Supplies - 232018-2022

03/05/2022    S86

Romania-București: Antiseptics and disinfectants

2022/S 086-232018

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Institutul de Boli Cardiovasculare "Prof.Dr.C.C. Iliescu"
National registration number: 4203628
Postal address: Strada: Fundeni, nr. 258, Sector: 2, Judet: Bucuresti
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 022328
Country: Romania
Contact person: Gheorghe Dumitrescu
E-mail: ibcardio@gmail.com
Telephone: +40 213026724
Fax: +40 213175221
Internet address(es):
Main address: www.cardioiliescu.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100142126
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

LAVETE DEZINFECTANTE SI ANTISEPTICE PE BAZA DE IOD

Reference number: 11356/18.04.2022
II.1.2)Main CPV code
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Achizitie medicamente conform caiet de sarcini. Precizam ca: data limita de a raspunde la orice clarificare – data limita la care autoritatea contractanta va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare: în a 10-a zi înainte de data limita de depunere a ofertelor conf. art. 160 din Legea 98/2016. Data limită de solicitare a clarificarilor : nu mai tarziu de 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, conf.art 161 din L98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

CENTRALIZATOR

Nr. Lot Denumire produs Cantitate minima acord cadru (litri/kg/buc.) 6 luni Cantitate maxima acord cadru (litri/ kg/buc.)-48 luni

1 LAVETE DEZINFECTANTE DE NIVEL MEDIU PENTRU SUPRAFETE 900000 7200000

2 LAVETE MARI TIP PROSOP PENTRU DEZINFECTIA INALTA CU PROPRIETATI PUTERNICE DE CURATARE 180000 1440000

3 ANTISEPTIC PE BAZA DE IOD PTR. SPALAREA MAINII SI A PIELII PROPERATOR( SCRUB) 3000 24000

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 7 944 000.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 3
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 3
II.2)Description
II.2.1)Title:

ANTISEPTIC PE BAZA DE IOD PTR. SPALAREA MAINII SI A PIELII PROPERATOR ( SCRUB)

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

la sediul institutului

II.2.4)Description of the procurement:

ANTISEPTIC PE BAZA DE IOD PTR. SPALAREA MAINII SI A PIELII PROPERATOR

( SCRUB) conform specificatii caiet de sarcini

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 320 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Cantitate maxima contract subsecvent(buc.): 3600, Valoarea aferenta celui mai mare contract subsecvent(lei): 165000.00

II.2)Description
II.2.1)Title:

LAVETE MARI TIP PROSOP PENTRU DEZINFECTIA INALTA CU PROPRIETATI PUTERNICE DE CURATARE

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

la sediul institutului

II.2.4)Description of the procurement:

LAVETE MARI TIP PROSOP PENTRU DEZINFECTIA INALTA CU PROPRIETATI PUTERNICE DE CURATARE conform specificatii caiet de sarcini

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 224 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Cantitate maxima contract subsecvent(buc.):90000, Valoarea aferenta celui mai mare contract subsecvent(lei):76500.00

II.2)Description
II.2.1)Title:

LAVETE DEZINFECTANTE DE NIVEL MEDIU PENTRU SUPRAFETE

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

la sediul institutului

II.2.4)Description of the procurement:

LAVETE DEZINFECTANTE DE NIVEL MEDIU PENTRU SUPRAFETE conform specificatii caiet de sarcini

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 5 400 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Cantitate maxima contract subsecvent(buc.): 450000, Valoarea aferenta celui mai mare contract subsecvent(lei): 337500

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016.

Totodata se solicita declaratie conf art.60/Legea 98/2016, care va fi prezentata de catre toti participantii la procedura de atribuire(ofertanti,terti sustinatori,subcontractanti ) odata cu depunerea DUAE pana la data limita a depunerii ofertelor

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerin?ei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autorita?ii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele trei locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi:

1. Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;

Referitor la certificatele fiscale - precizam ca acestea trebuie sa ateste LIPSA DATORIILOR RESTANTE LA MOMENTUL PREZENTARII ACESTORA-observatie valabila si pentru operatorii- persoane juridice/fizice straine, ce doresc a participa la procedura.

2. Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

3. Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizi?iile publice;

4. Alte documente edificatoare, dupa caz.Mentionam persoanele cu functii de decizie din cadrul institutului si care aproba semneaza documente emise in legatura sau pentru procedura de atribuire Manager-Dr.Gheorghe Ceausu; Director Medical-Dr.Iulia Kulcsar; Director Financiar Contabil-Ec. Elena Tapu Mocanu; Cons. Juridic Cristina Ficeac; Ing. Gh. Dumitrescu, As.Princ.Parfene Florin, As.Princ.Sorinela Albu, As. Sefa Mihaela Petre, As. Sefa Iuliana-Alba Volentiru; As. Sefa Liliana Bucur; As. Corina Gabriela Moraru, Ref. Cornelia Ilie; Ref. Ene Silviana, Ref. Cristina Augusta Calin.

Mentionam ca in situatia operatorilor- persoane juridice/fizice straine, ce doresc a participa la procedura , acestea vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara în care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca îndeplinirea obligatiilor scadente de plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, în conformitate cu legislatia din tara de rezidenta. Documentele se vor prezenta însotite de traducerea autorizata a acestora în limba româna.

NOTA: certificatele solicitate in cadrul acestei sectiuni pot fi prezentate in oricare dintre formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea “ conform cu originalul ”.

Operatorii economici ce depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul acordului cadru.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de către operatorii economici participanti la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terti si subcontractanti) cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin

completarea DUAE, respectiv:

1. Certificat constatator emis de O.N.R.C - informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii si din care sa reiasa ca obiectul contractului are corespondent in codul CAEN din Certificatul Constatator- pentru persoane juridice/fizice române;

2. Autorizatie de functionare de la Ministerul Sanatatii , inclusiv anexa (eliberat de M.S. conform Legii 95/2006 modificata cu OUG 2/2014, art. 888, valabila la termenul

prezentarii - pentru depozitarea si comercializarea produselor(sau a unor produse similare) ce fac obiectul procedurii;

Referitor la aceste cerinte - precizam ca persoanele juridice straine doritoare de a participa la procedura, vor prezenta documente care dovedesc o formă de înregistrare / atestare ori apartenenţa din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul est rezident- documentele se vor prezenta însotite de traducerea autorizata a acestora în limba româna.Documentele justificative vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii (în cazul asocierii de catre fiecare operator economic care face parte din asociere) clasati pe primele trei locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Precizam ca aceste documente urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele trei locuri in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Loturile: 1,2,3Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatInformatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectării cerintelor mentionate.Cerinta: Ofertantul sa demonstreze ca a livrat în ultimii 3 ani produse similare în valoare de cel putin valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent aferent lotului la care se depune oferta.Prin produse similare se înteleg : dezinfectanti si/sau antiseptice indiferent de forma de prezentare (solutii, geluri, spume, tablete) si fără a conditiona domeniul în care au fost livrate ( sanitar, alimentar, zootehnic, purificare apă, colectivităti).

Loturile: 1,2,3Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatiiDovada implementării sistemului de management al calitătii conform SR EN ISO 9001,sau echivalent, prin prezentarea unor certificate valabile emise de organisme de certificare acreditate sau alte probe/dovezi care confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calitatii” (pentru cazurile specifice prevăzute de lege)

Minimum level(s) of standards possibly required:

Modalitate prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de către operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile ce descriu nivelul lor de experientă, prin raportare la valorile produselor livrate, corespunzător cerintelor autoritătii contractante. Odata cu depunerea DUAE va fi depus si Acordul de asociere - in cazul depunerii de oferte comune, conform Notificare ANAP nr.256/08.12.2016.Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerintei vor fi prezentate, la solicitarea autoritătii contractante, doar de către ofertantii clasati pe primele trei locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.- Procesul-verbal de receptie si/sau alte documente din care sa reiasa urmatoarele informatii: beneficiarul, cantitatea livrată/ valoarea corespunzătoare a produselor livrate în perioada de referintă (ultimii 3 ani);Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii (în cazul asocierii de catre fiecare operator economic care face parte din asociere) clasati pe primele trei locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Odata cu depunerea DUAE va fi depus si Acordul de asociere - in cazul depunerii de oferte comune, conform Notificare ANAP nr.256/08.12.2016.În cazul unei asocieri, această conditie trebuie îndeplinită individual de fiecare asociat, pentru partea din contract (activitatea) pe care acesta o îndeplineste. Modalitate prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de către operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile ce descriu modul în care garantează trasabilitatea produselor, urmând să probeze îndeplinirea ceintei cu documente justificative ce vor fi prezentate, la solicitarea autoritătii contractante, doar de către ofertantii (în cazul asocierii de către fiecare operator economic care face parte din asociere) clasati pe primele trei locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 3
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 02/06/2022
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 02/10/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 02/06/2022
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Information about authorised persons and opening procedure:

Membrii comisiei de evaluare

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Precizam ca in situaţia în care doi sau mai mulţi ofertanţi sunt clasati pe primul loc avand oferte financiare cu preţul cel mai scăzut, atunci autoritatea contractantă va recurge la solicitarea de reofertare a preţului, prin intermediul facilitatilor SEAP.Aceiasi procedura se va aplica si pt ofertantii cu preturi egale clasati pe locul 2 si 3 din clasament, in cazul existentei acestei situatii. Cu privire la durata acordului cadru mentionam ca aceasta este de maxim 48 luni, insa in functie de dispozitiile forului tutelar-Ministerul Sanatatii acordul cadru se poate finaliza si la alta data(in interiorul celor 48 luni).Toate raspunsurile la clarificari cerute de catre operatorii economici sau formulate de catre autoritatea contractanta vor fi postate pe site-ul www.e-licitatie.ro. Acordul cadru va putea beneficia de clauze de revizuire(daca va fi cazul), in conditiile legale – in conformitate cu art. 221 din Legea 98/2016 si Instrucţiunea preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice nr. 3/2017 privind modificările contractului de achiziţie publică/contractului de achiziţie sectorială/acordului-cadru şi încadrarea acestor modificări ca fiind substanţiale sau nesubstanţiale.Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Termenul limita de depunere a contestatiilor este de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta de catre contestator despre un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: OFICIU JURIDIC
Postal address: Sos. Fundeni, nr. 258, Sector 2 , Localitatea: Bucuresti
Town: Bucuresci
Postal code: 0272435
Country: Romania
E-mail: aprov.cciliescu@yahoo.com
Telephone: +40 0213175222
Fax: +40 0213175221
Internet address: www.cardioiliescu.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
28/04/2022