Építési beruházás - 226991-2021

Submission deadline has been amended by:  291078-2021
07/05/2021    S89

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2021/S 089-226991

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 11906522241
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 14368572
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000249162021/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000249162021/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

M80 - Körmendi Mérnökségi telep építése

Hivatkozási szám: EKR000249162021
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

M80 autóút Körmend-Rábafüzes országhatár közötti 2x1 sávos szakaszhoz kapcsolódó Körmendi Mérnökségi telep építése (PST: A008.16.73).

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45210000 Magasépítési munka
45213200 Raktárak és ipari épületek kivitelezése
45213252 Műhelyek kivitelezése
45233120 Közút építése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU222 Vas
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, Körmend

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vállalkozó feladata az M80 autóút Körmend-Rábafüzes országhatár közötti 2x1 sávos szakaszhoz kapcsolódó új Körmendi Mérnökségi telep létesítése 6,4 ha területen, a rendelkezésre álló kiviteli tervek és engedélyek alapján teljes körűen az alábbiak szerint:

Főbb magasépítési létesítmények építése teljes körűen a szükséges épületen belüli közmű kiépítésével és berendezésekkel együtt, az alábbi nettó hasznos alapterületen:

Iroda és szociális épület (2 szintes): 1686 m2

Műhely épület: 2727 m2

Garázs épület: 1738 m2,, amely tartalmaz 20 db, 4,5 m magas ipari szekcionált kapu beépítését.

Hidegraktár: 2248 m2

Sótároló: 1584 m2, amely tartalmaz 1584 m2 öntött aszfalt burkolat készítését, valamint rétegelt, ragasztott fatartók beépítését 22,5. m fesztávolság áthidalására, valamint 1344 m2 tixotropizáló műgyanta bevonat készítését oldalfalon.

Elemes tároló 646 m2

Szóróanyag raktár: 447 m2

Fedett kocsiszín 651 m2

Üzemanyag töltő: 165 m2, amely tartalmaz 2 db kútoszlop beépítését, valamint 2 db 25 m3 méretű, duplafalú föld alatti acéltartály beépítését.

Motor és kerékpár tároló 148 m2

Útépítési létesítmények:

Mérnökség belső (kerítésen belüli) útépítési létesítményeinek építése csapadékvíz elvezetéssel, hídmérleggel

Mérnökségi telephez tartozó bekötő út (160 m) és külső parkoló (77 db) létesítése szükséges csapadékvíz elvezetéssel

Feltáró közút létesítése 357,79 méter hosszon (havária út)

Meglévő benzinkút bekötő út felújítása 46,62 m hosszon

Mérnökségi telep megvalósításához szükséges közművek kiépítése:

Telepen kívüli és belüli vízvezeték hálózat kiépítése

Fúrt kút létesítése

Telepen kívüli és belüli szennyvíz csatorna hálózat építése, átemelő létesítésével

Külső és belső elektromos hálózat létesítése, térvilágítás

Automata öntözőhálózat kiépítése

A tárgyi építési beruházás oszthatatlan szolgáltatásnak minősül.

A nyertes ajánlattevő(k) által ellátandó feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

PST: A008.16.73

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A felhívás III.1.3) M/2.1. szerinti szakember 36 hó feletti, magasépítési munkák kivitelezése területén szerzett projektvezetői és/vagy projektvezető helyettesi szakmai többlet tapasztalata egész hóban (min.0, max. 24 hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. A felhívás III.1.3) M/2.3. szerinti szakember 36 hó feletti, vízgazdálkodási építmények kivitelezése során szerzett építésvezetői és/vagy felelős műszaki vezetői szakmai többlet tapasztalata egész hóban (min.0, max. 12 hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4. A felhívás III.1.3) M/2.4. szerinti szakember 36 hó feletti, kőműves szakmai többlet tapasztalata egész hóban (min.0, max. 24 hó) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IKOP-1.1.10-15-2017-00029

II.2.14)További információk

Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány. Értékelés során adható pontszám:0,00-10,00 pont. Értékelés módszere: 1. szempont: fordított arányosítás, 2-4. szempont: a Miniszterelnökség „Útmutató a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához” elnevezésű útmutatójában található, a két szélső érték közti megajánlásra javasolt képlet.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt.62.§(1)-(2) bek.-ben felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll.

Igazolási mód:

Ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt.67.§(1)-(2)bek.,valamint a 321/2015.(X.30.)K. rend. (a továbbiakban: Kr.)1.§(1)bek. szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.

Ajánlatkérő által a Kbt.69.§(4)-(6)bek. alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a Kr. III. Fejezetében foglaltaknak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. A kizáró okok fenn nem állásának igazolására a Kr.1.§(2)-(5)bek., továbbá a Kr.8.§, 10.§, 12-16.§-ok is megfelelően alkalmazandók.

A Kbt. 62.§(1)bek. k)pont kb)alpontja tekintetében Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, h. olyan társaság,aminek van a 2017. évi LIII. tv. (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3.§38. pont a)-b) v. d) alpontja szerint definiált tényleges tulajdonosa,akkor valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani;ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3.§ 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa,úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.

Az ajánlattevő v. az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kr.4.§(1)bek. szerint igazolja előzetesen a Kbt.62.§(1)-(2)bek.-ben említett kizáró okok hiányát. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg (Kr.3.§(5)bek.).

A Kr.15.§-a alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó v. más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtania a kizáró okok fenn nem állásának tekintetében,míg azon alvállalkozók tekintetében,amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt.67.§(4)bek. szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.

A Kr.13.§-ára tekintettel Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell,h. van-e vele szemben folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás. Ha van,ajánlattevőnek csatolni szükséges a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (annak mellékleteivel együtt) és a kérelem beérkezéséről szóló cégbírósági igazolást.Felhívjuk a figyelmet, hogy a nemleges nyilatkozat is csatolandó.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kr.1.§(7)-(8)bek.-re.

Az ajánlatkérő a Kbt.74.§(1)bek. alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt,alvállalkozót v. az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet,aki az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik,v. aki részéről az előírt kizáró ok az eljárás során következett.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt.69.§(11a)bek. alapján nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása,amit ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési v. koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott.Ebben az esetben az ajánlatkérő Kbt.69.§(4) v. (6) bek. szerinti felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik arról,h. mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg,h. a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek,h. a korábbi igazolás adott esetben megjelöli,h. azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64.§ (1)-(2) bek.-re.

Szakmai cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírások

Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67.§(1)-(2)bek.,valamint a Kr.1.§(1) bek. szerint az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia,h. az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. AK az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az EEKD IV. rész α) (alfa) pontjának kitöltését az érintett gazdasági szereplő részéről a részletes információk (A-D szakasz kitöltésének mellőzésével) megadása nélkül.

SZ/1.

Kbt.65.§(1)bek. c)pontja és a 322/2015.(X.30.)Kr.21.§(1)bek. alapján Ajánlatkérő előírja az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, ill. a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés v. a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal v. szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét Ajánlatkérő ellenőrzi az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, nem Mo-n letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani, figyelemmel a Kr 1.§ (2)-(5) bekezdésére is.

A nyilvántartásokban szereplés tényét -amennyiben a Kbt.69.§(11)bek. szerinti nyilvántartásban a vonatkozó adatok,ill. tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód- a nyilvántartás kivonatának,a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak v. a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

SZ/1.

Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők nem szerepelnek az Étv. szerinti,építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, ill. a nem Mo-n letelepedett gazdasági szereplő esetén, ha nincs bejegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint nem teljesíti az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Valamennyi alkalmassági feltétel kapcsán ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése, valamint a Kr. 1. § (1) bekezdése szerint az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő az EEKD IV. rész α) (alfa) pontjának kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát részletes információk (A-D szakasz kitöltésének mellőzésével) kérése nélkül.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kr. 1. § (7) bekezdésére.

A Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

P/1.

Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja és a Kr. 19. § (1) bekezdésének c) pontja alapján Ajánlattevő csatolja az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a teljes, valamint a közbeszerzés tárgya (magasépítési munka) szerinti általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt lezárt üzleti évek teljes, valamint közbeszerzés tárgya (magasépítési munka) szerinti nettó árbevételének kell elérnie az előírt összeget (a nem teljes üzleti évet egy évnek tekintve).

Ha az ajánlattevő a Kr. 19. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.

A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét a Kbt. 65. § (8) bekezdésére.

Az alk. igazolásához igénybe vett más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bek. szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak - a Kbt. 65. § (8) bek. szerinti szervezet esetében az ajánlatnak - tartalmaznia kell az AT részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat. (Kbt. 65. § (12) bek.)

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/1.1.

Alkalmatlan ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (magasépítési munka) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem érte el összesen a 4 740 000 000 Ft-ot.

P/1.2.

Alkalmatlan ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem érte el összesen a 6 300 000 000 Ft-ot.

Kbt.65.§(6)bek. alapján a P/1.-P/1.2. pontokban meghatározott követelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Valamennyi alkalmassági feltétel kapcsán ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése, valamint a Kr. 1. § (1) bekezdése szerint az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő az EEKD IV. rész α) (alfa) pontjának kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát részletes információk (A-D szakasz kitöltésének mellőzésével) kérése nélkül.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kr. 1. § (7) bekezdésére.

A Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

M/1.

Kr. 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett legjelentősebb referenciáinak ismertetése a Kr. 22. § (3) bek. szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással az alábbi tartalommal:

— szerződést kötő másik fél (név,székhely),

— építési beruházás tárgya és mennyisége,

— teljesítés kezdő és befejező időpontja (év,hó,nap pontossággal), helye

— a szerződést kötő másik félnek nyilatkozatát arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Igazolás tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a minimumkövetelményekben megfogalmazásra került.

Amennyiben a referenciát ajánlattevő vagy az alkalmasságot igazoló szervezet közös ajánlattevőként teljesítette, és a teljesítés oszthatatlannak tekinthető a Kr. 22. § (5) bekezdése szerint fogadható el a referencia. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 140. § (9) bek-re, és a Kr. 22.§ (5) bek-re. Ajánlatkérő az igazolások vizsgálata során a Kr. 21/A. §-ban foglaltak szerint jár el.

M/2.

Kr. 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján csatolni kell azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezését, végzettségük/képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését,akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

Csatolandó:

— Ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezéséről a betölteni kívánt pozíció megjelölésével,

— végzettséget és/vagy képzettséget igazoló dokumentumok,

— szakmai tapasztalatot egyértelműen igazoló, szakember által saját kezűleg aláírt önéletrajz legalább év, hónap bontásban, valamint annak a szervezetnek a megjelölését, amellyel az adott szakember az ajánlattétel időpontjában munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll,

— a szakemberek által saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata, mely tartalmazza a szakember nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy Ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében az Ajánlattevő által megjelölt pozícióban részt vesz, és a betöltendő pozíciónak megfelelő jogosultsággal a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog.

Az időben párhuzamos gyakorlati/tapasztalati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember tapasztalati idejébe. Minden a szakmai önéletrajzban feltüntetett naptári hónap egész hónapként kerül figyelembe vételre.

Ha a bemutatott szakember a jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban az ajánlattétel időpontjában szerepel és a szakmai önéletrajzba feltüntetésre kerül a kamarai nyilvántartási szám, akkor a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget az érvényes jogosultság igazolja, azaz a végzettséget igazoló egyéb dokumentum benyújtása nem szükséges.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1. Alkalmatlan az ajánlatevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített munkákra vonatkozó alábbi referenciával:

M/1.1.

Legalább 1 db, összesen legalább 5500 m2 nettó hasznos alapterületű új épület és/vagy épületegyüttes építésére vonatkozó magasépítési kivitelezői referencia.

M/1.2.

Legalább 1 db legalább 1300 m2 nettó hasznos alapterületű új garázs építésére vonatkozó kivitelezői referencia.

M/1.3.

Legalább 1 db új üzemanyagtöltő építésére vonatkozó kivitelezői referencia, amely tartalmazott legalább 18 m3 méretű, föld alatti üzemanyagtartály beépítését.

M/1.4.

Legalább 1 db legalább 1100 m2 nettó hasznos alapterületű új sótároló épület építésére vonatkozó kivitelezői referencia, továbbá legalább 1100 m2 aszfalt burkolat készítésére, valamint minimum 16 m fesztávolság áthidalására rétegelt, ragasztott fatartók beépítésére, valamint oldalfalon legalább 1000 m2 műgyanta bevonat készítésére vonatkozó kivitelezői referencia.

Az M/1.1. alkalmassági követelménynek való megfelelést ajánlattevő több referenciával igazolhatja, azonban legalább egy referencia legyen legalább 3000 m2 nettó hasznos alapterületű új épület és/vagy épületegyüttes építésére vonatkozó magasépítési kivitelezői referencia, az M/1.2-M/1.3. alkalmassági követelménynek való megfelelést ajánlattevő külön-külön maximum 1 db referenciával igazolhatja. Az M/1.4. pontja szerinti referenciakövetelménynek való megfelelést ajánlattevő több referenciával is igazolhatja úgy, hogy a legalább 1100 m2 nettó hasznos alapterületű új sótároló épület építésére vonatkozó kivitelezői referencia maximum 1 db referenciával igazolható.

Ajánlatkérő „épületegyüttes” megnevezés alatt különálló épülettömegekben elhelyezett, különböző funkciójú épületek kötöttebb, vagy lazább egységbe rendezett csoportját, komplexumát, együttesét érti.

Üzemanyagtöltő állomás alatt az 1/2016. (I. 5.) NGM rendelet 2. § 9. és 28. pontja szerinti fogalmakat érti.

Ajánlatkérő „nettó hasznos alapterület” alatt a falak által befoglalt belső területet érti.

M/2.

Alkalmatlan az ajánlatevő, ha nem rendelkezik

M/2.1. legalább 1 fő projektvezető szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti MV-É (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII.11.) Kr. rendelet szerinti (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel és rendelkezik legalább 36 hónap magasépítési munkák kivitelezése területén szerzett projektvezetői és/vagy projektvezető helyettesi szakmai tapasztalattal.

M/2.2. legalább 1 fő építménygépészeti szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉG (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges 266/2013. (VII.11.) Kr. rendelet szerinti (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel és rendelkezik legalább 36 hónap építménygépészeti építésvezetői és/vagy felelős műszaki vezetői szakmai tapasztalattal.

M/2.3. legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-VZ (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges 266/2013. (VII.11.) Kr. rendelet szerinti (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel és legalább 36 hónap vízgazdálkodási építmények kivitelezése során szerzett építésvezetői és/vagy felelős műszaki vezetői szakmai tapasztalattal.

M/2.4. legalább 1 fő kőműves-mester szakemberrel, aki rendelkezik kőműves mester képesítéssel és legalább 36 hónap kőműves szakmai tapasztalattal.

Projektvezető alatt olyan szakembert kell érteni, aki az adott kivitelezési projektet szakmailag irányítja, koordinálja a Vállalkozó, a szakági építésvezetők v. műszaki vezetők munkáját, kapcsolatot tartja a Megrendelővel, konzorciumtagként történő teljesítés esetén a konzorciumvezetővel.

Projektvezető-helyettes alatt AK azt a szakembert érti, aki egy adott építési beruházáson a projektvezető feladatait helyettesi körben ellátta, illetve a projektvezető mellett részt vett a projekt megvalósításában.

Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető meg érvényesen, vagyis a szakemberek közötti átfedés nem lehetséges

Az előírttal egyenértékűként bemutatott végzettség(ek) egyenértékűséget az ajánlattevőnek igazolnia kell.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Kötbérek (késedelmi kötbér 0,5%/nap, hibajavítás esetén 2%/nap, maximum 15 %; hibás teljesítési kötbér 15 %, SZF 17.3.4. pontja szerinti esetekben 0,1%/nap, maximum 20 %, meghiúsulási kötbér 20 %): részletesen az SZF vonatkozó pontjai szerint

Teljesítési, jótállási biztosíték: a váll.díj 5 %-a (mely alatt értendő a tartalékkeret és ÁFA nélkül számított ellenszolg. 5 %-a).

Előleg mértéke: 30 %. a Szerződés elszámolható összegének 10 %-a és az igényelt Előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, a Kbt.134. § (6) bek a) pontja szerinti biztosítékok bármelyikének nyújtása mellett Előleg-visszafizetési bizt. szabályok részletezése a KD-ben.

Jótállás 36, szavatosság 60 hónap.

Tárgyi építési beruházás hatósági engedély köteles, és így az Áfa tv. 142. § (1) bekezdés b) pontjának hatálya alá esik.

Irányadó: Kbt. 135. § (1), (3), (5)–(8), (12) bek., Ptk.6:130.§ (1)–(2) bek., 322/2015. (X.30.) Kr.32/A.-32/B.§ Részszámlák: A Vállalkozói Díj megfizetésére havonta műszaki előrehaladáson alapuló elszámolás alapján kerül sor, figyelemmel a 322/2015. (X.30.) Kr.32.§ előírásaira is. Ajánlattétel, kifizetés, szerződéskötés pénzneme: HUF. További előírások az AD I. és II. kötetben.

Tartalékkeret:2 %.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 08/06/2021
Helyi idő: 12:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 08/06/2021
Helyi idő: 14:00
Hely:

Az ajánlatok felbontását az EKR végzi.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése alapján. A bontási eljárásra a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (3) bek., valamint a Kbt. 68. § (1b)-(1c) bekezdései az irányadók.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Kbt.40.§(1)bek. alapján a Miniszterelnökség által üzemeltetett egységes,elektronikus közbeszerzési rendszer igénybevételével bonyolítja le. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017.(XII.19.)Kr.6.§(1)bek. alapján az EKR használatához a rendszerben az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges.

2. Az ajánlat részeként csatoló dokumentumokat a EKR-en keresztül az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig elektronikusan,jelszó nélkül olvasható,nem szerkeszthető *.pdf formátumban kell benyújtani.

3. Az ajánlatnak a Kbt.66.§(5)bek. szerinti felolvasólapot kell tartalmaznia, amin fel kell tünteti a Kbt.68.§(4)bek. szerinti összes adatot. Ajánlattevő a 424/2017.(XII.19.)Kr.11.§(1)bek. alapján az ajánlatkérő által létrehozott elektronikus űrlap formájában köteles a felolvasólapot az ajánlat részeként kitölteni.

4. Az ajánlatban benyújtott dokumentumokat a Kbt.47.§(2a)bek. alapján egyszerű másolatban is be lehet nyújtani. A Kbt. 41/A. § (3) bekezdése alapján amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Ha az adott nyilatkozatra az EKR-ben elektronikus űrlap áll rendelkezésre, azt akkor is ki kell tölteni, ha az ajánlatkérő az adott nyilatkozat más nyelven történő benyújtását is lehetővé teszi az ajánlatban, és az ajánlattevő eltérő nyelvű nyilatkozatot csatol a rendszerben. Ebben az esetben, ha az elektronikus űrlap magyar nyelven kerül kitöltésre, azt a csatolt nyilatkozat fordításának kell tekinteni.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt.35.§(2a), 41/A.§(1),(4)–(5),valamint a 424/2017. (XII.19.) Kr.11.§(4)bek.re.

5. Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem írja elő és nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását sem az önálló, sem a közös ajánlattevők esetében.

6. Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja a 71. § (6) bek. szerinti korlátozással.

7. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 73. § (5) bekezdésére.

8. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 65. § (7) bekezdésére vonatkozóan. A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni szükséges. A Kbt. 65. § (7) bekezdés rendelkezései alapján csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A Kbt. 65. § (12) bekezdése értelmében az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak – a Kbt. 65. § (8) bekezdés szerinti szervezet esetében az ajánlatnak- tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.

9. Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását írja elő, amelynek mértéke esetében 30 000 000, – Ft. Teljesíthető: KD-ben megadottak szerint. Igazolás: befizetést/átutalást igazoló dok. (10300002-20609931-49020322 (IBAN: HU58 10300002-20609931-49020322, SWIFT: MKKBHUHB); garancia biztosítás esetén: garancia levél, készfizető kezességvállalás esetén: kezességvállalásról szóló dok.; biztosítási szerződés esetén: kötelezvény. A garancia/kezességvállaló nyilatkozatot, valamint a kötelezvényt minden esetben a 2016. évi CXXX. tv. szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek megfelelő elektronikus okirati formában szükséges benyújtani. Részletesen az AD.I.kötet 6.6.1. pontjának 15. alpontjában.

10. AT köteles a Kbt.66.§(6)bek. rendelkezései alapján ajánlatában megjelölni

a)a közbeszerzésnek azt a részét (részeit),amelynek teljesítéséhez az AT alvállalkozót kíván igénybe venni,

b)az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.

Amennyiben AT nem kíván alvállalkozót igénybe venni, a nemleges tartalmú nyilatkozatot ebben az esetben is csatolni szükséges!

11. Részajánlat-tétel kizárásának indokai:

A kivitelezés pontszerű létesítményként kerül megvalósításra. A megvalósításhoz szükséges magasépítési, közműépítési és útépítési munkák részekre bontása nem lehetséges, mert az egyes kivitelezési részfeladatok egymásra épülése, azok rendszerszintű összehangolása szükséges az egységes döntési pontok meghatározásának, illetve az érintett létesítmény műszaki szempontból egységes kivitelezése érdekében. A beszerzés tárgya újonnan létesítendő Körmendi Mérnökségi telep kivitelezése. A mérnökség épületei, kizárólag együtt funkcionáló egységet alkotnak. Mivel az épületek egymással szoros korrelációban vannak (azok egymásba kapcsolódnak, szerves egységet képeznek) – így az egyik feladatrész kivitelezése hatással van a kapcsolódó, létesítményekre. A fent rögzítettek alapján a részajánlattétel nem megengedett.

12. Felelősségbiztosítás: Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára minimum 1 000 000 000 Ft/év és 300 000 000 Ft/káresemény limitű építési- szerelési- vagyon-,és felelősségbiztosítási szerződést kötni v. meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni.

13. Szakmai ajánlat: Ajánlatkérő az AT által beárazott és cégszerűen aláírt költségvetési kiírást, valamint a szakember tekintetében az értékelési részszempontokra tett megajánlásokat és az értékelési részszempontra megajánlott szakember személyét tekintjük. Ajánlattevő ajánlatában köteles megnevezni az értékelésbe bevonni kívánt szakembereket, valamint a felolvasólapon tett vállalások alátámasztására kötelesek benyújtani az adott szakember által aláírt szakmai önéletrajzot.

14. Ajánlatkérő a felhívás IV.2.6)pontja vonatkozásában rögzíti, hogy az ajánlati kötöttség időtartama 60 naptári nap.

15. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt.75.§(2)bek.e) pontját.

16. Valamennyi alkalmassági feltétel és igazolás a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb.

17. Jelen közbeszerzési eljárás feltételesen [vö. Kbt. 53.§ (6) bek.] kerül megindításra. Ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény el nem fogadását vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, amely körülményt a Kbt. 135.§(12) szerint, a szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltételnek minősíti

18. FAKSZ: dr. Pongor Dániel (Lajstromszám: 00314)

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint.

A II.2.5) pont kiegészítése:

Amennyiben a 2. értékelési szempont vonatkozásában ajánlattevő ajánlata a 24 hónapot eléri, vagy meghaladja, úgy ajánlattevő ezen értékelési szempont tekintetében maximális pontot kap, a Kbt. 77. § (1) bekezdésének megfelelően.

Amennyiben a 3. értékelési szempont vonatkozásában ajánlattevő ajánlata a 12 hónapot eléri, vagy meghaladja, úgy ajánlattevő ezen értékelési szempont tekintetében maximális pontot kap, a Kbt. 77. § (1) bekezdésének megfelelően.

Amennyiben a 4. értékelési szempont vonatkozásában ajánlattevő ajánlata a 24 hónapot eléri, vagy meghaladja, úgy ajánlattevő ezen értékelési szempont tekintetében maximális pontot kap, a Kbt. 77. § (1) bekezdésének megfelelően.

A minimálisan tehető megajánlás a 2-4. értékelési szempontok vonatkozásában: 0 hónap.

Az értékelés részletes leírása a közbeszerzési dokumentumokban található.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
04/05/2021