Supplies - 235210-2021

Submission deadline has been amended by:  292661-2021
11/05/2021    S91

Slovakia-Skalica: Monitors

2021/S 091-235210

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s.
National registration number: 44444761
Postal address: Koreszkova 7
Town: Skalica
NUTS code: SK021 Trnavský kraj
Postal code: 909 82
Country: Slovakia
Contact person: Mgr. Hana Šlachtová
E-mail: slachtova@tendrex.sk
Telephone: +421 908464595
Internet address(es):
Main address: http://www.nspskalica.sk
Address of the buyer profile: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/10491
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/431153
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://obstaravanie.eranet.sk
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Osoba podľa § 8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Modernizácia infraštruktúry nemocnice Skalica - zdravotnícka technika č. 2b

Reference number: 06052021/FNsP/SI/ZT2b
II.1.2)Main CPV code
33195100 Monitors
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Predmetom zákazky je dodávka novej nerepasovanej zdravotníckej techniky (anesteziologické prístroje vrátane monitoringu, infúzne pumpy, injekčné dávkovače, monitory vitálnych funkcií, prístroje na umelú ventiláciu pľúc a monitory pre intenzivistické lôžka) pre Fakultnú nemocnicu s poliklinikou Skalica, a. s., vrátane služieb spojených s dodávkou, s kompletnou inštaláciou, sfunkčnením, zaškolením obsluhy, záručným servisom, odvozom a likvidáciou obalového materiálu dodaného tovaru.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane technických špecifikácií, je uvedené v prílohe č. 1 súťažných podkladov.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 322 041.33 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
33195110 Respiratory monitors
33194100 Devices and instruments for infusion
51430000 Installation services of laboratory equipment
60000000 Transport services (excl. Waste transport)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK021 Trnavský kraj
Main site or place of performance:

Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a. s., Koreszkova 7, 909 82 Skalica

II.2.4)Description of the procurement:

Stručný opis predmetu zákazky vrátane povahy a množstva požadovaných tovarov je uvedený v bode II.1.4) tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania.

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 322 041.33 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 9
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

IROP-PO2-SC213-2017-20

II.2.14)Additional information

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program, Prioritná os 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, špecifický cieľ: 2.1.3 Modernizovať infraštruktúru ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1.1 Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon"). Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona, dokladmi podľa § 32 ods. 2, resp. podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona. Podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona musí uchádzač preukázať, že je oprávnený dodávať tovary, ktoré sú predmetom tejto zákazky. Súčasne sa požaduje trestná bezúhonnosť právnickej osoby, podľa zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1.2 Doklad podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona sa z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu (zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) nemusí predkladať. V prípade podmienky účasti podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona vyššie uvedené pravidlo platí pre hospodárske subjekty (uchádzačov) taxatívne vymenované v § 2 ods. 2 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V ostatných prípadoch je uchádzač naďalej povinný predložiť doklad preukazujúci splnenie podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia (napríklad výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra).

1.3 Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa zákona nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 zákona.

1.4 Osoba podľa § 8 zákona uzná rovnocenný zápis, ako je zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa zákona alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Osoba podľa § 8 zákona príjme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.

1.5 Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené osobou podľa § 8 zákona jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona. Preukazovanie podmienok účasti je voči osobe podľa § 8 zákona účinné aj spôsobom podľa § 152 ods. 4 zákona.

1.6 Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

1.7 Uchádzač preukáže osobné postavenie za každú inú osobu podľa § 33 ods. 2 zákona a podľa § 34 ods. 3 zákona a za každého subdodávateľa, ktorého uvedie vo svojej ponuke.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 33 zákona týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia:

2.1 § 33 ods. 1 písm. a) zákona - vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky,

2.2 § 33 ods. 1 písm. d) zákona - prehľad o celkovom obrate za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Minimálna požadovaná úroveň štandardov je uvedená v súťažných podkladoch (príloha č. 5 - Podmienky účasti).

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 34 zákona týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti:

3.1 § 34 ods. 1 písm. a) zákona,

3.2 § 34 ods. 1 písm. m) bod 2. zákona.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Minimálna požadovaná úroveň štandardov je uvedená v súťažných podkladoch (príloha č. 5 - Podmienky účasti).

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Úspešný uchádzač pred podpisom kúpnej zmluvy, ktorá bude výsledkom tohto verejného obstarávania, bude povinný:

a) uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaj o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia v súlade s § 41 ods. 3 zákona, v prípade, že uchádzač zabezpečuje realizáciu predmetu zákazky subdodávateľmi,

b) mať v registri partnerov verejného sektora zapísaných konečných užívateľov výhod v súlade so zákonom.

Úspešný uchádzač sa zaväzuje, že strpí výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s plnením zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi príslušným riadiacim orgánom a osobou podľa § 8 zákona a oprávneným osobám poskytne všetku potrebnú súčinnosť.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 10/06/2021
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Czech, Slovak
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 31/12/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 10/06/2021
Local time: 09:30
Place:

Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a. s., Koreszkova 7, 909 82 Skalica

Otváranie ponúk sa uskutoční elektronickými prostriedkami v systéme Eranet. Každý uchádzač, ktorý predložil ponuku má právo sa zúčastniť otvárania ponúk.

Information about authorised persons and opening procedure:

Uchádzač môže byť zastúpený osobou oprávnenou zúčastniť sa na otváraní ponúk za uchádzača. Uchádzač (FO), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (PO) sa preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti (OP) a dokladom o oprávnení podnikať. Poverený zástupca sa preukáže OP, dokladom o oprávnení podnikať a splnomocnením na zastupovanie.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1. Osoba podľa § 8 zákona pri zadávaní tejto nadlimitnej zákazky postupuje podľa § 20 ods. 1 a nasl. zákona.

2. Osoba podľa § 8 zákona poskytuje bezodplatný, neobmedzený, úplný a priamy prístupu prostredníctvom elektronických prostriedkov, k dokumentom potrebným na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti a to na internetovej adrese: https://obstaravanie.eranet.sk/#/tendersPublicDetails/624

3. Z uvedeného dôvodu osoba podľa § 8 zákona tieto dokumenty záujemcom nezasiela. Priamy odkaz na túto internetovú adresu je tiež zverejnený v profile osoby podľa § 8 zákona na web stránke Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).

4. Osoba podľa § 8 zákona záujemcom odporúča, aby si súťažné podklady (SP) stiahli až po registrovaní sa do systému Eranet. O záujemcoch, ktorí si prevezmú súťažné podklady bez registrácie osoba podľa § 8 zákona nemá evidenciu - o zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení súťažných podkladov nebudú informovaní.

5. Pre potreby elektronickej komunikácie je každý záujemca/uchádzač povinný zaregistrovať sa do systému Eranet na URL: https://obstaravanie.eranet.sk. Uchádzač je oprávnený predložiť ponuku až po zaregistrovaní a prihlásení sa do systému Eranet. Registrácia do systému Eranet je bezplatná.

Podmienky a pravidlá používania systému Eranet sú uvedené na: https://obstaravanie.eranet.sk v časti Podmienky a Manuál.

6. Minimálne technické požiadavky na používanie informačného systému Eranet:

OS: MS Win 7 a vyššie, Android, iOS7, Linux;

Aktuálne verzie prehliadačov: IE 10 a vyššie, MS Edge, Firefox 30.0 a vyššie, Chrome 35 a vyššie;

Ďalšie požiadavky: prístup na Internet, zapnutý JavaScript, zapnuté Cookies

7. Predkladanie ponúk sa realizuje výlučne elektronicky, prostredníctvom systému Eranet dostupnom na webovej

Adrese: https://obstaravanie.eranet.sk.

8. Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti, osoba podľa § 8 zákona bezodkladne oznámi najneskôr šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie záujemca požiada dostatočne vopred.

9. Podmienky účasti podľa oznámenia, bodu III.1.1) Osobné postavenie, III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie a bodu III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť a spôsob ich preukazovania sú uvedené v prílohe č. 5 SP. Vzor jednotného európskeho dokumentu je v prílohe č. 3 SP.

10. Zábezpeka ponuky sa vyžaduje vo výške 10 000,00 EUR. Spôsob a podmienky zloženia zábezpeky sú stanovené podľa zákona a podrobne rozpísané v bode 11 SP. Zloženie zábezpeky budú uchádzači preukazovať v ponukách. Zábezpeka musí byť pripísaná na určený účet osoby podľa § 8 zákona alebo predložená vo forme bankovej záruky v ponuke uchádzača najneskôr k uplynutiu lehoty na predkladanie ponúk. Osoba podľa § 8 zákona bude nesplnenie tejto požiadavky klasifikovať ako nesplnenie podmienok stanovených osobou podľa § 8 zákona a takéhoto uchádzača vylúči. Číslo účtu a bankový ústav na zloženie zábezpeky sú uvedené v príslušnej časti SP (bod 11.5 písm. a)). V prípade zloženia zábezpeky bankovým prevodom odporúčame, aby bol doklad preukazujúci uvedenú skutočnosť súčasťou ponuky. V prípade zloženia zábezpeky formou bankovej záruky/formou poistenia záruky musí byť uvedený dokument súčasťou ponuky a jeho platnosť preukázateľná počas celej lehoty viazanosti ponúk.

11. Náklady spojené s účasťou v tejto nadlimitnej zákazke znášajú uchádzači v plnej výške bez akéhokoľvek nároku voči osobe podľa § 8 zákona.

12. Odôvodnenie nerozdelenia tejto zákazky na časti: Zákazka nie je rozdelená na časti vzhľadom na to, že predmet zákazky je homogénny z funkčného, časového, miestneho hľadiska, taktiež z hľadiska technických špecifikácií a typu uzavretej zmluvy.

13. Neboli uplatnené sociálne aspekty, zelené VO, obstarávanie inovácií - d) žiadne z uvedených.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
06/05/2021