Supplies - 23805-2022

17/01/2022    S11

Hungary-Budapest: Sterilisation, disinfection and hygiene devices

2022/S 011-023805

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 236-621157)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Országos Kórházi Főigazgatóság
National registration number: 15845883243
Postal address: Diós árok 3
Town: Budapest
NUTS code: HU110 Budapest
Postal code: 1125
Country: Hungary
Contact person: Marosy Kata
E-mail: marosy.kata@eszzrt.hu
Telephone: +36 301494298
Internet address(es):
Main address: http://www.okfo.gov.hu/
Address of the buyer profile: http://www.okfo.gov.hu/

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Infekciókontroll-eszközpark bővítése és megújítása

Reference number: EKR001043312021
II.1.2)Main CPV code
33191000 Sterilisation, disinfection and hygiene devices
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Adásvételi keretszerződés „Fertőtlenítő eszközök beszerzése” 5 részben az EFOP-1.8.0-VEKOP-17-2017-00001 számú, Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése” megnevezésű projekt keretében” az alábbi részajánlatok szerint:

1. rész: Akkumulátoros kézfertőtlenítő adagolók

2. rész: Elemes érintésmentes kézfertőtlenítő adagolók

3. rész: Kézfertőtlenítő adagoló tornyok

4. rész: Vegyszeradagolók

5. rész: Manuális adagolók

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
12/01/2022
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 236-621157

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi idő
Instead of:
Date: 13/01/2022
Local time: 10:00
Read:
Date: 03/02/2022
Local time: 10:00
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő
Instead of:
Date: 13/01/2022
Local time: 12:00
Read:
Date: 03/02/2022
Local time: 12:00
Section number: VI.3
Place of text to be modified: További információk:
Instead of:

1. A Szerződésből történő Eseti Megrendelések pénzügyi fedezetének megteremtése a Szerződésben és az ajánlati felhívás II.2.13) pontjában rögzítettek szerint európai uniós forrás felhasználásával, erre irányulóan megkötött Támogatási Szerződés által történik. A vonatkozó Támogatási Szerződés módosítása jelenleg folyamatban van, így a Támogatási Szerződés módosításának aláírását Vevő olyan körülménynek tekinti, amely miatt a Közbeszerzési eljárást eredménytelenné nyilváníthatja - Kbt. 53. § (6) bekezdés -, továbbá erre tekintettel a Szerződés az alábbiak szerinti speciális hatályba léptető rendelkezést tartalmaz a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján.

2. Ajánlattevőnek az ajánlatba valamennyi rész tekintetében csatolnia kell a megajánlott valamennyi termék tekintetében a műszaki specifikációban meghatározott előírásokhoz kapcsolt követelményeknek való megfelelőség igazolására: a magyar nyelvű, gyártó által hitelesített ábrás termékismertetőt/műszaki leírást/műszaki-adatlapot vagy a gyártói katalógust/prospektust kereshető pdf formátumban.

Amennyiben ajánlattevő nem rendelkezik magyar nyelvű termékismertetővel/műszaki leírással/műszaki-adatlappal vagy a gyártói katalógussal/prospektussal, úgy a Kbt. 47. § (2) bekezdése szerint szükséges a dokumentum(ok) ajánlattevő általi fordítását benyújtani.

Ajánlatkérő a műszaki paramétereknek történő megfelelőség igazolására elfogadja pl. a forgalmazótól vagy a gyártóval egyenértékű egyéb szereplőtől származó dokumentumot is.

3. Ajánlattevőnek az ajánlatba valamennyi rész tekintetében csatolnia kell szakmai ajánlatként az ajánlat alátámasztására szolgáló részletes szakmai ajánlatot.

A szakmai ajánlatot valamennyi rész vonatkozásában az ajánlati felhívás II.2.4) pontokban és a műszaki leírás 1. mellékletében foglalt paraméterek betartásával, a jelen dokumentumban meghatározott szempontok szerint készítendő el. A részletes szakmai ajánlatban nem elegendő az „igen” megjegyzést feltüntetni a műszaki paraméterek mellé, szükséges az ajánlott termékek szövegszerű paramétereivel kitöltve benyújtani az adatlapokat (excel táblázatot). Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a szakmai ajánlat teljes hiánya az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után (Kbt. 73. § (1) e) pont)

4. Ajánlattevőnek az ajánlatba valamennyi rész tekintetében csatolnia kell szakmai ajánlatként az ajánlat alátámasztására szolgáló részletes árajánlatot.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy azon részek tekintetében, ahol több termék megajánlása szükséges, ott valamennyi tétel tekintetében szükséges ajánlatot tenni. Amennyiben ajánlattevő nem minden tétel tekintetében tesz megajánlást az az ajánlatának érvénytelenné nyilvánítását vonja maga után. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a szakmai ajánlat teljes hiánya az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után (Kbt. 73. § (1) e) pont)

5. Értékelési szempont: Ajánlatkérő valamennyi rész vonatkozásában a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját alkalmazza, mivel az Ajánlatkérő igényeinek a II.2.4) pontokban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő eszközök felelnek meg és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja [Kbt. 76. § (5)]

6. Ajánlattevő, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet és adott esetben alvállalkozó csatolja az ajánlatot aláírók aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás mintáját, külföldi illetőségű ajánlattevő esetén az ennek megfeleltethető dokumentumot (ha ilyen dokumentum az adott országban nem ismert, teljes bizonyító erejű magánokirat vagy hiteles cégaláírási nyilatkozat (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás minta). A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) teljes bizonyító erejű írásos meghatalmazás csatolása szükséges. Természetes személy esetében elegendő a teljes bizonyíték erejű magánokiratba/közokiratba foglalt aláírás-minta benyújtása.

7. Hiánypótlás, felvilágosítás kérés és árindoklás kérés a Kbt. 71-72. §-ban foglaltak szerint. AK nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.9. Ajánlattevő EKR űrlapon nyilatkozni köteles, hogy cégügyében van-e folyamatban el nem bírált változásbejegyzés. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást kell csatolni.

8. Az ajánlatban csatolni kell a nem magyar nyelvű dokumentum magyar nyelvű, ajánlattevő általi fordítás esetében cégszerűen aláírt fordítását.

9. Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt megállapodást, egyebekben a Kbt. 35. § az irányadó.

Folytatás a Vl.4.3) pontban.

Read:

1. A Szerződésből történő Eseti Megrendelések pénzügyi fedezetének megteremtése a Szerződésben és az ajánlati felhívás II.2.13) pontjában rögzítettek szerint európai uniós forrás felhasználásával, erre irányulóan megkötött Támogatási Szerződés által történik. A vonatkozó Támogatási Szerződés módosítását Ajánlatkérő a forrás biztosítása és a projekt fizikai zárási idejének meghosszabbítása tekintetében kezdeményezi, így a Támogatási Szerződés módosításának elmaradása esetén Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárást eredménytelenné nyilváníthatja - Kbt. 53. § (6) bekezdés -, továbbá erre tekintettel a Szerződés speciális hatályba léptető rendelkezést tartalmaz a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján.

2. Ajánlattevőnek az ajánlatba valamennyi rész tekintetében csatolnia kell a megajánlott valamennyi termék tekintetében a műszaki specifikációban meghatározott előírásokhoz kapcsolt követelményeknek való megfelelőség igazolására: a magyar nyelvű, gyártó által hitelesített ábrás termékismertetőt/műszaki leírást/műszaki-adatlapot vagy a gyártói katalógust/prospektust kereshető pdf formátumban.

Amennyiben ajánlattevő nem rendelkezik magyar nyelvű termékismertetővel/műszaki leírással/műszaki-adatlappal vagy a gyártói katalógussal/prospektussal, úgy a Kbt. 47. § (2) bekezdése szerint szükséges a dokumentum(ok) ajánlattevő általi fordítását benyújtani.

Ajánlatkérő a műszaki paramétereknek történő megfelelőség igazolására elfogadja pl. a forgalmazótól vagy a gyártóval egyenértékű egyéb szereplőtől származó dokumentumot is.

3. Ajánlattevőnek az ajánlatba valamennyi rész tekintetében csatolnia kell szakmai ajánlatként az ajánlat alátámasztására szolgáló részletes szakmai ajánlatot.

A szakmai ajánlatot valamennyi rész vonatkozásában az ajánlati felhívás II.2.4) pontokban és a műszaki leírás 1. mellékletében foglalt paraméterek betartásával, a jelen dokumentumban meghatározott szempontok szerint készítendő el. A részletes szakmai ajánlatban nem elegendő az „igen” megjegyzést feltüntetni a műszaki paraméterek mellé, szükséges az ajánlott termékek szövegszerű paramétereivel kitöltve benyújtani az adatlapokat (excel táblázatot). Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a szakmai ajánlat teljes hiánya az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után (Kbt. 73. § (1) e) pont)

4. Ajánlattevőnek az ajánlatba valamennyi rész tekintetében csatolnia kell szakmai ajánlatként az ajánlat alátámasztására szolgáló részletes árajánlatot.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy azon részek tekintetében, ahol több termék megajánlása szükséges, ott valamennyi tétel tekintetében szükséges ajánlatot tenni. Amennyiben ajánlattevő nem minden tétel tekintetében tesz megajánlást az az ajánlatának érvénytelenné nyilvánítását vonja maga után. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a szakmai ajánlat teljes hiánya az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után (Kbt. 73. § (1) e) pont)

5. Értékelési szempont: Ajánlatkérő valamennyi rész vonatkozásában a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját alkalmazza, mivel az Ajánlatkérő igényeinek a II.2.4) pontokban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő eszközök felelnek meg és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja [Kbt. 76. § (5)]

6. Ajánlattevő, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet és adott esetben alvállalkozó csatolja az ajánlatot aláírók aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás mintáját, külföldi illetőségű ajánlattevő esetén az ennek megfeleltethető dokumentumot (ha ilyen dokumentum az adott országban nem ismert, teljes bizonyító erejű magánokirat vagy hiteles cégaláírási nyilatkozat (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás minta). A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) teljes bizonyító erejű írásos meghatalmazás csatolása szükséges. Természetes személy esetében elegendő a teljes bizonyíték erejű magánokiratba/közokiratba foglalt aláírás-minta benyújtása.

7. Hiánypótlás, felvilágosítás kérés és árindoklás kérés a Kbt. 71-72. §-ban foglaltak szerint. AK nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.9. Ajánlattevő EKR űrlapon nyilatkozni köteles, hogy cégügyében van-e folyamatban el nem bírált változásbejegyzés. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást kell csatolni.

8. Az ajánlatban csatolni kell a nem magyar nyelvű dokumentum magyar nyelvű, ajánlattevő általi fordítás esetében cégszerűen aláírt fordítását.

9. Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt megállapodást, egyebekben a Kbt. 35. § az irányadó.

Folytatás a Vl.4.3) pontban.

Section number: VI.4.3
Place of text to be modified: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
Instead of:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§ szerint.

Kiegészítés a VI.3) ponthoz:

10. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pontja szerinti nyilatkozatot (EKR űrlap) nemleges tartalommal is; a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot (EKR űrlap), a Kbt. 65. § (7) szerinti nyilatkozatot (EKR űrlap), a Kbt. 66. § (5) bek. alapján a felolvasólapot (EKR űrlap); az ajánlattevő adatkezelési hozzájárulási nyilatkozatát a mellékelt minta szerint; Ajánlattevő nyilatkozatát a nyertesség esetén a Szerződés feltöltéséhez szükséges adatokról a mellékelt minta szerint.

11. AK az eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték adásához.

12. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában részletezett eredménytelenségi okot.

13. Ajánlatkérő a Kbt. 35. §-ának (8)-(9) bekezdései alapján nem teszi lehetővé nyertes ajánlattevő(k)nek/közös ajánlattevőknek gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.

14. A IV.2.6) pont szerinti kötöttség alatt 60 nap értendő.

15. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az ajánlatban csatolt dokumentumok üzleti titokká nyilvánítása kizárólag a Kbt. 44. § szerinti előírásoknak megfelelően, elkülönítve lehetséges. Az üzleti titokká nyilvánításról és annak részletes indokáról az ajánlatban nyilatkozni kell.

16. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a Kbt. kötelezően előír.

17. A különböző devizák forintra történő átszámításánál a felhívás feladásának napján érvényes MNB által meghat. devizaárfolyamokat kell alkalmazni.

18. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdését.

19. FAKSZ Mile Márk: 00578

20. A Kbt. 73. § (4)-(5) alapján AT tájékozódjon a körny. védelmi, szociális és munkajogi követelményekről.

21. Az eljárással kapcsolatos határidőkre a közép-európai idő az irányadó.

22. A Kbt. 55.§ (7) bekezdés azzal az eltéréssel alkalmazandó, hogy az Ajánlattevőnek a korábban benyújtott ajánlatot az új ajánlat megtétele előtt vissza kell vonnia.

Read:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§ szerint.

Kiegészítés a VI.3) ponthoz:

10. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pontja szerinti nyilatkozatot (EKR űrlap) nemleges tartalommal is; a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot (EKR űrlap), a Kbt. 65. § (7) szerinti nyilatkozatot (EKR űrlap), a Kbt. 66. § (5) bek. alapján a felolvasólapot (EKR űrlap); az ajánlattevő adatkezelési hozzájárulási nyilatkozatát a mellékelt minta szerint; Ajánlattevő nyilatkozatát a nyertesség esetén a Szerződés feltöltéséhez szükséges adatokról a mellékelt minta szerint.

11. AK az eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték adásához.

12. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában részletezett eredménytelenségi okot.

13. Ajánlatkérő a Kbt. 35. §-ának (8)-(9) bekezdései alapján nem teszi lehetővé nyertes ajánlattevő(k)nek/közös ajánlattevőknek gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.

14. A IV.2.6) pont szerinti kötöttség alatt 60 nap értendő.

15. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az ajánlatban csatolt dokumentumok üzleti titokká nyilvánítása kizárólag a Kbt. 44. § szerinti előírásoknak megfelelően, elkülönítve lehetséges. Az üzleti titokká nyilvánításról és annak részletes indokáról az ajánlatban nyilatkozni kell.

16. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a Kbt. kötelezően előír.

17. A különböző devizák forintra történő átszámításánál a felhívás feladásának napján érvényes MNB által meghat. devizaárfolyamokat kell alkalmazni.

18. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdését.

19. FAKSZ Mile Márk: 00578

20. A Kbt. 73. § (4)-(5) alapján AT tájékozódjon a körny. védelmi, szociális és munkajogi követelményekről.

21. Az eljárással kapcsolatos határidőkre a közép-európai idő az irányadó.

22. A Kbt. 55.§ (7) bekezdés azzal az eltéréssel alkalmazandó, hogy az Ajánlattevőnek a korábban benyújtott ajánlatot az új ajánlat megtétele előtt vissza kell vonnia.

23. AK felhívja a figyelmet, hogy a jelen ajánlati felhívás VI.3) pont 1. alpontját, a keretszerződés tervezet V.2. pontját, a XI.1.pontját, a XI..8. pontját és a XIII.1. pontját értelmező rendelkezéssel pontosította.

VII.2)Other additional information:

Jelen korrigendum alapján módosulnak a felhívás fenti pontjai, valamint a közbeszerzési dokumentum részét képező adásvételi keretszerződés. Ajánlatkérő jelzi, hogy a jelen korrigendum által eszközölt módosítások körén túli előírások továbbra is érvényesek.