Szolgáltatások - 229728-2019

17/05/2019    S95

Magyarország-Paks: Üzleti és vezetői tanácsadói szolgáltatások

2019/S 095-229728

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Paks II. Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_88605771
Postai cím: Gagarin utca 1. 3. em. 302/B.
Város: Paks
NUTS-kód: HU233 Tolna
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sipos Péter Tamás
E-mail: beszerzes@paks2.hu
Telefon: +36 205152564
Fax: +36 75501646
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.paks2.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000415572019/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000415572019/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Villamosenergia-termelést előkészítő tevékenység

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Paks II. Zrt. szervezetfejlesztési szolgáltatások

Hivatkozási szám: EKR000415572019
II.1.2)Fő CPV-kód
79410000 Üzleti és vezetői tanácsadói szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Paks II. Zrt. szervezetfejlesztési szolgáltatások

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79410000 Üzleti és vezetői tanácsadói szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU233 Tolna
A teljesítés fő helyszíne:

7030 Paks, Dózsa György út 30–32.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Paks II. Zrt. jelenlegi működésének átvilágítása és a szervezetfejlesztési lehetőségek kidolgozása.

1. Cél:

A Megrendelő által megvalósítandó beruházás 2. fázisához — amely többek között az erőmű berendezéseinek szállítását és a blokkok létesítését, megépítését foglalja magában —, a szükséges működési funkciók és a hozzá rendelt felelősségi körök kialakítása annak érdekében, hogy a Megrendelőnél ezek a megfelelő szervezeti struktúrában álljanak rendelkezésre, biztosítva a szükséges erőforrások és kompetenciák, informatikai eszközök/rendszerek, hatékony folyamatok, egyértelmű felelősségi körök stb. rendelkezésre állását a kapacitásfenntartás során épülő 5. és 6. blokk létesítés során.

A szervezetfejlesztési projekt célja olyan működési és szervezetfejlesztési javaslatok kidolgozása, amelyek biztosítják a Megrendelő magas szakmai színvonalú, hatékony működését az engedélyeztetési szakasz lezárását követően a létesítési fázisban.

A projekt célkitűzései továbbá:

— Működési modell és a folyamatok hatékonyságának felülvizsgálata,

— Funkciók teljeskörűségének, átfedésének vizsgálata, javaslattétel esetlegesen felmerülő módosításokra,

— Felelősségi és hatáskör viszonyok vizsgálata, javaslattétel esetlegesen felmerülő módosításokra,

— Javaslat(ok) kidolgozása egységes, komplex szervezeti struktúra kialakítására, ami lehetővé teszi az egyes szakterületek tekintetében az egységes és egymásra épülő folyamatok alkalmazását,

— A Paks II. Zrt. erősségeinek és fejlődési pontjainak mélyebb megértése,

— A munkaerő hatékony kihasználása,

— A szervezeti egységek közötti együttműködés javítása, az egyes projektfeladatokra vonatkozó átfutási idő csökkentése a hatékonyabb munkavégzés révén, a költségek potenciális csökkentése,

— Döntési alternatívák kidolgozása a Paks II. Zrt. további működéséről, optimalizációs és fejlődési lehetőségeiről,

— Akcióterv javaslat kialakítása a következő lépésekről, azok hatását és fontosságát figyelembe véve.

2. Feladat részletes leírása:

I. Fázis — Helyzetértékelés

Ezen fázis célja a vállalat jelenlegi működésének felmérése és a Paks II. Zrt. jelenlegi működésének megismerése különös tekintettel a Paks II. Zrt. feladatainak, a beruházás szakaszainak, fő mérföldköveinek megismerése.

A szakasz időtartama: 60 munkanap.

II. Fázis — Elvárt működési modell meghatározása

E fázis célja a helyzetértékelés során feltárt elvárások, a meglévő szabályozások, dokumentumok és előírások, valamint a nemzetközi legjobb gyakorlat alapján a Paks II. Zrt, létesítési fázishoz tartozó tevékenységei végrehajtását megfelelően biztosító működési modell koncepciójának meghatározása, amely biztosítja a kapacitás-fenntartás során létesülő 5. és 6. blokk sikeres létesítésének szervezeti és működési előfeltételeit.

A szakasz időtartama: 75 munkanap.

III. Fázis — Akciótervek elkészítése

Az akciótervezés célja az elvárt állapot kialakításához szükséges SzMSz és egyéb változási feladatok meghatározása és ütemezése, a Megrendelő jövőbeni feladataihoz igazítása.

A szakasz időtartama: 45 munkanap.

IV. Egyéb tanácsadói és támogatói feladatok

— A felmérés és akciótervezés során a tanácsadó részéről szükséges figyelembe venni a Megrendelő szervezetei által eddig kidolgozott folyamat- és szervezetátalakítási javaslatokat, függetlenül attól, hogy azok még nem kerültek jóváhagyásra, bevezetésre,

— Vállalkozó a Megrendelő igényének megfelelően részt vesz a projekt belső beszámolási folyamataiban, a projekt aktuális állásáról a cégvezetés felé történő tájékoztatás, előterjesztés készítésében, illetve az Igazgatóság tájékoztatásában.

A Vállalkozónak a szerződéskötéstől számított 5 munkanapon belül el kell készítenie egy végrehajtási tervet a végrehajtási időre tekintettel.

A részletes feladatspecifikációt a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Teljesítésben részt vevő szakemberek szakmai többlettapasztalata / Súlyszám: 30
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 180
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.9)Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A részvéltelre jelentkezők tervezett száma: 3
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Ajánlatkérő a részvételre jelentkezők közötti rangsorolást a részvételi felhívás III.1.3) M1) pontjában előírtaknak megfelelő, azaz a részvételi felhívás feladásának napjától visszafelé számított 36 hónapban teljesített szervezetfejlesztési tevékenységhez kapcsolódó szervezetdiagnosztikai és/vagy átvilágítási és/vagy tanácsadási szolgáltatás nyújtására vonatkozó referenciák darabszáma alapján végzi el. Ajánlatkérő a Kr. 21. § (3a) a) pontja alapján a 3 éven belül befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe. A referenciák darabszámának egyezősége (holtverseny) esetén Ajánlatkérő jogosult háromnál több részvételi jelentkezőt is felkérni ajánlattételre.

A Kbt. 69. § (8) bekezdése alapján, amennyiben a közbeszerzési eljárásban a keretszámot meghaladó részvételi jelentkezést nyújtanak be, az ajánlatkérő köteles már a részvételi jelentkezések bírálata során a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti igazolásokat bekérni, és a részvételi szakasz eredményét ezek figyelembevételével megállapítani. Ajánlatkérő a felhívás III.1.3) M2. pontja szerinti szakemberek tekintetében kizárólag az alkalmassági követelmény mértékéig (3 év gyakorlati idő) kéri a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti igazolások benyújtását, tekintettel arra, hogy ezen felüli igazolás/dokumentum a minőségi értékelési részszempontra vonatkozó megajánlásnak tekinthető.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A II.2.7. pontban foglalt időtartam nem foglalja magában az egyes fázisok Megrendelő általi elfogadásának az időtartamát.

A részajánlat tétel kizárásának indoka: A beszerzés tárgyának jellege nem teszi lehetővé a részajánlattétel biztosítását. A feladatok egy egységet alkotnak, egységes, egymáshoz kapcsolódó tevékenységeket kell a nyertes ajánlattevőnek végeznie.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok:

— Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, vagy alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdésében foglalt kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll,

— A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt a részvételre jelentkezőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

A megkövetelt igazolási mód 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1–16. § alapján:

Részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésében a Kr. II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdéseinek hatálya alá. Ajánlatkérő az EEKD-t a Közbeszerzési dokumentumok részeként, elektronikus űrlap formájában rendelkezésre bocsátja. Ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a részvételi felhívásban előírt kizáró okok előzetes igazolására vonatkozóan, az eljárás részvételi szakaszában kizárólag az EEKD-ban foglalt nyilatkozatot tudja figyelembe venni az előzetes igazolási kötelezettség teljesítésére, e tekintetben Ajánlatkérő nem veszi figyelembe és nem értékeli a részvételi jelentkezés részeként, adott esetben becsatolásra kerülő bármilyen más, az előírt kizáró okokhoz kapcsolódó igazolást, egyéb — nem a Kr. 4. § (1) bekezdésének megfelelő — nyilatkozatot, dokumentumot. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában: A Kr. 15. § (1) bekezdése szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását, vagyis csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában: A Kr. 15. § (2) bekezdése szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását, vagyis a részvételi jelentkezés részeként Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani, miszerint részvételi jelentkezőnek nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A Kbt. 62. § (1) bekezdés a), b), e), h), j), l), n) és p) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani. Ajánlatkérő a Kbt. 62. § (1) bekezdés q) pontjában meghatározott kizáró ok fenn nem állását a részvételi jelentkezések benyújtásának napján ellenőrzi.

A kizáró okokra vonatkozó további igazolásokat az ajánlattevő az ajánlatkérő felhívására köteles benyújtani, a Kbt. 69. § (4)–(8) bekezdésében foglaltak szerint:

— Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a Kr. III. Fejezet 8. §-ban meghatározottak szerint kell benyújtania,

— a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a Kr. III. Fejezet 10. §-ban foglaltak szerint kell benyújtania.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az öntisztázás lehetőségére a Kbt. 64. § alapján. A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatot az adott eljárásra vonatkozóan szükséges megtenni. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő — ellenkező bizonyításig — az adat valóságtartalmát a részvételre jelentkező erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Részvételre jelentkezőnek — a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek — a benyújtandó ESPD-ben foglalt nyilatkozatával kell igazolnia, hogy az előírt gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelménynek megfelel. Ajánlatkérő e körben elfogadja gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz az ESPD IV. Rész «α (alfa): Az összes kiválasztási szempont általános jelzése» szakaszát kell kitöltenie, a további részeket nem. Az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolását, ajánlatkérő kifejezetten erre irányuló külön felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69.§ (4)–(8) bekezdéseiben foglaltak szerint:

P1. A Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, a közbeszerzés tárgyából (szervezetfejlesztési tevékenységhez kapcsolódó szervezetdiagnosztikai és/vagy átvilágítási és/vagy tanácsadási szolgáltatás nyújtása) származó — általános forgalmi adó nélkül számított — árbevételéről szóló — adott esetben az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt — nyilatkozat benyújtásával, attól függően, hogy a részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (11), 140. § (9) bekezdéseire és a Kr. 24. § (1) bekezdésében foglaltakra.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek a közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek.

Ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét arra, hogy élt azzal a lehetőséggel, hogy a több szakaszból álló eljárás részvételi szakaszában meghatározza az ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők keretszámát, ezért a Kbt. 69. § (8) bekezdése alapján amennyiben a közbeszerzési eljárásban a keretszámot meghaladó részvételi jelentkezést nyújtanak be, köteles már a részvételi jelentkezések bírálata során a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti igazolásokat bekérni, és a részvételi szakasz eredményét ezek figyelembevételével megállapítani. Jelen előírás a műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelmények tekintetében is irányadó.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, amennyiben az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évében a közbeszerzés tárgya (szervezetfejlesztési tevékenységhez kapcsolódó szervezetdiagnosztikai és/vagy átvilágítási és/vagy tanácsadási szolgáltatás nyújtása) szerinti — általános forgalmi adó nélkül számított — árbevétele nem éri el összesen a 125 000 000 HUF-ot.

Ajánlatkérő a részvételi felhívás III.1.2.) és III.1.3) pontjaiban használt fogalmakat az alábbiakban fejti ki:

— Szervezetfejlesztési tevékenység: A szervezetfejlesztés célja megkeresni azt a szervezeti formát, amely leginkább összhangban van a társaság hosszú távú céljaival és a szervezeti kultúrával. Kialakítani és fejleszteni azokat a képességeket, tudást, információrendszert, ami lehetővé teszi a szervezet minél hatékonyabb működését. Ennek megfelelően a szervezetfejlesztés a szervezet egészére kiterjedő, felülről szervezett tevékenység, amely a szervezet hatékonyságának növelését célozza, a szervezeti folyamatokra való tervszerű beavatkozás útján, magatartástudományi ismeretek felhasználásával,

— Szervezetdiagnosztikai szolgáltatás: A szervezeten belüli folyamatok, feladatok szervezeti egységek közötti szétosztására, a döntési és ellenőrzési mechanizmusok, a visszajelzési/értékelési rendszerek működésére, az információáramlás, a kommunikációs csatornák, munkafolyamatok, erőforrások rendelkezésre állásának és hatékony felhasználásának jellemzőire és azok kapcsolatrendszerére irányuló vizsgálat,

— Átvilágítási szolgáltatás: A társaságon belül zajló folyamatokat célozza, azaz a szervezeti egységek közötti munkamegosztást, együttműködést értékeli. Azonosítja a rendelkezésre álló és esetlegesen hiányzó erőforrásokat, a döntési és ellenőrzési pontokat, megvizsgálja a hatékonyság, a motiváció mutatóit, a vállalati kultúra jellegzetességeit (szervezeti felépítés, vállalati folyamatok azonosítása, elemzése, a különböző szervezeti egységek munkájának összehangolása). Az átvilágítás a pontos helyzetkép alapján segít a szükséges változtatások kialakításában,

— Tanácsadási szolgáltatás: A tanácsadási szolgáltatás magában foglalja azokat a döntési módszereket, állapotfelmérő és diagnosztikai eszközök használatát, amelyek pontos képet adnak egyrészt a társaság kiinduló állapotára, a szükséges fejlesztés irányára és mélységére, másrészt a fejlesztés hatására vonatkozóan. Az elvégzett felmérés/elemzés alapján olyan döntés előkészítési anyag összeállítása, amely alapján a cégvezetés meghatározza a szükséges változási, fejlesztési irányokat.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Részvételre jelentkezőnek — a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek — a benyújtandó ESPD-ben foglalt nyilatkozatával kell igazolnia, hogy az előírt műszaki ill. szakmai alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelel. Ajánlatkérő e körben elfogadja gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz az ESPD IV. Rész «α (alfa): Az összes kiválasztási szempont általános jelzése» szakaszát kell kitöltenie, a további részeket nem. Az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolását ajánlatkérő kifejezetten erre irányuló külön felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69.§ (4)–(8) bekezdéseiben foglaltak szerint:

M1. A Kr. 21. § (3) bek. a) pontja alapján (a Kr. 22. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel) az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 36 hónapban teljesített, legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetésével, legalább az alábbi tartalommal:

— a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja; év, hó, nap),

— a szerződést kötő másik fél neve,

— a szolgáltatás tárgya olyan részletességgel, hogy annak alapján az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható legyen,

— szolgáltatás mennyisége,

— nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,

— a referenciát igazoló személy neve, elérhetősége (telefonszám és/vagy e-mail cím).

A Kr. 22. § (5) bek. megfelelően alkalmazandó. Ajánlatkérő a Kr. 21. § (3a) a) pontja alapján a 3 éven belül befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe. Az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg (Kr. 21/A.§). Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (11), 140. § (9) bekezdéseire és a Kr. 24. § (1) bekezdésében foglaltakra.

M2. A Kr. 21. § (3) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezésével, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket részvételre jelentkező be kíván vonni a teljesítésbe. A végzettség az azt igazoló oklevél egyszerű másolatban történő benyújtásával, a szakmai gyakorlat a szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz benyújtásával igazolandó, amelynek tartalmaznia kell legalább a következő adatokat: szakember neve, végzettsége/képzettsége, szakmai gyakorlatának időtartama (kezdő és befejező év, hónap, nap pontossággal), a szakmai gyakorlat során végzett tevékenységek bemutatását, annak a szervezetnek a megjelölését, amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy

Foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattétel időpontjában, valamint a szakember nyilatkozatát arról, hogy a szerződés teljesítése során rendelkezésre fog állni.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, amennyiben a részvételi felhívás feladásának napjától visszafelé számított 36 hónapban nem rendelkezik legalább egy darab referenciával szervezetfejlesztési tevékenységhez kapcsolódó szervezetdiagnosztikai és/vagy átvilágítási és/vagy tanácsadási szolgáltatás nyújtása terén.

M2. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, amennyiben nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:

— 1 fő felsőfokú gazdasági végzettséggel, továbbá szervezetfejlesztési tevékenységhez kapcsolódó szervezetdiagnosztikai és/vagy átvilágítási és/vagy tanácsadási szolgáltatás nyújtása terén minimum 3 év gyakorlattal rendelkező szakember,

— 1 fő felsőfokú jogi végzettséggel, továbbá szervezetfejlesztési tevékenységhez kapcsolódó szervezetdiagnosztikai és/vagy átvilágítási és/vagy tanácsadási szolgáltatás nyújtása terén minimum 3 év gyakorlattal rendelkező szakember,

— 1 fő felsőfokú energetikai mérnöki végzettséggel, továbbá szervezetfejlesztési tevékenységhez kapcsolódó szervezetdiagnosztikai és/vagy átvilágítási és/vagy tanácsadási szolgáltatás nyújtása terén minimum 3 év gyakorlattal rendelkező szakember.

Ajánlatkérő a fenti végzettségekkel egyenértékű végzettséggel rendelkező szakemberek megajánlását is elfogadja, ebben az esetben az egyenértékűség biztosítása az ajánlattevő feladata.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetések pénzneme: HUF. Ajánlatkérő előleget nem biztosít.

A két db részszámla és a végszámla ellenértéke a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint kerül kiegyenlítésre, a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítésnek az ajánlatkérő általi elfogadását követően.

Az ellenérték kifizetésére a Kbt. 135. § (1) és (5)–(6) bekezdései is irányadók. Ajánlatkérő késedelmes fizetése estére a Ptk. 6:155. §-ban foglaltak irányadóak.

A számlák kifizetésének részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok tartalmazza.

A nyertes ajánlattevő nem megfelelő teljesítése esetén a közbeszerzési dokumentumokban rögzített szankciók kerülnek alkalmazásra.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Tárgyalásos eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.5)Információ a tárgyalásról
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 14/06/2019
Helyi idő: 09:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: 05/08/2019
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Ajánlati biztosíték: Ajánlatkérő tájékoztatja a részvételre jelentkezőket, hogy a jelen közbeszerzési eljárás ajánlattételi szakaszában 2 000 000 HUF ajánlati biztosíték nyújtását fogja előírni.

2. Részvételre jelentkező csatolja a részvételi jelentkezést aláírók aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját, a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást.

3. A részvételre jelentkezőknek csatolniuk kell folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, ennek hiányában az erről szóló nyilatkozatot.

4. A benyújtott jelentkezésnek felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen fel kell tüntetni a részvételre jelentkező nevét és székhelyét.

5. A részvételi jelentkezésben csatolni kell a Kbt. 66. § (6) bekezdése a) és b) pontjai szerinti nyilatkozatot, továbbá a Kbt. 65.§ (7) bekezdése szerinti nyilatkozatot (nemleges nyilatkozatokat is csatolni kell!).

6. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0–10.

Azon módszerek, amellyel Ajánlatkérő megadja a fenti ponthatárok közötti pontszámot:

— Ajánlati ár: fordított arányosítás,

— Szakemberek többlettapasztalata: egyenes arányosítás.

Az értékeléssel kapcsolatos további információk a közbeszerzési dokumentumokban.

7. Minősített ajánlattevők: A műszaki és szakmai alkalmasság feltételei és az előírt igazolási módja a Közbeszerzési Hatóság által meghirdetett, a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvételhez képest szigorúbbak.

8. Projekttársaság nem hozható létre, sem a közös részvételre jelentkezők, sem az önálló részvételre jelentkezők esetében.

9. Ajánlati kötöttség: a végleges ajánlattételi határidőtől számított 60 nap.

10. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját jelen eljárásban nem alkalmazza.

11. A részvételi jelentkezésben be kell nyújtani a közbeszerzési dokumentumokban található Összeférhetetlenségi és

Titoktartási nyilatkozatot.

12. Az ajánlattételi felhívás megküldésének tervezett napja: 5.8.2019.

13. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Sipos Péter Tamás, lajstromszám: 00200.

14. A tárgyalásos eljárás indoklása: A Kbt. 85. § (2) bekezdés c) pontja: a szerződés jellegével, összetettségével vagy jogi és pénzügyi kialakításával kapcsolatos sajátos körülmények vagy az ezekhez kötődő kockázatok miatt előzetes tárgyalások nélkül nem választható ki a legkedvezőbb ajánlat.

A szerződés tárgya olyan szolgáltatás megrendelés, amely tekintetében a mindenre kiterjedő szerződéses feltételek előzetesen nem határozhatók meg, így Ajánlatkérő a tárgyalásos eljárás alkalmazásával látja biztosítottnak, hogy a speciális tevékenységi körének megfelelő szolgáltatás kerüljön beszerzésre. Mindezekre tekintettel a tárgyalásos eljárás alkalmazása a szolgáltatás pontos feltételeinek meghatározása, ezáltal az egyes szerződéses feltételek tisztázása szempontjából elengedhetetlen. A tárgyalások során megszerzett és egyértelműen tisztázott információk alapján lehetséges csak az ellenszolgáltatás és a szerződéses feltételek mindenre kiterjedő meghatározása. A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 14.6.2019. 11:00

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Jogorvoslati kérelem a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint nyújtható be.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
14/05/2019