Szolgáltatások - 236561-2022

04/05/2022    S87

Magyarország-Eger: Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások

2022/S 087-236561

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Eszterházy Károly Egyetem
Nemzeti azonosító szám: 15834481210
Postai cím: Eszterházy Tér 1.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312 Heves
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lánchidi Csaba
E-mail: lanchidicsaba@gmail.com
Telefon: +36 305579422
Fax: +36 36795230
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://uni-eszterhazy.hu/
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000315722021/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000315722021/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Felsőoktatási intézmény
I.5)Fő tevékenység
Oktatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Tervezői és tervezői művezetési feladatok ellátása

Hivatkozási szám: EKR000315722021
II.1.2)Fő CPV-kód
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Tervezői és tervezői művezetési feladatok ellátása Ajánlatkérő fenntartásában lévő épületek rekonstrukciójához, fejlesztéséhez, felújításához az alábbiak szerint:

1. rész: A Líceum épületének részleges rekonstrukciója,

2. rész: Szőlészeti és borászati oktató- kutató és szaktanácsadási központ épület együttesének rekonstrukciója, Eger, Kőlyuktető külterület,

3. rész: Teremtésvédelemi beruházások, zöldenergia felhasználás kialakítása, zöld egyetem létrehozása,

4. rész: Eger, Széchenyi utca 47. sz. alatti épületegyüttes egyetemi telephellyé fejlesztése, rekonstrukciója,

5. rész: Eger, Almagyar dombi kampusz oktatási és kollégiumi infrastruktúrájának fejlesztése, Eger, Leányka utca,

6. rész: Az Eszterházy Károly Egyetem Gyakorlóiskolájának (Eger, Barkóczy utca 5.) felújítása,

7. rész: Az Eszterházy Károly Egyetem Gyakorlóiskolájának ( Eger, Bartók tér 4.) felújítása.

8. rész: Egészségház utcai "B" épületének felújítása

9. rész: Eszterházy torna-, sport- és versenycsarnok építése

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

A Líceum épületének részleges rekonstrukciója

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
71245000 Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk
71356400 Műszaki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU312 Heves
A teljesítés fő helyszíne:

3300 Eger, Eszterházy tér 1.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Líceum épületének részleges rekonstrukciója (Eger, Eszterházy tér 1.)

A 2012-ben történt részleges rekonstrukcióval érintett épület, tereinek és területeinek vizsgálata, a vizsgálati eredmények és a megrendelővel történt egyeztetések alapján a pályázati kiírás előírásai szerint a felújítás oktatási, igazgatási és műemlékvédelmi szempontoknak megfelelő teljeskörű tervezése a szükséges hatástanulmányok és környezeti vizsgálatok elkészítése. A felújításra kerülő épület műemléki védettségű. (Törzsszáma 2025 -helyrajzi száma: 4949).

Épület kb. 13 000 m2. (nettó alapterület)

I. szakasz energetikai fejlesztések:

Padlásfödém és csatlakozó szerkezetek vizsgálata és külső oldali hőszigetelése járófelületek kialakításával, külső nyílászárók vizsgálata cseréje, felújítása, árnyékolás megoldása.

A meglévő fűtési rendszer felülvizsgálata korszerűsítése, új kondenzációs kazán, hőleadók cseréje, termosztatikus szelepek beépítése szükség szerint a csatlakozó vezetékek és elosztó hálózat korszerűsítése, cseréje, részleges hűtési rendszerkialakítása.

Alagsorszellőző rendszer vizsgálata korszerűsítése hővisszanyerős energiatakarékos szellőző rendszer kialakítása.

50kWp kapacitású napelem elhelyezésének vizsgálata, tervezése a műemlékvédelmi szempontok figyelembe vételével.

Levegő-víz hőszivattyús fűtési-hűtési rendszer kiépítése az épület egyes területein a padlástérben kialakítandó gépészeti helyiséggel, falba rejtett vezetékekkel műemléki terekben.

II. szakasz:

Díszterem freskóinak restaurálása, világítási, audiovizuális és fűtési rendszer felújítása. Strukturális átalakítások, színházterem, oktatási és kiszolgáló terek racionalizálása és rekonstrukciók, oktatási, irodai, közösségi terek, mosdók, folyosók, teljes világítás, elektromos és informatikai hálózat, teljes épületgépészeti vezetékhálózat és szaniterek és szerelvények komplex vizsgálata. Biztonsági és beléptető rendszer kiépítése, kamerarendszer felújítása.

Mindkét szakaszra az alábbi ütemezés vonatkozik.

I. Ütem: Vázlat terv: M=1:200-as részletezettségű alaptervek, fő szakági műleírások

- 1 db vázlatterv papíron (4 pld) és adathordozón (2 pld)

- a Tervező kötelezettsége a tervezési munka helyszínének és környékének megtekintése és szükség esetén a vázlattervhez szükséges hiányzó felmérések, vizsgálatok elvégzése, tervező feladata beszerezni saját felelősségére/költségére azon információkat, amelyek a szerződéses kötelezettségének teljesítéséhez szükséges

- a tervező a vázlattervet köteles határidőre kidokumentálni és a Megrendelő részére elfogadásra bemutatni.

II. Ütem: Építési /örökségvédelmi engedélyezési tervdokumentáció, jogszabály szerint mellékletekkel

- engedélyezési tervdokumentáció elkészítése a Megrendelő által elfogadott vázlatterv alapján;

- 1 db engedélyes tervdokumentáció papíron (4 pld) és adathordozón (2pld)

- felmérési tervek, örökségvédelemhez szükséges kutatási anyagok

- költségbecslés készítése

- a Megrendelő meghatalmazottjaként a Tervező feladatát jelenti az engedélyezési tervdokumentáció hatósági engedélyeztetése a Megrendelő folyamatos tájékoztatása mellett, melyhez a szükséges meghatalmazást a Megrendelő megadja

III. Ütem: Műszaki kiviteli tervdokumentáció

- 1 db részleges (kivitelezés I. ütem) kiviteli tervdokumentáció (árazott és árazatlanköltségvetéssel) papíron (4 pld) és adathordozón (2 pld)megfelelő -árazatlan és árazott költségvetést tartalmazó - kivitelezési tervdokumentáció elkészítése, (figyelem: a felújítás során az épület nem lesz kiürítve),továbbá a kivitelezés időbeli ütemezésére vonatkozó becslés átadása.

IV. Ütem Tervezői művezetés

- a Megrendelő kérésére folyamatos közreműködés a kivitelezés I. ütemére irányuló közbeszerzési eljárás (1db eljárás) előkészítésében, különösen a Dokumentáció szakmai résznek összeállításában,

- részvétel a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás során a műszaki-szakmai jellegű feladatokban (tervezetten 1 db közbeszerzési eljárás, eredménytelenség esetén a megismételt eljárás is), a műszaki-szakmai jellegű kiegészítő tájékoztatás kérések megválaszolásában, a tárgyalásokon tanácsadóként való részvétel,

- az építési kivitelezése alatt tervezői művezetés (összesen legfeljebb 600 mérnöknap igénybevétele).A tervezői művezetés teljesítése a Tervező feladata és felelőssége. A tervezői művezetés biztosítása magában foglalja a használatba vételi eljárás lezárásig felmerülő helyszíni közreműködés alkalmait, valamint a használatba vételt akadályozó, a nem tervezői felelősségbe eső, hiányosságokból adódó tervezési munkák elvégzését is. Tervező, a Megrendelő és a műszaki ellenőr által igényelt szakmai segítséget köteles megadni. Ennek keretében közreműködik az építészeti-műszaki terveknek megfelelő maradéktalan megvalósítás érdekében, valamint elősegíti a kivitelezés során a tervekkel kapcsolatban felmerült szakkérdések megoldását. A kooperációkon való részvétel is tervezői művezetésnek minősül.

- Részletesen a műszaki leírásban.

- Tervezői művezetés legfeljebb 600 mérnöknap.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Vázlatterv elkészítésének előteljesítési határideje (min. 0 - max. 30 nap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: A teljesítésbe bevont szakember többlet szakmai tapasztalata az M2.1. pont tekintetében bemutatott szakember esetében (egész hónapokban, min. 0 hónap, max. 36 hónap) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: A teljesítésbe bevont szakember többlet szakmai tapasztalata az M2.4. pont tekintetében bemutatott szakember esetében (egész hónapokban, min. 0 hónap, max. 36 hónap) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: A teljesítésbe bevont szakember többlet szakmai tapasztalata az M2.2. pont tekintetében bemutatott szakember esetében (egész hónapokban, min. 0 hónap, max. 36 hónap) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervéhez kapcsolódó felhívások.

II.2.14)További információk

A vázlatterv elkészítésének határideje szerződés aláírását követően maximum 60 nap. Az előteljesítési határidő az értékelés részszempontja.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Szőlészeti és borászati oktató központ

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
71245000 Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk
71356400 Műszaki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU312 Heves
A teljesítés fő helyszíne:

Eger, Kőlyuktető külterület

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A szőlészeti és borászati oktatás, kutatás-fejlesztési kiválósági központ, valamint szaktanácsadási központ épületkomplexumának, szőlőterületeinek, pincészetének teljeskörű rekonstrukciója. Épület kb. 6 000 m2 (nettó alapterület), külső terület kb. 30 000 m2.

A központi épület, laboratóriumi épületek, szőlőfeldolgozó és tanüzem, a tufába vájt pincerendszer építőmesteri, gépészeti és elektromos felújítása ezek bővítései, napelemes relektromos áram termelő rendszer telepítése, kamera-; beléptető rendszer kiépítése új turisztikai bemutató, vendégház, parkoló, gépszín és külső út-terep, közmű rendezés.

Az épületkomplexum és helyszín komplex vizsgálata. A vizsgálati eredmények és a megrendelővel történt egyeztetések alapján a pályázati kiírás előírásai szerint a felújítás, fejlesztési szempontoknak megfelelő teljeskörű tervezése a szükséges hatástanulmányok és környezeti vizsgálatok elkészítése.

I. Ütem: Vázlat terv: M=1:200-as részletezettségű alaptervek, fő szakági műleírások

- 1 db vázlatterv papíron (4 pld) és adathordozón (2 pld)

- a Tervező kötelezettsége a tervezési munka helyszínének és környékének megtekintése és szükség esetén a vázlattervhez szükséges hiányzó felmérések, vizsgálatok elvégzése, tervező feladata beszerezni saját felelősségére/költségére azon információkat, amelyek a szerződéses kötelezettségének teljesítéséhez szükséges

- a tervező a vázlattervet köteles határidőre kidokumentálni és a Megrendelő részére elfogadásra bemutatni.

II. Ütem: Építési engedélyezési tervdokumentáció, jogszabály szerint mellékletekkel

- engedélyezési tervdokumentáció elkészítése a Megrendelő által elfogadott vázlatterv alapján;

- 1 db engedélyes tervdokumentáció papíron (4 pld) és adathordozón (2pld)

- felmérési tervek

- költségbecslés készítése

- a Megrendelő meghatalmazottjaként a Tervező feladatát jelenti az engedélyezési tervdokumentáció hatósági engedélyeztetése a Megrendelő folyamatos tájékoztatása mellett, melyhez a szükséges meghatalmazást a Megrendelő megadja

III. Ütem: Műszaki kiviteli tervdokumentáció

- 1 db részleges (kivitelezés I. ütem) kiviteli tervdokumentáció (árazott és árazatlan költségvetéssel) papíron (4 pld) és adathordozón (2 pld)megfelelő -árazatlan és árazott költségvetést tartalmazó - kivitelezési tervdokumentáció elkészítése (figyelem: a felújítás során az épület nem lesz kiürítve),továbbá a kivitelezés időbeli ütemezésére vonatkozó becslés átadása.

IV. Tervezői művezetés

- a Megrendelő kérésére folyamatos közreműködés a kivitelezés I. ütemére irányuló közbeszerzési eljárás (1db eljárás) előkészítésében, különösen a Dokumentáció szakmai résznek összeállításában,

- részvétel a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás során a műszaki-szakmai jellegű feladatokban (tervezetten 1 db közbeszerzési eljárás, eredménytelenség esetén a megismételt eljárás is), a műszaki-szakmai jellegű kiegészítő tájékoztatás kérések megválaszolásában, a tárgyalásokon tanácsadóként való részvétel,

- az építési kivitelezése alatt tervezői művezetés (összesen legfeljebb 800 mérnöknap igénybevétele).A tervezői művezetés teljesítése a Tervező feladata és felelőssége. A tervezői művezetés biztosítása magában foglalja a használatba vételi eljárás lezárásig felmerülő helyszíni közreműködés alkalmait, valamint a használatba vételt akadályozó, a nem tervezői felelősségbe eső, hiányosságokból adódó tervezési munkák elvégzését is. Tervező, a Megrendelő és a műszaki ellenőr által igényelt szakmai segítséget köteles megadni. Ennek keretében közreműködik az építészeti-műszaki terveknek megfelelő maradéktalan megvalósítás érdekében, valamint elősegíti a kivitelezés során a tervekkel kapcsolatban felmerült szakkérdések megoldását. A kooperációkon való részvétel is tervezői művezetésnek minősül.

Részletesen a műszaki leírásban.

Tervezői művezetés legfeljebb 800 mérnöknap.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Vázlatterv elkészítésének előteljesítési határideje (min. 0 - max. 30 nap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: A teljesítésbe bevont szakember többlet szakmai tapasztalata az M2.1. pont tekintetében bemutatott szakember esetében (egész hónapokban, min. 0 hónap, max. 36 hónap) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: A teljesítésbe bevont szakember többlet szakmai tapasztalata az M2.4. pont tekintetében bemutatott szakember esetében (egész hónapokban, min. 0 hónap, max. 36 hónap) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: A teljesítésbe bevont szakember többlet szakmai tapasztalata az M2.2. pont tekintetében bemutatott szakember esetében (egész hónapokban, min. 0 hónap, max. 36 hónap) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervéhez kapcsolódó felhívások.

II.2.14)További információk

A vázlatterv elkészítésének határideje szerződés aláírását követően maximum 60 nap. Az előteljesítési határidő az értékelés részszempontja.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Teremtésvédelemi beruházások

Rész száma: 3
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
71245000 Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk
71356400 Műszaki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU312 Heves
A teljesítés fő helyszíne:

Eger, Eszterházy tér 1.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Fenntartható, Zöld Egyetem kialakítása megújuló energiaforrásokra való áttérés, energiafelhasználás racionalizálás, napenergia hasznosítási felületek kialakítása, hőszivattyús fűtési rendszerek beépítése, energiahatékonyság növelése. Az egyetem telephelyeinek, épületeinek és nyitott tereinek energetikai vizsgálata, korszerűsítése. Az egyetem létesítményei közötti energiaellátási rendszerek összehangolásának optimalizálása, „smart” technikák, energiatároló rendszerek és megújuló energia termelő rendszerek alkalmazásával. Az épületek és helyszínek komplex vizsgálata. A vizsgálati eredmények és a megrendelővel történt egyeztetések alapján a pályázati kiírás előírásai szerint a felújítás, fejlesztési szempontoknak megfelelő teljeskörű tervezése a szükséges hatástanulmányok és környezeti vizsgálatok elkészítése.

I. ütem: Tanulmány terv készítése

II. Ütem: Vázlat terv: M=1:200-as részletezettségű alaptervek, fő szakági műleírások

- 1 db vázlatterv papíron (4 pld) és adathordozón (2 pld)

- a Tervező kötelezettsége a tervezési munka helyszínének és környékének megtekintése és szükség esetén a vázlattervhez szükséges hiányzó felmérések, vizsgálatok elvégzése, tervező feladata beszerezni saját felelősségére/költségére azon információkat, amelyek a szerződéses kötelezettségének teljesítéséhez szükséges

- a tervező a vázlattervet köteles határidőre kidokumentálni és a Megrendelő részére elfogadásra bemutatni.

III. Ütem: Építési engedélyezési tervdokumentáció, jogszabály szerint mellékletekkel

- engedélyezési tervdokumentáció elkészítése a Megrendelő által elfogadott vázlatterv alapján;

- 1 db engedélyes tervdokumentáció papíron (4 pld) és adathordozón (2pld)

- felmérési tervek, örökségvédelemhez szükséges kutatási anyagok

- költségbecslés készítése

- a Megrendelő meghatalmazottjaként a Tervező feladatát jelenti az engedélyezési tervdokumentáció hatósági engedélyeztetése a Megrendelő folyamatos tájékoztatása mellett, melyhez a szükséges meghatalmazást a Megrendelő megadja

IV. Ütem: Műszaki kiviteli tervdokumentáció

- 1 db részleges (kivitelezés I. ütem) kiviteli tervdokumentáció (árazott és árazatlanköltségvetéssel) papíron (4 pld) és adathordozón (2 pld) megfelelő -árazatlan és árazott költségvetést tartalmazó - kivitelezési tervdokumentáció elkészítése (figyelem: a felújítás során az épület nem lesz kiürítve),továbbá a kivitelezés időbeli ütemezésére vonatkozó becslés átadása.

V. Tervezői művezetés

- a Megrendelő kérésére folyamatos közreműködés a kivitelezés I. ütemére irányuló közbeszerzési eljárás (1db eljárás) előkészítésében, különösen a Dokumentáció szakmai résznek összeállításában,

- részvétel a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás során a műszaki-szakmai jellegű feladatokban (tervezetten 1 db közbeszerzési eljárás, eredménytelenség esetén a megismételt eljárás is), a műszaki-szakmai jellegű kiegészítő tájékoztatás kérések megválaszolásában, a tárgyalásokon tanácsadóként való részvétel,

- az építési kivitelezése alatt tervezői művezetés (összesen legfeljebb 200 mérnöknap igénybevétele).A tervezői művezetés teljesítése a Tervező feladata és felelőssége. A tervezői művezetés biztosítása magában foglalja a használatba vételi eljárás lezárásig felmerülő helyszíni közreműködés alkalmait, valamint a használatba vételt akadályozó, a nem tervezői felelősségbe eső, hiányosságokból adódó tervezési munkák elvégzését is. Tervező, a Megrendelő és a műszaki ellenőr által igényelt szakmai segítséget köteles megadni. Ennek keretében közreműködik az építészeti-műszaki terveknek megfelelő maradéktalan megvalósítás érdekében, valamint elősegíti a kivitelezés során a tervekkel kapcsolatban felmerült szakkérdések megoldását. A kooperációkon való részvétel is tervezői művezetésnek minősül.

Részletesen a műszaki leírásban.

Tervezői művezetés legfeljebb 200 mérnöknap.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Vázlatterv elkészítésének előteljesítési határideje (min. 0 - max. 30 nap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: A teljesítésbe bevont szakember többlet szakmai tapasztalata az M2.1. pont tekintetében bemutatott szakember esetében (egész hónapokban, min. 0 hónap, max. 36 hónap) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: A teljesítésbe bevont szakember többlet szakmai tapasztalata az M2.4. pont tekintetében bemutatott szakember esetében (egész hónapokban, min. 0 hónap, max. 36 hónap) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: A teljesítésbe bevont szakember többlet szakmai tapasztalata az M2.2. pont tekintetében bemutatott szakember esetében (egész hónapokban, min. 0 hónap, max. 36 hónap) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervéhez kapcsolódó felhívások.

II.2.14)További információk

A vázlatterv elkészítésének határideje szerződés aláírását követően maximum 60 nap. Az előteljesítési határidő az értékelés részszempontja.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Széchenyi u. 47. egyetemi telephellyé fejlesztése

Rész száma: 4
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
71245000 Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk
71356400 Műszaki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU312 Heves
A teljesítés fő helyszíne:

Eger, Széchenyi utca 47.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Eger, Széchenyi utca 47. sz. és az Eger, Vitkovics M. utca 24. sz. alatti épületegyüttes egyetemi telephellyé fejlesztése, rekonstrukciója.

Eger, Széchenyi utca 47. sz.: Ingatlan területe: 5174 m2; épület nettó alapterület: 1902 m2.

Eger,, Vitkovics M. utca 24. sz.: Ingatlan területe: 1003 m2; épület nettó alapterület: 92 m2.

Az épület és helyszín komplex vizsgálata. A vizsgálati eredmények és a megrendelővel történt egyeztetések alapján a pályázati kiírás előírásai szerint a felújítás, fejlesztési szempontoknak megfelelő teljeskörű tervezése a szükséges hatástanulmányok és környezeti vizsgálatok elkészítése.

Teljes épület, infrastruktúra és ingatlan terület felújítása napelemes relektromos áram termelő rendszer telepítése, kamera-; beléptető rendszer kiépítése.

I. Ütem: Vázlat terv: M=1:200-as részletezettségű alaptervek, fő szakági műleírások

- 1 db vázlatterv papíron (4 pld) és adathordozón (2 pld)

- a Tervező kötelezettsége a tervezési munka helyszínének és környékének megtekintése és szükség esetén a vázlattervhez szükséges hiányzó felmérések, vizsgálatok elvégzése, tervező feladata beszerezni saját felelősségére/költségére azon információkat, amelyek a szerződéses kötelezettségének teljesítéséhez szükséges

- a tervező a vázlattervet köteles határidőre kidokumentálni és a Megrendelő részére elfogadásra bemutatni.

II. Ütem: Építési engedélyezési tervdokumentáció, jogszabály szerint mellékletekkel

- engedélyezési tervdokumentáció elkészítése a Megrendelő által elfogadott vázlatterv alapján;

- 1 db engedélyes tervdokumentáció papíron (4 pld) és adathordozón (2pld)

- felmérési tervek, kutatási anyagok

- költségbecslés készítése

- a Megrendelő meghatalmazottjaként a Tervező feladatát jelenti az engedélyezési tervdokumentáció hatósági engedélyeztetése a Megrendelő folyamatos tájékoztatása mellett, melyhez a szükséges meghatalmazást a Megrendelő megadja

III. Ütem: Műszaki kiviteli tervdokumentáció

- 1 db részleges (kivitelezés I. ütem) kiviteli tervdokumentáció (árazott és árazatlanköltségvetéssel) papíron (4 pld) és adathordozón (2 pld)megfelelő -árazatlan és árazott költségvetést tartalmazó - kivitelezési tervdokumentáció elkészítése, továbbá a kivitelezés időbeli ütemezésére vonatkozó becslés átadása.

IV. Tervezői művezetés

- a Megrendelő kérésére folyamatos közreműködés a kivitelezés I. ütemére irányuló közbeszerzési eljárás (1db eljárás) előkészítésében, különösen a Dokumentáció szakmai résznek összeállításában,

- részvétel a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás során a műszaki-szakmai jellegű feladatokban (tervezetten 1 db közbeszerzési eljárás, eredménytelenség esetén a megismételt eljárás is), a műszaki-szakmai jellegű kiegészítő tájékoztatás kérések megválaszolásában, a tárgyalásokon tanácsadóként való részvétel,

- az építési kivitelezése alatt tervezői művezetés (összesen legfeljebb 200 mérnöknap igénybevétele).A tervezői művezetés teljesítése a Tervező feladata és felelőssége. A tervezői művezetés biztosítása magában foglalja a használatba vételi eljárás lezárásig felmerülő helyszíni közreműködés alkalmait, valamint a használatba vételt akadályozó, a nem tervezői felelősségbe eső, hiányosságokból adódó tervezési munkák elvégzését is. Tervező, a Megrendelő és a műszaki ellenőr által igényelt szakmai segítséget köteles megadni. Ennek keretében közreműködik az építészeti-műszaki terveknek megfelelő maradéktalan megvalósítás érdekében, valamint elősegíti a kivitelezés során a tervekkel kapcsolatban felmerült szakkérdések megoldását. A kooperációkon való részvétel is tervezői művezetésnek minősül.

Részletesen a műszaki leírásban.

Tervezői művezetés legfeljebb 200 mérnöknap.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Vázlatterv elkészítésének előteljesítési határideje (min. 0 - max. 30 nap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: A teljesítésbe bevont szakember többlet szakmai tapasztalata az M2.1. pont tekintetében bemutatott szakember esetében (egész hónapokban, min. 0 hónap, max. 36 hónap) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: A teljesítésbe bevont szakember többlet szakmai tapasztalata az M2.4. pont tekintetében bemutatott szakember esetében (egész hónapokban, min. 0 hónap, max. 36 hónap) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: A teljesítésbe bevont szakember többlet szakmai tapasztalata az M2.2. pont tekintetében bemutatott szakember esetében (egész hónapokban, min. 0 hónap, max. 36 hónap) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervéhez kapcsolódó felhívások.

II.2.14)További információk

A vázlatterv elkészítésének határideje szerződés aláírását követően maximum 60 nap. Az előteljesítési határidő az értékelés részszempontja.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Almagyar dombi kampusz fejlesztése

Rész száma: 5
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
71245000 Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk
71356400 Műszaki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU312 Heves
A teljesítés fő helyszíne:

Eger Leányka utca

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Új kb. 12000 m2-es nettó alapterületű oktatási épület valamint kollégium kialakítása fedett parkolókkal. Környezetrendezés parkoló kialakítás.

Az épületek és helyszín komplex vizsgálata. A vizsgálati eredmények és a megrendelővel történt egyeztetések alapján a pályázati kiírás előírásai szerint a beruházás, fejlesztési szempontoknak megfelelő teljeskörű tervezése a szükséges hatástanulmányok és környezeti vizsgálatok elkészítése.

I. Ütem: Vázlat terv: M=1:200-as részletezettségű alaptervek, fő szakági műleírások, telepítés vizsgálata

- 1 db vázlatterv papíron (4 pld) és adathordozón (2 pld)

- a Tervező kötelezettsége a tervezési munka helyszínének és környékének megtekintése és szükség esetén a vázlattervhez szükséges hiányzó felmérések, vizsgálatok elvégzése, tervező feladata beszerezni saját felelősségére/költségére azon információkat, amelyek a szerződéses kötelezettségének teljesítéséhez szükséges

- a tervező a vázlattervet köteles határidőre kidokumentálni és a Megrendelő részére elfogadásra bemutatni.

II. Ütem: Építési engedélyezési tervdokumentáció, jogszabály szerint mellékletekkel

- engedélyezési tervdokumentáció elkészítése a Megrendelő által elfogadott vázlatterv alapján;

- 1 db engedélyes tervdokumentáció papíron (4 pld) és adathordozón (2pld)

- felmérési tervek

- költségbecslés készítése

- a Megrendelő meghatalmazottjaként a Tervező feladatát jelenti az engedélyezési tervdokumentáció hatósági engedélyeztetése a Megrendelő folyamatos tájékoztatása mellett, melyhez a szükséges meghatalmazást a Megrendelő megadja

III. Ütem: Műszaki kiviteli tervdokumentáció

- 1 db részleges (kivitelezés I. ütem) kiviteli tervdokumentáció (árazott és árazatlan költségvetéssel) papíron (4 pld) és adathordozón (2 pld)megfelelő -árazatlan és árazott költségvetést tartalmazó - kivitelezési tervdokumentáció elkészítése (figyelem: a felújítás során az épület nem lesz kiürítve),továbbá a kivitelezés időbeli ütemezésére vonatkozó becslés átadása.

IV. Tervezői művezetés

- a Megrendelő kérésére folyamatos közreműködés a kivitelezés I. ütemére irányuló közbeszerzési eljárás (1db eljárás) előkészítésében, különösen a Dokumentáció szakmai résznek összeállításában,

- részvétel a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás során a műszaki-szakmai jellegű feladatokban (tervezetten 1 db közbeszerzési eljárás, eredménytelenség esetén a megismételt eljárás is), a műszaki-szakmai jellegű kiegészítő tájékoztatás kérések megválaszolásában, a tárgyalásokon tanácsadóként való részvétel,

- az építési kivitelezése alatt tervezői művezetés (összesen legfeljebb 1400 mérnöknap igénybevétele).A tervezői művezetés teljesítése a Tervező feladata és felelőssége. A tervezői művezetés biztosítása magában foglalja a használatba vételi eljárás lezárásig felmerülő helyszíni közreműködés alkalmait, valamint a használatba vételt akadályozó, a nem tervezői felelősségbe eső, hiányosságokból adódó tervezési munkák elvégzését is. Tervező, a Megrendelő és a műszaki ellenőr által igényelt szakmai segítséget köteles megadni. Ennek keretében közreműködik az építészeti-műszaki terveknek megfelelő maradéktalan megvalósítás érdekében, valamint elősegíti a kivitelezés során a tervekkel kapcsolatban felmerült szakkérdések megoldását. A kooperációkon való részvétel is tervezői művezetésnek minősül.

Részletesen a műszaki leírásban.

Tervezői művezetés legfeljebb 1400 mérnöknap.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Vázlatterv elkészítésének előteljesítési határideje (min. 0 - max. 30 nap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: A teljesítésbe bevont szakember többlet szakmai tapasztalata az M2.1. pont tekintetében bemutatott szakember esetében (egész hónapokban, min. 0 hónap, max. 36 hónap) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: A teljesítésbe bevont szakember többlet szakmai tapasztalata az M2.4. pont tekintetében bemutatott szakember esetében (egész hónapokban, min. 0 hónap, max. 36 hónap) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: A teljesítésbe bevont szakember többlet szakmai tapasztalata az M2.2. pont tekintetében bemutatott szakember esetében (egész hónapokban, min. 0 hónap, max. 36 hónap) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervéhez kapcsolódó felhívások.

II.2.14)További információk

A vázlatterv elkészítésének határideje szerződés aláírását követően maximum 60 nap. Az előteljesítési határidő az értékelés részszempontja.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Barkóczy u. 5. alatti gyakorlóiskola felújítása.

Rész száma: 6
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
71245000 Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk
71356400 Műszaki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU312 Heves
A teljesítés fő helyszíne:

Eger, Barkóczy utca 5.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Oktatási épületek rekonstrukciója, tornaterem felújítása, új udvari étkező és oktatási épület kialakítása. Épület kb. 5 200 m2 (nettó alapterület).

Az épületek és helyszín komplex vizsgálata. A vizsgálati eredmények és a megrendelővel történt egyeztetések alapján a pályázati kiírás előírásai szerint a felújítás, fejlesztési szempontoknak megfelelő teljeskörű tervezése a szükséges hatástanulmányok és környezeti vizsgálatok elkészítése.

Külső-belső felújítás, homlokzat, burkolatok, festések, szaniterek, szerelvények, nyílászárók. Statikai ellenőrzés és meglévő problémák javítása. Környezetrendezés, parkosítás. Kamera és beléptető rendszer kiépítése, elektromos és gépészeti felújítás.

I. Ütem: Vázlat terv: M=1:200-as részletezettségű alaptervek, fő szakági műleírások

- 1 db vázlatterv papíron (4 pld) és adathordozón (2 pld)

- a Tervező kötelezettsége a tervezési munka helyszínének és környékének megtekintése és szükség esetén a vázlattervhez szükséges hiányzó felmérések, vizsgálatok elvégzése, tervező feladata beszerezni saját felelősségére/költségére azon információkat, amelyek a szerződéses kötelezettségének teljesítéséhez szükséges

- a tervező a vázlattervet köteles határidőre kidokumentálni és a Megrendelő részére elfogadásra bemutatni.

II. Ütem: Építési engedélyezési tervdokumentáció, jogszabály szerint mellékletekkel

- engedélyezési tervdokumentáció elkészítése a Megrendelő által elfogadott vázlatterv alapján;

- 1 db engedélyes tervdokumentáció papíron (4 pld) és adathordozón (2pld)

- felmérési tervek

- költségbecslés készítése

- a Megrendelő meghatalmazottjaként a Tervező feladatát jelenti az engedélyezési tervdokumentáció hatósági engedélyeztetése a Megrendelő folyamatos tájékoztatása mellett, melyhez a szükséges meghatalmazást a Megrendelő megadja

III. Ütem: Műszaki kiviteli tervdokumentáció

- 1 db részleges (kivitelezés I. ütem) kiviteli tervdokumentáció (árazott és árazatlan költségvetéssel) papíron (4 pld) és adathordozón (2 pld)megfelelő -árazatlan és árazott költségvetést tartalmazó - kivitelezési tervdokumentáció elkészítése (figyelem: a felújítás során az épület nem lesz kiürítve),továbbá a kivitelezés időbeli ütemezésére vonatkozó becslés átadása.

IV. Tervezői művezetés

- a Megrendelő kérésére folyamatos közreműködés a kivitelezés I. ütemére irányuló közbeszerzési eljárás (1db eljárás) előkészítésében, különösen a Dokumentáció szakmai résznek összeállításában,

- részvétel a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás során a műszaki-szakmai jellegű feladatokban (tervezetten 1 db közbeszerzési eljárás, eredménytelenség esetén a megismételt eljárás is), a műszaki-szakmai jellegű kiegészítő tájékoztatás kérések megválaszolásában, a tárgyalásokon tanácsadóként való részvétel,

- az építési kivitelezése alatt tervezői művezetés (összesen legfeljebb 300 mérnöknap igénybevétele).A tervezői művezetés teljesítése a Tervező feladata és felelőssége. A tervezői művezetés biztosítása magában foglalja a használatba vételi eljárás lezárásig felmerülő helyszíni közreműködés alkalmait, valamint a használatba vételt akadályozó, a nem tervezői felelősségbe eső, hiányosságokból adódó tervezési munkák elvégzését is. Tervező, a Megrendelő és a műszaki ellenőr által igényelt szakmai segítséget köteles megadni. Ennek keretében közreműködik az építészeti-műszaki terveknek megfelelő maradéktalan megvalósítás érdekében, valamint elősegíti a kivitelezés során a tervekkel kapcsolatban felmerült szakkérdések megoldását. A kooperációkon való részvétel is tervezői művezetésnek minősül.

Részletesen a műszaki leírásban.

Tervezői művezetés legfeljebb 300 mérnöknap.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Vázlatterv elkészítésének előteljesítési határideje (min. 0 - max. 30 nap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: A teljesítésbe bevont szakember többlet szakmai tapasztalata az M2.1. pont tekintetében bemutatott szakember esetében (egész hónapokban, min. 0 hónap, max. 36 hónap) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: A teljesítésbe bevont szakember többlet szakmai tapasztalata az M2.4. pont tekintetében bemutatott szakember esetében (egész hónapokban, min. 0 hónap, max. 36 hónap) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: A teljesítésbe bevont szakember többlet szakmai tapasztalata az M2.2. pont tekintetében bemutatott szakember esetében (egész hónapokban, min. 0 hónap, max. 36 hónap) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervéhez kapcsolódó felhívások.

II.2.14)További információk

A vázlatterv elkészítésének határideje szerződés aláírását követően maximum 60 nap. Az előteljesítési határidő az értékelés részszempontja.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Bartók tér 4. gyakorlóiskola felújítása.

Rész száma: 7
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
71245000 Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk
71356400 Műszaki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU312 Heves
A teljesítés fő helyszíne:

Eger, Bartók tér 4.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Oktatási épületek rekonstrukciója. Épület kb. 4 700 m2 (nettó alapterület)

Az épület és helyszín komplex vizsgálata. A vizsgálati eredmények és a megrendelővel történt egyeztetések alapján a pályázati kiírás előírásai szerint a felújítás, fejlesztési szempontoknak megfelelő teljeskörű tervezése a szükséges hatástanulmányok és környezeti vizsgálatok elkészítése.

Külső-belső felújítás, homlokzat, burkolatok, festések, szaniterek, szerelvények, udvari oldali nyílászárók Környezetrendezés, parkosítás. Kamera és beléptető rendszer kiépítése, elektromos és gépészeti felújítás.

I. Ütem: Vázlat terv: M=1:200-as részletezettségű alaptervek, fő szakági műleírások

- 1 db vázlatterv papíron (4 pld) és adathordozón (2 pld)

- a Tervező kötelezettsége a tervezési munka helyszínének és környékének megtekintése és szükség esetén a vázlattervhez szükséges hiányzó felmérések, vizsgálatok elvégzése, tervező feladata beszerezni saját felelősségére/költségére azon információkat, amelyek a szerződéses kötelezettségének teljesítéséhez szükséges

- a tervező a vázlattervet köteles határidőre kidokumentálni és a Megrendelő részére elfogadásra bemutatni.

II. Ütem: Építési engedélyezési tervdokumentáció, jogszabály szerint mellékletekkel

- engedélyezési tervdokumentáció elkészítése a Megrendelő által elfogadott vázlatterv alapján;

- 1 db engedélyes tervdokumentáció papíron (4 pld) és adathordozón (2pld)

- felmérési tervek

- költségbecslés készítése

- a Megrendelő meghatalmazottjaként a Tervező feladatát jelenti az engedélyezési tervdokumentáció hatósági engedélyeztetése a Megrendelő folyamatos tájékoztatása mellett, melyhez a szükséges meghatalmazást a Megrendelő megadja

III. Ütem: Műszaki kiviteli tervdokumentáció

- 1 db részleges (kivitelezés I. ütem) kiviteli tervdokumentáció (árazott és árazatlan költségvetéssel) papíron (4 pld) és adathordozón (2 pld)megfelelő -árazatlan és árazott költségvetést tartalmazó - kivitelezési tervdokumentáció elkészítése (figyelem: a felújítás során az épület nem lesz kiürítve),továbbá a kivitelezés időbeli ütemezésére vonatkozó becslés átadása.

IV. Tervezői művezetés

- a Megrendelő kérésére folyamatos közreműködés a kivitelezés I. ütemére irányuló közbeszerzési eljárás (1db eljárás) előkészítésében, különösen a Dokumentáció szakmai résznek összeállításában,

- részvétel a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás során a műszaki-szakmai jellegű feladatokban (tervezetten 1 db közbeszerzési eljárás, eredménytelenség esetén a megismételt eljárás is), a műszaki-szakmai jellegű kiegészítő tájékoztatás kérések megválaszolásában, a tárgyalásokon tanácsadóként való részvétel,

- az építési kivitelezése alatt tervezői művezetés (összesen legfeljebb 300 mérnöknap igénybevétele).A tervezői művezetés teljesítése a Tervező feladata és felelőssége. A tervezői művezetés biztosítása magában foglalja a használatba vételi eljárás lezárásig felmerülő helyszíni közreműködés alkalmait, valamint a használatba vételt akadályozó, a nem tervezői felelősségbe eső, hiányosságokból adódó tervezési munkák elvégzését is. Tervező, a Megrendelő és a műszaki ellenőr által igényelt szakmai segítséget köteles megadni. Ennek keretében közreműködik az építészeti-műszaki terveknek megfelelő maradéktalan megvalósítás érdekében, valamint elősegíti a kivitelezés során a tervekkel kapcsolatban felmerült szakkérdések megoldását. A kooperációkon való részvétel is tervezői művezetésnek minősül.

Részletesen a műszaki leírásban.

Tervezői művezetés legfeljebb 300 mérnöknap.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Vázlatterv elkészítésének előteljesítési határideje (min. 0 - max. 30 nap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: A teljesítésbe bevont szakember többlet szakmai tapasztalata az M2.1. pont tekintetében bemutatott szakember esetében (egész hónapokban, min. 0 hónap, max. 36 hónap) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: A teljesítésbe bevont szakember többlet szakmai tapasztalata az M2.4. pont tekintetében bemutatott szakember esetében (egész hónapokban, min. 0 hónap, max. 36 hónap) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: A teljesítésbe bevont szakember többlet szakmai tapasztalata az M2.2. pont tekintetében bemutatott szakember esetében (egész hónapokban, min. 0 hónap, max. 36 hónap) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervéhez kapcsolódó felhívások.

II.2.14)További információk

A vázlatterv elkészítésének határideje szerződés aláírását követően maximum 60 nap. Az előteljesítési határidő az értékelés részszempontja.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Egészségház utcai "B" épületének felújítása

Rész száma: 8
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
71245000 Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk
71356400 Műszaki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU312 Heves
A teljesítés fő helyszíne:

Eger, Egészségház utca

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az Egyetem egri, Egészségház utcai "B" épületének teljeskörű felújítása, oktatási, közösségi és szolgáltatási tereinek, környezetének fejlesztése. Energetikai szempontrendszerű felülvizsgálata, , hallgatói és turisztikai célú szolgáltató terek kialakítása. Nettó alapterület: 8205 m2.

Az épület és helyszín komplex vizsgálata. A vizsgálati eredmények és a megrendelővel történt egyeztetések alapján a pályázati kiírás előírásai szerint a felújítás, fejlesztési szempontoknak megfelelő teljeskörű tervezése a szükséges hatástanulmányok és környezeti vizsgálatok elkészítése. Épület elektromos, gépészeti és építőmesteri felújítása.

- a Tervező kötelezettsége a tervezési munka helyszínének és környékének megtekintése és szükség esetén a vázlattervhez szükséges hiányzó felmérések, vizsgálatok elvégzése, tervező feladata beszerezni saját felelősségére/költségére azon információkat, amelyek a szerződéses kötelezettségének teljesítéséhez szükséges

- a tervező a vázlattervet köteles határidőre kidokumentálni és a Megrendelő részére elfogadásra bemutatni.

II. Ütem: Építési engedélyezési tervdokumentáció, jogszabály szerint mellékletekkel

- engedélyezési tervdokumentáció elkészítése a Megrendelő által elfogadott vázlatterv alapján;

- 1 db engedélyes tervdokumentáció papíron (4 pld) és adathordozón (2pld)

- felmérési tervek

- költségbecslés készítése

- a Megrendelő meghatalmazottjaként a Tervező feladatát jelenti az engedélyezési tervdokumentáció hatósági engedélyeztetése a Megrendelő folyamatos tájékoztatása mellett, melyhez a szükséges meghatalmazást a Megrendelő megadja

III. Ütem: Műszaki kiviteli tervdokumentáció

- 1 db részleges (kivitelezés I. ütem) kiviteli tervdokumentáció (árazott és árazatlan költségvetéssel) papíron (4 pld) és adathordozón (2 pld)megfelelő -árazatlan és árazott költségvetést tartalmazó - kivitelezési tervdokumentáció elkészítése (figyelem: a felújítás során az épület nem lesz kiürítve),továbbá a kivitelezés időbeli ütemezésére vonatkozó becslés átadása.

IV. Tervezői művezetés

- a Megrendelő kérésére folyamatos közreműködés a kivitelezés I. ütemére irányuló közbeszerzési eljárás (1db eljárás) előkészítésében, különösen a Dokumentáció szakmai résznek összeállításában,

- részvétel a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás során a műszaki-szakmai jellegű feladatokban (tervezetten 1 db közbeszerzési eljárás, eredménytelenség esetén a megismételt eljárás is), a műszaki-szakmai jellegű kiegészítő tájékoztatás kérések megválaszolásában, a tárgyalásokon tanácsadóként való részvétel,

- az építési kivitelezése alatt tervezői művezetés (összesen legfeljebb 600 mérnöknap igénybevétele).A tervezői művezetés teljesítése a Tervező feladata és felelőssége. A tervezői művezetés biztosítása magában foglalja a használatba vételi eljárás lezárásig felmerülő helyszíni közreműködés alkalmait, valamint a használatba vételt akadályozó, a nem tervezői felelősségbe eső, hiányosságokból adódó tervezési munkák elvégzését is. Tervező, a Megrendelő és a műszaki ellenőr által igényelt szakmai segítséget köteles megadni. Ennek keretében közreműködik az építészeti-műszaki terveknek megfelelő maradéktalan megvalósítás érdekében, valamint elősegíti a kivitelezés során a tervekkel kapcsolatban felmerült szakkérdések megoldását. A kooperációkon való részvétel is tervezői művezetésnek minősül.

Részletesen a műszaki leírásban.

Tervezői művezetés legfeljebb 600 mérnöknap.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Vázlatterv elkészítésének előteljesítési határideje (min. 0 - max. 30 nap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: A teljesítésbe bevont szakember többlet szakmai tapasztalata az M2.1. pont tekintetében bemutatott szakember esetében (egész hónapokban, min. 0 hónap, max. 36 hónap) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: A teljesítésbe bevont szakember többlet szakmai tapasztalata az M2.4. pont tekintetében bemutatott szakember esetében (egész hónapokban, min. 0 hónap, max. 36 hónap) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: A teljesítésbe bevont szakember többlet szakmai tapasztalata az M2.2. pont tekintetében bemutatott szakember esetében (egész hónapokban, min. 0 hónap, max. 36 hónap) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervéhez kapcsolódó felhívások.

II.2.14)További információk

A vázlatterv elkészítésének határideje szerződés aláírását követően maximum 60 nap. Az előteljesítési határidő az értékelés részszempontja.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Eszterházy torna-, sport- és versenycsarnok építés

Rész száma: 9
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
71245000 Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk
71356400 Műszaki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU312 Heves
A teljesítés fő helyszíne:

Eger, Dr Nagy János utca - 4486/2 hrsz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Új Eszterházy torna-, sport- és versenycsarnok építése. A hallgatói igényeket, az egyetemi versenysport támogatását, a gyakorlóiskola testnevelés oktatásának támogatását, a sport- és szabadidős szolgáltatások bővítését támogató sport infrastruktúra-fejlesztés. Kb. 3000m2 (nettó alapterület).

Az épület és helyszín komplex vizsgálata. A vizsgálati eredmények és a megrendelővel történt egyeztetések alapján a pályázati kiírás előírásai szerint a felújítás, fejlesztési szempontoknak megfelelő teljeskörű tervezése a szükséges hatástanulmányok és környezeti vizsgálatok elkészítése.

I. Ütem: Vázlat terv: M=1:200-as részletezettségű alaptervek, fő szakági műleírások

- 1 db vázlatterv papíron (4 pld) és adathordozón (2 pld)

- a Tervező kötelezettsége a tervezési munka helyszínének és környékének megtekintése és szükség esetén a vázlattervhez szükséges hiányzó felmérések, vizsgálatok elvégzése, tervező feladata beszerezni saját felelősségére/költségére azon információkat, amelyek a szerződéses kötelezettségének teljesítéséhez szükséges

- a tervező a vázlattervet köteles határidőre kidokumentálni és a Megrendelő részére elfogadásra bemutatni.

II. Ütem: Építési engedélyezési tervdokumentáció, jogszabály szerint mellékletekkel

- engedélyezési tervdokumentáció elkészítése a Megrendelő által elfogadott vázlatterv alapján;

- 1 db engedélyes tervdokumentáció papíron (4 pld) és adathordozón (2pld)

- költségbecslés készítése

- a Megrendelő meghatalmazottjaként a Tervező feladatát jelenti az engedélyezési tervdokumentáció hatósági engedélyeztetése a Megrendelő folyamatos tájékoztatása mellett, melyhez a szükséges meghatalmazást a Megrendelő megadja

III. Ütem: Műszaki kiviteli tervdokumentáció

- 1 db részleges (kivitelezés I. ütem) kiviteli tervdokumentáció (árazott és árazatlan költségvetéssel) papíron (4 pld) és adathordozón (2 pld)megfelelő -árazatlan és árazott költségvetést tartalmazó - kivitelezési tervdokumentáció elkészítése (figyelem: a felújítás során az épület nem lesz kiürítve),továbbá a kivitelezés időbeli ütemezésére vonatkozó becslés átadása.

IV. Tervezői művezetés

- a Megrendelő kérésére folyamatos közreműködés a kivitelezés I. ütemére irányuló közbeszerzési eljárás (1db eljárás) előkészítésében, különösen a Dokumentáció szakmai résznek összeállításában,

- részvétel a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás során a műszaki-szakmai jellegű feladatokban (tervezetten 1 db közbeszerzési eljárás, eredménytelenség esetén a megismételt eljárás is), a műszaki-szakmai jellegű kiegészítő tájékoztatás kérések megválaszolásában, a tárgyalásokon tanácsadóként való részvétel,

- az építési kivitelezése alatt tervezői művezetés (összesen legfeljebb 600 mérnöknap igénybevétele).A tervezői művezetés teljesítése a Tervező feladata és felelőssége. A tervezői művezetés biztosítása magában foglalja a használatba vételi eljárás lezárásig felmerülő helyszíni közreműködés alkalmait, valamint a használatba vételt akadályozó, a nem tervezői felelősségbe eső, hiányosságokból adódó tervezési munkák elvégzését is. Tervező, a Megrendelő és a műszaki ellenőr által igényelt szakmai segítséget köteles megadni. Ennek keretében közreműködik az építészeti-műszaki terveknek megfelelő maradéktalan megvalósítás érdekében, valamint elősegíti a kivitelezés során a tervekkel kapcsolatban felmerült szakkérdések megoldását. A kooperációkon való részvétel is tervezői művezetésnek minősül.

Részletesen a műszaki leírásban.

Tervezői művezetés legfeljebb 600 mérnöknap.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Vázlatterv elkészítésének előteljesítési határideje (min. 0 - max. 30 nap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: A teljesítésbe bevont szakember többlet szakmai tapasztalata az M2.1. pont tekintetében bemutatott szakember esetében (egész hónapokban, min. 0 hónap, max. 36 hónap) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: A teljesítésbe bevont szakember többlet szakmai tapasztalata az M2.4. pont tekintetében bemutatott szakember esetében (egész hónapokban, min. 0 hónap, max. 36 hónap) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: A teljesítésbe bevont szakember többlet szakmai tapasztalata az M2.2. pont tekintetében bemutatott szakember esetében (egész hónapokban, min. 0 hónap, max. 36 hónap) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervéhez kapcsolódó felhívások.

II.2.14)További információk

A vázlatterv elkészítésének határideje szerződés aláírását követően maximum 60 nap. Az előteljesítési határidő az értékelés részszempontja.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

A) Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben foglaltak hatálya alá tartozik. Ajánlatkérő az eljárásban a Kbt. 74. § (1) bek. alapján jár el.

B) Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság:

SZ/1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlata alapján a szerződés teljesítése során tervezői tevékenységet végző gazdasági szereplő nem szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében (Magyar Építész Kamara), illetve területi kamarái által vezetett névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén nem szerepel a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában vagy nem rendelkezik a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, vagy szervezeti, kamarai tagsággal [Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja, és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) bek. alapján].

Ajánlatkérő kétség esetén a Kbt. 71. §-a szerint felvilágosítást kérhet ajánlattevőtől arra vonatkozóan, hogy az ajánlatban megjelölt gazdasági szereplők közül melyik végzi a tervezői szolgáltatást, amely alapján a vállalkozások székhelye szerint illetékes területi építész kamara nyilvántartásban szerepelnie kell.

Igazolási módok:

A feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák az alábbiak szerint:

A.1) Előzetes igazolás

Az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD) benyújtásával igazolja az előírt kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 67. § (1)-(2) bek.-ei és a 321/2015. Korm. rendelet 2-4. §-ai és 6-7. §-ai alapján. Az alkalmasság igazolásában részt nem vevő alvállalkozók esetében a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.

A.2) A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. szerinti felhívásra benyújtandó igazolások

Ajánlattevő a 321/2015. Korm. rendelet 8. és 10. valamint a 12-16. §-ai alapján köteles igazolni a kizáró okok fenn nem állását (a 13. § körében nemleges nyilatkozat nyújtandó be változásbejegyzési eljárás hiányában). Öntisztázás a Kbt. 64. § alapján lehetséges.

B.1) Előzetes igazolás

Ajánlattevő az ESPD-be foglalt nyilatkozata (IV. rész Alfa szakasz) benyújtásával igazolja az alkalmassági követelménynek történő megfelelést (a részletes adatok megadását Ajánlatkérő nem írja elő).

B.2.) A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. szerinti felhívásra benyújtandó igazolások

SZ/1. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bek. alapján ellenőrzi az alkalmassági feltétel teljesülését. A nyilvántartásban szereplés tényét - ha a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.

Az SZ/1. alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők a Kbt. 65. § (6) bek. szerint együttesen is megfelelhetnek, azzal, hogy a szerződés teljesítése során a tervezési tevékenységet végző gazdasági szereplőnek az SZ/1. követelménynek saját magának meg kell felelnie. Ajánlattevő az alkalmassági követelménynek való megfelelését a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdése szerint is igazolhatja, azzal, hogy az SZ/1. követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés kötelezettsége fennáll.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az ajánlattevőnek csatolnia kell:

P1) A 321/2015. (X.30.) KR. 19. § (1) bek. c) pontja alapján a felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó közbeszerzés tárgya szerinti (tervezési feladatok elvégzése) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az ajánlattevő a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés szerint.

Ha az ajánlattevő az árbevételi adatot azért nem tudja az ajánlatkérő által előírt teljes időszakra vonatkozóan megadni, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a működésének megkezdését követő időszakra vonatkozó árbevételi adattal jogosult igazolni.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri, elegendő a IV. rész (alfa) pont kitöltése.

Az alkalmassági követelmények utólagos igazolása a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint történik.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6) - (7) bekezdésben foglaltak is irányadók.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év - általános forgalmi adó nélkül számított - közbeszerzés tárgya szerinti (tervezési feladatok elvégzése) árbevétele nem éri el az

1 rész tekintetében 150 millió Ft-ot.

2 rész tekintetében 200 millió Ft-ot.

3 rész tekintetében 40 millió Ft-ot.

4 rész tekintetében 40 millió Ft-ot.

5 rész tekintetében 200 millió Ft-ot.

6 rész tekintetében 40 millió Ft-ot.

7 rész tekintetében 40 millió Ft-ot.

8. rész tekintetében 100 millió Ft-ot.

9. rész tekintetében 40 millió Ft-ot.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (8) bekezdésben foglaltak irányadók.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint a P1) alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen (összesítve) is megfelelhetnek. Több részre történő ajánlattétel esetén elegendő a magasabb árbevételi követelményt teljesíteni, a követelmények nem adódnak össze.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

1) Előzetes igazolás:

M1). Ajánlattevő az ESPD-be foglalt nyilatkozata (IV. rész Alfa szakasz) benyújtásával igazolja az alkalmassági követelménynek történő megfelelést (a részletes adatok megadását Ajánlatkérő nem írja elő).

2) Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései szerinti felhívására benyújtandó igazolások: M1). Ajánlattevő csatolja az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 72 hónap legjelentősebb, a beszerzés tárgya szerinti építési beruházásának vagy beruházásainak ismertetését az alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelően részletezett tartalommal a 321/2015. Korm. rendelet 21. § (3) bek. a) pont, a 22. § (3) bek. alapján, az alábbiak szerint:

- a teljesítés kezdő és befejezési időpontja (év, hónap, nap),

- a szerződést kötő másik fél (név, cím, referenciát igazoló személy és elérhetősége),

- a referencia tárgya (az alkalmasság megítéléséhez szükséges részletezettséggel),

- a teljesítés helye,

- a referencia mennyisége, az ellenszolgáltatás értéke (az alkalmasság megítéléséhez szükséges

részletezettséggel),

- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az M1) referenciakövetelmény esetében a vizsgált időszak alatt az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 72 hónapban befejezett, de legfeljebb 108 hónapban belül megkezdett beruházásokat veszi figyelembe [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés b) pont]. Ajánlatkérő referenciaként elfogadja az olyan teljesítést is, amelynek keretében a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg [321/2015. Korm. rendelet 21/A. §]. Közös teljesítés esetén az a tevékenység vehető figyelembe, melyet igazoltan ajánlattevővégzett, illetve a teljesítés oszthatatlansága esetén a Kr. 22.§ (5) bekezdésének előírása irányadó. A Kbt. 65.§ (6) bekezdése értelmében az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7)-(9) és (11)-(12) bekezdéseire.

M2. Ajánlattevő nyújtsa be azoknak a szakembereknek (szervezeteknek)

- ajánlattevő általi megnevezését, valamint amennyiben a szakember rendelkezik jogosultsággal (illetve vezető tervezői címmel), a jogosultságra vonatkozó nyilvántartási számát,

- a jogosultság (illetve a vezető tervezői cím) fennállásának igazolását egyszerű másolati példányban, amennyiben a Magyar Építész Kamara (http://mek.hu/) vagy a Magyar Mérnöki Kamara (http://mmk.hu/) elektronikus névjegyzékében a név és/vagy nyilvántartási szám alapján Ajánlatkérő nem tudja ellenőrizni az M2). alkalmassági feltétel teljesülését, és

- a szakember saját kezűleg aláírt nyilatkozatát arról, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésének ideje alatt ajánlattevő rendelkezésére állnak, továbbá

- kizárólag az előírt jogosultság (illetve vezető tervezői cím) fennállásának hiányában, valamint az M2). alpont esetében a végzettséget igazoló okirat(ok)másolatát és szakmai tapasztalata saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzzal történő ismertetését

Az önéletrajzban a szükséges szakmai tapasztalatot év-hónap bontásban szükséges megadni. A párhuzamos szakmai tapasztalatokat Ajánlatkérő csak egyszer veszi figyelembe.

Amennyiben a bemutatott szakember az előírt jogosultsággal rendelkezik, úgy szükséges megadni a jogosultság első megszerzésének időpontját is.

Figyelemmel a Kbt. 69. § (7) bekezdésére, Ajánlatkérő előírja, hogy a szakemberekkel kapcsolatos értékelési szemponthoz kapcsolódó alkalmassági követelmény ellenőrzése érdekében a szakember önéletrajzát, amely tartalmazza mind az alkalmasság, mind az értékelés szempontjából releváns többlettapasztalatot, mar az ajánlattétel során be kell nyújtani.

A releváns kamarai jogosultság megléte esetén a szakmai tapasztalat meglétének igazolására az alkalmassági követelmény meglétének igazolására szolgáló önéletrajz, és a végzettséget igazoló dokumentummásolat helyett elegendő benyújtani a jogosultság megszerzésének pontos dátuma (év, hónap, nap), a jogosultság igazolásának elérési útvonala, valamint a kamarai nyilvántartási számának megjelölése az értékelési szempontra alátámasztására benyújtandó önéletrajzban, vagy egyéb dokumentumban.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1). Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított 72hónapban teljesített legfeljebb

1 rész: legalább 1, de legfeljebb 4 db szerződésből összeadódó olyan - legalább épületvillamos és épületgépészeti és tartószerkezeti tervezési feladatokat magában foglaló - tervezési feladat ellátására vonatkozó referenciamunkát, amelyeknek összességében legalább 5000 m2 nettó alapterületű műemlékiépületben elvégzett valamennyi szakterületre kiterjedő tervezési feladat volt a tárgya, és amelyek építési engedélyezési és/vagy kivitelezési tervdokumentáció elkészítését is tartalmazták.

2 rész: legalább 1, de legfeljebb 4 db szerződésből összeadódó olyan - legalább épületvillamos és épületgépészeti és tartószerkezeti tervezési feladatokat magában foglaló - tervezési feladat ellátására vonatkozó referenciamunkát, amelyeknek összességében legalább 3000 m2 nettó alapterületű épületben elvégzett valamennyi szakterületre kiterjedő tervezési feladat volt a tárgya, és amelyek építési engedélyezési és/vagy kivitelezési tervdokumentáció elkészítését is tartalmazták.

3 rész: 1 db - legalább épületvillamos és épületgépészeti és tartószerkezeti tervezési feladatokat magában foglaló - tervezési feladat ellátására vonatkozó referenciamunkát, amelynek tárgya, és amelyek építési engedélyezési és/vagy kivitelezési tervdokumentáció elkészítését is tartalmazták.

4 rész: 1 db - legalább épületvillamos és épületgépészeti és tartószerkezeti tervezési feladatokat magában foglaló - tervezési feladat ellátására vonatkozó referenciamunkát, amelynek tárgya, és amelyek építési engedélyezési és/vagy kivitelezési tervdokumentáció elkészítését is tartalmazták.

5 rész: legalább 1, de legfeljebb 4 db szerződésből összeadódó olyan - legalább épületvillamos és épületgépészeti és tartószerkezeti tervezési feladatokat magában foglaló - tervezési feladat ellátására vonatkozó referenciamunkát, amelyeknek összességében legalább 5000 m2 nettó alapterületű épületben elvégzett valamennyi szakterületre kiterjedő tervezési feladat volt a tárgya, és amelyek építési engedélyezési és/vagy kivitelezési tervdokumentáció elkészítését is tartalmazták.

6 rész: legalább 1, de legfeljebb 4 db szerződésből összeadódó olyan - legalább épületvillamos és épületgépészeti és tartószerkezeti tervezési feladatokat magában foglaló - tervezési feladat ellátására vonatkozó referenciamunkát, amelyeknek összességében legalább 3000 m2 nettó alapterületű épületben elvégzett valamennyi szakterületre kiterjedő tervezési feladat volt a tárgya, és amelyek építési engedélyezési és/vagy kivitelezési tervdokumentáció elkészítését is tartalmazták.

7 rész: legalább 1, de legfeljebb 4 db szerződésből összeadódó olyan - legalább épületvillamos és épületgépészeti és tartószerkezeti tervezési feladatokat magában foglaló - tervezési feladat ellátására vonatkozó referenciamunkát, amelyeknek összességében legalább 2000 m2 nettó alapterületű épületben elvégzett valamennyi szakterületre kiterjedő tervezési feladat volt a tárgya, és amelyek építési engedélyezési és/vagy kivitelezési tervdokumentáció elkészítését is tartalmazták.

8. rész legalább 1, de legfeljebb 4 db szerződésből összeadódó olyan - legalább épületvillamos és épületgépészeti és tartószerkezeti tervezési feladatokat magában foglaló - tervezési feladat ellátására vonatkozó referenciamunkát, amelyeknek összességében legalább 3000 m2 nettó alapterületű épületben elvégzett valamennyi szakterületre kiterjedő tervezési feladat volt a tárgya, és amelyek építési engedélyezési és/vagy kivitelezési tervdokumentáció elkészítését is tartalmazták.

9. rész legalább 1, de legfeljebb 4 db szerződésből összeadódó olyan - legalább épületvillamos és épületgépészeti és tartószerkezeti tervezési feladatokat magában foglaló - tervezési feladat ellátására vonatkozó referenciamunkát, amelyeknek összességében legalább 2000 m2 nettó alapterületű épületben elvégzett valamennyi szakterületre kiterjedő tervezési feladat volt a tárgya, és amelyek építési engedélyezési és/vagy kivitelezési tervdokumentáció elkészítését is tartalmazták.

A referenciák között az átfedés megengedett, azaz egy referenciát az M1). pontok közül több alkalmassági mimimumkövetelmény vonatkozásában is be lehet mutatni. Több részre történő ajánlattétel esetén elegendő a magasabb referencia követelményt teljesíteni, a követelmények nem adódnak össze.

M2). Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik a feladat ellátásához az alábbi szakemberekkel:

Valamennyi rész esetében irányadó:

M2.1.) Legalább 1 fő, a 266/2013.(VII. 11.) Korm. rendelet 1. mell. II. rész 2. pontban meghatározottépítészeti tervezési szakterületre vonatkozó korlátozás nélküli tervező (vagy azzal egyenértékű) jogosultság (É- teljes körű tervezőijog./ korábban É1 - vagy azzal egyenértékű) megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal. (amennyiben a szakember rendelkezik érvényes, nem szüneteltetett jogosultsággal, úgy az alkalmasság igazolt).

M2.2.) Legalább 1 fő, a 266/2013.(VII. 11.) Korm. rendelet 1. mell. II. rész 34. pontban meghatározott építményvillamossági tervezési (vagy azzal egyenértékű) szakterületre vonatkozó korlátozás nélküli tervező jogosultság (V- teljes körűtervezői jog - vagy azzal egyenértékű) megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal. (amennyiben a szakember rendelkezik érvényes, nem szüneteltetett jogosultsággal, úgy az alkalmasság igazolt)

M2.3.) Legalább 1 fő, a 266/2013.(VII. 11.) Korm. rendelet 1. mell. II. rész 32. pontban meghatározott építmények gépészeti tervezési (vagy azzal egyenértékű) szakterületre vonatkozó korlátozás nélküli tervező jogosultság (G- teljes körűtervezői jog - vagy azzal egyenértékű) megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal. (amennyiben a szakember rendelkezik érvényes, nem szüneteltetett jogosultsággal, úgy az alkalmasság igazolt)

M2.4.) Legalább 1 fő, a 266/2013.(VII. 11.) Korm. rendelet 1. mell. II. rész 30. pontban meghatározott tartószerkezeti tervezési (vagy azzal egyenértékű) szakterületre vonatkozó korlátozás nélküli tervező jogosultság (T- teljes körűtervezői jog - vagy azzal egyenértékű) megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal. (amennyiben a szakember rendelkezik érvényes, nem szüneteltetett jogosultsággal, úgy az alkalmasság igazolt)

Ajánlatkérő az M2.1-M2.4 szakemberek között átfedés - részenként is - lehetséges.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Valamennyi közbeszerzési rész tekintetében irányadó:

A teljesítés igazolására szolgáló szakmai igazolást a nyertes ajánlattevő (szerződést teljesítő vállalkozó) készre jelentését követő 5 (öt) munkanapon belül kerül kiállításra a szerződésben részletezettek szerint. Ajánlatkérő az előbbieknek megfelelően igazolt teljesítés alapján benyújtott számlát fogadja el.

A kifizetés a teljesítést követően utólag, a jogszabályoknak megfelelően kiállított számla ellenében a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint, a számla kézhezvételének napját követő 30 (harminc) napon belül, banki átutalással történik, az utófinanszírozás szabályai szerint.

Ajánlatkérő elfogadja és feldolgozza az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú EU szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az EUHL-ben közzétett szintaxislistának.

Ha a fenti határidők utolsó napja munkaszüneti nap, a határidő a következő munkanapon jár le.

Ajánlatkérő előleget nem, részszámlázási lehetőséget ütemenként biztosít.

Nyertes ajánlattevő 3 (három) darab részszámla és 1 (egy) darab végszámla benyújtására jogosult.

1. részszámla: I. Ütem - nettó ajánlati ár: 20%

2. részszámla: II. Ütem: nettó ajánlati ár: 20%

3. részszámla: III. Ütem: nettó ajánlati ár: 40 %

Végszámla: IV. Ütem: nettó ajánlati ár: 20 %

(A 3. rész esetében 4 (négy) darab részszámla és 1 (egy) darab végszámla benyújtására jogosult.

1. részszámla: I. Ütem - nettó ajánlati ár: 10%

2. részszámla: II. Ütem: nettó ajánlati ár: 10%

3. részszámla: III. Ütem: nettó ajánlati ár: 20 %

4. részszámla: IV. Ütem: nettó ajánlati ár: 40 %

Végszámla: V. Ütem: nettó ajánlati ár: 20 %)

Követelések esetleges beszámítása Kbt. 135. § (6) szerint.

Fizetési késedelem esetén Ptk. 6:155. § (1) szerinti késedelmi kamat és 2016. évi IX. törvény szerinti behajtási költségátalány érvényesek.

Ajánlattétel, szerződés és kifizetések pénzneme: HUF

Késedelmi kötbér: a Szerződésben, vagy a Szerződés alapján írásban meghatározott bármely kötbérterhes határidő tekintetében, olyan okból, amelyért felelős, késedelembe esik. A késedelmi kötbér a határidő eredménytelen eltelte utáni első naptól jár. Mértéke: nettó ajánlati ár 0,5 %-a, max: nettó ajánlati ár 20 %-a. Amennyiben a késedelmi kötbér eléri a kötbérmaximumot, a Megrendelő elállhat vagy azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződést és jogosult a Vállalkozóval szemben meghiúsulási kötbért érvényesíteni.

Meghiúsulási kötbér: ha nyertes ajánlattevő felelősségi körébe tartozó okból a szerződés teljesítése elmarad mértéke nettó ajánlati ár 20 %-a. További információk a közbeszerzési dokumentumokban.

A nyertes ajánlattevő a Szerződés alapján az általa elkészített Tervek hibátlan minőségéért és rendeltetésszerű felhasználásra alkalmasságáért a Terv leszállításától kezdődően a Beruházás keretében a Tervek alapján elkészült kivitelezési munkák utolsó műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárásától számított 36 (harminchat) hónapig terjedő időre jótállást vállal a szerződésben foglaltak szerint.

Teljesítési biztosíték: nettó ajánlati ár 5 %-a.

Jólteljesítési Biztosíték: nettó ajánlati ár 5 %-a.

Esedékesség: Teljesítési Biztosíték a Szerződés hatályba lépésétől számított 5 munkanapon belül, a Jólteljesítési Biztosíték: a Jótállási Időszak kezdő napján.

További információk a közbeszerzési dokumentumokban.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 16/06/2022
Helyi idő: 14:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 16/06/2022
Helyi idő: 16:00
Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A Kbt. 68. §-a és 424/2017. (XII. 19.) Korm.

rendelet 15. §-a szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
VI.3)További információk:

1. Ajánlattevőnek (továbbiakban: AT) ajánlatában nyilatkoznia kell

- a Kbt. 65. § (7) bek. szerint (nemleges tartalommal is);

- a Kbt. 66. § (2) bek.-ben foglaltakra;

- a Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pontja szerint (nemleges tartalommal is);

- a Kbt. 67. § (4) bek.-ben foglaltakra;

- felelősségbiztosításról;

- bemutatott szakemberekről;

AT-nek ajánlatában csatolnia szükséges továbbá

- az ESPD-t (kitöltve);

- a Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot;

- az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nevében az ajánlatban aláíró (cégjegyzésre jogosult) cégképviselők aláírási címpéldányát vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját vagy ezekkel egyenértékű dokumentumát;

- meghatalmazott eljárása esetén a meghatalm. aláírási mintáját is tartalmazó szabályszerűen kiállított meghatalmazást;

- az értékelési részszempontokra tett megajánlásokat alátámasztó dokumentumokat a közb. dok. szerint;

2) AK a Kbt. 35. § (8) bek. tekintettel nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.

3) AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját, a Kbt. 81. § (4)-(5) bek. alkalmazásra kerül.

4) Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattételről szóló megállapodást az ajánlathoz csatolni kell, a vezető AT megjelölésével [Kbt. 35. § (6) bek.], a feladatmegosztás és az ellenszolgáltatásmegosztásának feltüntetésével, nyilatkozattal, hogy a tagok egyetemleges felelősséget vállalnak a szerződés teljesítéséért. Közös ajánlattétel esetén az AT-k képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös AT-k megjelölését.

5) AK tájékoztatja az AT-ket, hogy az alkalmassági feltételeket a minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az alábbiakban: III.1.1)-III.1.3) pontok.

6) Az AF-ben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közb. dok.-mok előírásai, valamint a Kbt., illetve a vonatkozó magyar jogszabályok előírásai szerint kell eljárni. Az órában meghatározott időpontok a magyarországi pontos idő szerint értendők.

7) Az értékelési részszempontokra vonatkozó főbb információk:

- adható pontszám: 0-10; AK törtek esetén a pontszámot két tizedes jegyre kerekíti;

- alk. módszerek: ár szempontnál fordított arányosítás; előteljesítés és szakemberek: egyenes arányosítás;

- a vázlatterv előteljesítése tekintetében az ajánlati elem legkedvezőbb szintje 30 naptári nap. Az ennek megfelelő és az ennél magasabb megajánlás esetén is max. 10 pont szerezhető. Az ajánlati elem legkedvezőtlenebb szintje 0 naptári nap. (Kbt 77. § (1)). Jelen értékelési szempontnál nap alatt naptári nap értendő.

8) Helyszíni bejárást nem tart.

9) AK tájékoztatja az AT-(ke)t, hogy az eljárás keretében a gazdasági szereplők személyes adatait az EU 2016/679 rendelete (GDPR rendelet) 6. cikk (1) bek. a) és c) pont alapján kezeli. A GDPR rendelet alapján AT-nek űrlapon kell megerősítenie az ajánlatban közölt személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulását.

10) Felelősségbiztosítás: Nyertes ajánlattevőnek a szerződés hatálybalépését követő 30 napon belül rendelkeznie kell legalább

1. rész: 100 millió Ft/biztosítási esemény és legalább 200 millió Ft/év

2. rész: 100 millió Ft/biztosítási esemény és legalább 200 millió Ft/év

3. rész: 40 millió Ft/biztosítási esemény és legalább 80 millió Ft/év

4. rész: 25 millió Ft/biztosítási esemény és legalább 50 millió Ft/év

5. rész: 100 millió Ft/biztosítási esemény és legalább 200 millió Ft/év

6. rész: 40 millió Ft/biztosítási esemény és legalább 80 millió Ft/év

7. rész: 40 millió Ft/biztosítási esemény és legalább 80 millió Ft/év

8. rész: 100 millió Ft/biztosítási esemény és legalább 150 millió Ft/év

9. rész: 35 millió Ft/biztosítási esemény és legalább 70 millió Ft/év

tervezői felelősségbiztosítással. Nyertes ATnek a szerződéskötésre rendelkeznie kell az eljárást megindító felhívás M2. pontjában előírt szakemberek vonatkozásában a 266/2013. (VII.11) Korm. rendelet szerinti, a felhívás vonatkozó pontjában meghatározott vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, valamint kamarai nyilvántartásban való szerepléssel.

11) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Lánchidi Csaba (00605)

12) Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy feltételes közbeszerzést folytat le valamennyi rész vonatkozásában a Kbt. 53. § (6) bekezdés alapján azzal, hogy a támogatásra irányuló igény - az ajánlatkérő által igényeltek szerinti - elfogadását a Kbt. 135. § (12) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások figyelembe vételével a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződések hatályba lépését felfüggesztő feltételként is kiköti. A Szerződés a Kbt. 53. § (5)-(6) bekezdése és a Ptk. 6:116. § (1) bekezdése alapján azon a napon lép hatályba, amely napon a vonatkozó, a Szerződés pénzügyi fedezetét biztosító támogatási szerződés, vagy - amennyiben releváns - a támogatási szerződés módosítása aláírásra kerül, vagy a forrás biztosításra kerül, és a pénzügyi fedezet felhasználhatóvá válik, és erről Vállalkozó a Megrendelő tájékoztatása alapján tudomást szerez. A támogatási szerződés megkötése vagy a forrás biztosításáról Megrendelő haladéktalanul köteles a Vállalkozót írásban, igazolt módon tájékoztatni. Amennyiben a támogatási szerződés megkötése vagy a forrás biztosítása a jelen Szerződés megkötésének időpontját megelőzően megtörténik / aláírásra / rendelkezésre bocsájtásra kerül, úgy a Szerződés hatálybalépésének napja a fentiek szerint a Szerződést későbbi időpontban aláíró Fél aláírásának a napja; Megrendelő ebben az esetben erről köteles tájékoztatni a Kivitelezőt Amennyiben a fenti feltétel a Szerződés aláírását követő 180 napon belül nem következik be, akkor a Szerződés minden további jogcselekmény nélkül megszűnik.

13) A II.2.7) pontjában meghatározott 12 hónapos időtartam a szerződés hatálybalépésétől számítandó és a tervezési feladatok elvégzésére vonatkozik. A tervezői művezetési feladatok ellátására vonatkozó feladatok ezen a határidőn túl értelmezhetőek. A Nyertes Ajánlattevővel megkötésre kerülő megbízási szerződés időbeli hatálya az adott közbeszerzési részre vonatkozó kivitelezési tevékenység átadás átvételét követő 30 nap (a tervezői művezetés okán).

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 6. része szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
29/04/2022