Services - 236197-2021

11/05/2021    S91

Nederland-'s-Gravenhage: Vertaaldiensten

2021/S 091-236197

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ministerie van Justitie en Veiligheid
Nationaal identificatienummer: 27380834
Postadres: Turfmarkt 147/postbus 20301
Plaats: Den Haag
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2500 EH
Land: Nederland
Contactpersoon: Merel Snijders
E-mail: aanbesteding.iuc@minjenv.nl
Telefoon: +31 650080685
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-justitie-en-veiligheid
Adres van het kopersprofiel: https://ctmsolution.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/123960
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=300332&B=CTMSOLUTION
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=300332&B=CTMSOLUTION
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Vertaaldienstverlening t.b.v. het Openbaar Ministerie/de Rechtspraak

Referentienummer: 2973743
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79530000 Vertaaldiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het betreft de uitvoering van vertaaldienstverlening voor het Openbaar Ministerie/de Rechtspraak.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 32 982 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 4
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 2
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Vertaaldienstverlening t.b.v. het Openbaar Ministerie/de Rechtspraak: Nederland Noord

Perceel nr.: Nederland-Noord
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79530000 Vertaaldiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

2500 EH Den Haag.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het betreft de uitvoering van vertaaldienstverlening voor het Openbaar Ministerie/de Rechtspraak voor perceel Nederland-Noord.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Bijscholing vertalers / Weging: 30 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Rbtv stimulans / Weging: 15 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteitsborging / Weging: 15 %
Prijs - Weging: 40 %
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 29
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De duur van de overeenkomst is gesteld op een initiële (operationele) periode van twee jaar + de periode voor de implementatie. Daarbij geldt voor opdrachtgever het recht de overeenkomst te verlengen door middel van één (1) of meerdere verlengingen tot een totaal van 24 maanden tegen gelijkblijvende voorwaarden.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Vertaaldienstverlening t.b.v. het Openbaar Ministerie/de Rechtspraak: Nederland Midden Zuid-Oost

Perceel nr.: Nederland Midden Zuid-Oost
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79530000 Vertaaldiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

2500 EH Den Haag.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het betreft de uitvoering van vertaaldienstverlening voor het Openbaar Ministerie/ de Rechtspraak voor perceel Nederland-Midden Zuid-Oost.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: (Bij)scholing vertalers / Weging: 30 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Rbtv stimulans / Weging: 15 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteitsborging / Weging: 15 %
Prijs - Weging: 40 %
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 29
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De duur van de overeenkomst is gesteld op een initiële (operationele) periode van twee jaar + de periode voor de implementatie. Daarbij geldt voor opdrachtgever het recht de overeenkomst te verlengen door middel van één (1) of meerdere verlengingen tot een totaal van 24 maanden tegen gelijkblijvende voorwaarden.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Vertaaldienstverlening t.b.v. het Openbaar Ministerie/de Rechtspraak:Nederland Zuid-West

Perceel nr.: Nederland Zuid-West
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79530000 Vertaaldiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

2500 EH Den Haag.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het betreft de uitvoering van vertaaldienstverlening voor het Openbaar Ministerie/de Rechtspraak voor perceel Nederland Zuid-West.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: (Bij)scholing vertalers / Weging: 30 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Rbtv stimulans / Weging: 15 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteitsborging / Weging: 15 %
Prijs - Weging: 40 %
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 29
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De duur van de overeenkomst is gesteld op een initiële (operationele) periode van twee jaar + de periode voor de implementatie. Daarbij geldt voor opdrachtgever het recht de overeenkomst te verlengen door middel van één (1) of meerdere verlengingen tot een totaal van 24 maanden tegen gelijkblijvende voorwaarden.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Vertaaldienstverlening t.b.v. het Openbaar Ministerie/de Rechtspraak: Rechtspraak, Lnd. onderdelen

Perceel nr.: Rechtspraak, Landelijke onderdelen
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79530000 Vertaaldiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

2500 EH Den Haag.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het betreft de uitvoering van vertaaldienstverlening voor het Openbaar Ministerie/de Rechtspraak voor perceel Rechtspraak, Landelijke onderdelen.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: (bij)scholing vertalers / Weging: 30 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Rbtv stimulans / Weging: 15 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteitsborging / Weging: 15 %
Prijs - Weging: 40 %
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 29
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De duur van de overeenkomst is gesteld op een initiële (operationele) periode van twee jaar + de periode voor de implementatie. Daarbij geldt voor opdrachtgever het recht de overeenkomst te verlengen door middel van één (1) of meerdere verlengingen tot een totaal van 24 maanden tegen gelijkblijvende voorwaarden.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zie aanbestedingsdocumenten.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zie aanbestedingsdocumenten.

Eventuele minimumeisen:

Zie aanbestedingsdocumenten.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zie aanbestedingsdocumenten.

Eventuele minimumeisen:

Zie aanbestedingsdocumenten.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 23/07/2021
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 11/10/2021
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 23/07/2021
Plaatselijke tijd: 12:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Er vindt een informatiebijeenkomst over deze aanbesteding plaats op 20.5.2021. Aanmelden hiervoor kan tot 17.5.2021, 12:00 via de berichtenmodule van CTM.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Den Haag
Postadres: Prins Clauslaan 60
Plaats: Den Haag
Postcode: 2595 AJ
Land: Nederland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/05/2021