TED website is eForms-ready since 2.11.2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Supplies - 225524-2018

Submission deadline has been amended by:  594697-2019
26/05/2018    S99

Poland-Zawiercie: Solar photovoltaic modules

2018/S 099-225524

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Zawiercie (Pełnomocnik Grupy Zamawiającej)
Postal address: ul. Leśna 2
Town: Zawiercie
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 42-400
Country: Poland
Contact person: Jarosław Felczuk lub Anna Siejka
E-mail: zamowieniapubliczne@zawiercie.eu
Telephone: +48 324941267/+48 324941245
Fax: +48 326722684/+48 326721513
Internet address(es):
Main address: http://www.zawiercie.eu/
I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Szczekociny
Postal address: ul. Senatorska 2
Town: Szczekociny
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 42-445
Country: Poland
Contact person: Małgorzata Derda, Artur Gąsior
E-mail: umig@szczekociny.pl
Telephone: +48 343557069
Fax: +48 343557145
Internet address(es):
Main address: http://www.szczekociny.pl/
I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Sosnowiec
Postal address: Aleja Zwycięstwa 20
Town: Sosnowiec
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 41-200
Country: Poland
Contact person: Michał Zastrzeżyński
E-mail: um@um.sosnowiec.pl
Telephone: +48 322960600
Fax: +48 322960506
Internet address(es):
Main address: http://www.sosnowiec.pl/
I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Poręba
Postal address: ul. Dworcowa 1
Town: Poręba
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 42-480
Country: Poland
Contact person: Karolina Ostrowska, Adam Grzeszny
E-mail: sekretariat@umporeba.pl
Telephone: +48 326771355
Fax: +48 326771746
Internet address(es):
Main address: http://www.umporeba.pl/
I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Łazy
Postal address: ul. Traugutta 15
Town: Łazy
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 42-450
Country: Poland
Contact person: Małgorzata Ściślicka
E-mail: um@lazy.pl
Telephone: +48 326729422
Fax: +48 326729488
Internet address(es):
Main address: http://nowe.lazy.pl/
I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Irządze
Postal address: Irządze 124
Town: Irządze
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 42-446
Country: Poland
Contact person: Czesław Słuszniak
E-mail: urzad@irzadze.pl
Telephone: +48 343543009
Fax: +48 343453110
Internet address(es):
Main address: http://www.irzadze.pl/
I.2)Information about joint procurement
The contract involves joint procurement
I.3)Communication
Access to the procurement documents is restricted. Further information can be obtained at: http://www.zawiercie.bip.net.pl/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Official name: Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej podpisanej własnoręcznym podpisem w terminie określonym w pkt IV.2.2) na adres Urzędu Miejskiego w Zawierciu (Pełnomocnika Grupy Zamawiającej)
Postal address: ul. Leśna 2
Town: Zawiercie
Postal code: 42-400
Country: Poland
Contact person: Jarosław Felczuk lub Anna Siejak
Telephone: +48 324941265
E-mail: zamowieniapubliczne@zawiercie.eu
Fax: +48 326722684/+48 326721513
NUTS code: PL22 Śląskie
Internet address(es):
Main address: http://www.zawiercie.bip.net.pl/
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie”.

Reference number: ZP.271.46.2018
II.1.2)Main CPV code
09331200 Solar photovoltaic modules
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 1068 instalacji solarnych, 2034 mikro-instalacji fotowoltaicznych, 692 instalacji z pompą ciepła powietrzną na potrzeby ciepłej wody lub centralnego ogrzewania oraz 162 instalacji z kotłem na biomasę – pellet w ramach programu pn. „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie” na nieruchomościach prywatnych zlokalizowanych w: gminie Irządze, gminie Łazy, gminie Poręba, gminie Sosnowiec, gminie Szczekociny oraz gminie Zawiercie.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 1068 instalacji solarnych.

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
09331100 Solar collectors for heat production
71320000 Engineering design services
45330000 Plumbing and sanitary works
45300000 Building installation work
45320000 Insulation work
45321000 Thermal insulation work
45317000 Other electrical installation work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Obszar gminy Irządze, gminy Łazy, gminy Poręba, gminy Sosnowiec, gminy Szczekociny oraz gminy Zawiercie.

II.2.4)Description of the procurement:

W ramach Części I - dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 1068 instalacji solarnych: wykonanie dokumentacji projektowych instalacji solarnych na prywatnych budynkach lub na gruncie należących do mieszkańców gmin Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny i Zawiercie oraz dostawa elementów instalacji i przeprowadzenie na miejscu montażów instalacji solarnych w oparciu wykonaną dokumentację projektową wraz z uruchomieniem i instruktażem. Przewiduje się trzy typy instalacji solarnych, w zależności od ich mocy i objętości podgrzewaczy pojemnościowych (zestawy), w ilościach:

Zestaw I: 2 kolektory słoneczne płaskie o mocy min. 3151 W, zasilające podgrzewacz pojemnościowy o objętości min. 240 dm3 w ilości 351 szt.

Zestaw II: 3 kolektory słoneczne płaskie o mocy min. 4727 W, zasilające podgrzewacz pojemnościowy o objętości min. 270 dm3 w ilości 666 szt.

Zestaw III: 4 kolektory słoneczne płaskie o mocy min. 6303 W, zasilające podgrzewacz pojemnościowy o objętości min. 370 dm3 w ilości 51 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jak również opis sposobu wykonania części zamówienia znajduje się w III cz. SIWZ zatytułowanej: Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU).

C. ciąg dalszy z sekcji VI.4.3

Spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia (Wykonawcy muszą łącznie wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, natomiast brak podstaw wykluczenia wykazuje każdy oddzielnie).

11.1. Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .xps, .odt, .rtf.

11.2. Wykonawca wypełnia JEDZ, korzystając z formatów umożliwiających utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z ww. formatów.

11.3. Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie.

11.4. Podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać zaszyfrowany, tj. opatrzony hasłem dostępowym. W tym celu wykonawca może posłużyć się narzędziami oferowanymi przez oprogramowanie, w którym przygotowuje dokument oświadczenia (np. Adobe Acrobat), lub skorzystać z dostępnych na rynku narzędzi na licencji open-source (np.: AES Crypt, 7-Zip i Smart Sign) lub komercyjnych.

11.5. Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ w treści swojej oferty, składanej w formie pisemnej. Treść oferty może zawierać, jeśli to niezbędne, również inne informacje dla prawidłowego dostępu do dokumentu, w szczególności informacje o wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w JEDZ.

11.6. Wykonawca przesyła zamawiającemu zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym JEDZ na wskazany adres poczty elektronicznej w taki sposób, aby dokument ten dotarł do zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W treści przesłanej wiadomości należy wskazać oznaczenie i nazwę postępowania, którego JEDZ dotyczy oraz nazwę wykonawcy albo dowolne oznaczenie pozwalające na identyfikację wykonawcy (np. JEDZ do oferty 658 – w takim przypadku numer ten musi być wskazany w treści oferty).

11.7. Wykonawca, przesyłając JEDZ, żąda potwierdzenia dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ.

11.8. Datą przesłania JEDZ będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ z serwera pocztowego zamawiającego.

Uwaga: Instrukcja wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia określona została w Załączniku nr 2a do IDW (SIWZ).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Gwarancja / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Czas reakcji na zgłoszenie awarii na wezwanie / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Projekt ubiega się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii - konkurs
II.2.14)Additional information

Wykonawca, którego ofertazostanie wybrana (uznana za najkorzystniejszą) przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesieniazabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie (łącznie zpodatkiem VAT).

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 2034 mikro-instalacji fotowoltaicznych.

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
09331200 Solar photovoltaic modules
71320000 Engineering design services
45310000 Electrical installation work
45300000 Building installation work
45315600 Low-voltage installation work
45311100 Electrical wiring work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Obszar gminy Irządze, gminy Łazy, gminy Poręba, gminy Sosnowiec, gminy Szczekociny oraz gminy Zawiercie.

II.2.4)Description of the procurement:

W ramach Części II - dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 2 034 mikro-instalacji fotowoltaicznych: wykonanie dokumentacji projektowych 2 034 mikro-instalacji fotowoltaicznych na prywatnych budynkach lub na gruncie należących do mieszkańców gmin Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny i Zawiercie, dostawa elementów instalacji i przeprowadzenie na miejscu montażu instalacji wraz z infrastrukturą towarzyszącą i przyłączeniem do wewnętrznej instalacji elektroenergetycznej w oparciu o wykonaną dokumentację projektową wraz z uruchomieniem instalacji i instruktażem. Mikro-instalacja fotowoltaiczna musi się składać co najmniej z następujących elementów: paneli fotowoltaicznych zamontowanych na konstrukcji wsporczej, inwertera DC/AC z funkcją pomiaru wyprodukowanej energii elektrycznej, instalacji prądu stałego i przemiennego, układu pomiarowo-rozliczeniowego w miejscu dostarczenia/odbioru energii elektrycznej. Przewiduje się następujące typy mikro-instalacji fotowoltaicznych, w zależności od ich mocy, w ilościach:

• Zestaw paneli fotowoltaicznych płaskich o łącznej mocy min. 1,96 kW - 75 szt.;

• Zestaw paneli fotowoltaicznych płaskich o łącznej mocy min. 2,24 kW - 13 szt.;

• Zestaw paneli fotowoltaicznych płaskich o łącznej mocy min. 2,52 kW - 1 szt.;

• Zestaw paneli fotowoltaicznych płaskich o łącznej mocy min. 2,80 kW - 283 szt.;

• Zestaw paneli fotowoltaicznych płaskich o łącznej mocy min. 3,08 kW - 1 szt.;

• Zestaw paneli fotowoltaicznych płaskich o łącznej mocy min. 3,36 kW - 42 szt;

• Zestaw paneli fotowoltaicznych płaskich o łącznej mocy min. 3,64 kW - 3 szt.;

• Zestaw paneli fotowoltaicznych płaskich o łącznej mocy min. 3,92 kW - 491 szt.;

• Zestaw paneli fotowoltaicznych płaskich o łącznej mocy min. 4,20 kW - 13 szt.;

• Zestaw paneli fotowoltaicznych płaskich o łącznej mocy min. 4,48 kW - 24 szt.;

• Zestaw paneli fotowoltaicznych płaskich o łącznej mocy min. 4,76 kW - 413 szt.;

• Zestaw paneli fotowoltaicznych płaskich o łącznej mocy min. 5,04 kW - 16 szt.;

• Zestaw paneli fotowoltaicznych płaskich o łącznej mocy min. 5,32 kW - 28 szt.;

• Zestaw paneli fotowoltaicznych płaskich o łącznej mocy min. 5,60 kW - 9 szt.;

• Zestaw paneli fotowoltaicznych płaskich o łącznej mocy min. 5,88 kW - 240 szt.;

• Zestaw paneli fotowoltaicznych płaskich o łącznej mocy min. 6,16 kW - 8 szt.;

• Zestaw paneli fotowoltaicznych płaskich o łącznej mocy min. 6,44 kW - 3 szt.;

• Zestaw paneli fotowoltaicznych płaskich o łącznej mocy min. 6,72 kW - 8 szt.;

• Zestaw paneli fotowoltaicznych płaskich o łącznej mocy min. 7,00 kW - 161 szt.;

• Zestaw paneli fotowoltaicznych płaskich o łącznej mocy min. 7,28 kW - 3 szt.;

• Zestaw paneli fotowoltaicznych płaskich o łącznej mocy min. 7,56 kW - 2 szt.;

• Zestaw paneli fotowoltaicznych płaskich o łącznej mocy min. 7,84 kW - 63 szt.;

• Zestaw paneli fotowoltaicznych płaskich o łącznej mocy min. 8,12 kW - 2 szt.;

• Zestaw paneli fotowoltaicznych płaskich o łącznej mocy min. 8,40 kW - 3 szt.;

• Zestaw paneli fotowoltaicznych płaskich o łącznej mocy min. 8,96 kW - 26 szt.;

• Zestaw paneli fotowoltaicznych płaskich o łącznej mocy min. 9,24 kW - 2 szt.;

• Zestaw paneli fotowoltaicznych płaskich o łącznej mocy min. 9,52 kW - 3 szt.;

• Zestaw paneli fotowoltaicznych płaskich o łącznej mocy min. 9,80 kW - 85 szt.;

• Zestaw paneli fotowoltaicznych płaskich o łącznej mocy min. 10,08 kW - 1 szt.;

• Zestaw paneli fotowoltaicznych płaskich o łącznej mocy min. 10,92 kW - 1 szt.;

• Zestaw paneli fotowoltaicznych płaskich o łącznej mocy min. 11,76 kW - 4 szt.;

• Zestaw paneli fotowoltaicznych płaskich o łącznej mocy min. 14,00 kW - 2 szt.;

• Zestaw paneli fotowoltaicznych płaskich o łącznej mocy min. 14,84 kW - 2 szt.;

• Zestaw paneli fotowoltaicznych płaskich o łącznej mocy min. 16,24 kW - 2 szt.;

• Zestaw paneli fotowoltaicznych płaskich o łącznej mocy min. 19,32 kW - 1 szt..

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jak również opis sposobu wykonania części zamówienia znajduje się w III cz. SIWZ: Program Funkcjonalno-Użytkowy.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Gwarancja / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Czas reakcji na zgłoszenie awarii na wezwanie / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Projekt ubiega się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii - konkurs
II.2.14)Additional information

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana (uznana za najkorzystniejszą) przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesieniazabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie (łącznie zpodatkiem VAT).

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 692 instalacji z pompą ciepła powietrzną.

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
45331000 Heating, ventilation and air-conditioning installation work
71320000 Engineering design services
45330000 Plumbing and sanitary works
45300000 Building installation work
45320000 Insulation work
45321000 Thermal insulation work
45317000 Other electrical installation work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Obszar gminy Irządze, gminy Łazy, gminy Poręba, gminy Sosnowiec, gminy Szczekociny oraz gminy Zawiercie.

II.2.4)Description of the procurement:

W ramach Części III - dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 692 instalacji z pompą ciepła powietrzną: wykonanie dokumentacji projektowych 692 instalacji z pompą ciepła powietrzną na potrzeby ciepłej wody lub centralnego ogrzewania w prywatnych budynkach lub na gruncie należących do mieszkańców gmin Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny i Zawiercie oraz dostawa elementów instalacji i przeprowadzenie na miejscu montażów instalacji pomp ciepła powietrznych w oparciu wykonaną dokumentację projektową wraz z uruchomieniem i instruktażem. Przewiduje się pięć typów instalacji pomp ciepła powietrznych, w zależności od ich mocy minimalnych (zestawy), w ilościach:

• Zestaw I: pompa ciepła powietrza pracująca na potrzeby podgrzewania ciepłej wody użytkowej (CWU) o mocy cieplnej min. 1,65 kW, w ilości 250 sztuk;

• Zestaw II: pompa ciepła powietrza o mocy cieplnej minimum 7,70 kW, w ilości 48 sztuk;.

• Zestaw III: pompa ciepła powietrza o mocy cieplnej minimum 13,10 kW, w ilości 222 sztuk;

• Zestaw IV: pompa ciepła powietrza o mocy cieplnej minimum 19,70 kW, w ilości 136 sztuk;

• Zestaw V: pompa ciepła powietrza o mocy cieplnej minimum 25,30 kW, w ilości 36 sztuk.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jak również opis sposobu wykonania części zamówienia znajduje się w III cz. SIWZ zatytułowanej: Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Gwarancja / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Czas reakcji na zgłoszenie awarii na wezwanie / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Projekt ubiega się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii - konkurs
II.2.14)Additional information

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana (uznana za najkorzystniejszą) przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie (łącznie z podatkiem VAT).

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 162 instalacji kotłów na pellet.

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
45331000 Heating, ventilation and air-conditioning installation work
71320000 Engineering design services
45330000 Plumbing and sanitary works
45300000 Building installation work
45320000 Insulation work
45321000 Thermal insulation work
45317000 Other electrical installation work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Obszar gminy Irządze, gminy Łazy, gminy Poręba, gminy Sosnowiec, gminy Szczekociny oraz gminy Zawiercie.

II.2.4)Description of the procurement:

W ramach Części IV - dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 162 instalacji kotłów na pellet: wykonanie dokumentacji projektowych 162 instalacji kotłów na pellet w prywatnych budynkach należących do mieszkańców gmin Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny i Zawiercie oraz dostawa elementów instalacji i przeprowadzenie na miejscu montażów instalacji kotłów na pellet w oparciu wykonaną dokumentację projektową wraz z uruchomieniem i instruktażem. Przewiduje się cztery typy instalacji kotłów na pellet, w zależności od ich mocy minimalnych (zestawy), w ilościach:

• Zestaw I: kocioł na pellet o mocy cieplnej minimum 12 kW, w ilości 70 sztuk;

• Zestaw II: kocioł na pellet o mocy cieplnej minimum 16 kW, w ilości 58 sztuk;.

• Zestaw III: kocioł na pellet o mocy cieplnej minimum 24 kW, w ilości 28 sztuk;

• Zestaw IV: kocioł na pellet o mocy cieplnej minimum 32 kW, w ilości 6 sztuk.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jak również opis sposobu wykonania części zamówienia znajduje się w III cz. SIWZ zatytułowanej: Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Gwarancja / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Czas reakcji na zgłoszenie awarii na wezwanie / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Projekt ubiega się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii - konkurs
II.2.14)Additional information

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana (uznana za najkorzystniejszą) przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie (łącznie z podatkiem VAT).

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie określa wymogu w zakresie tego warunku.

c.d.

Odpowiadające im uprawnienia budowlane, w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe, które zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016 poz. 65).

d) W zakresie części IV

— projektant instalacji sanitarnych – co najmniej jedna osoba, posiadająca uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Dz.U. 2014, poz. 1278) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe, które zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016 poz. 65),

— kierownik robót sanitarnych – co najmniej jedna osoba, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Dz.U. 2014, poz. 1278) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe, które zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016 poz. 65).

Uwaga! W przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia wspólnie przez dwóch lub więcej Wykonawców warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą łącznie spełnianie ww. warunku. Zamawiający dopuszcza łączenie ww. funkcji.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia dokumentów:

1) wykazu dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – załącznik nr 3 do IDW (Wykaz dostaw).

2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - w zakresie informacji określonych w Załączniku nr 3a do IDW SIWZ.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

1. Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę minimum:

a) 2 000 000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych) dla części I;

b) 9 000 000,00 PLN (słownie: dziewięć milionów złotych) dla części II;

c) 3 500 000,00 PLN (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych) dla części III;

d) 400 000,00 PLN (słownie: czterysta tysięcy złotych) dla części IV.

W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę stanowiącą sumę kwot dla odpowiednich zadań.

Uwaga! W przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia wspólnie przez dwóch lub więcej Wykonawców warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą łącznie spełnianie ww. warunku.

W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, waluty inna niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie:

— średni kurs NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

— średni kurs NBP z pierwszego dnia roboczego poprzedzającego dzień opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, jeżeli dniem opublikowania ogłoszenia jest sobota.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia dokumentów: informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa powyżej, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Wymagania dotyczące wadium

2.1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium na cały okres związania z ofertą, w wysokości:

a) 170 000,00 PLN (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy złotych) w przypadku starania się o zamówienie w zakresie części I;

b) 730 000,00 PLN (słownie: siedemset trzydzieści tysięcy złotych) w przypadku starania się o zamówienie w zakresie części II.

c) 300 000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych) w przypadku starania się o zamówienie w zakresie części III;

d) 33 000,00 PLN (słownie: trzydzieści trzy tysiące złotych) w przypadku starania się o zamówienie w zakresie części IV;

2.2. Szczegóły dotyczące wadium zawiera pkt 10 SIWZ.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Dokumenty lub oświadczenia potwierdzające, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego:

W zakresie Części I.

a) Certyfikat Solar Keymark dla oferowanych kolektorów słonecznych lub innego równoważnego certyfikatu wydanego przez akredytowaną jednostkę w zgodności z normą PN – EN 12975 – 1 „Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy – kolektory słoneczne – część 1: Wymagania ogólne” lub z normą równoważną, którego integralną częścią powinno być sprawozdanie z badań kolektorów, przeprowadzonych zgodnie z normą PN-EN 12975 - 2 „Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy – kolektory słoneczne – część 2: Metody badań” lub z normą PN-EN ISO 9806 „Energia słoneczna -- Słoneczne kolektory grzewcze -- Metody badań” lub z normą równoważną.

Uwaga! Przedstawienie certyfikatu wydanego przez akredytowaną instytucję równoważnego względem Solar Keymark jest dopuszczalne pod warunkiem, że podlega takim samym wymaganiom dotyczącym przeprowadzenia badań i poboru próbek do analizy.

b) Karta techniczna oferowanego kolektora słonecznego potwierdzająca spełnianie przez to urządzenia następujących parametrów zawartych w OPZ dla tego urządzenia: materiał obudowy kolektora, wielkość - wymagana powierzchnia apertury pojedynczego kolektora, rodzaj powierzchni szkła, sprawność optyczna i parametry cieplne odniesione do powierzchni apertury (w tym sprawność optyczna, współczynnik strat a1, współczynnik strat a2), max. dopuszczalna temp. pracy (temp. stagnacji) przy GS = 1000 W/m2 i ΔT = 30˚C, moc użyteczna kolektora przy natężeniu promieniowania 1000 W/m2 oraz różnicy temperatury (Tm - Ta) wg PN-EN 12975-2 lub równoważnej (dla Tm - Ta = 0 K, dla Tm - Ta = 10 K, dla Tm - Ta = 30 K, dla Tm - Ta = 50 K, dla Tm - Ta = 70 K), odporność na uderzenia - gradobicie.

c) Certyfikat potwierdzający na badanie zgodnie z normą PN-EN 12897 lub normą równoważną oferowanego zbiornika akumulacyjnego;

d) Karta techniczna oferowanego zbiornika akumulacyjnego potwierdzająca spełnianie przez to urządzenia następujących parametrów zawartych w OPZ dla tego urządzenia: min. pojemność netto, max. temperatura pracy zasobnika, max. temperatura pracy wężownicy, maksymalne dopuszczalne ciśnienie zbiornika, maksymalne dopuszczalne ciśnienie wężownicy.

8.3.11.2. W zakresie Części II

a) Certyfikat potwierdzający zgodność modułu PV z normą PN-EN 61215 lub PN-EN 61646 lub z normami równoważnymi, wydany przez właściwą akredytowaną jednostkę certyfikującą,

b) Karta techniczna oferowanego panelu fotowoltaicznego potwierdzająca spełnianie przez to urządzenie następujących parametrów zawartych w OPZ dla tego urządzenia: moc modułu, sprawność modułu, tolerancja mocy, wsp. temp. mocy, gwarancja wydajności mocy, wytrzymałość mech. na obciążenie od śniegu.

c) Karty techniczne oferowanych inwerterów fotowoltaicznych potwierdzające spełnianie przez te urządzenia następujących parametrów zawartych w OPZ dla tych urządzeń: maksymalny prąd wejściowy, minimalne napięcie wejściowe, zawartość zniekształceń nieliniowych THD przy mocy nominalnej, pobór mocy w nocy, sprawność maksymalna, sprawność europejska.

8.3.11.3. W zakresie Części III

a) Karty techniczne oferowanych pomp ciepła potwierdzające spełnianie przez te urządzenia następujących parametrów zawartych w OPZ dla tych urządzeń:

— pompy ciepła dla c.o. i c.w.u.: minimalna temperatura na zasilaniu, stopień efektywności COP, poziom mocy akustycznej,

— pompy ciepła dla c.w.u.: pojemność zbiornika, maksymalna temperatura cwu, współczynnik COP, poziom mocy akustycznej, grzałka elektryczna, dodatkowe wyposażenie.

8.3.11.4. W zakresie Części IV

a) Karty techniczne oferowanych kotłów na pellet potwierdzające spełnianie przez te urządzenia następujących parametrów zawartych w OPZ dla tych urządzeń: maksymalne ciśnienie pracy, pojemność zasobnika, maksymalna temperatura pracy.

Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zostanie wezwany do złożenia ww dokumentów.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający określa, że ww. warunek będzie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:

1) w okresie ostatnich 5 lat przed okresem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (w formule dostawa z montażem lub robót budowlanych) należycie:

a) W zakresie części I - co najmniej 100 instalacji solarnych (kolektorów słonecznych) do podgrzewania ciepłej wody użytkowej;

b) W zakresie części II - co najmniej co najmniej 200 mikro-instalacji fotowoltaicznych;

c) W zakresie części III - co najmniej 70 instalacji pomp ciepła powietrznych;

d) W zakresie części IV co najmniej 20 instalacji kotłów na pellet.

Uwaga! Mając na uwadze art. 23 ust. 5 ustawy Zamawiający zastrzega, że w sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia) oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 22a ustawy, warunek o którym wyżej mowa musi zostać spełniony w całości przez Wykonawcę (jednego z Wykonawców wspólnie składającego ofertę) lub podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca – brak możliwości tzw. sumowania doświadczenia.

5.2.3.2. Skieruje do realizacji zamówienia publicznego osoby, posiadające określone poniżej uprawnienia i kwalifikacje:

a) W zakresie części I:

— projektant instalacji sanitarnych – co najmniej jedna osoba, posiadająca uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Dz.U. 2014, poz. 1278) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe, które zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016 poz. 65),

— kierownik robót sanitarnych – co najmniej jedna osoba, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Dz.U. 2014, poz. 1278) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe, które zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016 poz. 65),

— kierownik robót elektrycznych – co najmniej jedna osoba, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Dz.U. 2014, poz. 1278) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe, które zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016 poz. 65).

Ciąg dalszy w sekcji III.1.3) Ogłoszenia Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Minimum level(s) of standards possibly required:

b) W zakresie części II:

— projektant instalacji elektrycznych – co najmniej jedna osoba, posiadająca uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Dz.U. 2014, poz. 1278) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe, które zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016 poz. 65),

— kierownik robót elektrycznych – co najmniej jedna osoba, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Dz.U. 2014, poz. 1278) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe, które zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016 poz. 65).

c) W zakresie części III:

— projektant instalacji sanitarnych – co najmniej jedna osoba, posiadająca uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Dz.U. 2014, poz. 1278) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe, które zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016 poz. 65),

— kierownik robót sanitarnych – co najmniej jedna osoba, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Dz.U. 2014, poz. 1278) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe, które zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016 poz. 65),

— kierownik robót elektrycznych – co najmniej jedna osoba, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Dz.U. 2014, poz. 1278) lub (...).

Ciąg dalszy w sekcji III.1.1) ogłoszenia.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1. Umowa w sprawie zamówienia publicznego z wykonawcą zostanie zawarta wg wzoru stanowiącego rozdział II SIWZ - IPU.

2. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferty wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi we wzorze umowy.

3. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 30/07/2018
Local time: 09:30
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 30/07/2018
Local time: 10:00
Place:

Sala narad Urzędu Miejskiego w Zawierciu (parter). Adres: 42-400 Zawiercie, ul. Leśna 2.

Information about authorised persons and opening procedure:

Otwarcie ofert jest jawne.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

A. Podstawy wykluczenia

1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadku spełnienia wobec niego przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp (przesłanki wykluczenia obligatoryjne).

2. Ponadto Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców na podstawie art. 24 ust.5 pkt 1) lub 8) ustawy Pzp.

3. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zostanie wezwany do złożenia:

3.1. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24. Ust.1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu na składania ofert;

3.2. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3.3. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3.4. Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (według wzoru określonego załącznikiem nr 5 do IDW SIWZ);

3.5. Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne (według wzoru określonego załącznikiem nr 5 do IDW SIWZ);

3.6. Oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. 2017 r. poz. 1785) (według wzoru określonego załącznikiem nr 5 do IDW SIWZ);

3.7. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp – odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

4. Dokumenty składane przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określa § 7 i § 8 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126).

5. Termin związania ofertą wynosi: 90 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania ofertą.

6. W przypadku, gdy Wykonawca korzysta ze zdolności innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp wraz z ofertą należy złożyć dokument (np. zobowiązanie) tego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - szczegóły pkt 5.3 i 7.3.3. SIWZ.

Ciąg dalszy w sekcji VI.4.3) ogłoszenia - litera B.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587840
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587840
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

A.

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych przepisów, przysługują środki ochrony prawnej, których mowa w ww. ustawie - Dział VI Środki ochrony prawnej – w zakresie postępowań o wartości równej lub większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Środkami ochrony prawnej są:

a) wniesienie informacji o nieprawidłowościach na podstawie art. 181 ustawy Pzp.;

b) odwołanie;

c) skarga do sądu.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ww. ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

B.

7. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane (na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp.

8. Szczegółowe informacje dotyczące zmówienia i warunków udziału w postępowaniu zawarto w dokumentach zamówienia dostępnych na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://www.zawiercie.bip.net.pl/

9. W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca przekaże Zamawiającemu, bez dodatkowego wezwania, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp, wg wzoru nr 4 do IDW. Wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wykonawca powinien przedstawić, pod rygorem wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

10. Zamawiający informuje, iż przewidział zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 24aaust. 1 ustawy Pzp.

11. Celem potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia wykonawcy składają (przed upływem terminu składania ofert) oświadczenie JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przy użyciu poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej zamowieniapubliczne@zawiercie.eu, celem wstępnego potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust 1 ustawy Pzp, tj.: (ciąg dalszy w sekcji II.2.4) Część I lit. C

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: +48 224587840
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587700
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
23/05/2018