Supplies - 235429-2022

04/05/2022    S87

Bulgaria-Varna: Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

2022/S 087-235429

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: MEDITsINSKI UNIVERSITET-VARNA "PROF. D-R PARASKEV IV.STOYaNOV"
National registration number: 000083633
Postal address: ul. MARIN DRINOV No..55
Town: gr.Varna
NUTS code: BG331 Варна / Varna
Postal code: 9002
Country: Bulgaria
Contact person: Svetlana Lyubcheva Stoycheva
E-mail: svetlana.stoycheva@mu-varna.bg
Telephone: +359 52677091
Internet address(es):
Main address: www.mu-varna.bg
Address of the buyer profile: https://app.eop.bg/buyer/18416
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://app.eop.bg/today/206996
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://app.eop.bg/today/206996
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Education

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Доставка на медицински консумативи и дезинфектанти (биоциди) за нуждите на Медицински университет – Варна по 2 обособени позиции

Reference number: 2022-026
II.1.2)Main CPV code
33000000 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител/и за извършване на доставка на медицински консумативи и дезинфектанти (биоциди) за нуждите на МУ-Варна, наричани в документацията „стоки“, описани в Техническата спецификация (Приложение №1). Прогнозното количество на обществената поръчка е:

ОП №1 Медицински консумативи за еднократна употреба, общо количество – 4250 единици (опаковка, кутия, брой), съгласно приложена техническа спецификация (Приложение №1.1);

 ОП №2 Дезинфектанти (биоциди), общо количество – 2089 опаковки, съгласно приложена техническа спецификация  (Приложение №1.2).

Поръчката включва доставка на стоки, предварително заявени от Възложителя, конкретизирани по вид (търговска номенклатура), технически данни, комплектация и количества.

Предлаганите стоки трябва да бъдат с параметри идентични или по-добри от минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация (Приложение №1).

Срок за изпълнение на поръчката - 12 (дванадесет) месеца.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 100 000.00 BGN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Медицински консумативи за еднократна употреба

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141000 Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG331 Варна / Varna
Main site or place of performance:

гр. Варна, ул. Марин Дринов №55

II.2.4)Description of the procurement:

Доставка на медицински консумативи за еднократна употреба, общо количество – 4250 единици (опаковка, кутия, брой), съгласно приложена техническа спецификация за обособената позиция (Приложение №1.1).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 65 000.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Дезинфектанти (биоциди)

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG331 Варна / Varna
Main site or place of performance:

гр. Варна, ул. Марин Дринов №55

II.2.4)Description of the procurement:

Доставка на дезинфектанти (биоциди), общо количество – 2089 опаковки, съгласно приложена техническа спецификация за обособената позиция (Приложение №1.2).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 35 000.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Участниците следва да притежават валидно разрешение за търговия на едро с медицински изделия.

Критерият за подбор е относим при участие за обособена позиция №1.

Минимално изискване: Участникът следва да притежава валидно разрешение за търговия на едро с медицински изделия по смисъла на чл. 77 от Закона за медицинските изделия, освен в случаите по чл. 77, ал.2 от ЗМИ, в които участникът е производител, установен на територията на Република България и може да извършва търговски сделки с произведените от него изделия. При участие на чуждестранни лица ще се приеме и еквивалентен документ, издаден от признат орган в страната, в която участникът е установен.

Разрешението следва да съответства на стоките, включени в Техническата спецификация.

За декларирането на съответствието с критерия за подбор, Участникът следва да посочи необходимата информация в част IV: „Критерии за подбор" , раздел А “Годност” от ЕЕДОП.

Документи за доказване на съответствие с критериите за подбор, съгласно чл. 67, ал. 5 и чл. 112 от ЗОП – заверено от участника копие на валидно разрешение за търговия на едро с медицински изделия по смисъла на чл. 77 от Закона за медицинските изделия (или еквивалент), а в случаите на чл. 77, ал. 2 от Закона за медицинските изделия - декларация свободен текст, че е производител на предлаганите медицински изделия, както и документ, удостоверяващ, че може да извършва търговски сделки с произведените от него изделия.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Възложителят няма поставени изисквания по отношение на критерия.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Критериите за подбор са относими при участие за всички обособени позиции.

1. Участниците следва да разполагат с опит за изпълнение на поръчката.

Участниците следва да са изпълнили през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата,

дейности с предмет идентичен или сходен с този на съответната обособена позиция.

т. 2 Участниците следва да притежават валиден сертификат, удостоверяващ прилагането на система за

управление на качеството.

Minimum level(s) of standards possibly required:

по т.1 Участниците следва да са изпълнили през последните 3 (три) години минимум една доставка на медицински консумативи и дезинфектанти (биоциди), аналогични и/или сходни на описаните в съответната обособена позиция.

Под „изпълнена дейност“ в настоящите указания се разбира такава, която независимо от датата на започването й, е приключила до датата на подаване на офертата.

Под „идентичен или сходен“ в настоящите указания се разбира доставка на медицински консумативи и дезинфектанти (биоциди), аналогични и/или сходни на описаните за съответната обособена позиция стоки.

За декларирането на съответствието с критерия за подбор, Участниците следва да попълнят необходимата информация в част IV: „Критерии за подбор", раздел „В“: „Технически и професионални способности“ от ЕЕДОП.

Документите за доказване на съответствие с критерия за подбор се представят съгласно чл.67, ал.5 и чл.112 от ЗОП - Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка.

по т.2 Участниците следва да притежават валиден сертификат, удостоверяващ прилагането на система за

управление на качеството БДС EN ISO 9001 (или еквивалентен), издаден от акредитирана институция или агенция

за управление на качеството. Обхватът на сертификата трябва да е сходен с предмета на поръчката. Възложителят

ще приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други

доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.

За декларирането на съответствието с критерия за подбор, участниците следва да попълнят необходимата

информация в част IV: „Критерии за подбор", раздел Г: „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за

екологично управление“, от ЕЕДОП.

Документите за доказване на съответствие с критерия за подбор се представят съгласно чл. 67, ал. 5 и чл. 112 от

ЗОП – Заверено копие на валиден сертификат, удостоверяващ прилагането на система за управление на

качеството БДС EN ISO 9001 (или еквивалентен), издаден от акредитирана институция или агенция за управление

на качеството. Сертификатът трябва да е издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната

серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация" или от друг национален

орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската

организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл.

5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема

еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и

други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участник не е имал достъп до

такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини.

В случаите по предходното изречение, участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са

еквивалентни на изискваните.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение при подписване на договора в размер

на 5% (пет процента) от стойността му за съответната обособена позиция без ДДС, със срок на валидност, срока на

действие на договора, плюс 30 (тридесет) дни.

Формата на гаранцията е по избор на участника:

а) парична сума – платима по банкова сметка на Медицински университет – Варна: Банка ДСК ЕАД, BIC: STSABGSF;

IBAN: BG24STSA93003100040700 - в лева;

б) банкова гаранция – същата следва да е авизирана от българска банка, ако е издадена от чуждестранна банка;

в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 30/05/2022
Local time: 23:59
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Bulgarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 27/09/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 31/05/2022
Local time: 14:00
Place:

В системата

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

В процедурата за възлагане на обществена поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно

физическо или юридическо лице, както и техни обединения, и всяко друго образувание, което отговаря на

условията, посочени в Закона за обществени поръчки (ЗОП), в Правилника за прилагане на Закона за

обществените поръчки (ППЗОП) и в обявените от Възложителя изисквания, ако може самостоятелно да подава

заявления за участие или оферти и да сключва договори за изпълнение предмета на поръчката съгласно

законодателството на държавата, в която е установен. Възложителят отстранява от участие в процедура за

възлагане на обществена поръчка на основанията по чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1, т. 1 и 4, чл. 107 от ЗОП, чл. 3, т. 8 от

ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС и обстоятелствата по чл.69 от ЗПКОНПИ. В случай, че участник оферира по-висока Обща

цена от прогнозната стойност за съответната обособена позиция, ще бъде предложен за отстраняване от

процедурата, на основание чл. 107 от ЗОП, тъй като не отговаря на предварително обявените условия за

изпълнение на поръчката.

Офертата, както и цялата кореспонденция и всички документи, свързани с обществената поръчка и разменени

между участника и Възложителя трябва да са на български език. Приложените документи, представени от

участника могат да бъдат съставени на друг език, но задължително трябва да са придружени с точен превод на

български език по отношение на относимите към офертата части.

В случай, че офертата съдържа информация с парично изражение, пряко свързана с предмета на поръчката,

освен в „Ценово предложение“, участникът се отстранява от участие.

Участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор, чрез

представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП

Възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на заявленията за участие или офертите

представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато

това е необходимо за законосъобразното възлагане на поръчката.

Преди сключването на договор за обществена поръчка, Възложителят изисква от участника, определен за

изпълнител, да предостави документи по чл.58 от ЗОП, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване

от процедурата, както и документи за съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се

представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. Витоша № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: delovodstvo@cpc.bg
Telephone: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet address: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП, жалба срещу решението за откриване на процедурата се

подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП. Жалбата се подава до Комисията за

защита на конкуренцията с копие и до Възложителя, чието решение действие или бездействие се обжалва.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
29/04/2022