Supplies - 229023-2020

18/05/2020    S96    Supplies - Contract notice - Open procedure 

Poland-Szczecin: Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

2020/S 096-229023

Contract notice

Supplies

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie
Postal address: ul. Mieszka I 33
Town: Szczecin
NUTS code: PL424
Postal code: 71-011
Country: Poland
Contact person: Magdalena Optacy
E-mail: m_optacy@999.szczecin.pl
Telephone: +48 918884249
Fax: +48 918884233

Internet address(es):

Main address: www.999.szczecin.pl

Address of the buyer profile: http://www.999szczecin.4bip.pl/

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/pn/999_szczecin
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://platformazakupowa.pl/pn/999_szczecin
I.4)Type of the contracting authority
Other type: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zaopatrzenie Działu Farmacji Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie przez 24 miesiące

Reference number: 2020.06.ZP
II.1.2)Main CPV code
33000000
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest zaopatrzenie Działu Farmacji Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie przez 24 miesiące.

2. Zamówienie jest podzielone na siedem części:

1) część I – sukcesywne dostawy leków;

2) część II – sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych;

3) część III – sukcesywne dostawy środków dezynfekcyjnych;

4) część IV – sukcesywne dostawy rękawic chirurgicznych;

5) część V – sukcesywne dostawy materiałów specjalistycznych;

6) część VI – sukcesywne dostawy materiałów sanitarnych jednokrotnego użytku;

7) część VII – sukcesywne dostawy elektrod i akcesoriów jednorazowych.

3. Rodzaj zamówienia: dostawy.

4. Adres dostawy: Dział Farmacji, ul. Wojska Polskiego 92-94, Szczecin.

5. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (Klasyfikacji CPV):

— 33000000-0 – urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała,

— 33631600-8 – środki antyseptyczne i dezynfekcyjne,

— 33140000-3 – materiały medyczne.

6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanow...

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Sukcesywne dostawy leków

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33000000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL424
Main site or place of performance:

Szczecin

II.2.4)Description of the procurement:

Sukcesywne dostawy leków.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin jednorazowej dostawy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33000000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL424
Main site or place of performance:

Szczecin

II.2.4)Description of the procurement:

Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin jednorazowej dostawy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Sukcesywne dostawy środków dezynfekcyjnych

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL424
Main site or place of performance:

Szczecin

II.2.4)Description of the procurement:

Sukcesywne dostawy środków dezynfekcyjnych.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin jednorazowej dostawy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Sukcesywne dostawy rękawic chirurgicznych

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL424
Main site or place of performance:

Szczecin

II.2.4)Description of the procurement:

Sukcesywne dostawy rękawic chirurgicznych.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin jednorazowej dostawy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Sukcesywne dostawy materiałów specjalistycznych

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL424
Main site or place of performance:

Szczecin

II.2.4)Description of the procurement:

Sukcesywne dostawy materiałów specjalistycznych.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin jednorazowej dostawy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Sukcesywne dostawy materiałów sanitarnych jednokrotnego użytku

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL424
Main site or place of performance:

Szczecin

II.2.4)Description of the procurement:

Sukcesywne dostawy materiałów sanitarnych jednokrotnego użytku.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin jednorazowej dostawy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Sukcesywne dostawy elektrod i akcesoriów jednorazowych

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL424
Main site or place of performance:

Szczecin

II.2.4)Description of the procurement:

Sukcesywne dostawy elektrod i akcesoriów jednorazowych.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin jednorazowej dostawy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w:

1) art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy;

2) art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 ustawy.

Wykluczeniu na tej podstawie podlega Wykonawca:

a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2019 r. poz. 243 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 243 z późn. zm);

b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

c) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.

2. Ponadto o udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który spełnia poniżej określone warunki udziału w postępowaniu.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający zaleca złożenie oświadczenia zgodnie ze wzorem wskazanym w załączniku nr 4 do SIWZ

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

1. Wadium w wysokości:

1) dla części I – 37 500,00 PLN (słownie złotych: trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych 00/100) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do Zamawiającego;

2) dla części II – 43 500,00 PLN (słownie złotych: czterdzieści trzy tysiące pięćset złotych 00/100) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do Zamawiającego;

3) dla części III – 4 800,00 PLN (słownie złotych: cztery tysiące osiemset złotych 00/100) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do Zamawiającego;

4) dla części IV – 16 500,00 PLN (słownie złotych: szesnaście tysięcy pięćset złotych 00/100) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do Zamawiającego;

5) dla części V – 19 500,00 PLN (słownie złotych: dziewiętnaście tysięcy pięćset złotych 00/100) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do Zamawiającego;

6) dla części VI – 28 500,00 PLN (słownie złotych: dwadzieścia osiem tysięcy pięćset złotych 00/100) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do Zamawiającego.

7) dla części VII – 54 000,00 PLN (słownie złotych: pięćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do Zamawiającego.

2. Wniesione wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

3. Wadium może być wnoszone:

1) w pieniądzu – przelewem na konto Zamawiającego: Bank PEKAO S.A. I O/Szczecin nr 38 1240 3813 1111 0010 2474 8802;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej(z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, wraz z ofertą w oryginale, w postaci elektronicznej.

4. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku ww. formach.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie

2) zdolności technicznej lub zawodowej:

Minimalny poziom zdolności:

a) Dla części I – Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie dostawy asortymentu objętego niniejszym zamówieniem o wartości nie mniejszej niż 800 000,00 PLN.

b) Dla części II – Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie dostawy asortymentu objętego niniejszym zamówieniem o wartości nie mniejszej niż 850 000,00 PLN.

c) Dla części III – Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie dostawy asortymentu objętego niniejszym zamówieniem o wartości nie mniejszej niż 10 000,00 PLN.

d) Dla części IV – Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie dostawy asortymentu objętego niniejszym zamówieniem o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 PLN.

e) Dla części V – Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie dostawy asortymentu objętego niniejszym zamówieniem o wartości nie mniejszej niż 350 000,00 PLN.

f) Dla części VI – Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie dostawy asortymentu objętego niniejszym zamówieniem o wartości nie mniejszej niż 550 000,00 PLN.

g) Dla części VII – Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie dostawy asortymentu objętego niniejszym zamówieniem o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1) W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, z powodów określonych w pkt 1 oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 2, Wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, zwanego dalej „jednolitym europejskim dokumentem zamówienia” lub „JEDZ”; Zamawiający informuje, iż instrukcję wypełnienia JEDZ oraz edytowalną wersję formularza JEDZ można znaleźć pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia. Narzędzie do sporządzania i edycji JEDZ ponadto znajduje się pod adresem https://espd.uzp.gov.pl/

6. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i/lub dokumentów na potwierdzenie, że:

1) Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, z powodów określonych w pkt 1, tj.:

a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; W przypadku oferty wspólnej ww. informację składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem;

b) odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; W przypadku oferty wspólnej ww. odpis składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Zamawiający dokument ten może także pobrać samodzielnie za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 570, z 2018 r. poz. 1000, 1544, 1669, z 2019 r. poz. 60, 534);

c) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; w przypadku składania oferty wspólnej ww. informację składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem;

d) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne; w przypadku składania oferty wspólnej ww. informację składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

III.1.5)Information about reserved contracts
The contract is reserved to sheltered workshops and economic operators aiming at the social and professional integration of disabled or disadvantaged persons
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 22/06/2020
Local time: 10:30
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 22/06/2020
Local time: 11:00
Place:

3. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 22 czerwca 2020 r., o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego – Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, ul. Mieszka I 33, 71-011 Szczecin, POLSKA, w sali konferencyjnej (I piętro).

Information about authorised persons and opening procedure:

Zgodnie z uPZP.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

6. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i/lub dokumentów na potwierdzenie, że 2) wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 2, tj.:

a) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności

jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich, przedmiotu, dat wykonania, podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy te zostały wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych – referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; w przypadku składania oferty wspólnej, wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz. Ww. oświadczenie, dowody i inne dokumenty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

3) Oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego w załączniku nr 4 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wprost wymienione w załączniku nr 4 do SIWZ dla danej części.

7. Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego, które należy dołączyć do oferty:

1) formularz (formularze) cen jednostkowych – w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz, Ww. dokument należy złożyć w oryginale;

2) JEDZ. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku, gdy wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także JEDZ-e dotyczące tych podmiotów;

3) zobowiązanie podmiotu trzeciego – zgodnie z rozdziałem VI pkt 4 ppkt 2 SIWZ, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale;

4) odpowiednie pełnomocnictwa – tylko w sytuacjach określonych w rozdziale I pkt 5 zdanie 2 SIWZ lub w przypadku składania oferty wspólnej (rozdział IV pkt I SIWZ) ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej;

5) dowód wpłacenia/wniesienia wadium:

a. w przypadku wpłacenia wadium w pieniądzu – kopia polecenia przelewu;

b. w przypadku wniesienia wadium w formie niepieniężnej musi zostać wniesione wraz z ofertą w oryginale, w postaci elektronicznej.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 2245877809
Fax: +48 2245877809
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Zgodnie z uPzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie
Postal address: ul. Mieszka I 33
Town: Szczecin
Postal code: 71-011
Country: Poland
E-mail: b.sochanowski@999.szczecin.pl
Telephone: +48 918884230
Fax: +48 918884233
VI.5)Date of dispatch of this notice:
14/05/2020