Supplies - 228277-2019

16/05/2019    S94

Poland-Katowice: Low-voltage cable

2019/S 094-228277

Contract award notice – utilities

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Polska Grupa Górnicza S.A.
Postal address: ul. Powstańców 30
Town: Katowice
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 40-039
Country: Poland
Contact person: Beata Wituś
E-mail: b.witus@pgg.pl
Telephone: +48 327572231
Fax: +48 327572304
Internet address(es):
Main address: www.pgg.pl
Address of the buyer profile: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi
I.6)Main activity
Exploration and extraction of coal and other solid fuels

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa przewodów górniczych elektroenergetycznych oponowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku w ramach składów konsygnacyjnych - nr grupy 284-6.

Reference number: 701802165-1
II.1.2)Main CPV code
31321210 Low-voltage cable
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 Nr 19 poz. 177 tj. Dz.U. 2018 poz. 1986), zwanej w SIWZ ustawą Pzp lub ustawą, oraz w oparciu o właściwe przepisy

Wykonawcze.

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, JEDZ oraz dokumentów i oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oferty z załącznikami oraz JEDZ, pod rygorem nieważności, sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem

Elektronicznym.

Zamówienie obejmuje dostawę przewodów górniczych elektroenergetycznych oponowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 r. w ramach składów konsygnacyjnych – nr grupy 284-6.

Przedmiot zamówienia podzielono na 8 części zamówienia (zadań), w których szacunkowa ilość dostaw wynosi ogółem 12 920 m przewodów górniczych oponowych.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Value excluding VAT: 4 234 134.00 PLN
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa przewodów górniczych elektroenergetycznych oponowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku w ramach składów konsygnacyjnych - nr grupy 284-6.

Lot No: 1-8
II.2.2)Additional CPV code(s)
31321210 Low-voltage cable
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa przewodów górniczych elektroenergetycznych oponowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku w ramach składów konsygnacyjnych w ilości i rodzaju szczegółowo określonym w Formularzu Ofertowym, który stanowi Załącznik Nr 2 SIWZ. Liczba części

Zamówienia (zadań) wynosi 8.

LP PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ILOŚĆ J.M.

1 PRZEWÓD NSSHOEU 3X6+3X6/3E+3X1,5ST 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY PROTOMONT 3 770 m

2 PRZEWÓD NSSHOEU 3X10+3X10/3E+3X2,5ST 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY PROTOMONT 1 150 m

3 PRZEWÓD (V)NTSKCGECWOEU 3X35+3X(1,5ST KON+25/3KON)+UEL KON 3,6/6,0KV GÓRNICZY KOMBAJNOWY PROTOMONT 300 m

4 PRZEWÓD NTSKCGECWOEU 3X50+3X(1,5ST KON+25/3KON)+6UEL KON 3,6/6,0KV GÓRNICZY KOMBAJNOWY PROTOMONT 2 200 m

5 PRZEWÓD(V)NTSKCGECWOEU 3X70+3X(1,5ST KON+35/3KON)+UEL KON 3,6/6,0KV GÓRNICZY KOMBAJNOWY PROTOMONT 3 700 m

6 PRZEWÓD(V)NTSKCGECWOEU 3X95+3X(1,5ST KON+50/3KON)+UEL KON 3,6/6,0 GÓRNICZY KOMBAJNOWY PROTOMONT 700 m

7 PRZEWÓD NTSKCGECWOEU 3X95+3X(1,5ST KON+50/3KON)+6UEL KON 3,6/6,0KV GÓRNICZY KOMBAJNOWY PROTOMONT 500 m

8 PRZEWÓD (V) (N)SSHCGEOEU (3+3)X70/35KON+3X(2X1,5ST KON)+3X1,5 UEL KON 0,6/1KV GÓRNICZY KOMBAJNOWY PROTOMONT 600 m

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Udzielono zamówienia:

1) PHPU “IZOL–PLAST” Spółka z o. 44-362 Rogów ul. Raciborska 79 w części zamówienia Nr 1, 3, 6, 7, 8 na łączną wartość netto 1 288 364,00 PLN netto.

2) Konsorcjum -Lider-MAS Spółka z o.O. 43-190 Mikołów, ul. Rybnicka 42; Uczestnik - PHPU "IZOL-PLAST" Spółka z o.o. 44-362 Rogów, ul. Raciborska 79 w części zamówienia Nr 2, 4, 5 na łączną wartość netto 2 945 770,00 PLN netto.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6)Information about electronic auction
An electronic auction has been used
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2019/S 033-075418
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a periodic indicative notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 1-8
Title:

Dostawa przewodów górniczych elektroenergetycznych oponowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku w ramach składów konsygnacyjnych - nr grupy 284-6.

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
09/05/2019
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: 1) Przedsiębiorstwo Handlowo – Produkcyjno – Usługowe “IZOL – PLAST” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 44-362 Rogów ul. Raciborska 79; 2)Konsorcjum - Lider - MAS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 43-190 Mikołów, ul. Rybnicka 42; Uczestnik - PHPU "IZOL-PLAST"
Town: Rogów
NUTS code: PL22 Śląskie
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: 2) Konsorcjum - Lider - MAS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 43-190 Mikołów, ul. Rybnicka 42; Uczestnik - Przedsiębiorstwo Handlowo - Produkcyjno - Usługowe "IZOL-PLAST" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 44-362 Rogów, ul. Raciborska 79
Town: Mikołów
NUTS code: PL22 Śląskie
Country: Poland
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 4 269 134.00 PLN
Total value of the contract/lot: 4 234 134.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Termin realizacji zamówienia i dostawy oraz wymagany okres gwarancji.

1. Umowa obowiązywać będzie od dnia zawarcia do dnia 29.02.2020 r. z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy Zamawiający nie złoży zamówień na dostawy o wartości minimum 50 % wartości udzielonego zamówienia, umowa obowiązywać będzie do dnia 31.5.2020 r.

3. Zamówienie nie może być doręczone później niż

1) w dniu 31.12.2019 r. – dla terminu obowiązywania umowy określonego w ust. 1,

2) w dniu 31.3.2020 r. – dla terminu obowiązywania umowy określonego w ust. 2.

W przypadku przekazywania zamówień drogą elektroniczną, data otrzymania zamówienia przez Wykonawcę to data opublikowania zamówienia w „Portalu Dostawcy”. Operacja ta połączona jest z automatycznym wysłaniem Wykonawcy informacji na adres poczty elektronicznej o opublikowaniu zamówienia w „Portalu Dostawcy”

4. Wymagany termin realizacji dostawy: do 90 dni od daty otrzymania zamówienia.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazania terminu realizacji dostawy późniejszego niż określony w ust. 4:

1) w zamówieniu poprzez określenie innego terminu,

2) w harmonogramie stanowiącym załącznik do zamówienia,

3) po przekazaniu zamówienia, dla zamówień przekazywanych drogą elektroniczną poprzez informację o zmianie terminu realizacji zamówienia wysłaną e-mailem wskazującą inny niż pierwotny termin realizacji. W każdym przypadku możliwa jest zmiana terminu realizacji zamówienia po przekazaniu oświadczenia Pełnomocnika przesłanego pismem, faksem lub e-mailem.

6. Wymagany okres gwarancji: co najmniej 24 miesiące od daty odbioru przedmiotu zamówienia przez magazyn Zamawiającego.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań, Prezes KIO
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy z dnia 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 tj. Dz.U. 2018 poz. 1986).

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań, Prezes KIO
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
15/05/2019