There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 239556-2020

Submission deadline has been amended by:  450272-2020
25/05/2020    S100

Poland-Warsaw: Control tower equipment

2020/S 100-239556

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
Postal address: ul. Wieżowa 8
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 02-147
Country: Poland
Contact person: Małgorzata Dombrowska
E-mail: zp@pansa.pl
Internet address(es):
Main address: www.pansa.pl
Address of the buyer profile: www.bip.pansa.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://portal.smartpzp.pl/pazp
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://portal.smartpzp.pl/pazp
Electronic communication requires the use of tools and devices that are not generally available. Unrestricted and full direct access to these tools and devices is possible, free of charge, at: https://portal.smartpzp.pl/pazp
I.4)Type of the contracting authority
National or federal agency/office
I.5)Main activity
Other activity: służby żeglugi powietrznej

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa Systemu Remote Tower dla lotniska Lublin EPLB z centrum zdalnym zlokalizowanym w OKRL Rzeszów

Reference number: 52/PAŻP/2020/AZP
II.1.2)Main CPV code
34962100 Control tower equipment
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa Systemu Remote Tower dla lotniska Lublin EPLB z centrum zdalnym zlokalizowanym w OKRL Rzeszów.

Przedmiot zamówienia obejmuje: zaprojektowanie, wybudowanie i wdrożenie systemu umożliwiającego pełnienie przez uprawniony personel operacyjny TWR Lublin zdalnej służby kontroli lotniska Remote Tower dla lotniska w Lublinie (EPLB), z centrum zdalnym zlokalizowanym w budynku Ośrodka Kontroli Ruchu Lotniczego w Rzeszowie, wraz z dostawą niezbędnych urządzeń, ich instalacją oraz z budową niezbędnej infrastruktury, na rzecz Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Poprzez zaprojektowanie i wdrożenie rozumie się między innymi sporządzenie kompletnej dokumentacji budowlanej i wykonawczej wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami i decyzjami, jak również przedstawienie planu wdrożenia systemu do pracy operacyjnej, wraz z odpowiednią dokumentacją. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
45213330 Construction work for buildings relating to air transport
32500000 Telecommunications equipment and supplies
71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services
45111200 Site preparation and clearance work
45262300 Concrete work
45262210 Foundation work
45220000 Engineering works and construction works
45232330 Erection of aerials
45233120 Road construction works
32344250 Radio installations
32230000 Radio transmission apparatus with reception apparatus
45231400 Construction work for electricity power lines
45311000 Electrical wiring and fitting work
45232332 Ancillary works for telecommunications
45314300 Installation of cable infrastructure
34962210 Air-traffic control simulation
34962220 Air-traffic control systems
80510000 Specialist training services
45232310 Construction work for telephone lines
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL81 Lubelskie
NUTS code: PL823 Rzeszowski
Main site or place of performance:

1. Port Lotniczy Lublin – ul. Króla Jana III Sobieskiego 1, 21-040 Świdnik, POLSKA

2. OKRL na terenie lotniska Rzeszów–Jasionka 945, 36-002 Jasionka, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa Systemu Remote Tower dla lotniska Lublin EPLB z centrum zdalnym zlokalizowanym w OKRL Rzeszów.

Przedmiot zamówienia obejmuje: zaprojektowanie, wybudowanie i wdrożenie systemu umożliwiającego pełnienie przez uprawniony personel operacyjny TWR Lublin zdalnej służby kontroli lotniska Remote Tower dla lotniska w Lublinie (EPLB), z centrum zdalnym zlokalizowanym w budynku Ośrodka Kontroli Ruchu Lotniczego w Rzeszowie, wraz z dostawą niezbędnych urządzeń, ich instalacją oraz z budową niezbędnej infrastruktury, na rzecz Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Poprzez zaprojektowanie i wdrożenie rozumie się między innymi sporządzenie kompletnej dokumentacji budowlanej i wykonawczej wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami i decyzjami, jak również przedstawienie planu wdrożenia systemu do pracy operacyjnej, wraz z odpowiednią dokumentacją. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Dodatkowe funkcjonalności Systemu Remote Tower / Weighting: 30
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Kryterium „Dodatkowe funkcjonalności Systemu Remote Tower" podzielone zostało na podkryteria – szczegółowe informacje wraz z punktacją za poszczególne podkryteria zostały opisane w rozdziale XIII SIWZ dostępnej na platformie zakupowej Zamawiającego w zakładce przedmiotowego postępowania.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 20 000 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia milionów zł).

Uwaga: W przypadku podania wartości sumy gwarancyjnej od odpowiedzialności cywilnej w walucie innej niż złotych polskich (PLN), w celu oceny spełniania ww. warunku Zamawiający dokona przeliczenia wskazanej kwoty na złote polskie (PLN) według kursu średniego opublikowanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Na potwierdzenie powyższego Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej zostanie wezwany do złożenia, w wyznaczonym terminie dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 20 000 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia milionów złotych 00/100).

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1.2.1. Wykonawca w okresie ostatnich 4 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jeden system Remote Tower wraz z jego uruchomieniem i dopuszczeniem do pracy operacyjnej przez właściwy organ centralnej administracji rządowej nadzorujący służby ruchu lotniczego.

1.2.2. Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia osoby dysponujące następującymi kwalifikacjami zawodowymi:

a) kierowników budowy w dowolnej z wymienionych w pkt b specjalności posiadających uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi;

b) kierowników robót w specjalności:

— konstrukcyjno-budowlanej,

— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

— telekomunikacyjnej radiowej,

— telekomunikacyjnej przewodowej.

Posiadających uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w odpowiedniej specjalności (minimum po jednej osobie w każdej wskazanej specjalności). Jeden z kierowników robót może jednocześnie pełnić funkcję kierownika budowy;

c) projektantów w specjalności:

— konstrukcyjno-budowlanej,

— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

— telekomunikacyjnej radiowej,

— telekomunikacyjnej przewodowej.

Posiadających uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, bez ograniczeń do projektowania w odpowiedniej specjalności (minimum po jednej osobie w każdej wskazanej specjalności).

Zamawiający dopuszcza posiadanie przez 1 (jedną) osobę kilku ww. uprawnień.

1.2.3. osobę (minimum jedną) posiadającą udokumentowane min. 5 letnie doświadczenie, jako instruktor producenta urządzeń łączności radiowej, która przeprowadziła przynajmniej 15 szkoleń na zlecenie producenta z zakresu obsługi tych urządzeń;

1.2.4. osobę (minimum jedną) posiadającą udokumentowane min. 5 letnie doświadczenie, jako instruktor producenta urządzeń łączności przewodowej, która przeprowadziła przynajmniej 15 szkoleń na zlecenie producenta z zakresu obsługi tych urządzeń;

1.2.5. osobę (minimum jedną) posiadającą udokumentowane min. 5 letnie doświadczenie, jako instruktor producenta urządzeń systemu VCS, która przeprowadziła przynajmniej 15 szkoleń na zlecenie producenta z zakresu obsługi tych urządzeń;

1.2.6. osobę (minimum jedną) posiadającą udokumentowane min. 3 letnie doświadczenie instruktora w służbach kontroli ruchu lotniczego, w tym szkoleń z systemu Remote Tower i która przeprowadziła przynajmniej 2 szkolenia na zlecenie producenta z zakresu obsługi urządzeń systemu Remote Tower.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Na potwierdzenie powyższego Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej zostanie wezwany do złożenia, w wyznaczonym terminie:

2.1. Wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich czterech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – z podaniem przedmiotu dostawy i ich wartości, dat wykonania (od-do), podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane (nazwa, adres i telefon) – 1 egzemplarz, datowany i odpowiednio podpisany - opracowany wg druku dołączonego do specyfikacji – załącznik nr 4 do SIWZ.

2.2. Dowodów określających należyte wykonanie dostaw uwzględnionych w wykazie, o którym mowa w pkt 2 ppkt 2.1. powyżej. Dowodami są:

a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane;

b) inne dokumenty/oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w lit. a) powyżej.

2.3. Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – opracowany wg druku dołączonego do specyfikacji – załącznik nr 5 do SIWZ.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1. Warunki umowy, które uwzględnione będą w przyszłej umowie z Wykonawcą wybranym w wyniku postępowania, zamieszczone są w załączniku nr 2 do SIWZ.

2. Strony dopuszczają możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian umowy, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 5 ustawy, wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy prawa i nie wymagających przewidzenia w SIWZ, a także zmian których zakres, charakter i warunki wprowadzenia przewidziano w istotnych postanowieniach umowy.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 30/06/2020
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 30/06/2020
Local time: 12:00
Place:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy zakupowej SmartPZP https://portal.smartpzp.pl/pazp/

Informacja z otwarcia ofert opublikowana będzie na platformie w zakładce „Dokumentacja postępowania” i zawierać będzie dane określone w art. 86 ust. 5 ustawy.

Information about authorised persons and opening procedure:

Otwarcie ofert jest jawne.

Zamawiający informuje, że otwarcie ofert odbędzie się na terenie strzeżonym z dostępem przepustkowym. Osoby chcące uczestniczyć w otwarciu ofert winny pojawić się nie później niż na 30 minut przed planowanym otwarciem ofert w celu wydania przepustek i wprowadzenia na teren Zamawiającego.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

1. Zamawiający przewiduje przeprowadzenie wizji lokalnej w lokalizacjach wskazanych w Rozdziale III SIWZ – szczegóły dot. terminu wizji oraz procedury zgłoszeń opisane zostały w Rozdziale III pkt 6 SIWZ.

2. Szczegóły dotyczące warunków udziału w postępowaniu oraz podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania o zamówienie - opisane w Rozdziale V SIWZ.

3.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.

3.2. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia na podstawie art. 24ust. 5 ustawy.

4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz nie podlegania wykluczeniu z udziału w postępowaniu – opisane w rozdziale VI SIWZ.

5. Zamawiający w niniejszym postępowaniu przewiduje możliwość, o której mowa w art. 24 aa ust. 1 ustawy, tj. Zamawiający w niniejszym postępowaniu najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada czy Wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

6. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100). Wadium należy wnieść w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy.

Szczegóły dotyczące wadium – opisane w rozdziale VIII SIWZ.

7. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni, licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

8. Ofertę stanowi:

8.1. wypełniony formularz oferty – Załącznik nr 3 do SIWZ;

8.2. wypełniona specyfikacja cenowa – Załącznik nr 3a do SIWZ;

8.3. wypełniony harmonogram realizacji umowy – Załącznik nr 8 do SIWZ;

8.4. wypełniona tabela z Wykazem oferowanych dodatkowych funkcjonalności Systemu Remote Tower – Załącznik nr 7 do SIWZ;

8.5. Specyfikacja techniczno-funkcjonalna, o której mowa w pkt 5 poniżej.

9. Opis kryteriów oceny ofert oraz sposób oceny ofert I- opisane w rozdziale XIII SIWZ.

10. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny umowy, zgodnie z § 12 załącznika nr 2 do

SIWZ.

11. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – zgodnie z rozdziałem XIV SIWZ.

12. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w niniejszym postępowaniu prowadzona jest przy użyciu platformy zakupowej https://portal.smartpzp.pl/pazp, jedynie zgłoszenie chęci uczestnictwa w wizji lokalnej należy kierować na adres: zp@pansa.pl

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet address: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wykonawcy lub innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
20/05/2020