Services - 227685-2017

15/06/2017    S113    - - Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-Русе: Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги

2017/S 113-227685

Обявление за поръчка

Услуги

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Община Русе
000530632
пл. „Свобода“ № 6
Русе
7000
България
Лице за контакт: инж. Никола Кибритев — Директор дирекция „Европейско развитие“; Албена Добрева — главен експерт отдел „Обществени поръчки“, тел. 082/881725
Телефон: +359 082881788
Електронна поща: mayor@ruse-bg.eu
Факс: +359 082834413
код NUTS: BG323

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.ruse-bg-eu

Адрес на профила на купувача: http://ruse-bg.eu/bg/displayzop/586/292/index.html

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://ruse-bg.eu/bg/displayzop/586/292/index.html
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени до следния адрес:
Община Русе
000530632
Община Русе, пл. „Свобода7 № 6, ет. 3, Заседателна зала
Русе
7000
България
Лице за контакт: Ваня Попова — ст. експерт
Телефон: +359 082881635
Електронна поща: mayor@ruse-bg.eu
Факс: +359 082834413
код NUTS: BG323

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.ruse-bg-eu

Адрес на профила на купувача: http://ruse-bg.eu/bg/displayzop/586/292/index.html

I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Упражняване на строителен надзор и извършване на инвеститорски контрол, във връзка реализирането на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община.

II.1.2)Основен CPV код
71000000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Упражняване на строителен надзор и извършване на инвеститорски контрол, във връзка реализирането на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Русе на следните обекти:

Многофамилна жилищна сграда находяща се на адрес: гр. Русе, ул. „Изола планина“ № 11, бл. Изола планина вх. 1, 2 и 3;

Многофамилна жилищна сграда находяща се на адрес: гр. Русе, ж. к. „Родина“ 2 ул. „Мала планина“ № 14, бл. Елба вх. 1 и 2;

Многофамилна жилищна сграда находяща се на адрес: гр. Русе, ж. к. „Възраждане“ ул. „Шейново“ № 9, бл. Шейново входове А, Б, В, Г и Д;

Многофамилна жилищна сграда находяща се на адрес: гр. Русе, ж. к. „Изток“ ул. „Рени“ № 6, бл. Чинар входове В, Г, Д и Е.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 77 533.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71000000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG323
Основно място на изпълнение:

Община Русе.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Упражняване на строителен надзор и извършване на инвеститорски контрол, във връзка реализирането на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Русе на следните обекти:

Многофамилна жилищна сграда находяща се на адрес: гр. Русе, ул. „Изола планина“ № 11, бл. Изола планина вх. 1, 2 и 3;

Многофамилна жилищна сграда находяща се на адрес: гр. Русе, ж. к. „Родина“ 2 ул. „Мала планина“ № 14, бл. Елба вх. 1 и 2;

Многофамилна жилищна сграда находяща се на адрес: гр. Русе, ж. к. „Възраждане“ ул. „Шейново“ № 9, бл. Шейново входове А, Б, В, Г и Д;

Многофамилна жилищна сграда находяща се на адрес: гр. Русе, ж. к. „Изток“ ул. „Рени“ № 6, бл. Чинар входове В, Г, Д и Е.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Техническо предложение за изпълнение на поръчката (ТП) — Разпределение на ресурсите и организация на екипа (РРО) до 40 т.—План за управление на риска (ПУР) до 20 точки / Тежест: 60
Цена - Тежест: 40
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 77 533.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 210
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора, е в размер на 5% от стойността му.

Гаранцията се предоставя в 1 от следните форми:

1. парична сума;

2. банкова гаранция;

3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участникът трябва да притежава валиден Лиценз, издаден от министъра на регионалното развитие и благоустройството или валидно Удостоверение за упражняване на строителен надзор, издадено от началника на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), съобразно изискванията на Наредба № РД-02-20-25 от 3.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор.

Участникът декларира съответствието с посочения критерий за подбор чрез попълване на ЕЕДОП в Част IV: „Критерии за подбор“, раздел А: „Годност“.

За доказване участникът представя:

Заверено копие на валиден Лиценз, издаден от министъра на регионалното развитие и благоустройството или валидно Удостоверение за упражняване на строителен надзор, издадено от началника на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК).

Когато участникът е чуждестранно лице, следва да представи копие от документ, удостоверяващ правото да извършва такава дейност, издаден от компетентен орган на държава — членка на Европейския съюз, или на друга държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство съгласно чл. 166, ал. 7 от ЗУТ.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

Подизпълнителите трябва да отговарят на критерия за подбор, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

За доказване на изискването (застраховка „Професионална отговорност“) участниците попълват съответната информация в Част IV, буква „Б“, т. 5 от ЕЕДОП.

Важно: На етап сключване на договор, участникът, избран за изпълнител, следва да представи: Заверено копие на валидна застрахователна полица професионална отговорност с покритие съответстващо на обема и характера на поръчката или произтичащо от нормативен акт. Чуждестранните лица представят еквивалентен документ на застраховката, издаден от компетентните органи на държавата, в която са установени.

В случай, че участникът бъде избран за изпълнител, е длъжен в срок не по-късно от датата на сключване на договора да удължи срока на застраховката „Професионална отговорност“ с валидност за целия период на изпълнение на договора.

Чуждестранните участници в процедурата представят еквивалентен документ съобразно действащото законодателство в държавата, в която са регистрирани;

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участниците следва да притежават застраховка „Професионална отговорност“ с покритие съответстващо на обема и характера на поръчката или произтичащо от нормативен акт.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът декларира съответствието с посочения критерий за подбор чрез попълване на ЕЕДОП в Част IV: „Критерии за подбор“, раздел В: „Технически и професионални способности“.

За доказване участникът представя: Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга.

2. Участникът декларира съответствието с посочения критерий за подбор чрез попълване на ЕЕДОП в Част IV: „Критерии за подбор“, раздел В: „Технически и професионални способности“.

За доказване участникът представя: Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална компетентност на лицата.

При подаване на офертата, на основание чл. 67, ал.1 ЗОП, участникът декларира съответствието с посочения критерий за подбор чрез представяне на ЕЕДОП, попълнен в съответната част, а именно: част IV Критерии за подбор, раздел В — Технически и професионални способности. Доказателствата за изпълнената услуга се представят в случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 ЗОП.

Участниците могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които кандидатът или участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът трябва да е изпълнил дейност с предмет, идентичен или сходен с този на настоящата поръчка за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата. За сходни с тези на настоящата поръчка се приемат дейности, свързани с извършване на строителен надзор в проектирането и строителството, за изграждане и/или ремонт на обекти — жилищни сгради, сгради с обществено или смесено предназначение и др.

2. Участникът следва да разполага с персонал и/или ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, както следва:

Изисквания към екипа от ключови експерти /КЕ/:

— КЕ 1 по част архитектура;

— КЕ 2 по част промишлено и гражданско строителство/технология и механизация на строителството/строителство на сгради и съоръжения;

— КЕ 3 по част топлотехника (отопление, вентилация и климатизация — ОВК);

— КЕ 4 по част електро;

— КЕ 5 по част водоснабдяване и канализация (ВиК);

— КЕ 6 експерт, който да отговаря на изискванията на чл. 5, ал. 2 от Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

— КЕ 7 експерт, упражняващ технически контрол по част „Конструктивна“ и включен в списък, изготвен от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране или в еквивалентен списък или регистър, поддържан от компетентен орган в държава — членка на Европейския съюз, или в друга държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

— КЕ 8 експерт по пожарна безопасност.

Важно. Участникът трябва да посочи за всеки ключов експерт отделно лице (1 експерт не може да съвместява 2 позиции от изискуемия екип от ключови експерти).

Забележка: Всички ключови експерти следва да са вписани в одобрения списък на одобрените лица, неразделна част от Удостоверението за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционни проекти и/или упражняване на строителен надзор към Министерството на регионалното развитие и благоустройството, дирекция за Национален строителен контрол или в еквивалентен документ за чуждестранните лица.

За всеки ключов експерт от 1 до 5 се изисква да има опит — изпълнени услуги/услуга за упражняване на строителен надзор в строителството по отношение на най-малко 1 сграда.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Отстранява се от участие в процедурата участник, когато е налице някое от изброените основания в чл. 54, ал. 1, т. 1-7 ЗОП и в чл. 55, ал. 1, т. 1-5 ЗОП. Забележка: Може да не отстрани от процедурата участник на посоченото основание в чл. 55, ал. 1, т. 1 ЗОП, ако се докаже, че същият не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката съгласно приложимите национални правила за продължаване на стопанската дейност в държавата, в която е установен.

Само лишаване от упражняване на професиите и дейностите, свързани с предмета съгласно чл. 55, ал. 1, т. 2 ЗОП са пречка относно участието в процедурата. Може да не се отстрани от процедурата участник, за когото са налице посочените основания ако представи предвидените в чл. 56, ал. 1 ЗОП доказателства за предприети мерки за доказване на надеждност и същите са достатъчни, за да се гарантира неговата надеждност.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 18/07/2017
Местно време: 17:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 19/07/2017
Местно време: 14:00
Място:

Гр. Русе, Община Русе, пл. „Свобода“ № 6, ет. 3, Заседателна зала.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

На публичното заседание могат да присъстват представители на участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

*Специфични национални основания за изключване (попълва се Раздел Г, част ІІІ от ЕЕДОП):

А. Участникът, не следва да е лишен от правото да участва в процедури за обществени поръчки или концесии с влязла в сила присъда или друг акт съгласно законодателството на държавата, в която е произнесена присъдата или е издаден актът, съгласно чл. 56, ал. 5 от ЗОП в случай че ще се ползва от доказателства за предприети мерки за надеждност.

Б. Участникът, не следва да е свързано лице с други участници в настоящата процедура, съгласно чл. 101, ал. 11 от ЗОП.

В. Участникът следва да отговоря на изискванията на чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици от участник/подизпълнител.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Срокът за обжалване е съгласно част 6, Глава 27, чл. 197 от ЗОП. Жалбата може да се подава в 10-дневен срок от: 1.изтичането на срока по чл. 100 ал. 3 от ЗОП — срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация; 2. получаване на решението за избор на изпълнител или за прекратяване на процедурата; 3. публикуване на обявлението за доброволна прозрачност в Регистъра на обществените поръчки или в „Официален вестник“ на Европейския съюз.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
13/06/2017