Supplies - 226389-2021

Submission deadline has been amended by:  272388-2021
05/05/2021    S87

Slovakia-Banská Bystrica: Occupational clothing, special workwear and accessories

2021/S 087-226389

Contract notice – utilities

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Slovenská pošta, a.s.
National registration number: 36631124
Postal address: Partizánska cesta 9
Town: Banská Bystrica
NUTS code: SK Slovensko
Postal code: 975 99
Country: Slovakia
Contact person: Mgr. Michal Rybár
E-mail: rybar.michal@slposta.sk
Telephone: +421 259393258
Internet address(es):
Main address: http://www.posta.sk
Address of the buyer profile: http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/9015
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/431820
Additional information can be obtained from another address:
Official name: Slovenská pošta, a.s.
National registration number: 36631124
Postal address: Nám. SNP 35
Town: Bratislava
NUTS code: SK Slovensko
Postal code: 814 20
Country: Slovakia
Contact person: Mgr. Michal Rybár
E-mail: rybar.michal@slposta.sk
Telephone: +421 259393258
Internet address(es):
Main address: http://www.posta.sk
Address of the buyer profile: http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/9015
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://zadavaniezakaziek.posta.sk
I.6)Main activity
Postal services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zabezpečenie osobných ochranných pracovných prostriedkov pre zamestnancov Slovenskej pošty, a.s.

Reference number: 004/VS/2021
II.1.2)Main CPV code
18100000 Occupational clothing, special workwear and accessories
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Predmetom zákazky je dodávka osobných ochranných pracovných prostriedkov pre zamestnancov Slovenskej pošty, a.s. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky, týchto súťažných podkladov.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 096 000.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
18110000 Occupational clothing
18140000 Workwear accessories
18141000 Work gloves
18220000 Weatherproof clothing
18444112 Bicycle helmets
18812200 Rubber boots
18815000 Boots
18815100 Ankle boots
18815200 Calf boots
18830000 Protective footwear
18831000 Footwear incorporating a protective metal toecap
33735100 Protective goggles
35113440 Reflective vests
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK Slovensko
Main site or place of performance:

1.600 odberných miest na celom území SR

II.2.4)Description of the procurement:

1Protišmykové návleky na obuv - malé/veľké pár 8 600

2Bezpečnostné návleky s ochrannou špicou pár 150

3Obuv gumená čižmy pár 950

4Obuv letná dámska/pánska O1 pár 9 500

5Obuv sezónna dámska/pánska O2pár 11 350

6Obuv zimná dámska/pánska O2pár 10 000

7Obuv bezpečnostná S3 (baganče)pár 250

8Obuv bezpečnostná S2pár 1 100

9Obuv bezpečnostná S2 zimná pár 280

10Bunda zateplená reflexná ks 400

11Bunda proti porézna ks 30

12Proti porézne nohavice ks 30

13Pás ľadvinový ks 850

14Tričko dlhý rukáv ks 2 500

15Tričko krátky rukáv ks 5 230

16Vesta reflexná bez rukávov ks 1 400

17Vesta reflexná s potlačou ks 450

18Vesta rozlišovacia ks 718

19Zástera gumená biela ks 10

20Zástera kožená ks 8

21Rukavice pogumovane, antistatické pár 16 500

22Rukavice protišmykové (s terčíkmi) pár 5 000

23Rukavice kožené tenké pár 1 800

24Rukavice kožené hrubé pár 1 900

25Rukavice kožené zimné pár 900

26Rukavice latexové pár 1 400

27Rukavice zimné - pletené bez prstov s príklopkou pár 2 900

28Rukavice zimné - pletené pár 7 400

29Rukavice proti porézne pár 280

30Rukavice odolné chemikáliám pár 100

31Rukavice s tepelnou ochranou pár 10

32Rukavice dielektrické pár 50

33Chránič sluchu - mušľové ks 30

34Chránič sluchu - zátkové pár 200

35Ochranný klip proti oslneniu na dioptrické okuliare ks 260

36Okuliare ochranné proti oslneniu ks 3 500

37Okuliare proti mechanickým vplyvom ks 200

38Prilba ochranná ks 150

39Reflexný zámkový pás ks 4 702

40Polo maska + filter ks 12

41Náhradný filter do polo masky - AB1 ks15

42Respirátor proti prachu ks 1 374

43Respirátor proti toxickým výparom ks 100

44Štít ochranný krátky ks 21

45Lampa LED čelová ks 200

46Prilba cyklistická ks 200

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 096 000.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1.1.Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti, týkajúce sa osobného postavenia, uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

1.2.Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti uvedených v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní nasledovnými dokladmi:

a)písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. V súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov od 1. júla 2016, uchádzač predloží aj výpis z registra trestov právnických osôb nie starší ako tri mesiace,

b)písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,

c)písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu, nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,

d)písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,

e)písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.

f)písm. f) doloženým čestným vyhlásením.

Ak uchádzač nepredloží doklad podľa vyššie uvedeného bodu 1.2. písm. a), je povinný na účely preukázania podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, poskytnúť obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Výpis/y z registra trestov musí uchádzač v ponuke predložiť v prípade, ak uchádzačom je právnická osoba, ktorej člen štatutárneho orgánu/člen dozorného orgánu alebo prokurista nie je občanom Slovenskej republiky. Nakoľko však obstarávateľovi nie je umožnený prístup k údajom z informačných systémov verejnej správy podľa § 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii), uchádzač je povinný predložiť všetky vyššie požadované doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia.

1.3.Ak má uchádzač sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v bode 1.2. alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

1.4.Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.

V prípade, že zápis do zoznamu hospodárskych subjektov nepokrýva podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia ustanovené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, uchádzač tieto skutočnosti preukáže samostatným dokladom preukazujúcim požadovanú podmienku účasti vydaným príslušnou inštitúciou. V prípade, že výpis zo Zoznamu hospodárskych subjektov neobsahuje potvrdenie miestne príslušného colného úradu (nadobudnutie účinnosti od 1. decembra 2019), uchádzač je povinný toto potvrdenie predložiť.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

2.1.podľa § 33 ods. 1 písm. d) prehľadom o celkovom obrate za posledné 3 hospodárske roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Uchádzač predloží výkazy ziskov a strát alebo výkazy o príjmoch a výdavkoch za posledné tri hospodárske roky v celkovej súhrnnej hodnote 700 000,- EUR bez DPH.

Ekvivalent v inej mene musí byť uchádzačom prepočítaný podľa kurzu Európskej centrálnej banky (ďalej len ECB) z inej meny na EUR, ktorý bol zverejnený ECB ako posledný v príslušnom roku. Ak má uchádzač účtovné závierky a ďalšie dokumenty zverejnené v Registri účtovných závierok, uvedie v ponuke len internetovú adresu, na ktorej sú výkazy ziskov a strát alebo výkazy o príjmoch a výdavkoch verejne prístupné. V prípade, že výkazy ziskov a strát alebo výkazy o príjmoch a výdavkoch uchádzača sú uložené v neverejnej časti Registra účtovných závierok, je potrebné predložiť ich scan originálu alebo ich úradne osvedčených kópií s osvedčovacou doložkou DataCentra prevádzkovateľa Registra účtovných závierok. V prípade, že ide o uchádzača so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, takýto uchádzač predkladá predmetné výkazy podľa platných právnych predpisov v krajine svojho sídla.

2.2.podľa § 33 ods. 1 písm. a) vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky (alebo bánk, ak má uchádzač otvorené účty vo viacerých bankách), ktorej je uchádzač klientom, o schopnosti plniť finančné záväzky, nie starším ako tri mesiace odo dňa predloženia ponuky. Vyjadrenie banky/bánk musí obsahovať údaje o tom, že:

2.2.1. uchádzač ku dňu vystavenia tohto potvrdenia v prípade splácania úveru dodržiava splátkový kalendár,

2.2.2. uchádzač ku dňu vystavenia tohto potvrdenia nie je v nepovolenom debete

2.2.3. jeho bežný účet nie je ku dňu vystavenia tohto vyjadrenia predmetom exekúcie.

Okrem vyjadrenia banky predloží uchádzač aj čestné vyhlásenie, že v iných bankách ako v tých, ku ktorým predkladá vyjadrenie nemá záväzky. Čestné vyhlásenie bude podpísane uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísané každým členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny dodávateľov, resp. splnomocneným lídrom skupiny. Výpis z účtu sa nepovažuje za vyjadrenie banky.

2.3.V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, tento preukazuje splnenie podmienok účasti, týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia, uvedených vo zverejnenom oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a súťažných podkladoch, za všetkých členov skupiny spoločne.

2.4.Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. Pozn.: V súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov od 1. júla 2016, splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní táto osoba preukazuje aj výpisom z registra trestov právnickej osoby, nie starším ako tri mesiace odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

3.Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34

Požadovanú technickú alebo odbornú spôsobilosť uchádzač preukáže predložením scanov nasledovných originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií:

3.1.podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní: zoznamom dodaných tovarov rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona.

Zoznam zmlúv musí obsahovať minimálne tieto údaje:

Obchodné meno a sídlo dodávateľa,

Obchodné meno a sídlo objednávateľa,

Predmet dodania (z ktorého bude zrejmé splnenie požiadaviek obstarávateľa),

Celkovú zmluvnú cenu,

Počet odberných miest

Lehotu dodania,

Meno a priezvisko, kontakt - tel. č. a emailový kontakt kontaktnej osoby objednávateľa a jeho funkciu, u ktorej si možno overiť údaje uvedené v zozname.

Uchádzač predloží zoznam zmlúv rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky v celkovej súhrnnej hodnote 300 000,- EUR bez DPH a zároveň preukáže dodávku tovarov na minimálne 100 odberných miest v súhrne.

V prípade, že uchádzač dodával tovary pre verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov, zároveň predloží internetový odkaz na referencie verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov zverejnených na www.uvo.gov.sk, preukazujúcich skutočnosti uvedené v predloženom zozname.

3.2.podľa § 34 ods. 1 písm. m) zákona o verejnom obstarávaní: ak ide o tovar, ktorý sa má dodať, 1. vzorkami, opismi alebo fotografiami, ktorých pravosť musí byť overená, ak to verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžaduje alebo 2. certifikátmi alebo potvrdeniami s jasne identifikovanými odkazmi na technické špecifikácie alebo technické normy vzťahujúce sa na tovar, vydanými orgánmi kontroly kvality alebo určenými orgánmi s právomocou posudzovať zhodu.

Uchádzač predloží vzorky uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky Tabuľka 1.

3.3.V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, tento preukazuje splnenie podmienok účasti, týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti, uvedených vo zverejnenom oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a súťažných podkladoch, za všetkých členov skupiny spoločne.

3.4.Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Pozn.: V súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov od 1. júla 2016, splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní táto osoba preukazuje aj výpisom z registra trestov právnickej osoby nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

III.1.6)Deposits and guarantees required:

Zábezpeka sa vyžaduje. Zábezpeka je stanovená vo výške 30 000,- EUR

III.1.7)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov obstarávateľa viazaných na tento účel. Preddavok sa nebude poskytovať.

III.1.8)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

V prípade prijatia ponuky od skupiny dodávateľov obstarávateľ vyžaduje v súlade s § 37 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, aby skupina pred podpisom Zmluvy vytvorila určitú právnu formu potrebnú z dôvodu riadneho plnenia Zmluvy, napr. vytvorila združenie bez právnej subjektivity podľa § 829 Občianskeho zákonníka, niektorú z obchodných spoločností podľa Obchodného zákonníka, alebo iný právny vzťah vhodný na riadne plnenie Zmluvy. Úspešný uchádzač preukazuje vyššie uvedené skutočnosti, napr. v prípade obchodných spoločností, podľa Obchodného zákonníka výpisom z Obchodného registra, v prípade konzorcia postačuje predložiť platnú a účinnú zmluvu o združení podľa § 829 Občianskeho zákonníka. Úspešný uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, predkladá doklady podľa predpisov v tejto krajine.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Úspešný uchádzač je povinný do desiatich pracovných dní od prevzatia oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk doručiť obstarávateľovi:

— Kópiu poistnej zmluvy potvrdzujúcej uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú podnikateľom v predmete zákazky na sumu 50 000,- EUR alebo ekvivalent v inej mene, na jednu poistnú udalosť, na celé obdobie trvania Rámcovej dohody s obstarávateľom, dodávateľ sa zaväzuje každoročne predložiť na vyzvanie objednávateľa vždy aktuálne potvrdenie o zaplatení poistného.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.6)Information about electronic auction
An electronic auction will be used
Additional information about electronic auction:

Detaily o eaukcii sú uvedené v súťažných podkladoch.

IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 31/05/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovak, Czech
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 30/04/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 31/05/2021
Local time: 10:30
Place:

Slovenská pošta, a.s., Nám SNP 35, 814 20 Bratislava

Information about authorised persons and opening procedure:

Z dôvodu konania elektronickej aukcie je otváranie ponúk v zmysle § 54 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní neverejné a uskutoční sa bez účasti uchádzačov. Zápisnica z otvárania ponúk, sa uchádzačom neposiela.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritéria vyhodnotenia ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy, predmetné verejné obstarávanie nie je ani zelené verejné obstarávanie, ani obstarávanie inovácii. V uvedenom obstarávacom postupe je zohľadnené sociálne hľadisko v súlade s bodom 6.10 návrhu Rámcovej dohody, ktorý tvorí prílohu súťažných podkladov.

Súťažné podklady v elektronickej forme sú zverejnené na https://zadavaniezakaziek.posta.sk.

Všetky požadované doklady a dokumenty uchádzač predkladá ako scan originálov alebo úradne osvedčených kópií.

Obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi, resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému IS EDO umiestneného na https://zadavaniezakaziek.posta.sk. Uvedený spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
30/04/2021