Services - 237675-2020

22/05/2020    S99    Services - Contract notice - Open procedure 

Poland-Katowice: Horticultural services

2020/S 099-237675

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Zakład Zieleni Miejskiej
Postal address: ul. Kościuszki 138
Town: Katowice
NUTS code: PL22A Katowicki
Postal code: 40-523
Country: Poland
Contact person: Lech Marek
E-mail: zamowienia.publiczne@zzm.katowice.pl
Telephone: +48 322515186
Fax: +48 322515081

Internet address(es):

Main address: http://www.zzm.katowice.pl

Address of the buyer profile: https://zzmkce.bip.gov.pl/

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://portal.smartpzp.pl/zzm
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://portal.smartpzp.pl/zzm
I.4)Type of the contracting authority
Other type: jednostka administracji samorządowej
I.5)Main activity
Other activity: utrzymanie zieleni miejskiej i zadrzewień

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Pielęgnacja zieleni niskiej i wysokiej na terenie miasta Katowice.

Reference number: NZI.261.7.2020
II.1.2)Main CPV code
77300000 Horticultural services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi w zakresie wycinki i pielęgnacji drzew oraz krzewów, w pasach drogowych i terenach miejskich na terenie miasta Katowice.

2. Przedmiot zamówienia (OPZ) określa załącznik nr 1 do SIWZ – „Pielęgnacja zieleni niskiej i wysokiej na terenie miasta Katowice” (obejmująca wycinkę i pielęgnację drzew i krzewów, nasadzenia zastępcze, również w pasach drogowych miasta).

3. Zamawiający przewiduje prawo opcji obejmujące do 50 % wartości zamówienia podstawowego polegającego na wykonaniu zadań wskazanych w OPZ. Sposób wykonywania zamówienia określony jest w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
77310000 Planting and maintenance services of green areas
90512000 Refuse transport services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22A Katowicki
Main site or place of performance:

Tereny miasta Katowice, POLSKA.

II.2.4)Description of the procurement:

1. Zadanie nr 1 – wycinka i pielęgnacja drzew i krzewów na terenie miasta, również w pasach drogowych (obwód pnia drzew mierzony na wysokości 130 cm), tj.:

1) wycinka drzew o obwodzie pnia do 100 cm z frezowaniem, karczowaniem lub usunięciem pnia (w przypadku braku możliwości wyfrezowania) i wywozem;

2) wycinka drzew o obwodzie pnia do 100 cm bez frezowania z wywozem;

3) wycinka drzew o obwodzie pnia do 100 cm bez frezowania z pozostawieniem drewna;

4) wycinka drzew o obwodzie pnia od 101 cm do 200 cm z frezowaniem, karczowaniem lub usunięciem pnia (w przypadku braku możliwości wyfrezowania) i wywozem;

5) wycinka drzew o obwodzie pnia od 101 cm do 200 cm bez frezowania, z wywozem;

6) wycinka drzew o obwodzie pnia od 101 cm do 200 cm bez frezowania z pozostawieniem drewna;

7) wycinka drzew o obwodzie pnia powyżej 200 cm z frezowaniem, karczowaniem i usunięciem pnia (w przypadku braku możliwości wyfrezowania) i wywozem;

8) wycinka drzew o obwodzie pnia powyżej 200 cm bez frezowania z wywozem;

9) wycinka drzew o obwodzie pnia powyżej 200 cm bez frezowania z pozostawieniem drewna;

10) przeprowadzenie prac w obrębie korony drzew zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej z wywozem (w zakresie przewidzianym w art. 87a ust. 2 ustawy o ochronie przyrody);

11) formowanie platanów rosnących w pasach drogowych zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej z wywozem (w zakresie przewidzianym w art. 87a ust. 2 ustawy o ochronie przyrody);

12) przeprowadzenie prac w obrębie korony drzew w celu utrzymania skrajni wraz z zebraniem i wywiezieniem powstałych odpadów;

13) cięcia techniczne polegające na odsłonięciu latarni oświetlenia ulicznego wraz z zebraniem i wywiezieniem powstałych odpadów;

14) wycinka krzewów z karczowaniem i wywozem;

15) przycinanie krzewów wraz z zebraniem i wywiezieniem powstałych odpadów w m2 powierzchni cięcia;

16) usuwanie karp (karczowanie) z wywozem i kosztami zagospodarowania pozostałości;

17) frezowanie pni z wywozem;

18) wymiana gruntu pod nasadzenia;

19) uprzątnięcie złomów i wywrotów wraz z frezowaniem lub karczowaniem pnia, zebraniem i wywiezieniem powstałych odpadów i drewna za;

20) zakładanie systemu wiązań elastycznych typu „Cobra” stabilizujących koronę drzewa z certyfikatami na jednym drzewie min. 2–3 szt. wiązań w zależności od potrzeby;

21) sporządzenie opinii ornitologicznej;

22) zawieszenie budki lęgowej zgodnie z wytycznymi zawartymi w decyzji RDOŚ wraz z dokumentacją opisową i fotograficzną.

2. Zadanie nr 2 – wykonywanie nasadzeń obejmuje:

1) sadzenie drzew form naturalnych i piennych (w tym drzew w odmianach) o obwodzie pnia 12–14 cm mierzonej na wysokości 100 cm od nasady pnia;

2) sadzenie pnączy, krzewów w formie naturalnej, dla gatunków i odmian silnie rosnących wysokość (szerokość 60–80 cm), dla wolno rosnących (20–30 cm).

Wartość zamówienia podstawowego została wskazana w projekcie umowy (załącznik nr 1B do SIWZ).

Rzeczywisty zakres umowy (ilość i rodzaj zlecanych usług) zależeć będzie od potrzeb zamawiającego. Orientacyjne ilości poszczególnych rodzajów usług zostały podane w tabeli w rozdziale VII OPZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/08/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania z prawa opcji obejmującego do 50 % wartości zamówienia podstawowego polegającego na wykonaniu zadań wskazanych w niniejszym OPZ.

Konieczność skorzystania z prawa opcji zależy od wielu czynników które na dzień dzisiejszy są niewiadome, między innymi:

— gwałtowne, nieprzewidziane zjawiska pogodowe – huragany, podtopienia itp,

— ilość i złożoność wniosków interwencyjnych zgłaszanych na bieżąco przez mieszkańców miasta,

— ilość drzew przekazanych do wycinki/pielęgnacji przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach.

Wartość zamówienia podstawowego wraz z wartością prawa opcji stanowi maksymalną wartość zamówienia.

Oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji zamawiający winien złożyć wykonawcy nie później niż do dnia 28 lutego 2021 r.

Zadania w ramach prawa opcji będą wykonywane na tych samych zasadach co zamówienie podstawowe.

II.2.12)Information about electronic catalogues
Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, że posiada zezwolenie na transport (wywóz) odpadów bądź wpis do ewidencji firm transportujących odpady, wynikające z ustawy o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.).

Zezwolenie na transport musi być wystawione na wykonawcę.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek musi być spełniony min. przez jednego z nich.

Informacja w Jednolitym europejskim dokumencie zamówienia (JEDZ – część IV: Kryteria kwalifikacji – sekcja A).

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę min. 200 000,00 PLN.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek musi być spełniony min. przez jednego z nich.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

a) zdolność zawodowa – wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 usługi, w ramach których wykonano wycinkę i pielęgnację drzew (w tym jedna na terenach zieleni zabytkowej), sadzenie drzew i krzewów – o wartości łącznie co najmniej 200 000,00 PLN brutto;

b) zdolność techniczna – wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował następującym wyposażeniem w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami:

— pilarka spalinowa – w ilości minimum 4 szt.,

— frezarka do pni – w ilości minimum 1 szt.,

— rębak do zrąbkowania gałęzi i konarów – w ilości 1 szt.,

— środki transportowe do wywozu odpadów – 2 szt. (pojazdy o ładowności od 700 kg do 3,5 t lub większej), *

— urządzenie zabezpieczenia ruchu drogowego – tablica zamykająca „U-26a” ze strzałą „22” lampową halogenową lub LED: wolnostojąca lub na pojazdy i przyczepy – w ilości 1 szt.

* Wszystkie pojazdy muszą spełniać normę emisji spalin co najmniej EURO 5;

c) kwalifikacje zawodowe i uprawnienia osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia – wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej 10 osobami, w tym: jedną osobę posiadającą kwalifikacje do kierowania pracami konserwatorskimi na terenach wpisanych do rejestru zabytków polegającymi na zabezpieczeniu, uzupełnianiu, rekonstrukcji i/lub konserwacji parków zabytkowych albo innego rodzaju zorganizowanej zieleni zabytkowej, jedną osobę o wykształceniu ogrodniczym lub pokrewnym, cztery osoby o uprawnieniach pilarza, w tym co najmniej dwie uprawnione do pracy na wysokości, czterech pracowników fizycznych oraz co najmniej dwie osoby posiadające uprawnienia do kierowania ruchem drogowym dla osób wykonujących roboty przy drodze.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
III.2.2)Contract performance conditions:

Według wzoru umowy, który stanowi załącznik nr 1B do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 23/06/2020
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 21/08/2020
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 23/06/2020
Local time: 10:30
Place:

Zakład Zieleni Miejskiej Katowice, ul. Kościuszki 138, POLSKA.

Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na platformie do obsługi postępowań przetargowych dostępnej pod adresem: (https://portal.smartpzp.pl/zzm/) i dokonane będzie poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587700

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której był zobowiązany na podstawie Pzp.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 niniejszego rozdziału SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587700

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/05/2020