Supplies - 2248-2022

Submission deadline has been amended by:  68764-2022
04/01/2022    S2

Polska-Kraków: Odzież medyczna

2022/S 002-002248

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 0000039390
Adres pocztowy: ul. Wielicka 265
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 30-663
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych
E-mail: zp@usdk.pl
Tel.: +48 126583979
Faks: +48 126583979
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.szpitalzdrowia.pl
Adres profilu nabywcy: https://usdk.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://usdk.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://usdk.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa odzieży i obuwia medycznego oraz niemedycznej odzieży i obuwia ochronnego na potrzeby Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie.

Numer referencyjny: EZP-271-2-110/PN/2021
II.1.2)Główny kod CPV
33199000 Odzież medyczna
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1.Przedmiot zamówienia stanowi : Dostawa odzieży i obuwia medycznego oraz nie-medycznej odzieży i obuwia ochronnego na potrzeby Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie.

1.1. Zamówienie zostało podzielone na części:

Nazwa CZĘŚCI zamówienia

ZADANIE 1 - Odzież medyczna

ZADANIE 2 - Odzież niemedyczna

ZADANIE 3 - Obuwie ochronne dla pracowników medycznych

ZADANIE 4 - Obuwie ochronne dla pracowników niemedycznych

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 819 624.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

ZADANIE 1 - Odzież medyczna

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33199000 Odzież medyczna
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 3/1 do SWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostaw / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 519 220.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z PRAWA OPCJI na warunkach i zakresie opisanych w załączniku nr 1 do SWZ – Istotne Postanowienia Umowy (IPU).

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wymagane wadium 6000,00 zł (sześć tysięcy złotych) Wadium powinno być wniesione na warunkach określonych w SWZ

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

ZADANIE 2 - Odzież niemedyczna

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
35113400 Odzież ochronna i zabezpieczająca
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 3/2 do SWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostaw / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 83 980.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z PRAWA OPCJI na warunkach i zakresie opisanych w załączniku nr 1 do SWZ – Istotne Postanowienia Umowy (IPU).

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

wadium: 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych)Wadium powinno być wniesione na warunkach określonych w SWZ

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

ZADANIE 3 - Obuwie ochronne dla pracowników medycznych

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
18830000 Obuwie ochronne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie ul.Wielicka 265, 30-663 Kraków

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 3/3 do SWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostaw / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 188 500.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z PRAWA OPCJI na warunkach i zakresie opisanych w załączniku nr 1 do SWZ – Istotne Postanowienia Umowy (IPU).

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wadium 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych). Wadium powinno być wniesione na warunkach określonych w SWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

ZADANIE 4 - Obuwie ochronne dla pracowników niemedycznych

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
18830000 Obuwie ochronne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie ul.Wielicka 265, 30-663 Kraków

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 3/4 do SWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostaw / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 27 924.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z PRAWA OPCJI na warunkach i zakresie opisanych w załączniku nr 1 do SWZ – Istotne Postanowienia Umowy (IPU).

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wadium 300 zł (słownie:trzysta złotych) Wadium powinno być wniesione na warunkach określonych w SWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Nie określa się warunku udziału dot. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Nie określa się warunku udziału dot. sytuacji i finansowej i ekonomicznej

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Nie określa się warunku udziału dot. zdolności technicznych i kwalifikacji zawodowych

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wymagania dotyczące warunków realizacji zawiera Specyfikacja Warunków Zamówienia, w szczególności załącznik nr 1 Projektowe postanowienia umowy

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 04/02/2022
Czas lokalny: 09:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 02/05/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 04/02/2022
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265,30-663 Kraków, Polska

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Postępowanie prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. procedury odwróconej o której mowa w art.139 ustawy Pzp.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego wskutek ich wniesienia określa dział IX ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/12/2021