Services - 226731-2017

This notice has been cancelled by: 337174-2017
14/06/2017    S112    - - Services - Contract notice - Open procedure 

Lithuania-Vilnius: Highways engineering services

2017/S 112-226731

Contract notice

Services

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1)Name, addresses and contact point(s)

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos
188710638
J. Basanavičiaus g. 36
For the attention of: Vestinai Gučiūtei
LT-03109 Vilnius
Lithuania
Telephone: +370 52329746
E-mail: vestina.guciute@lakd.lt
Fax: +370 52329609

Internet address(es):

General address of the contracting authority: http://www.lakd.lt

Electronic access to information: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

Electronic submission of tenders and requests to participate: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

I.2)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local sub-divisions
I.3)Main activity
Other: automobilių keliai
I.4)Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1)Description
II.1.1)Title attributed to the contract by the contracting authority:
Normatyvinio dokumento „Medžiagų, skirtų kelių priežiūrai žiemą, techninių reikalavimų aprašo TRA MPŽ 13“ koregavimas.
II.1.2)Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Services
Service category No 12: Architectural services; engineering services and integrated engineering services; urban planning and landscape engineering services; related scientific and technical consulting services; technical testing and analysis services
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Lietuvos Respublika.

NUTS code LT00

II.1.3)Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves a public contract
II.1.4)Information on framework agreement
II.1.5)Short description of the contract or purchase(s)
Normatyvinio dokumento „Medžiagų, skirtų kelių priežiūrai žiemą, techninių reikalavimų aprašo TRA MPŽ 13“ koregavimas.
II.1.6)Common procurement vocabulary (CPV)

71311220

II.1.7)Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
II.1.8)Lots
This contract is divided into lots: no
II.1.9)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2)Quantity or scope of the contract
II.2.1)Total quantity or scope:
1 normatyvinio techninio dokumento koregavimo paslaugos. Dokumentą sudaro šie skyriai:
Bendrosios nuostatos
Nuorodos
Pagrindinės sąvokos
Žymenys ir sutrumpinimai
Druskų, naudojamų sniegui ir ledui tirpinti keliuose, reikalavimai
Frikcinių barstymo medžiagų reikalavimai
Druskų ir frikcinių barstymo medžiagų mišinių reikalavimai
Bandymai
Darbų sauga
Priedai
Parengtas dokumentas perduodamas: spausdintinis variantas (2 vienetai) su parašais ir prie kiekvieno pridedamas elektroninis variantas (Microsoft Word ir PDF) duomenų laikmenoje.
Detalus paslaugų apibūdinimas pateikiamas techninėje specifikacijoje (techninėje užduotyje).
II.2.2)Information about options
Options: no
II.2.3)Information about renewals
This contract is subject to renewal: no
II.3)Duration of the contract or time limit for completion
Duration in months: 17 (from the award of the contract)

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions relating to the contract
III.1.1)Deposits and guarantees required:
Perkančioji organizacija reikalauja, kad pirkimo sutarties sąlygų įvykdymas būtų užtikrinamas banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimu ne mažiau, kaip 2 700 EUR sumai. Garantijos (laidavimo) galiojimo terminas: ne trumpiau, kaip 16 mėn. nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo.
III.1.2)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
Už faktiškai suteiktas paslaugas Užsakovas apmoka Teikėjui per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai Užsakovas gauna sąskaitą faktūrą ar lygiavertį dokumentą. Tais atvejais, kai vėluoja finansavimas iš biudžeto, mokėjimai gali būti atidedami, vėlavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo paslaugų suteikimo, dienos.
III.1.3)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
III.1.4)Other particular conditions
The performance of the contract is subject to particular conditions: no
III.2)Conditions for participation
III.2.1)Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: 1) Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ir ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo ir dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, arba dėl kitų valstybių tiekėjų nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 31.3.2004 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus.
Dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti tiekėjai, siekiantys įrodyti, kad jų kvalifikacija atitinka keliamus reikalavimus:
Išrašai iš teismų sprendimų, jei tokie yra, ar Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos išduota pažyma, ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, ar jiems tolygus šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotas dokumentas, liudijantis, kad nėra nurodytų pažeidimų. Jeigu tiekėjui buhalterinės apskaitos paslaugas teikia kitas juridinis asmuo, tiekėjas turi pateikti dokumentus dėl buhalterinę apskaitą tvarkančio juridinio asmens darbuotojų, kurie surašo ir turi teisę pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, teistumo.
Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodyta, kad jis galioja susipažinimo su elektroniniais pasiūlymais dieną, toks dokumentas yra priimtinas;
2) Tiekėjas turi būti įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, reikalavimus.
Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 EUR.
Dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti tiekėjai, siekiantys įrodyti, kad jų kvalifikacija atitinka keliamus reikalavimus:
1. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, ar šalies, kurioje registruotas tiekėjas, kompetentingos valstybės institucijos išduota pažyma.
2. Jeigu Lietuvos Respublikoje registruotas tiekėjas yra fizinis asmuo, jis pateikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, išduotą dokumentą, arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.
Jeigu Lietuvos Respublikoje registruotas tiekėjas yra juridinis asmuo, iš jo nereikalaujama pateikti dokumentų, pagrindžiančių, kad tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu. Perkančioji organizacija tikrina paskutinės pasiūlymų pateikimo termino dienos, nurodytos skelbime apie pirkimą, duomenis.
Jeigu kitoje valstybėje registruotas tiekėjas yra fizinis arba juridinis asmuo, jis pateikia šalies, kurioje yra įregistruotas tiekėjas, kompetentingos valstybės institucijos išduotą pažymą.
Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentai išduoti anksčiau, tačiau juose nurodyta, kad jie galioja susipažinimo su elektroniniais pasiūlymais dieną, tokie dokumentai yra priimtini;
3) Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis (fizinis asmuo), turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą.
Dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti tiekėjai, siekiantys įrodyti, kad jų kvalifikacija atitinka keliamus reikalavimus:
Išrašai iš teismų sprendimų, jei tokie yra, ar Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos išduota pažyma, ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, ar jiems tolygus šalies, kurioje registruotas dalyvis, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotas dokumentas, liudijantis, kad nėra nurodytų pažeidimų.
Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau nei 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jis galioja susipažinimo su elektroniniais pasiūlymais dieną, toks dokumentas yra priimtinas;
arba
Laisvos formos tiekėjo deklaracija, kad tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis (fizinis asmuo) neturi balsų daugumos juridinio asmens dalyvių susirinkime arba balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime turi kitas juridinis asmuo;
4) Tiekėjas nebankrutavęs, nelikviduojamas, su kreditoriais nesudaręs taikos sutarties (tiekėjo ir kreditorių susitarimas tęsti tiekėjo veiklą, kai tiekėjas prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar atsisakyti), nesustabdęs ar neapribojęs savo veiklos, arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši.
Dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti tiekėjai, siekiantys įrodyti, kad jų kvalifikacija atitinka keliamus reikalavimus:
1. Jeigu Lietuvos Respublikoje registruotas tiekėjas yra fizinis asmuo, jis pateikia valstybės įmonės Registrų centro išduotą išrašą ar šios įmonės Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis nurodytoms aplinkybėms įrodyti, arba teismo išduotą išrašą iš teismo sprendimo, jei toks yra. Jeigu Lietuvos Respublikoje registruotas tiekėjas yra juridinis asmuo, iš jo nereikalaujama pateikti dokumentų, pagrindžiančių, kad tiekėjas nebankrutavęs ir nelikviduojamas. Perkančioji organizacija tikrina paskutinės pasiūlymų pateikimo termino dienos, nurodytos skelbime apie pirkimą, duomenis.
Jeigu kitoje valstybėje registruotas tiekėjas yra fizinis arba juridinis asmuo, jis pateikia šalies, kurioje yra registruotas tiekėjas, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotą pažymą.
Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodyta, kad jis galioja susipažinimo su elektroniniais pasiūlymais dieną, toks dokumentas yra priimtinas.
2. Laisvos formos tiekėjo deklaracija, kad tiekėjas su kreditoriais nėra sudaręs taikos sutarties, nesustabdęs ar neapribojęs savo veiklos;
5) Tiekėjas nuo 1.1.2016 nėra padaręs esminio pirkimo sutarties pažeidimo, dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta pirkimo sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinami perkančiosios organizacijos reikalavimai pripažinti pirkimo sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą esminiu ir atlyginti dėl to patirtus nuostolius.
Dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti tiekėjai, siekiantys įrodyti, kad jų kvalifikacija atitinka keliamus reikalavimus:
Laisvos formos tiekėjo deklaracija.
III.2.2)Economic and financial ability
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Netaikoma.
Minimum level(s) of standards possibly required: Netaikoma.
III.2.3)Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:
1) Per paskutinius 3 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos) įvykdytų (ir) ar vykdomų normatyvinių techninių dokumentų (arba mokslo tiriamųjų darbų), susijusių su medžiagų, skirtų kelių* priežiūrai reikalavimais ir (ar) naudojimu, (tyrimais), sutarčių sąrašas, nurodant paslaugų sumas be PVM, datas ir paslaugų gavėjus bei jų kontaktus, neatsižvelgiant į tai, ar jie yra perkančiosios organizacijos, ar ne. Įrodymui apie paslaugų suteikimą tiekėjai pateikia: jei gavėjas buvo perkančioji organizacija, – jos patvirtintą pažymą, jei gavėjas – ne perkančioji organizacija, – jo pažymą, o jos nesant – tiekėjo deklaraciją. Taip pat pateikia sąraše nurodytų normatyvinių techninių dokumentų (arba mokslo tiriamųjų darbų) turinius ir santraukas;
2) Vadovaujančių bei už pirkimo sutarties įvykdymą atsakingų specialistų sąrašas, nurodant kas vadovaus, vadovų ir specialistų pavardes, vadovo per paskutinius 10 metų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos vadovavimo ne mažiau kaip 1 (vieno) normatyvinio techninio dokumento (arba mokslo tiriamojo darbo), susijusio su medžiagų, skirtų kelių* priežiūrai reikalavimais ir (ar) naudojimu (tyrimais), rengimo srityje patirtį ir užtikrinančius dokumentus: parengtų normatyvinių techninių dokumentų (arba mokslo tiriamųjų darbų), susijusių su medžiagų, skirtų kelių* priežiūrai reikalavimais ir (ar) naudojimu (tyrimais), sąrašas, nurodant rengimo laikotarpį (metus ir mėnesį), trumpą parengtų normatyvinių techninių dokumentų (arba mokslo tiriamųjų darbų) aprašymą. Sąraše nurodytų normatyvinių techninių dokumentų (arba mokslo tiriamųjų darbų) turiniai ir santraukos.
Vadovo gyvenimo aprašymas (CV) pagal 7 priedą.
Išsilavinimą patvirtinantys dokumentai.
PASTABA: *Kaip ši sąvoka apibrėžiama Lietuvos Respublikos kelių įstatyme.
Minimum level(s) of standards possibly required:
1) Tiekėjo per paskutinius 3 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos) įvykdyta (ir) ar vykdoma normatyvinio techninio dokumento (arba mokslo tiriamojo darbo), susijusio su medžiagų, skirtų kelių* priežiūrai reikalavimais (ir) ar naudojimu, (tyrimais), viena (1) arba dvi (2) rengimo ir/arba koregavimo, parengiant naują redakciją, sutartys, kurių vertė yra ne mažesnė kaip 19 000 EUR be PVM.
Pastaba. Jei sutartis dar vykdoma, tai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos turi būti suteikta paslaugų ne mažiau kaip už nurodytą sumą.
2) Pirkimo sutartį turi vykdyti kvalifikuoti vadovaujantys specialistai ir asmenys, atsakingi už pirkimo sutarties vykdymą:
1. Vadovas, turintis aukštąjį universitetinį arba jam prilyginamąjį technologijos mokslų studijų srities statybos inžinerijos krypties išsilavinimą (ne mažesnį nei statybos inžinerijos magistro laipsnį arba jam prilyginamąjį), kuris per paskutinius 10 metų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos būtų vadovavęs ne mažiau kaip 1 (vieno) normatyvinio techninio dokumento (arba mokslo tiriamojo darbo), susijusio su medžiagų, skirtų kelių* priežiūrai reikalavimais ir (ar) naudojimu (tyrimais), rengimo srityje.
2. Specialistas, turintis aukštąjį universitetinį arba jam prilyginamąjį technologijos mokslų studijų srities statybos inžinerijos krypties išsilavinimą (ne mažesnį nei statybos inžinerijos magistro laipsnį arba jam prilyginamąjį).
Pastaba: *Kaip ši sąvoka apibrėžiama Lietuvos Respublikos kelių įstatyme.
III.2.4)Information about reserved contracts
III.3)Conditions specific to services contracts
III.3.1)Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession: no
III.3.2)Staff responsible for the execution of the service
Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: yes

Section IV: Procedure

IV.1)Type of procedure
IV.1.1)Type of procedure
Open
IV.1.2)Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
IV.1.3)Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
IV.2)Award criteria
IV.2.1)Award criteria
Lowest price
IV.2.2)Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3)Administrative information
IV.3.1)File reference number attributed by the contracting authority:
IV.3.2)Previous publication(s) concerning the same contract

Prior information notice

Notice number in the OJEU: 2017/S 004-005788 of 6.1.2017

IV.3.3)Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 7.7.2017 - 10:00
Payable documents: no
IV.3.4)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
14.7.2017 - 10:00
IV.3.5)Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6)Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Lithuanian.
IV.3.7)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
in days: 90 (from the date stated for receipt of tender)
IV.3.8)Conditions for opening of tenders
Date: 14.7.2017 - 10:45

Place:

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos (J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius) priestato 217 kabinete (susipažinimo su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais vieta dėl nenumatytų priežasčių gali būti patikslinta dalyviui atvykus prie 217 kabineto) Viešųjų pirkimų komisijos posėdyje.

Persons authorised to be present at the opening of tenders: yes
Additional information about authorised persons and opening procedure: Susipažinimo su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais procedūroje turi teisę dalyvauti visi dalyviai (pasiūlymus pateikę tiekėjai) arba jų įgalioti atstovai. Prieš prasidedant susipažinimo su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais procedūrai, Viešųjų pirkimų komisijai turi būti pateiktas teisės aktų reikalavimus atitinkantis įgaliojimas dalyvauti šioje procedūroje. Įgaliojimas nereikalingas, kai susipažinimo su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais procedūroje dalyvauja:
1) pasiūlymą pateikęs fizinis asmuo;
2) pasiūlymą pateikusio juridinio asmens vadovas;
3) pasiūlymą pateikusios ūkio subjektų grupės partneriai (jungtinės veiklos sutarties šalys): fiziniai asmenys bei juridinių asmenų vadovai.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3)Additional information

Pirkimo atviro konkurso būdu sąlygos ir jų paaiškinimai bei papildymai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

Perkančioji organizacija reikalauja, kad tiekėjai pasiūlymus teiktų tik elektroninėmis priemonėmis naudojant CVP IS. Elektroninis pasiūlymas privalo būti pasirašytas saugiu, galiojančiu susipažinimo su elektroniniais pasiūlymais dieną, elektroniniu parašu, atitinkančiu teisės aktų reikalavimus. Popierine forma ir vokuose pateikti pasiūlymai bus atmesti, kaip neatitinkantys pirkimo dokumentų reikalavimų.
VI.4)Procedures for appeal
VI.4.1)Body responsible for appeal procedures
VI.4.2)Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: Tiekėjų skundai ir pretenzijos nagrinėjami Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo V skyriaus nustatyta tvarka.
VI.4.3)Service from which information about the lodging of appeals may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
13.6.2017