Supplies - 228933-2020

18/05/2020    S96    Supplies - Contract notice - Open procedure 

Romania-Bucharest: Nuclear, biological, chemical and radiological protection equipment

2020/S 096-228933

Contract notice

Supplies

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Ministerul Muncii și Protecției Sociale
National registration number: 4266669
Postal address: Str. Dobrescu I. Demetru nr. 2-4
Town: Bucureşti
NUTS code: RO321
Postal code: 010026
Country: Romania
Contact person: Gabriela Gagiu
E-mail: carmen.tinta@mmuncii.gov.ro
Telephone: +40 213158556
Fax: +40 213145294

Internet address(es):

Main address: www.mmuncii.gov.ro

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100095735
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Social protection

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Furnizare materiale de protecție în cadrul proiectului „Dezvoltarea sistemului de asistență socială pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale”, cod MySMIS 126924

Reference number: 4266669/5
II.1.2)Main CPV code
35113200
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Achiziția de „furnizare materiale de protecție”, in cadrul proiectului „Dezvoltarea sistemului de asistență socială pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale”—, cod MySMIS 126924, ce se va incheia pe loturi individuale, astfel:

— lot 1 – furnizare măști (80 640 buc.); mănuși (80 640 buc.); combinezoane (1 755 buc.) conform caietului de sarcini;

— lot 2 – furnizare dezinfectanți (1 084 litri pentru mâini și 354 litri pentru suprafețe) conform caietului de sarcini.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 420 147.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 2
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 2
II.2)Description
II.2.1)Title:

Furnizare de măști, mănuși și combinezoane

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
35113200
33140000
33141420
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321
Main site or place of performance:

Sediul autoritatii contractante.

II.2.4)Description of the procurement:

Furnizare de masti, manusi si combinezoane, conform cerintelor caietului de sarcini.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componenta tehnică / Weighting: 20
Price - Weighting: 80
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 319 707.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 19
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Dezvoltarea sistemului de asistență socială pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale, cod MySMIS 126924.

II.2.14)Additional information

Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a achiziționa o cantitate suplimentară cu până la 50 % din cantitățile prevăzute în CS, la pretul prevăzut în contract (cel declarat în propunerea financiară), cu aplicabilitate în interiorul termenului menționat la „Durata contractului”, respectiv 30.1.2022.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Furnizare dezinfectant pentru mâini și pentru suprafețe

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33741300
24455000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321
Main site or place of performance:

Sediul autoritatii contractante.

II.2.4)Description of the procurement:

Furnizare dezinfectant pentru maini si pentru suprafete.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componenta tehnică / Weighting: 20
Price - Weighting: 80
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 100 440.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 20
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Dezvoltarea sistemului de asistență socială pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale, cod MySMIS 126924.

II.2.14)Additional information

Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a achiziționa o cantitate suplimentară cu până la 50 % din cantitățile prevăzute în CS, la pretul prevăzut în contract (cel declarat în propunerea financiară), cu aplicabilitate în interiorul termenului menționat la „Durata contractului”, respectiv 30.1.2022.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Ofertantul/ofertantul asociat si tertul susţinător nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevăzute la art. 164, art. 165 şi art. 167 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice.

Probarea îndeplinirii celor asumate se face prin completarea DUAE urmând ca, la solicitarea autoritatii contractante, sa fie depuse documentele justificative aferente celor asumate prin completarea DUAE, doar de către ofertantul clasat pe primul loc. Aceste documente sunt:

— certificat de atestare fiscala eliberat de organul fiscal central, respectiv unitatile subordonate Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscala (ANAF) pe raza căreia societatea îşi are sediul social, din care sa reiasă că ofertantul nu are datorii restante la momentul depunerii acestuia. La solicitarea autoritatii contractante, ofertantul clasat pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire, trebuie să prezinte certificat de atestare fiscala prin care sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestuia;

— certificat privind plata impozitelor si taxelor locale din care sa reiasă că ofertanţii nu au datorii restante la momentul depunerii acestuia. La solicitarea autoritatii contractante, ofertantul clasat pe primul loc trebuie sa prezinte certificat(e) eliberate de Compartimentul/Biroul/Serviciul/Direcţia de impozite si taxe locale din cadrul unitatii administrativ-teritoriale pe raza căreia operatorii economici îşi au sediul social/puncte de lucru/sedii secundare pentru care există obligaţii de plata, privind plata impozitelor si taxelor locale, din care sa reiasă faptul ca operatorii economici nu au datorii restante la momentul depunerii acestuia/acestora;

— declaraţie privind neincadrarea in situatiile prevăzute la art. 59 si 60 din Legea 98/2016. In sensul prevederilor art. 60 si art. 167 alin. (1) lit. e) din Legea 98/2016, persoanele ce deţin funcţii de decizie în cadrul autoritatii contractante în ceea ce priveşte organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt urmatoarele:

— Victoria Violeta Alexandru, ministru;

— Eduard Corjescu, secretar general;

— Petronel Munteanu, secretar general adjunct;

— Diana Soare, coordonator;

— Carmen Tănăsescu, director;

— Carmen Florentina Țintă, director general;

— Gabriel Geru, director general adjunct;

— Cristina Burnar, șef serviciu;

— Sebastian Adrian Tănăse, responsabil comunicare/șef serviciu;

— Ștefania Andreescu, manager proiect/manager public;

— Ioana Alina Sandu, manager public;

— Gabriela Florentina Gâgiu,responsabil achiziții/consilier;

— Diana Victorița Andronescu, responsabil monitorizare/consilier.

Autoritatea contractantă va avea dreptul de a solicita clarificări si/sau completări referitoare la această declaraţie oricând pe parcursul procedurii de atribuire, în cazul în care intervin modificări în lista de mai sus;

— în conformitate cu prevederile art. 168 alin. (3) din Legea nr. 98/2016, cu modificările ulterioare, în cazul în care în tara de origine sau în tara în care este stabilit operatorul economic nu se emit documente de natura celor de mai sus sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevăzute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016, se va accepta o declaraţie pe propria răspundere sau daca în tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentica data în fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competente în acest sens;

— dupa caz, orice alte documente echivalente edificatoare, conform prevederilor art. 168 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificările ulterioare.

Documentele emise în alta limba decât româna vor fi însoţite de traducerea autorizata în limba româna.

Toate documentele solicitate de autoritatea contractanta vor fi depuse de ofertant prin mijloace electronice în SICAP, in secţiunea dedicata, semnate cu semnătură electronica extinsa bazata pe un certificat calificat, conform Legii nr. 455/2001, republicata, privind semnătură electronica. Documentele emise in alta limba decât limba romana vor fi prezentate in limba in care au fost emise, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana.

Operatorii economici ce participa la depunerea unei oferte trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare in condiţiile legii din tara sa de rezidenta, respectiv ca este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii si ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului si care cad in sarcina sa conform ofertei depuse.

Modalitate de îndeplinire: ofertanţii (inclusiv asociaţii/tertii sustinatori) au obligaţia completării si prezentării iniţiale a unui DUAE distinct. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în urma aplicarii criteriului de atribuire (inclusiv asociaţii/tertii sustinatori).

Aceste documente sunt:

— pentru persoanele juridice române: se va solicita certificatul constatator emis de Ministerul Justitiei – Oficiul Registrului Comerţului din care sa rezulte denumirea completa, sediul social si punctul/punctele de lucru, persoanele autorizate (administratori/persoane împuternicite), domeniul de activitate principal/domeniile de activitate secundare si codurile CAEN aferente acestora;

— pentru persoanele juridice străine: se vor solicita documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu legislaţia din tara de rezidenta a operatorului economic;

— pentru persoanele fizice romane/straine: se vor solicita documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de înregistrare ca persoana fizica autorizata, in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta a operatorului economic.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 02/06/2020
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 02/09/2020
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 02/06/2020
Local time: 15:00
Place:

In SEAP.

Information about authorised persons and opening procedure:

Nu e cazul.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

Documentele atasate ce compun documentatia de atribuire sunt semnate electronic in conformitate cu prevederile art. 60 alin. (4) din HG nr. 395/2016. Pentru deschiderea acestor fisiere utilizati aplicatia DigiSignOne de la adresa https://www.digisign.ro/utile/download

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: București
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internet address: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Persoana care se consideră vătămată de un act al autoritatii contractante poate sesiza consiliul în vederea anulării actului autorităţii contractante, obligării acesteia la emiterea unui act sau la adoptarea de măsuri de remediere, precum şi pentru recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim, în termenul prevazut de legislatie.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Ministerul Muncii și Protecției Sociale
Postal address: Str. Dem I. Dobrescu nr. 2-4, sector 1
Town: București
Postal code: 010026
Country: Romania
E-mail: licitatii@mmuncii.gov.ro
Telephone: +40 213158556

Internet address: www.mmuncii.ro

VI.5)Date of dispatch of this notice:
14/05/2020