Services - 234074-2022

03/05/2022    S86

Poland-Murowana Goślina: Refuse and waste related services

2022/S 086-234074

Modification notice

Modification of a contract/concession during its term

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Murowana Goślina
National registration number: 63125859
Postal address: plac Powstańców Wielkopolskich nr 9
Town: Murowana Goślina
NUTS code: PL418 Poznański
Postal code: 62-095
Country: Poland
Contact person: Ewa Wtorkowska
E-mail: zp@murowana-goslina.pl
Internet address(es):
Main address: www.murowana-goslina.pl
Address of the buyer profile: www.platformazakupowa.pl/pn/murowana-goslina

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Murowana Goślina przez okres 30 miesięcy

Reference number: ZP.271.1.2022
II.1.2)Main CPV code
90500000 Refuse and waste related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL418 Poznański
II.2.4)Description of the procurement at the time of conclusion of the contract:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Murowana Goślina, w okresie 30 miesięcy wraz z realizacją usług i obowiązków dodatkowych.

2. Zakres przedmiotowy zamówienia (dalej: ,,Usługa” lub ,,Usługi”) obejmuje:

1) odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Murowana Goślina (województwo wielkopolskie, powiat poznański), którzy pozostają w gminnym systemie odbioru odpadów komunalnych, cyklicznie u źródła (z miejsca gromadzenia odpadów, dalej: ,,MGO”), z podziałem na następujące frakcje:

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (zwane dalej również: ,,odpadami zmieszanymi”),

b) papier,

c) metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe,

d) szkło,

e) bioodpady stanowiące odpady komunalne (zwane dalej również: ,,bioodpadami”).

2) odbieranie odpadów w postaci przeterminowanych leków z punktów aptecznych,

3) odbieranie od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Murowana Goślina, w systemie mobilnych zbiórek cyklicznych (Mobilne Zbiórki Odpadów Komunalnych), następujących frakcji odpadów komunalnych:

a) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

b) zużyte opony,

c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

4) transport odebranych odpadów komunalnych, o których mowa w pkt 1-3 (zwane dalej: ,,odpadami komunalnymi”) do miejsca zbierania (zagospodarowania) odpadów, zapewnionego przez Wykonawcę i wskazanego w ofercie, za wyjątkiem zbierania (zagospodarowania) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, które to Wykonawca przekaże do Instalacja Termicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Poznaniu (dalej: ,,ITPOK”),

5) przekazywanie celem zagospodarowania odpadów komunalnych w miejscu / miejscach zbierania (zagospodarowania) odpadów, zapewnianych przez Wykonawcę i wskazanego / wskazanych w ofercie, zawyjątkiem miejsca zbierania (zagospodarowania) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, które go będą przekazywane przez Wykonawcę do ITPOK,

6) zapewnienie przez cały okres realizacji usług odbioru i transportu odpadów komunalnych, miejsca / miejsc zbierania (zagospodarowania) wszystkich frakcji odpadów komunalnych, za wyjątkiem niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,

7) zapewnienie właścicielom nieruchomości worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki i gromadzenia odpadów:

a) papieru,

b) szkła,

c) metali, tworzyw sztucznych oraz odpadów opakowaniowych wielomateriałowych,

- w zakresie w jakim system deponowania odpadów przewiduje zbieranie odpadów w workach.

8) Zapewnienie świadczeń, związanych z dostawą tagów RFID (transponderów), w szczególności (precyzyjny zakres świadczenia określa OPZ oraz inne dokumenty przetargowe):

a) dostawa transponderów,

b) ich montaż na pojemnikach do odbioru odpadów,

c) instalacja, uruchomienie, wdrożenie i zapewnienie dostępu do systemu identyfikacji pojemników przeznaczonych do odbioru odpadów komunalnych przy użyciu technologii identyfikacji radiowej (RFID),

9) realizację usług i obowiązków powiązanych z ww. w pkt 1) –8).

3. Realizacja zamówienia musi nastąpić w sposób zapewniający:

1) osiągnięcie przez Gminę Murowana Goślina wymaganych dla niej poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych,

2) ograniczenie na obszarze objętym przedmiotem zamówienia masy odpadów komunalnych, ulegających biodegradacji i przekazywanych do składowania,

3) przestrzeganie przepisów prawa, w tym aktami prawa miejscowego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 4 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.

II.2.7)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in months: 30
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

Section IV: Procedure

IV.2)Administrative information
IV.2.1)Contract award notice concerning this contract
Notice number in the OJ S: 2022/S 072-193123

Section V: Award of contract/concession

Contract No: 272.2.2022
Title:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Murowana Goślina przez okres 30 miesięcy

V.2)Award of contract/concession
V.2.1)Date of conclusion of the contract/concession award decision:
31/03/2022
V.2.2)Information about tenders
The contract/concession has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: ORDO POZNAŃ SP. Z O.O. SP. K.
Town: Czerwonak
NUTS code: PL418 Poznański
Country: Poland
The contractor/concessionaire is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: EKO-TOM TUGUŁA SP.J.
Town: Bolechowo
NUTS code: PL418 Poznański
Country: Poland
The contractor/concessionaire is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot/concession (at the time of conclusion of the contract;excluding VAT)
Total value of the procurement: 19 307 893.00 PLN

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Internet address: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Internet address: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Urząd Zamówień Publicznych

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Internet address: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Date of dispatch of this notice:
28/04/2022

Section VII: Modifications to the contract/concession

VII.1)Description of the procurement after the modifications
VII.1.1)Main CPV code
90500000 Refuse and waste related services
VII.1.2)Additional CPV code(s)
VII.1.3)Place of performance
NUTS code: PL418 Poznański
VII.1.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Murowana Goślina, w okresie 30 miesięcy wraz z realizacją usług i obowiązków dodatkowych.

2. Zakres przedmiotowy zamówienia (dalej: ,,Usługa” lub ,,Usługi”) obejmuje:

1) odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Murowana Goślina (województwo wielkopolskie, powiat poznański), którzy pozostają w gminnym systemie odbioru odpadów komunalnych, cyklicznie u źródła (z miejsca gromadzenia odpadów, dalej: ,,MGO”), z podziałem na następujące frakcje:

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (zwane dalej również: ,,odpadami zmieszanymi”),

b) papier,

c) metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe,

d) szkło,

e) bioodpady stanowiące odpady komunalne (zwane dalej również: ,,bioodpadami”).

2) odbieranie odpadów w postaci przeterminowanych leków z punktów aptecznych,

3) odbieranie od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Murowana Goślina, w systemie mobilnych zbiórek cyklicznych (Mobilne Zbiórki Odpadów Komunalnych), następujących frakcji odpadów komunalnych:

a) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

b) zużyte opony,

c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

4) transport odebranych odpadów komunalnych, o których mowa w pkt 1-3 (zwane dalej: ,,odpadami komunalnymi”) do miejsca zbierania (zagospodarowania) odpadów, zapewnionego przez Wykonawcę i wskazanego w ofercie, za wyjątkiem zbierania (zagospodarowania) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, które to Wykonawca przekaże do Instalacja Termicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Poznaniu (dalej: ,,ITPOK”),

5) przekazywanie celem zagospodarowania odpadów komunalnych w miejscu / miejscach zbierania (zagospodarowania) odpadów, zapewnianych przez Wykonawcę i wskazanego / wskazanych w ofercie, za wyjątkiem miejsca zbierania (zagospodarowania) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, które go będą przekazywane przez Wykonawcę do ITPOK,

6) zapewnienie przez cały okres realizacji usług odbioru i transportu odpadów komunalnych, miejsca / miejsc zbierania (zagospodarowania) wszystkich frakcji odpadów komunalnych, za wyjątkiem niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,

7) zapewnienie właścicielom nieruchomości worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki i gromadzenia odpadów:

a) papieru,

b) szkła,

c) metali, tworzyw sztucznych oraz odpadów opakowaniowych wielomateriałowych,

- w zakresie w jakim system deponowania odpadów przewiduje zbieranie odpadów w workach.

8) Zapewnienie świadczeń, związanych z dostawą tagów RFID (transponderów), w szczególności (precyzyjny zakres świadczenia określa OPZ oraz inne dokumenty przetargowe):

a) dostawa transponderów,

b) ich montaż na pojemnikach do odbioru odpadów,

c) instalacja, uruchomienie, wdrożenie i zapewnienie dostępu do systemu identyfikacji pojemników przeznaczonych do odbioru odpadów komunalnych przy użyciu technologii identyfikacji radiowej (RFID),

9) realizację usług i obowiązków powiązanych z ww. w pkt 1) –8).

3. Realizacja zamówienia musi nastąpić w sposób zapewniający:

1) osiągnięcie przez Gminę Murowana Goślina wymaganych dla niej poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych,

2) ograniczenie na obszarze objętym przedmiotem zamówienia masy odpadów komunalnych, ulegających biodegradacji i przekazywanych do składowania,

3) przestrzeganie przepisów prawa, w tym aktami prawa miejscowego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 4 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.

VII.1.5)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in months: 30
VII.1.6)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
Total value of the contract/lot/concession: 19 307 893.00 PLN
VII.1.7)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: ORDO POZNAŃ SP. Z O.O. SP. K.
Town: Czerwonak
NUTS code: PL418 Poznański
Country: Poland
The contractor/concessionaire is an SME: yes
VII.1.7)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: EKO-TOM TUGUŁA SP.J.
Town: Bolechowo
NUTS code: PL418 Poznański
Country: Poland
The contractor/concessionaire is an SME: yes
VII.2)Information about modifications
VII.2.1)Description of the modifications
Nature and extent of the modifications (with indication of possible earlier changes to the contract):

Na podstawie §13 ust. 6 w związku z §13 ust. 1 pkt 3 powołanej umowy dokonuje się zmiany umowy w ten sposób, że w ust. 1 w §8 dodaje się ust. 1a o brzmieniu:

"1a. Wynagrodzenie brutto, o którym mowa w §8 ust. 1 wynosi 20.852.524,44 zł brutto, w tym:

- rok 2022 do kwoty 6.255.757.33 zł brutto,

- rok 2023 do kwoty 8.341.009,78 zł brutto,

- rok 2024 do kwoty 6.255.757,33 zł brutto.

Podstawa pochodzenia środków na realizację usługi w 2022 roku z budżetu gminy, na lata 2023 i 2024 na podstawie limitu zobowiązań zawartego w uchwale nr XLIII/437/2022 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2022-2041."

VII.2.2)Reasons for modification
Need for modification brought about by circumstances which a diligent contracting authority/entity could not foresee (Art. 43(1)(c) of Directive 2014/23/EU, Art. 72(1)(c) of Directive 2014/24/EU, Art. 89(1)(c) of Directive 2014/25/EU)
Description of the circumstances which rendered the modification necessary and explanation of the unforeseen nature of these circumstances:

Z uwagi na uwarunkowania wewnętrzne jednostki, konieczne jest uszczegółowienie wynagrodzenia brutto Wykonawcy poprzez podział całkowitej kwoty wynagrodzenia na poszczególne lata 2022-2024. Działanie to jest konieczne z uwagi na potrzebę wskazania przyporządkowania źródła finansowania płatności wynagrodzenia w poszczególnych latach trwania umowy.

VII.2.3)Increase in price
Updated total contract value before the modifications (taking into account possible earlier contract modifications and price adaptions and, in the case of Directive 2014/23/EU, average inflation in the Member State concerned)
Value excluding VAT: 19 307 893.00 PLN
Total contract value after the modifications
Value excluding VAT: 19 307 893.00 PLN