Supplies - 224383-2022

29/04/2022    S84

Poland-Sośnie: Solar collectors for heat production

2022/S 084-224383

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Sośnie
Postal address: ul. Wielkopolska 47
Town: Sośnie
NUTS code: PL41 Wielkopolskie
Postal code: 63-435
Country: Poland
Contact person: Anna Girus
E-mail: sosnie@sosnie.pl
Telephone: +48 627393910
Internet address(es):
Main address: https://www.sosnie.4bip.pl
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych oraz kotłów na biomasę na terenie Gminy Sośnie

Reference number: ZP.271.14.2021
II.1.2)Main CPV code
09331100 Solar collectors for heat production
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych oraz kotłów na biomasę na terenie Gminy Sośnie, która jest realizowana w ramach projektu „Wzrost wykorzystania OZE na obszarze Gminy Sośnie”.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 3 731 653.00 PLN
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Sośnie

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
09331100 Solar collectors for heat production
45111200 Site preparation and clearance work
45300000 Building installation work
45321000 Thermal insulation work
45330000 Plumbing and sanitary works
45331000 Heating, ventilation and air-conditioning installation work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL41 Wielkopolskie
Main site or place of performance:

Teren Gminy Sośnie.

II.2.4)Description of the procurement:

1. Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Sośnie, obejmująca w szczególności:

1) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 201 zestawów instalacji kolektorów słonecznych,

2) montaż kolektorów słonecznych na konstrukcji wsporczej dostosowanej do miejsca montażu na budynku,

3) montaż rurociągów wraz z izolacją,

4) montaż armatury kontrolno-pomiarowej,

5) montaż zasobnika solarnego,

6) uruchomienie i wykonanie rozruchu i przekazanie instalacji do użytkowania,

7) przeszkolenie Użytkownika instalacji z obsługi zestawu solarnego,

8) przekazanie Użytkownikowi instrukcji obsługi zestawu solarnego.

9) W przypadku konieczności ułożenia rurociagów w gruncie, wykop, ułożenie rurociagów, zasypanie i zagęszczenie leży w geście Wykonawcy. W przypadku gdy trasa rurociągów jest zagospodarowana inne niż grunt (kostka, asfalt, inne techniczne przeszkody) koszt zdjęcia wyłącznie utwardzonej wierzchniej warstwy utwardzonej i jej odtworzenie po stronie Mieszkańca,

10) dostawa, podłączenie modułów internetowych wymagana jest dla:

- 5 instalacji 2 panele,

-5 instalacji 3 panele,

-5 instalacji 4 panele.

2. Szczegółowy zakres prac (Opis Przedmiotu Zamówienia) zawarty jest w załączniku Nr 1.1 do SWZ - Dokumentacja techniczna (część 1 zamówienia), na którą składa się:

- Projekty budowlano-wykonawcze,

- Przedmiary robót.

UWAGA: Zamawiający jako załącznik Nr 11 do SWZ zamieszcza część pytań z poprzednio unieważnionego postępowania (Znak postępowania: ZP.271.4.2021) i odpowiedzi do nich, które są wiążące podczas przygotowywania oferty w niniejszym postępowaniu.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Czas reakcji przeglądu gwarancyjnego na żądanie / Weighting: 40
Price - Weighting: 60%
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekt „Wzrost wykorzystania OZE na obszarze Gminy Sośnie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.Konkurs nr 142/RPWP.03.01.01-IZ-00-30-001/17.

II.2.14)Additional information

1. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy Pzp może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

2. Numeracja przywołana w sekcji III i VI wynika z numeracji przyjętej w SWZ.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa i montaż kotłów na biomasę na terenie Gminy Sośnie

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
44621220 Central-heating boilers
45300000 Building installation work
45321000 Thermal insulation work
45330000 Plumbing and sanitary works
45331000 Heating, ventilation and air-conditioning installation work
45331110 Boiler installation work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL41 Wielkopolskie
Main site or place of performance:

Teren Gminy Sośnie.

II.2.4)Description of the procurement:

1. Dostawa i montaż kotłów na biomasę na terenie Gminy Sośnie, obejmująca w szczególności:

1) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 37 szt. kotłów na biomasę, każdy o mocy min. 25kW,

2) demontaż istniejącego kotła (zdemontowany kocioł pozostaje

w dyspozycji właściciela obiektu),

3) wykonanie montażu czopucha do komina,

4) zamontowanie zabezpieczeń instalacji,

5) wykonanie podłączenia kotła do instalacji centralnego ogrzewania,

6) wykonanie podłączenia kotła do instalacji c.w.u,

7) wykonanie montażu pomp obiegowych,

8) wykonanie montażu układu sterująco-regulującego,

9) wykonanie prób, badań i rozruchów instalacji kotłowni na biomasę,

10) odtworzenie do stanu pierwotnego wszelkich naruszonych powierzchni, elementów konstrukcyjnych oraz innych elementów uszkodzonych bądź naruszonych w wyniku montażu instalacji,

11) przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji zamontowanego kotła na biomasę wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom,

12) dostawa, podłączenie modułów internetowych wymagana jest dla 5 instalacji,

2. Szczegółowy zakres prac (Opis Przedmiotu Zamówienia) zawarty jest w załączniku Nr 1.2 do SWZ - Dokumentacja techniczna (część 2 zamówienia), na którą składa się:

- Projekty budowlano-wykonawcze,

- Przedmiary robót.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Czas reakcji przeglądu gwarancyjnego na żądanie / Weighting: 40
Price - Weighting: 60%
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekt „Wzrost wykorzystania OZE na obszarze Gminy Sośnie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.Konkurs nr 142/RPWP.03.01.01-IZ-00-30-001/17.

II.2.14)Additional information

1. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy Pzp może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

2. Numeracja przywołana w sekcji III i VI wynika z numeracji przyjętej w SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 246-649468
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Sośnie

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
20/04/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: FlexiPower Group Sp. z o. o. Sp. K.
Postal address: Kudrowice 12
Town: Pabianice
NUTS code: PL71 Łódzkie
Postal code: 95-200
Country: Poland
Internet address: https://flexipowergroup.pl
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 2 995 353.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Dostawa i montaż kotłów na biomasę na terenie Gminy Sośnie

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
22/04/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: ENERGO-SYSTEM ZAKŁAD KOTLARSKI GIELNIAK
Postal address: KALISKA 78
Town: PLESZEW
NUTS code: PL41 Wielkopolskie
Postal code: 63-300
Country: Poland
Internet address: https://gielniak-energosystem.pl
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 736 300.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Opisano w rozdziale 23 SWZ, dostępnej na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://www.sosnie.4bip.pl

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
25/04/2022