A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Szolgáltatások - 229951-2016

06/07/2016    S128

Magyarország-Budapest: Őrzési szolgáltatások

2016/S 128-229951

Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások – Általános közbeszerzés

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: KKETTK Közalapítvány
Nemzeti azonosító szám: AK18392
Postai cím: Határőr út 35.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1122
Ország: Magyarország
E-mail: szantner.lorant@terrorhaza.hu
Telefon: +36 13742670
Fax: +36 13742617
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.terrorhaza.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.terrorhaza.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://www.ecobio.hu
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Hivatalos név: Ecobio System Kft.
Postai cím: Bécsi út 77–79. I. em. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1034
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Zágoniné Dabi Annamária
E-mail: kozbeszezes@ecobio.hu
Telefon: +36 12400982
Fax: +36 12400982
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.terrorhaza.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.terrorhaza.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: közalapítvány
I.5)Fő tevékenység
Szabadidő, kultúra és vallás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Múzeumi őrzés-védelem.

II.1.2)Fő CPV-kód
79713000 Őrzési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A Terror Háza Múzeum és az előtte lévő két műtárgy (vasfüggöny emlékmű és berlini fal darabja) és az időszaki kiállítások 24 órás, folyamatos őrzés-védelmi feladatainak (portaszolgálat és élőerős őrzés-védelmi feladatok) ellátása vállalkozási szerződés keretében.

Tekintettel arra, hogy a közbeszerzés tárgya egy típusú szolgáltatás megrendelése, a hatékony és felelős gazdálkodás elvét szem előtt tartva egy gazdasági szereplő tudja a feladatot leggazdaságosabban elvégezni, ezért a részekre történő ajánlattétel nem biztosított.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Terror Háza Múzeum és az előtte lévő két műtárgy (vasfüggöny emlékmű és berlini fal darabja) és az időszaki kiállítások 24 órás, folyamatos őrzés-védelmi feladatainak (portaszolgálat és élőerős őrzés-védelmi feladatok) ellátása vállalkozási szerződés keretében Közbeszerzési Dokumentumokban részletezettek szerint.

II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: 36
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Tekintettel arra, hogy nincs mód a Felhívásban részletesen kifejteni valamennyi feltételrendszert a hirdetményfeladó-rendszer karakterszám korlátozása okán, ezért Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban határozza meg a Felhívásban nem szereplő kritériumokat ajánlattevők (AT) részére különös tekintettel a gazdasági-pénzügyi (GP) alkalmasságot, és a műszaki-szakmai (MSZ) alkalmasságot.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.4)A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:

A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet (közös) ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

A kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 114 (2) bekezdése, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § szerint kell igazolni. A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. Amennyiben az ajánlatban megnevezett gazdasági szereplő vonatkozásában változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, egyszerű másolati példányban (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §).

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

2005. évi CXXXIII. törvény.

2005. évi CXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet.

78/2016. (IV. 11.) Korm. rendelet.

III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A Kbt. 135. § (1) bek. alapján havonta igazolás, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül, átutalással kifizetés. Egyebekben a Kbt. 135. § (1), (3), (5), (6) bek. az irányadó. MSZ alkalmasság: Alkalmatlan AT, ha nem rendelkezik:

M.1. a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben min. 1 db, min. nettó 135 000 000 HUF múzeumőrzési feladatok ellátásából származó referenciával;

M.2 ha az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes, az MSZ EN ISO 9001 szabványnak megfelelő, a objektum őrzés-védelem nyújtására vonatkozó minőségbiztosítási rendszer tanúsítvánnyal, vagy a 321/2015. (X.30.) KR 21. § (3) bek. szerinti egyéb, ezzel egyenértékű dokumentummal;

M.3 ha a szerződés teljesítésében bevonni kívánt 4 fő szakemberrel. GP alkalmasság:

P.1. alkalmatlan AT, ha P.1. pü-i intézmény nyilatkozat alapján a számláján sorban állás fordult elő a megelőző 2 évben;

P.2. ha nem rendelkezik az ajánlattételi határidő időpontjában objektumvédelemre vonatkozó min. 100 000 000 HUF/év, 50 000 000 HUF/káresemény, szakmai felelősségbiztosítással.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
IV.1.10)Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása:
IV.1.11)Az odaítélési eljárás fő jellemzői:

Értékelési szempontok:

Minőségi szempont: Múzeumőrzési gyakorlat / Súlyszám: 50.

Ár szempont, Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF/fő/óra) / Súlyszám: 50.

A módszer(ek) meghatározása: A legjobb tartalmi elem 100 pontot kap.

Pontkiosztás módszere:

1. részszempont: fordított arányosítás;

2. részszempont: sima arányosítás.

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje / A szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje
Dátum: 13/07/2016
Helyi idő: 14:00
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlatkérő (AK) az alábbi információkat, szabályokat a Közbeszerzési dokumentumokban (KD) adja meg: Kieg. tájékoztatás, Hiánypótlás, Közös ajánlattétel, csatolandó dokumentumok jegyzéke, Ajánlat összeállításának követelményei, formai előírások, aránytalanul alacsony ár/költség bírálata: Kbt. 81. § (4) bek. AK a Kbt. 39. § (1) bek. alapján biztosítja a KD-t. AK előírja közös ajánlattétel esetén az együttműködési megállapodás, és a Kbt. 66. § (2) bek. irat eredeti vagy hiteles másolatban történő benyújtását.

Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot forintban (HUF) kell megadni.

A 2005. évi CXXXIII. tv. 72/B. § (1) bek. b) pontja alapján érvénytelen a 78/2016. (IV.11.) Korm. Rend. 1. §-a- szerinti rezsióradíj alatti megajánlás. AK nem ír elő ajánlati biztosítékot.

Az alkalmassági követelmények a minősített ajánlattevők jegyzékében meghatározottakhoz képest szigorúbbak (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bek.).

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § (3) bekezdés szerint.

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
01/07/2016