Supplies - 238261-2018

02/06/2018    S104

Poland-Katowice: Miscellaneous structures

2018/S 104-238261

Contract notice – utilities

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Polska Grupa Górnicza S.A.
Postal address: ul. Powstańców 30
Town: Katowice
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 40-039
Country: Poland
Contact person: Andrzej Zając
E-mail: a.zajac@pgg.pl
Telephone: +48 32/7572303
Fax: +48 32/7572304
Internet address(es):
Main address: http://www.pgg.pl/
Address of the buyer profile: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6)Main activity
Exploration and extraction of coal and other solid fuels

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa strzemion dwujarzmowych do łączenia elementów obudowy chodnikowej o profilu V do Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2018 roku w ramach składów konsygnacyjnych

Reference number: 701801414
II.1.2)Main CPV code
44212320 Miscellaneous structures
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Dostawa strzemion dwujarzmowych do łączenia elementów obudowy chodnikowej o profilu V do Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2018 roku w ramach składów konsygnacyjnych – nr grupy materiałowej 288-1.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa strzemion dwujarzmowych do łączenia elementów obudowy chodnikowej o profilu V do Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2018 roku w ramach składów konsygnacyjnych

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
44212320 Miscellaneous structures
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
II.2.4)Description of the procurement:

1.1 STRZEMIĘ DWUJARZMOWE OSZCZĘDNOŚCIOWE DOLNE V-25 (SDOD V-25) ZE STALI W GATUNKU S480W szt. 1 800

1.2 STRZEMIĘ DWUJARZMOWE OSZCZĘDNOŚCIOWE GÓRNE V-25 (SDOG V-25) ZE STALI W GATUNKU S480W szt. 1 800

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 02/07/2018
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa strzemion dwujarzmowych do łączenia elementów obudowy chodnikowej o profilu V do Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2018 roku w ramach składów konsygnacyjnych

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
44212320 Miscellaneous structures
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
II.2.4)Description of the procurement:

2.1 STRZEMIĘ DWUJARZMOWE OSZCZĘDNOŚCIOWE DOLNE V-29 (SDOD V-29) ZE STALI W GATUNKU S480W szt. 16 000

2.2 STRZEMIĘ DWUJARZMOWE OSZCZĘDNOŚCIOWE GÓRNE V-29 (SDOG V-29) ZE STALI W GATUNKU S480W szt. 16 000

2.3 STRZEMIĘ DWUJARZMOWE OSZCZĘDNOŚCIOWE ŚRODKOWE V-29 (SDG V-29) ZE STALI W GATUNKU S480W szt. 10 000

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 02/07/2018
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa strzemion dwujarzmowych do łączenia elementów obudowy chodnikowej o profilu V do Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2018 roku w ramach składów konsygnacyjnych

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
44212320 Miscellaneous structures
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
II.2.4)Description of the procurement:

3.1 STRZEMIĘ DWUJARZMOWE OSZCZĘDNOŚCIOWE DOLNE V-32/34/36 (SDOD V-32/34/36) ZE STALI W GATUNKU S480W szt. 22 400

3.2 STRZEMIĘ DWUJARZMOWE OSZCZĘDNOŚCIOWE GÓRNE V-32/34/36 (SDOG V-32/34/36) ZE STALI W GATUNKU S480W szt. 22 400

3.3 STRZEMIĘ DWUJARZMOWE OSZCZĘDNOŚCIOWE ŚRODKOWE V-32/34/36 (SDOG V-32/34/36) ZE STALI W GATUNKU S480W szt. 4 925

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 02/07/2018
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa strzemion dwujarzmowych do łączenia elementów obudowy chodnikowej o profilu V do Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2018 roku w ramach składów konsygnacyjnych

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
44212320 Miscellaneous structures
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
II.2.4)Description of the procurement:

4.1 STRZEMIĘ DWUJARZMOWE OSZCZĘDNOŚCIOWE DOLNE V-29 (SDD V-29) ZE STALI W GATUNKU S480W szt. 8 420

4.2 STRZEMIĘ DWUJARZMOWE OSZCZĘDNOŚCIOWE GÓRNE V-29 (SDG V-29) ZE STALI W GATUNKU S480W szt. 8 770

4.3 STRZEMIĘ DWUJARZMOWE OSZCZĘDNOŚCIOWE ŚRODKOWE V-29 (SDG V-29) ZE STALI W GATUNKU S480W szt. 200

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 02/07/2018
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa strzemion dwujarzmowych do łączenia elementów obudowy chodnikowej o profilu V do Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2018 roku w ramach składów konsygnacyjnych

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
44212320 Miscellaneous structures
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
II.2.4)Description of the procurement:

5.1 STRZEMIĘ DWUJARZMOWE DOLNE V-32/34/36 (SDD V-32/34/36) ZE STALI W GATUNKU S480W szt. 14 350

5.2 STRZEMIĘ DWUJARZMOWE GÓRNE V-32/34/36 (SDG V-32/34/36) ZE STALI W GATUNKU S480W szt. 14 350

5.3 STRZEMIĘ DWUJARZMOWE ŚRODKOWE V-32/34/36 (SDS V-32/34/36) ZE STALI W GATUNKU S480W szt. 5 500

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 02/07/2018
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy uzyskali przychód netto w jednym rokuobrotowym w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż jedenrok– w tym okresie, na podstawie „Rachunku zysków i strat” pozycja Przychód netto

Zadanie nr - wartość (PLN).

Dla zadania nr 1 - 40 000,00.

Dla zadania nr 2 - 500 000,00.

Dla zadania nr 3 - 640 000,00.

Dla zadania nr 4 - 220 000,00.

Dla zadania nr 5 - 450 000,00.

Razem dla realizacji całości przedmiotu zamówienia 1 850 000,00 PLN.

Ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów lub Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi o wartościdla poszczególnych części zamówienia nie mniejszej niż:

W przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego Zamawiający dokona weryfikacji sytuacji ekonomicznej Wykonawcy na podstawie innych dokumentów potwierdzających przychody za okres jak w zdaniu poprzednim.

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia wartość przychodu netto uzyskana w jednym roku obrotowym w ciągu ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż jeden rok – w tym okresie, nie może być mniejsza od sumy wartości określonych dla poszczególnych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.

W przypadku Wykonawców, przedstawiających uzyskane przychody w walutach obcych, Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia roku, którego przychody dotyczą, a w przypadku przychodów uzyskanych w bieżącym roku wg średniego kursu NBP ogłoszonego dnia poprzedzającego dzień, w którym upływa termin składania ofert.

W przypadku, gdy rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, Zamawiający dokona przeliczenia wskazanej kwoty wg średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia miesiąca roku obrotowego.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający uzna, iż warunki udziału w postępowaniu zostały spełnione w zakresie zdolności technicznejjeżeli Wykonawcy, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzeniadziałalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali dostawy o wartości netto nie mniejszej niż:

Zadanie nr - wartość (PLN).

Dla zadania nr 1 - 40 000,00.

Dla zadania nr 2 - 500 000,00.

Dla zadania nr 3 - 640 000,00.

Dla zadania nr 4 - 220 000,00.

Dla zadania nr 5 - 450 000,00.

Razem dla realizacji całości przedmiotu zamówienia 1 850 000,00 PLN.

Za zakres dostaw potwierdzający zdolność Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia Zamawiający uważa dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. zarówno dostawy materiałów tożsamych z przedmiotem przetargu, jak również dostawy materiałów rodzajowo podobnych, tj. dostawy obudów chodnikowych, kształtowników do obudów chodnikowych oraz poszczególnych elementów obudowy chłodniowej, z tym jednak zastrzeżeniem, iż za dostawy elementów obudowy chodnikowej Zamawiający uznaje dostawy innych strzemion do obudowy chodnikowej, okładzin siatkowych do obudowy chodnikowej, wykładzin stalowych do obudowy chodnikowej, rozpór stalowych do obudowy chodnikowej, stóp podporowych do obudowy chodnikowej oraz śrub hakowych, kotew metalowych i strzemion – łączników.

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia wartość netto wykonanych dostaw przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, nie może być mniejsza od sumy wartości dostaw określonych przez Zamawiającego dla poszczególnych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.

W przypadku Wykonawców, przedstawiających wartości wykonanych dostaw w walutach obcych, Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia roku, w którym dostawy wykonano, a w przypadku dostaw wykonanych w bieżącym roku wg średniego kursu NBP ogłoszonego dnia poprzedzającego dzień, w którym upływa termin składania ofert. W związku z powyższym wartości wykonanych dostaw określone w walutach obcych należy wyszczególnić oddzielnie dla każdego roku kalendarzowego.

III.1.4)Objective rules and criteria for participation
List and brief description of rules and criteria:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania

2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

a) posiadania zdolności technicznej lub zawodowej;

b) sytuacji ekonomicznej.

III.1.6)Deposits and guarantees required:

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium dla wszystkich części zamówienia w wysokości 45 000,00 PLN. Dla poszczególnych części zamówienia wysokość wadium określone jest w SIWZ.

III.1.7)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Wymagany termin płatności wynosi 120 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego wystawionej na podstawie dokumentu odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonego przez Zamawiającego. Wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat.

III.1.8)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2. W przypadku o którym mowa w ust. 1, Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku do oferty należy dołączyć Pełnomocnictwo

W oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

3. Przepisy ustawy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w ust.1.

4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1. Umowa obowiązywać będzie od dnia zawarcia do dnia 31.12.2018 r. z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy Zamawiający nie złoży zamówień na dostawy o wartości minimum 50 % wartości udzielonego zamówienia, umowa obowiązywać będzie do dnia 31.3.2019 r.

3. Wymagany termin realizacji dostawy: do 14 dni od daty otrzymania zamówienia.

4. Wymagany okres gwarancji: co najmniej 12 miesięcy od daty odbioru przedmiotu zamówienia przez magazyn Zamawiającego.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6)Information about electronic auction
An electronic auction will be used
Additional information about electronic auction:

Zamawiający zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem jednoetapowej aukcjielektronicznej w zakresie części zamówienia (zadań) nr 1-5.

IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2018/S 034-074731
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 19/06/2018
Local time: 11:45
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 19/06/2018
Local time: 12:00
Place:

Centrum Logistyki Materiałowej Polskiej Grupy Górniczej S.A. 40-040 Katowice, ul. Lompy 14.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publiczny - Departament Odwołań
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/
VI.5)Date of dispatch of this notice:
01/06/2018