvényes ajánlatot Ajánlattevő által megajánlott Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár a becsült értéket és Ajánlatkérő rendelkezésére álló fedezet összegét meghaladja és a pótfedezet nem biztosítható, eljárás a Kbt. 75.§ (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148 § rendelkezései alapján.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
14/05/2019