Services - 227747-2017

15/06/2017    S113    - - Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-Плевен: Услуги по управление на проекти, свързани със строителството

2017/S 113-227747

Обявление за поръчка

Услуги

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Община Плевен
000413974
пл. „Възраждане“ № 2
Плевен
5800
България
Лице за контакт: Мирослав Илиев, Христина Балинова
Телефон: +359 64881273
Електронна поща: igtpleven2@abv.bg
Факс: +359 64822414
код NUTS: BG314

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.pleven.bg

Адрес на профила на купувача: http://eservices.pleven.bg/procurements.aspx?ProviderID=422ce1ea-7fa8-4708-9af4-be7f4d708f14

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://eservices.pleven.bg/procurement.aspx?ProviderID=422ce1ea-7fa8-4708-9af4-be7f4d708f14&Guid=0ed5ab9e-0169-4c24-b4c8-6b2a8757a886
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Избор на екип за управление на проект „Развитие на интегриран градски транспорт — гр. Плевен” финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. по 2 обособени позиции.

Референтен номер: ОП-38
II.1.2)Основен CPV код
71541000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Основната цел на настоящата обществена поръчка е да се осигурят експерти в екипа за управление на проекта на възложителя „Развитие на интегриран градски транспорт — гр. Плевен“, с което да се гарантира своевременното и качествено изпълнение на дейностите по него и отчитането му пред Управляващия орган (УО), съгласно изискванията на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 87 176.76 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

За изпълнение на функциите на Координатор

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71541000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG314
Основно място на изпълнение:

На територията на община Плевен.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Основната цел на настоящата обществена поръчка е да се осигурят експерти в екипа за управление на проекта на възложителя „Развитие на интегриран градски транспорт — гр. Плевен“, с което да се гарантира своевременното и качествено изпълнение на дейностите по него и отчитането му пред Управляващия орган (УО), съгласно изискванията на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. 1. Обособена позиция № 1 — За изпълнение на функциите на Координатор:

— отговаря за организирането и координирането на дейностите по проекта;

— координира осъществяването на мерките за публичност и информация, предвидени по проекта;

— организира и координира работата на членовете на екипа по време на осъществяването на техните задачи;

— поддържа активни контакти с различните изпълнители във връзка с планирането, отчитането и техническото изпълнение на проекта;

— участва в оценителни комисии за избор на изпълнители;

— следи за напредъка на проекта съгласно календарния график;

— участва в изготвянето на междинните и окончателен отчети;

— предоставя информация за партньорската организация за нуждите на проекта;

— следи хода на работата и сроковете по изпълнение на компонентите на проекта;

— участва в срещите на екипа за управление на проекта;

— координира срещите с фирмите изпълнители;

— участва при проверки от страна на УО, МЗ, Сертифициращия орган, Одитиращия орган, националните одитиращи и контролни органи, Европейската Комисия, Европейската служба за борба с измамите и на Европейската сметна палата;

— участва в пресконференциите, предвидени по проекта;

— докладва на ръководителя на проекта за изпълнението на функциите си, както и за възникнали/открити проблеми при осъществяването им. Отчита пред ръководителя на проекта изработеното време и докладва за извършената работа;

— подготвя доклади, становища и др. по компетентност, спазва Указанията на УО;

— при откриване на нередност или при подозрение за нередност или измама на който и да било етап от изпълнението на проекта, докладва на служителя по нередности в община Плевен;

— планира собствената си работа съгласно графика за изпълнение на проекта.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 73 091.64 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Крайна дата: 03/04/2021
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: Проект „Развитие на интегриран градски транспорт — гр. Плевен“ финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

За изпълнение на функциите на Специалист обществени поръчки

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71541000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG314
Основно място на изпълнение:

На територията на община Плевен.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Основната цел на настоящата обществена поръчка е да се осигурят експерти в екипа за управление на проекта на възложителя „Развитие на интегриран градски транспорт — гр. Плевен“, с което да се гарантира своевременното и качествено изпълнение на дейностите по него и отчитането му пред Управляващия орган (УО), съгласно изискванията на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Специалистът „Обществени поръчки“ отговаря за правилното прилагане на процедурите за избор на изпълнител, уредени в ЗОП и нормативните актове по прилагането му. Спазва изискванията на: общите насоки за избягване на конфликт на интереси; правилата залегнали в „Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014 — 2020 г.“, както и на всички други действащи нормативни актове в Република България, приложими към предмета на заданието.

— Отговаря за изготвянето и окомплектоването на документациите за обществените поръчки по проекта;

— Организира провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за дейностите, попадащи в обхвата на проекта;

— Участва в комисиите за разглеждане и класиране на офертите при провеждане на обществените поръчки по проекта;

— Подпомага юриста в наблюдение на изпълнението, контрола и управлението на договорите по проекта;

— Изготвя отчетите по проекта, в частта свързана с провеждане на процедурите за обществени поръчки и изпълнението на договорите по проекта;

— Участва в проверки на място за изпълнението на договорите по обществени поръчки, сключени за дейности, попадащи в обхвата на проекта;

— Окомплектова всички документи от проведените процедури за избор на изпълнители и ги представя за архивиране на техническия сътрудник (архивар);

— Докладва на ръководителя на проекта за изпълнението на функциите си както и за възникнали/открити проблеми при осъществяването им;

— Отчита пред ръководителя на проекта изработеното време и докладва за извършената работа;

— При откриване на нередност или при подозрение за нередност или измама на който и да било етап от изпълнението на проекта, докладва на служителя по нередности в община Плевен.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 14 085.12 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Крайна дата: 03/04/2021
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: Проект „Развитие на интегриран градски транспорт — гр. Плевен“ финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Възложителят не поставя изисквания за годност/правоспособност.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изисквания относно икономическото и финансовото състояние на участниците.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Възложителят не поставя изисквания относно икономическото и финансовото състояние на участниците.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. При подаване на офертата участникът попълва Списък в Част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, т. 1 б) от ЕЕДОП на услугите, които по предмет и обем са сходни с услугата — предмет на настоящата обществена поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите.

При сключване на договора за обществена поръчка избраният за изпълнител трябва да представи доказателство за извършените услуги, които е описал на етап участие в процедурата за обществена поръчка в Част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, т. 1 б) от представения от него ЕЕДОП.

2. При подаване на офертата участникът попълва Списък в Част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, т. 6 от ЕЕДОП на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална компетентност на лицата /квалификацията и опита им/, сходен на дейностите от настоящата обществена поръчка — идентификация на дипломите за придобито образование и степен и описание на професионалния им опит.

При сключване на договора за обществена поръчка избраният за изпълнител трябва да представи доказателства за професионалната квалификация и опит на експертите, които е посочил за изпълнение на поръчката на етапа на участие в процедурата за обществена поръчка в Част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, т. 6 от представения от него ЕЕДОП.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът следва да е изпълнил дейности или услуги с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 3 години от датата на подаване на офертата, независимо от това дали услугите са възложени от 1 или повече възложители в 1 или повече договори.

Важно. Идентичен или сходен предмет на поръчката е, както следва:

За Обособена позиция № 1 — Услуги, свързани с управление и/или координиране на проекти;

За Обособена позиция № 2 — Услуги, свързани с управлението и/или администриране/контролиране на обществени поръчки.

2. Участникът да разполага с необходимия експертен потенциал, както следва:

По Обособена позиция № 1: Координатор:

— Висше образование, степен „магистър“ или еквивалентна, по специалността „Транспорт“;

— Общ професионален опит минимум 10 год.;

— Специфичен опит — да има опит в подготовка и/или управление на инфраструктурни проекти;

— Лицето да има опит в изпълнението на проект като член на екип за управление на проект и/или като координатор и/или експерт.

По Обособена позиция № 2: Специалист обществени поръчки:

— Висше икономическо образование степен „магистър“;

— Общ професионален опит: Минимум 3 години;

— Специфичен опит: Опит в изготвяне на документации и/или участие в процедури за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП;

— Лицето да има опит в изпълнението на проект като член на екип за управление на проект.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 24/07/2017
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 25/07/2017
Местно време: 11:00
Място:

Заседателна зала — III етаж в сградата на Община Плевен, с адрес: гр. Плевен, пл. „Възраждане“ № 2.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Заседанието по отваряне на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат или участник за когото са налице основанията за задължително отстраняване по чл. 54 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата. Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на сроковете предвидени в чл. 57, ал. 3 ЗОП.

Съдържание на запечатаната непрозрачна опаковка: Участниците задължително представят съдържанието на непрозрачната опаковка и сканирано на електронен носител (компактдиск) освен на хартиен носител. 1. Опис на представените към офертата документи, подписан от представляващия участника — Образец № 1; 2. Заявление за участие — Образец № 2; 3. ЕЕДОП (Образец № 3) за участника в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо — ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката; 4. документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо; 5. документите по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП, когато е приложимо; 6. Декларация за лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП — попълнен Образец № 4; 7. Декларацията по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици — попълва се Приложение № 5; 8. Техническо предложение (Образец № 6), съдържащо: а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника; б) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя; в) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор — Образец № 7; г) декларация за срока на валидност на офертата — Образец № 8; д) декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо — Образец № 9; 9. друга информация и/или документи, изискани от възложителя, когато това се налага от предмета на поръчката; 10. Отделен запечатан и непрозрачен плик с наименование „Предлагани ценови параметри“, съдържащо ценовото предложение на участника — Образец № 10.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
13/06/2017