Építési beruházás - 236232-2017

22/06/2017    S118

Magyarország-Budapest: Felsővezeték építése

2017/S 118-236232

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK15388
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Deres Szilárd
E-mail: deres.szilard@cordict.hu
Telefon: +36 17927404
Fax: +36 17927447
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés keretében a Mezőzombor-Sátoraljaújhely vasúti vonalszakasz villamosítása, biztosítóberendezési korszerűsítése, a vasúti pálya korszerűsítése, a kapcsolódó munkák megvalósítása.

Hivatkozási szám: PST: V080.04
II.1.2)Fő CPV-kód
45234160 Felsővezeték építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés keretében a Mezőzombor-Sátoraljaújhely vasúti vonalszakasz villamosítása, biztosítóberendezési korszerűsítése, a vasúti pálya korszerűsítése, a kapcsolódó munkák megvalósítása.

A projekt IKOP azonosítója: IKOP-3.2.0-15-2016-00009.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 23 493 888 232.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
45230000 Csővezeték, hírközlési és villamos vezeték építése autópályák, közutak, repülőterek és vasutak számára; terepegyengetés
45234100 Vasútépítés
45213321 Vasútállomás építése
45234115 Vasúti jelzések szerelése
45234116 Pályaépítés
45231400 Erősáramú vezeték építése
45317000 Egyéb villamos szerelési munka
45314000 Távközlési berendezések szerelése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
A teljesítés fő helyszíne:

Mezőzombor és Sátoraljaújhely közötti vasúti vonalszakasz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Mezőzombor – Sátoraljaújhely vasúti vonalszakasz villamosítása, biztosítóberendezési korszerűsítése, a vasúti pálya korszerűsítése, a kapcsolódó munkák megvalósítása az alábbiak figyelembevételével, a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.

A Mezőzombor – Sátoraljaújhely vasútvonal villamosítása tárgyú projekttel kapcsolatban a MÁV Zrt. és a NIF Zrt. között egyeztetés zajlott, ahol megegyezés született a rendelkezésre álló, korábban elkészített engedélyezési tervek felülvizsgálatával kapcsolatban. Az engedélyezési terveket a 2007-2009 időszakban 41099 és 42167 tervszámokon a MÁVTI Kft. készítette.

A MÁV Zrt. a vasútvonal egyes szakaszait saját forrásból felújította, illetve megkezdte az felújítás előkészítését, így átépült a Mezőzombor – Bodrogkeresztúr, és a Bodrogkeresztúr – Olaszliszka-Tolcsva állomásköz. Az Olaszliszka-Tolcsva – Sárospatak állomásköz átépítése folyamatban van, a befejezés 2017 első negyedévében várható – a jelen közbeszerzési eljárásra nézve az utóbbit is befejezettnek kell tekinteni. Az Ajánlatkérő átadja az átépült állomásközök megvalósulási terveit a Vállalkozó részére. A kiviteli tervek elkészítése a Vállalkozó feladata.

Főbb mennyiségek:

— Hézagnélküli vágány átépítése 54 rendszerű használt, felújított felépítményi anyag (sín, vasbeton alj) a Mezőzombor (kiz.) – Sátoraljaújhely (kiz.) vasútvonal szakaszon a nyíltvonali vágány és állomási átmenő fővágányok átépítése keretében: 7 758 vágányfolyóméter,

— A vágány átépítésen belül minimum 7 525 vágányfolyóméter hosszban a felépítmény és alépítmény átépítése vasúti kisgépes technológiával,

— Az alábbi kitérők beépítése, beleértve a kitérők beépítésével járó al-és felépítményi munkákat:

— Bodrogkeresztúr állomás korszerűsítése során 5 csoport új B54-XI rendszerű kitérő beépítésére, 3 csoport új B54-XIII kitérő beépítésére kerül sor,

— Olaszliszka-Tolcsva állomás korszerűsítése során 5 csoport új B54-XI rendszerű kitérő beépítésére kerül sor,

— Sárospatak állomás korszerűsítése során 6 csoport új B54-XI rendszerű kitérő beépítésére kerül sor,

— 1 db nagy- és középfeszültségű transzformátor alállomás (Szerencs) átépítése,

— Távközlő rendszer átalakítása 5 állomáson és 3 megállóhelyen,

— 3 db esélyegyenlőséget biztosító sínkoronaszint +55 cm magas peron építése,

— Számítógép által vezérelt villamos váltófűtés kiépítése: 14 csoport kitérőben,

— Biztosítóberendezési vonalkábel B7H: 20 km, B6H: 2 km, és 4x25 erősáramú kábel 26998 m építése és szerelése,

— 25 kV 50 Hz rendszerű váltakozó áramú nyíltvonali és állomási felsővezeték hálózat kiépítése: 69,35 km,

— A jelenlegi biztosítóberendezés átalakítása:

Bodrogkeresztúr állomáson 12 csoport kitérő,

Olaszliszka-Tolcsva állomáson 6 csoport kitérő,

Sárospatak állomáson 10 csoport kitérő.

A vonalon a biztosítóberendezés korszerűsítése keretében jelfogós (Dominó 55) biztosítóberendezés kerül kiépítésre. Az állomások távkezelése a központi forgalomirányító központból történik.

A feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

A részajánlattétel nem megengedett. Az egymásra épülő tervezési és kivitelezési munkafolyamatok szoros kapcsolódása megkívánja, hogy egységes egészként, időben és térben sem elválaszthatóan valósuljanak meg az egyes részfeladatok. A vasúti pálya nyomvonalas létesítmény, ahol a vasúti pályára épül meg a felsővezeték a biztosítóberendezés, a távközlés, a térvilágítás és a váltófűtés is. Nem lehetséges a szakaszokra osztás, műszaki és gazdasági szempontból csak a teljes vonal egy ütemben történő villamosítása lehetséges, különösen az üzem alatti átépítési feladatok, valamint a felelősségi körök és garanciavállalások egymástól történő elhatárolhatóságának, így adott esetben a felelősség megállapíthatóságának problematikája miatt.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. Jótállás időtartama (hónap) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: 2. A felhívás III.1.3) M2) B) pontja szerinti, a szerződés teljesítésében részt vevő szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai tapasztalata (hónapban) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. A felhívás III.1.3) M2) C) pontja szerinti, a szerződés teljesítésében részt vevő szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai tapasztalata (hónapban) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4. A felhívás III.1.3) M2) D) pontja szerinti, a szerződés teljesítésében részt vevő szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai tapasztalata (hónapban) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A jelen közbeszerzési eljárás alapján megkötésre kerülő szerződéssel érintett projekt: IKOP-3.2.0-15-2016-00009 azonosító számú projekt.
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 230-418771
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés keretében a Mezőzombor-Sátoraljaújhely vasúti vonalszakasz villamosítása, biztosítóberendezési korszerűsítése, a vasúti pálya korszerűsítése, a kapcsolódó munkák megvalósítása

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
02/06/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Vasútépítők Pályatervező, Kivitelező és Iparvágányfenntartó Korlátolt Felelősségű Társaság (a közös ajánlattevők vezető tagja)
Postai cím: Csaba utca 9.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
Postai irányítószám: 9023
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Vasútvillamosító Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: Jászberényi út 90.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1106
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 22 000 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 23 493 888 232.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1. Ajánlattevők neve, székhelye és adószáma:

I. ajánlattevő:

STRABAG Vasútépítő Kft. (székhely: 1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. (Infopark D épület); adószám: 24154505-4-43).

II. ajánlattevő:

SDD Konzorcium:

— Dömper Kft. (székhely: 2541 Lábatlan, Dunapart hrsz.: 1605/2.; adószám: 10229105-2-11),

— S u b t e r r a – Raab Kft. (székhely: 9024 Győr, Rómer Flóris utca 5.; adószám: 24824040-2-08),

— Pannon-Doprastav Kft. (székhely: 9024 Győr, Kálvária u. 1-3. 2. em.; adószám: 24657998-2-08).

III. ajánlattevő:

SWIETELSKY Vasúttechnika Kft. (székhely: 9500 Celldömölk, Nagy Sándor tér 14.; adószám: 14564477-2-18).

IV. ajánlattevő:

Vasútépítők Kft. és VASÚTVILL Kft. közös ajánlattevők:

— Vasútépítők Kft. (székhely: 9023 Győr, Csaba utca 9.; adószám: 10678547-2-08),

— VASÚTVILL Kft. (székhely: 1106 Budapest, Jászberényi út 90.; adószám: 10813267-2-42).

2. A szerződés teljesítéséhez alvállalkozók igénybevétele valószínűsíthető.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-ának előírásai szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
19/06/2017