Supplies - 234038-2018

31/05/2018    S102

Polska-Katowice: Części aparatury do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej

2018/S 102-234038

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 090-204908)

Podstawa prawna:

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Polska Grupa Górnicza S.A.
Adres pocztowy: ul. Powstańców 30
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Kod pocztowy: 40-039
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Lucyna Fuchs
E-mail: l.fuchs@pgg.pl
Tel.: +48 327572911
Faks: +48 327572304
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.pgg.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.pgg.pl/przetargi

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa części zamiennych do aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczajacej niskiego napięcia i średniego nipięcia dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2018 roku

Numer referencyjny: 701701162
II.1.2)Główny kod CPV
31230000 Części aparatury do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej w treści niniejszej SIWZ ustawą Pzp lub ustawą, oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze. Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zamiennych do aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego napięcia i średniego napięcia dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2018 roku.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/05/2018
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 090-204908

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 06/06/2018
Czas lokalny: 08:45
Powinno być:
Data: 19/06/2018
Czas lokalny: 08:45
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 04/08/2018
Powinno być:
Data: 17/08/2018
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 06/06/2018
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 19/06/2018
Czas lokalny: 09:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: