Supplies - 233236-2020

20/05/2020    S98    Supplies - Contract notice - Open procedure 

Romania-Bucharest: Protective gear

2020/S 098-233236

Contract notice

Supplies

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Compania Municipală Energetică București S.A.
National registration number: 37752029
Postal address: Splaiul Unirii nr. 76, corp A, mezanin și etaj 1, sectorul 4
Town: Bucureşti
NUTS code: RO321
Postal code: 040037
Country: Romania
Contact person: Ardenel Mihail Vasile
E-mail: achizitii@cmeb.com.ro
Telephone: +40 372400780

Internet address(es):

Main address: www.cmeb.com.ro

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100095825
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Energie
I.5)Main activity
Other activity: Energie

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Produse consumabile, accesorii ale echipamentului individual de protecție pentru personalul Companiei Municipale Energetica București S.A.

Reference number: 37752029/2020/8P
II.1.2)Main CPV code
18143000
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Obiectul achiziției îl reprezintă furnizarea de produse consumabile, accesorii ale echipamentului individual de protecție pentru personalul Companiei Municipale Energetica București S.A., cu respectarea specificațiilor tehnice din caietul de sarcini, prin încheierea unui acord-cadru cu maximum trei operatori economici și cu o durată de 24 de luni.

— Valoarea estimată a celui mai mic contract subsecvent: 21 450,00 RON, fără TVA;

— Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent: 262 825,00 RON, fără TVA;

— Valoarea estimată minimă a acordului-cadru: 107 501,50 RON, fără TVA;

— Valoarea estimată maximă a acordului-cadru: 559 793,50 RON, fără TVA.

Termene pentru depunerea/răspunsul la solicitările de clarificări/informații suplimentare:

A. În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, termenul-limită până la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legatură cu documentația de atribuire este de maxim 19 zile înainte de data-limită de depunere a ofertelor;

B. În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informații suplimentare în a 11-a zi dinainte de termenul-limită stabilit pentru depunerea ofertelor.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 559 793.50 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321
Main site or place of performance:

Livrarea produselor comandate ferm se va efectua la depozitul Danubiana, situat în Șoseaua Olteniței nr. 181, loc. Popești-Leordeni, jud. Ilfov, în incinta fostei fabrici Danubiana, cu anunț telefonic în prealabil.

II.2.4)Description of the procurement:

Achiziționarea de produse consumabile, accesorii ale echipamentului individual de protecție pentru personalul Companiei Municipale Energetica București S.A., cu respectarea specificațiilor tehnice din caietul de sarcini.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Cerința nr. 1.

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea de îndeplinire: se va completa DUAE în conformitate cu art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante doar de ofertanții clasați pe primele trei locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, sunt:

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local – taxe și impozite locale, buget de stat – ANAF etc.) cu informații actualizate la momentul prezentării pentru sediul social/sedii secundare/puncte de lucru;

— certificatul de cazier fiscal al operatorului economic;

— cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control (auditori, cenzori) în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

— după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

— alte documente edificatoare, după caz.

În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167, autoritatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

Cerința nr. 2.

Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt:

— Vasile Ardenel Mihail – director general;

— Anton Cristian Ioan – director general adjunct dezvoltare-comercial;

— Gioară Mihai Laurențiu – director general adjunct tehnic-operațional;

— Stancu Ioana – șef Serviciu financiar contabilitate, buget;

— Constantin Carmen – economist, Compartimentul control financiar preventiv;

— Funie Mihaela-Florentina – șef Birou SSM-SU și managementul calității;

— Mușat Cosmin Dragoș – sef Serviciu achiziții;

— Secu Ciprian-Mădălin – expert achiziții publice, Serviciul achiziții;

— Toporîște Constantin – șef Departament comercial;

— Șerban-Joița Adrian – tehnician Secția infrastructură, Divizia execuție lucrări;

— Mihăilă Adrian – șef Serviciu comercial, aprovizionare, contracte;

— Rînja Mihai-Alexandru – analist servicii client, Secția infrastructură;

— Oncioiu Georgică – șef Secția infrastructură.

Modalitatea de îndeplinire: autoritatea contractantă are obligația completării formularului de integritate conform art. 5 din Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică.

Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul contractului. Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct.

Modalitate de îndeplinire: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică cu informațiile solicitate de către autoritatea contractantă – informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale.

Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în țara de rezidență, traduse în limba română, urmează să fie prezentate, la solicitarea Autorității contractante, doar ofertanții clasați pe primele trei locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Din certificatul constatator trebuie să rezulte domeniul de activitate principal și secundar(e) (dacă există) și codurile CAEN aferente acestora. Informațiile din certificatul constatator să fie reale/valide la data prezentării acestuia.

Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul(rile) CAEN (activități principale și/sau secundare) înscrise în certificatul constatator și să fie autorizat conform prevederilor art. 15 din Legea 359/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Persoanele juridice străine vor prezenta documentele în traducere autorizată în limba română.

În situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Proportia de subcontractare. Se vor preciza părții/părților din contract pe care operatorul economic intenționează să o/le subcontracteze, dacă este cazul.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Ofertantul are obligația de a preciza partea/părțile din contract pe care urmează să le subcontracteze și datele de recunoaștere ale subcontractanților propuși, dacă aceștia sunt cunoscuți la momentul depunerii ofertei. DUAE completat de ofertant în care va include și informații privind partea din contract care urmează a fi subcontractată și va avea anexat acordul de subcontractare (model orientativ Formular nr. 5 din fișierul „Formulare și modele de documente”). Subcontractanții pe a căror capacități se bazează ofertantul vor completa la rândul lor un DUAE separat, incluzând informațiile referitoare la situațiile de excludere astfel cum acestea sunt menționate la art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016, precum și cele care prezintă relevanță din perspectiva capacităților pe care se bazează ofertantul. Dacă prin subcontractant nu se îndeplinește o cerință de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere. Ofertanții clasați pe primele trei locuri după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, va face dovada îndeplinirii cerințelor de calificare, prin subcontractanți, prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea autorității contractante. Autoritatea contractantă poate respinge subcontractantul propus dacă acesta nu îndeplinește cerințele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motivele de excludere și solicită ofertantului o singură dată – înlocuirea acestuia și prezentarea unui alt subcontractant.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 3
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 17/06/2020
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 17/10/2020
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 17/06/2020
Local time: 15:00
Place:

In SEAP.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

1. Având în vedere că autoritatea contractantă va semna acordul-cadru doar cu operatorii economici situaţi pe locul I, II, III, după caz, modul de departajare a ofertelor cu preţuri egale se va face astfel:

(a) În cazul în care comisia de evaluare constată că au fost depuse/introduse în SEAP mai mult de doua oferte admisibile cu prețuri egale de către ofertanţii clasaţi pe locul I, autoritatea contractantă va solicita,prin intermediul SEAP, depunerea unor noi propuneri financiare îmbunătăţite (cu 2 zecimale), iar operatorii economici vor transmite o nouă ofertă criptată în SEAP, caz în care acordul-cadru va fi atribuit primilor trei ofertanţi care au prețul cel mai scăzut;

(b) În cazul în care comisia de evaluare constată că au fost depuse mai mult de doua oferte admisibile cu prețuri egale de către ofertanţii clasaţi pe locul II, modul de departajare a acestora se va face prin solicitarea, prin intermediul SEAP, de noi propuneri financiare îmbunătăţite (cu doua zecimale), iar operatorii economici vor transmite o nouă ofertă criptată în SEAP, astfel încât ofertantul clasat pe locul I să nu fie afectat, respectiv noua propunere financiară să nu fie egală sau mai mică decât oferta clasată pe locul I. În cazul în care noua propunere financiară îmbunătăţită ca urmare a solicitării autorităţii contractante, va influenţa clasamentul locurilor superioare, aceasta nu va fi luată în considerare, păstrându-se oferta iniţială depusă în SEAP, la procedură;

(c) În cazul în care comisia de evaluare constată că au fost depuse mai mult de doua oferte admisibile cu prețuri egale de către ofertanţii clasaţi pe locul III, modul de departajare a acestora se va face prin solicitarea, prin intermediul SEAP, de noi propuneri financiare îmbunătăţite (cu doua zecimale), iar operatorii economici vor transmite o nouă ofertă criptată în SEAP, astfel încât ofertanţii clasaţi pe locul I şi II să nu fie afectaţi, respectiv noua propunere financiară să nu fie egală sau mai mică decât oferta clasată pe locul I, respectiv II. În cazul în care noua propunere financiară îmbunătăţită prezentată ca urmare a solicitării autorităţii contractante va influenţa clasamentul locurilor I şi II, aceasta nu va fi luată în considerare, păstrându-se oferta iniţială depusă în SEAP, la procedură;

2. Transmiterea eventualelor solicitări de clarificări de către operatorii economici se va face în conformitate cu Notificarea ANAP nr. 247/6.9.2016 disponibilă la adresa:

http://anap.gov.ro/web/wp-content/uploads/2016/09/Notificare-solicitare-clarific%C4%83ri-prin-intermediul-SEAP.pdf cu respectarea termenului solicitat de autoritatea contractanta la cap. I.1.

Solicitările de clarificări ale potențialilor ofertanți se vor adresa în mod exclusiv în SEAP la secțiunea „Solicitări de clarificări/ntrebări”,autoritatea contractanta urmând să nu dea curs solicitărilor adresate prin altă modalitate de comunicare decât cea stabilită.

Răspunsurile la solicitările de clarificări se vor posta în termen legal la rubrica de „Listă clarificari, notificări și decizii” a anunțului de participare, publicat pe site-ul https://e-licitatie.ro

3. Documentația de atribuire este atașată în integralitatea sa în SEAP. Documentele sunt semnate electronic în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (2) din Anexa la HG 395/2016. În vederea vizualizării documentației de atribuire din SEAP, operatorii economici trebuie să aibă un program necesar vizualizării fișierelor semnate electronic (programul este disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatură electronică);

4. DUAE se poate accesa în vederea completarii în SEAP (instrucțiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa http://e-licitatie.ro), iar depunerea acestuia odată cu oferta este obligatorie, sub sancțiunea respingerii acesteia din urmă ca inacceptabilă, conform art. 137 alin. (2) lit. b) din Anexa la HG nr. 395/2016.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: București
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internet address: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Termenele de formulare a contestaţiei sunt cele prevăzute în Legea nr. 101/2016, cu modificările și completările ulterioare.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Compania Municipală Energetică București S.A., Serviciul juridic
Postal address: Splaiul Unirii nr. 76, corp A, mezanin și etaj 1, sectorul 4
Town: București
Postal code: 040037
Country: Romania
E-mail: office@cmeb.com.ro
Telephone: +40 372400780
Fax: +40 372400781

Internet address: http://www.cmeb.com.ro

VI.5)Date of dispatch of this notice:
15/05/2020