Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Szolgáltatások - 229728-2019

17/05/2019    S95

Magyarország-Paks: Üzleti és vezetői tanácsadói szolgáltatások

2019/S 095-229728

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Paks II. Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_88605771
Postai cím: Gagarin utca 1. 3. em. 302/B.
Város: Paks
NUTS-kód: HU233 Tolna
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sipos Péter Tamás
E-mail: beszerzes@paks2.hu
Telefon: +36 205152564
Fax: +36 75501646
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.paks2.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000415572019/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000415572019/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Villamosenergia-termelést előkészítő tevékenység

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Paks II. Zrt. szervezetfejlesztési szolgáltatások

Hivatkozási szám: EKR000415572019
II.1.2)Fő CPV-kód
79410000 Üzleti és vezetői tanácsadói szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Paks II. Zrt. szervezetfejlesztési szolgáltatások

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79410000 Üzleti és vezetői tanácsadói szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU233 Tolna
A teljesítés fő helyszíne:

7030 Paks, Dózsa György út 30–32.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Paks II. Zrt. jelenlegi működésének átvilágítása és a szervezetfejlesztési lehetőségek kidolgozása.

1. Cél:

A Megrendelő által megvalósítandó beruházás 2. fázisához — amely többek között az erőmű berendezéseinek szállítását és a blokkok létesítését, megépítését foglalja magában —, a szükséges működési funkciók és a hozzá rendelt felelősségi körök kialakítása annak érdekében, hogy a Megrendelőnél ezek a megfelelő szervezeti struktúrában álljanak rendelkezésre, biztosítva a szükséges erőforrások és kompetenciák, informatikai eszközök/rendszerek, hatékony folyamatok, egyértelmű felelősségi körök stb. rendelkezésre állását a kapacitásfenntartás során épülő 5. és 6. blokk létesítés során.

A szervezetfejlesztési projekt célja olyan működési és szervezetfejlesztési javaslatok kidolgozása, amelyek biztosítják a Megrendelő magas szakmai színvonalú, hatékony működését az engedélyeztetési szakasz lezárását követően a létesítési fázisban.

A projekt célkitűzései továbbá:

— Működési modell és a folyamatok hatékonyságának felülvizsgálata,

— Funkciók teljeskörűségének, átfedésének vizsgálata, javaslattétel esetlegesen felmerülő módosításokra,

— Felelősségi és hatáskör viszonyok vizsgálata, javaslattétel esetlegesen felmerülő módosításokra,

— Javaslat(ok) kidolgozása egységes, komplex szervezeti struktúra kialakítására, ami lehetővé teszi az egyes szakterületek tekintetében az egységes és egymásra épülő folyamatok alkalmazását,

— A Paks II. Zrt. erősségeinek és fejlődési pontjainak mélyebb megértése,

— A munkaerő hatékony kihasználása,

— A szervezeti egységek közötti együttműködés javítása, az egyes projektfeladatokra vonatkozó átfutási idő csökkentése a hatékonyabb munkavégzés révén, a költségek potenciális csökkentése,

— Döntési alternatívák kidolgozása a Paks II. Zrt. további működéséről, optimalizációs és fejlődési lehetőségeiről,

— Akcióterv javaslat kialakítása a következő lépésekről, azok hatását és fontosságát figyelembe véve.

2. Feladat részletes leírása:

I. Fázis — Helyzetértékelés

Ezen fázis célja a vállalat jelenlegi működésének felmérése és a Paks II. Zrt. jelenlegi működésének megismerése különös tekintettel a Paks II. Zrt. feladatainak, a beruházás szakaszainak, fő mérföldköveinek megismerése.

A szakasz időtartama: 60 munkanap.

II. Fázis — Elvárt működési modell meghatározása

E fázis célja a helyzetértékelés során feltárt elvárások, a meglévő szabályozások, dokumentumok és előírások, valamint a nemzetközi legjobb gyakorlat alapján a Paks II. Zrt, létesítési fázishoz tartozó tevékenységei végrehajtását megfelelően biztosító működési modell koncepciójának meghatározása, amely biztosítja a kapacitás-fenntartás során létesülő 5. és 6. blokk sikeres létesítésének szervezeti és működési előfeltételeit.

A szakasz időtartama: 75 munkanap.

III. Fázis — Akciótervek elkészítése

Az akciótervezés célja az elvárt állapot kialakításához szükséges SzMSz és egyéb változási feladatok meghatározása és ütemezése, a Megrendelő jövőbeni feladataihoz igazítása.

A szakasz időtartama: 45 munkanap.

IV. Egyéb tanácsadói és támogatói feladatok

— A felmérés és akciótervezés során a tanácsadó részéről szükséges figyelembe venni a Megrendelő szervezetei által eddig kidolgozott folyamat- és szervezetátalakítási javaslatokat, függetlenül attól, hogy azok még nem kerültek jóváhagyásra, bevezetésre,

— Vállalkozó a Megrendelő igényének megfelelően részt vesz a projekt belső beszámolási folyamataiban, a projekt aktuális állásáról a cégvezetés felé történő tájékoztatás, előterjesztés készítésében, illetve az Igazgatóság tájékoztatásában.

A Vállalkozónak a szerződéskötéstől számított 5 munkanapon belül el kell készítenie egy végrehajtási tervet a végrehajtási időre tekintettel.

A részletes feladatspecifikációt a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Teljesítésben részt vevő szakemberek szakmai többlettapasztalata / Súlyszám: 30
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 180
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.9)Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A részvéltelre jelentkezők tervezett száma: 3
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Ajánlatkérő a részvételre jelentkezők közötti rangsorolást a részvételi felhívás III.1.3) M1) pontjában előírtaknak megfelelő, azaz a részvételi felhívás feladásának napjától visszafelé számított 36 hónapban teljesített szervezetfejlesztési tevékenységhez kapcsolódó szervezetdiagnosztikai és/vagy átvilágítási és/vagy tanácsadási szolgáltatás nyújtására vonatkozó referenciák darabszáma alapján végzi el. Ajánlatkérő a Kr. 21. § (3a) a) pontja alapján a 3 éven belül befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe. A referenciák darabszámának egyezősége (holtverseny) esetén Ajánlatkérő jogosult háromnál több részvételi jelentkezőt is felkérni ajánlattételre.

A Kbt. 69. § (8) bekezdése alapján, amennyiben a közbeszerzési eljárásban a keretszámot meghaladó részvételi jelentkezést nyújtanak be, az ajánlatkérő köteles már a részvételi jelentkezések bírálata során a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti igazolásokat bekérni, és a részvételi szakasz eredményét ezek figyelembevételével megállapítani. Ajánlatkérő a felhívás III.1.3) M2. pontja szerinti szakemberek tekintetében kizárólag az alkalmassági követelmény mértékéig (3 év gyakorlati idő) kéri a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti igazolások benyújtását, tekintettel arra, hogy ezen felüli igazolás/dokumentum a minőségi értékelési részszempontra vonatkozó megajánlásnak tekinthető.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A II.2.7. pontban foglalt időtartam nem foglalja magában az egyes fázisok Megrendelő általi elfogadásának az időtartamát.

A részajánlat tétel kizárásának indoka: A beszerzés tárgyának jellege nem teszi lehetővé a részajánlattétel biztosítását. A feladatok egy egységet alkotnak, egységes, egymáshoz kapcsolódó tevékenységeket kell a nyertes ajánlattevőnek végeznie.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok:

— Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, vagy alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdésében foglalt kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll,

— A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt a részvételre jelentkezőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

A megkövetelt igazolási mód 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1–16. § alapján:

Részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésében a Kr. II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdéseinek hatálya alá. Ajánlatkérő az EEKD-t a Közbeszerzési dokumentumok részeként, elektronikus űrlap formájában rendelkezésre bocsátja. Ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a részvételi felhívásban előírt kizáró okok előzetes igazolására vonatkozóan, az eljárás részvételi szakaszában kizárólag az EEKD-ban foglalt nyilatkozatot tudja figyelembe venni az előzetes igazolási kötelezettség teljesítésére, e tekintetben Ajánlatkérő nem veszi figyelembe és nem értékeli a részvételi jelentkezés részeként, adott esetben becsatolásra kerülő bármilyen más, az előírt kizáró okokhoz kapcsolódó igazolást, egyéb — nem a Kr. 4. § (1) bekezdésének megfelelő — nyilatkozatot, dokumentumot. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában: A Kr. 15. § (1) bekezdése szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását, vagyis csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában: A Kr. 15. § (2) bekezdése szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását, vagyis a részvételi jelentkezés részeként Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani, miszerint részvételi jelentkezőnek nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A Kbt. 62. § (1) bekezdés a), b), e), h), j), l), n) és p) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani. Ajánlatkérő a Kbt. 62. § (1) bekezdés q) pontjában meghatározott kizáró ok fenn nem állását a részvételi jelentkezések benyújtásának napján ellenőrzi.

A kizáró okokra vonatkozó további igazolásokat az ajánlattevő az ajánlatkérő felhívására köteles benyújtani, a Kbt. 69. § (4)–(8) bekezdésében foglaltak szerint:

— Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a Kr. III. Fejezet 8. §-ban meghatározottak szerint kell benyújtania,

— a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a Kr. III. Fejezet 10. §-ban foglaltak szerint kell benyújtania.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az öntisztázás lehetőségére a Kbt. 64. § alapján. A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatot az adott eljárásra vonatkozóan szükséges megtenni. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő — ellenkező bizonyításig — az adat valóságtartalmát a részvételre jelentkező erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Részvételre jelentkezőnek — a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek — a benyújtandó ESPD-ben foglalt nyilatkozatával kell igazolnia, hogy az előírt gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelménynek megfelel. Ajánlatkérő e körben elfogadja gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz az ESPD IV. Rész «α (alfa): Az összes kiválasztási szempont általános jelzése» szakaszát kell kitöltenie, a további részeket nem. Az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolását, ajánlatkérő kifejezetten erre irányuló külön felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69.§ (4)–(8) bekezdéseiben foglaltak szerint:

P1. A Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, a közbeszerzés tárgyából (szervezetfejlesztési tevékenységhez kapcsolódó szervezetdiagnosztikai és/vagy átvilágítási és/vagy tanácsadási szolgáltatás nyújtása) származó — általános forgalmi adó nélkül számított — árbevételéről szóló — adott esetben az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt — nyilatkozat benyújtásával, attól függően, hogy a részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (11), 140. § (9) bekezdéseire és a Kr. 24. § (1) bekezdésében foglaltakra.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek a közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek.

Ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét arra, hogy élt azzal a lehetőséggel, hogy a több szakaszból álló eljárás részvételi szakaszában meghatározza az ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők keretszámát, ezért a Kbt. 69. § (8) bekezdése alapján amennyiben a közbeszerzési eljárásban a keretszámot meghaladó részvételi jelentkezést nyújtanak be, köteles már a részvételi jelentkezések bírálata során a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti igazolásokat bekérni, és a részvételi szakasz eredményét ezek figyelembevételével megállapítani. Jelen előírás a műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelmények tekintetében is irányadó.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, amennyiben az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évében a közbeszerzés tárgya (szervezetfejlesztési tevékenységhez kapcsolódó szervezetdiagnosztikai és/vagy átvilágítási és/vagy tanácsadási szolgáltatás nyújtása) szerinti — általános forgalmi adó nélkül számított — árbevétele nem éri el összesen a 125 000 000 HUF-ot.

Ajánlatkérő a részvételi felhívás III.1.2.) és III.1.3) pontjaiban használt fogalmakat az alábbiakban fejti ki:

— Szervezetfejlesztési tevékenység: A szervezetfejlesztés célja megkeresni azt a szervezeti formát, amely leginkább összhangban van a társaság hosszú távú céljaival és a szervezeti kultúrával. Kialakítani és fejleszteni azokat a képességeket, tudást, információrendszert, ami lehetővé teszi a szervezet minél hatékonyabb működését. Ennek megfelelően a szervezetfejlesztés a szervezet egészére kiterjedő, felülről szervezett tevékenység, amely a szervezet hatékonyságának növelését célozza, a szervezeti folyamatokra való tervszerű beavatkozás útján, magatartástudományi ismeretek felhasználásával,

— Szervezetdiagnosztikai szolgáltatás: A szervezeten belüli folyamatok, feladatok szervezeti egységek közötti szétosztására, a döntési és ellenőrzési mechanizmusok, a visszajelzési/értékelési rendszerek működésére, az információáramlás, a kommunikációs csatornák, munkafolyamatok, erőforrások rendelkezésre állásának és hatékony felhasználásának jellemzőire és azok kapcsolatrendszerére irányuló vizsgálat,

— Átvilágítási szolgáltatás: A társaságon belül zajló folyamatokat célozza, azaz a szervezeti egységek közötti munkamegosztást, együttműködést értékeli. Azonosítja a rendelkezésre álló és esetlegesen hiányzó erőforrásokat, a döntési és ellenőrzési pontokat, megvizsgálja a hatékonyság, a motiváció mutatóit, a vállalati kultúra jellegzetességeit (szervezeti felépítés, vállalati folyamatok azonosítása, elemzése, a különböző szervezeti egységek munkájának összehangolása). Az átvilágítás a pontos helyzetkép alapján segít a szükséges változtatások kialakításában,

— Tanácsadási szolgáltatás: A tanácsadási szolgáltatás magában foglalja azokat a döntési módszereket, állapotfelmérő és diagnosztikai eszközök használatát, amelyek pontos képet adnak egyrészt a társaság kiinduló állapotára, a szükséges fejlesztés irányára és mélységére, másrészt a fejlesztés hatására vonatkozóan. Az elvégzett felmérés/elemzés alapján olyan döntés előkészítési anyag összeállítása, amely alapján a cégvezetés meghatározza a szükséges változási, fejlesztési irányokat.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Részvételre jelentkezőnek — a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek — a benyújtandó ESPD-ben foglalt nyilatkozatával kell igazolnia, hogy az előírt műszaki ill. szakmai alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelel. Ajánlatkérő e körben elfogadja gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz az ESPD IV. Rész «α (alfa): Az összes kiválasztási szempont általános jelzése» szakaszát kell kitöltenie, a további részeket nem. Az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolását ajánlatkérő kifejezetten erre irányuló külön felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69.§ (4)–(8) bekezdéseiben foglaltak szerint:

M1. A Kr. 21. § (3) bek. a) pontja alapján (a Kr. 22. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel) az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 36 hónapban teljesített, legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetésével, legalább az alábbi tartalommal:

— a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja; év, hó, nap),

— a szerződést kötő másik fél neve,

— a szolgáltatás tárgya olyan részletességgel, hogy annak alapján az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható legyen,

— szolgáltatás mennyisége,

— nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,

— a referenciát igazoló személy neve, elérhetősége (telefonszám és/vagy e-mail cím).

A Kr. 22. § (5) bek. megfelelően alkalmazandó. Ajánlatkérő a Kr. 21. § (3a) a) pontja alapján a 3 éven belül befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe. Az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg (Kr. 21/A.§). Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (11), 140. § (9) bekezdéseire és a Kr. 24. § (1) bekezdésében foglaltakra.

M2. A Kr. 21. § (3) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezésével, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket részvételre jelentkező be kíván vonni a teljesítésbe. A végzettség az azt igazoló oklevél egyszerű másolatban történő benyújtásával, a szakmai gyakorlat a szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz benyújtásával igazolandó, amelynek tartalmaznia kell legalább a következő adatokat: szakember neve, végzettsége/képzettsége, szakmai gyakorlatának időtartama (kezdő és befejező év, hónap, nap pontossággal), a szakmai gyakorlat során végzett tevékenységek bemutatását, annak a szervezetnek a megjelölését, amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy

Foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattétel időpontjában, valamint a szakember nyilatkozatát arról, hogy a szerződés teljesítése során rendelkezésre fog állni.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, amennyiben a részvételi felhívás feladásának napjától visszafelé számított 36 hónapban nem rendelkezik legalább egy darab referenciával szervezetfejlesztési tevékenységhez kapcsolódó szervezetdiagnosztikai és/vagy átvilágítási és/vagy tanácsadási szolgáltatás nyújtása terén.

M2. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, amennyiben nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:

— 1 fő felsőfokú gazdasági végzettséggel, továbbá szervezetfejlesztési tevékenységhez kapcsolódó szervezetdiagnosztikai és/vagy átvilágítási és/vagy tanácsadási szolgáltatás nyújtása terén minimum 3 év gyakorlattal rendelkező szakember,

— 1 fő felsőfokú jogi végzettséggel, továbbá szervezetfejlesztési tevékenységhez kapcsolódó szervezetdiagnosztikai és/vagy átvilágítási és/vagy tanácsadási szolgáltatás nyújtása terén minimum 3 év gyakorlattal rendelkező szakember,

— 1 fő felsőfokú energetikai mérnöki végzettséggel, továbbá szervezetfejlesztési tevékenységhez kapcsolódó szervezetdiagnosztikai és/vagy átvilágítási és/vagy tanácsadási szolgáltatás nyújtása terén minimum 3 év gyakorlattal rendelkező szakember.

Ajánlatkérő a fenti végzettségekkel egyenértékű végzettséggel rendelkező szakemberek megajánlását is elfogadja, ebben az esetben az egyenértékűség biztosítása az ajánlattevő feladata.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetések pénzneme: HUF. Ajánlatkérő előleget nem biztosít.

A két db részszámla és a végszámla ellenértéke a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint kerül kiegyenlítésre, a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítésnek az ajánlatkérő általi elfogadását követően.

Az ellenérték kifizetésére a Kbt. 135. § (1) és (5)–(6) bekezdései is irányadók. Ajánlatkérő késedelmes fizetése estére a Ptk. 6:155. §-ban foglaltak irányadóak.

A számlák kifizetésének részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok tartalmazza.

A nyertes ajánlattevő nem megfelelő teljesítése esetén a közbeszerzési dokumentumokban rögzített szankciók kerülnek alkalmazásra.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Tárgyalásos eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.5)Információ a tárgyalásról
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 14/06/2019
Helyi idő: 09:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: 05/08/2019
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Ajánlati biztosíték: Ajánlatkérő tájékoztatja a részvételre jelentkezőket, hogy a jelen közbeszerzési eljárás ajánlattételi szakaszában 2 000 000 HUF ajánlati biztosíték nyújtását fogja előírni.

2. Részvételre jelentkező csatolja a részvételi jelentkezést aláírók aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját, a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást.

3. A részvételre jelentkezőknek csatolniuk kell folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, ennek hiányában az erről szóló nyilatkozatot.

4. A benyújtott jelentkezésnek felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen fel kell tüntetni a részvételre jelentkező nevét és székhelyét.

5. A részvételi jelentkezésben csatolni kell a Kbt. 66. § (6) bekezdése a) és b) pontjai szerinti nyilatkozatot, továbbá a Kbt. 65.§ (7) bekezdése szerinti nyilatkozatot (nemleges nyilatkozatokat is csatolni kell!).

6. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0–10.

Azon módszerek, amellyel Ajánlatkérő megadja a fenti ponthatárok közötti pontszámot:

— Ajánlati ár: fordított arányosítás,

— Szakemberek többlettapasztalata: egyenes arányosítás.

Az értékeléssel kapcsolatos további információk a közbeszerzési dokumentumokban.

7. Minősített ajánlattevők: A műszaki és szakmai alkalmasság feltételei és az előírt igazolási módja a Közbeszerzési Hatóság által meghirdetett, a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvételhez képest szigorúbbak.

8. Projekttársaság nem hozható létre, sem a közös részvételre jelentkezők, sem az önálló részvételre jelentkezők esetében.

9. Ajánlati kötöttség: a végleges ajánlattételi határidőtől számított 60 nap.

10. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját jelen eljárásban nem alkalmazza.

11. A részvételi jelentkezésben be kell nyújtani a közbeszerzési dokumentumokban található Összeférhetetlenségi és

Titoktartási nyilatkozatot.

12. Az ajánlattételi felhívás megküldésének tervezett napja: 5.8.2019.

13. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Sipos Péter Tamás, lajstromszám: 00200.

14. A tárgyalásos eljárás indoklása: A Kbt. 85. § (2) bekezdés c) pontja: a szerződés jellegével, összetettségével vagy jogi és pénzügyi kialakításával kapcsolatos sajátos körülmények vagy az ezekhez kötődő kockázatok miatt előzetes tárgyalások nélkül nem választható ki a legkedvezőbb ajánlat.

A szerződés tárgya olyan szolgáltatás megrendelés, amely tekintetében a mindenre kiterjedő szerződéses feltételek előzetesen nem határozhatók meg, így Ajánlatkérő a tárgyalásos eljárás alkalmazásával látja biztosítottnak, hogy a speciális tevékenységi körének megfelelő szolgáltatás kerüljön beszerzésre. Mindezekre tekintettel a tárgyalásos eljárás alkalmazása a szolgáltatás pontos feltételeinek meghatározása, ezáltal az egyes szerződéses feltételek tisztázása szempontjából elengedhetetlen. A tárgyalások során megszerzett és egyértelműen tisztázott információk alapján lehetséges csak az ellenszolgáltatás és a szerződéses feltételek mindenre kiterjedő meghatározása. A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 14.6.2019. 11:00

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Jogorvoslati kérelem a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint nyújtható be.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
14/05/2019