Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 239556-2020

Submission deadline has been amended by:  450272-2020
25/05/2020    S100

Polska-Warszawa: Urządzenia wieży kontrolnych

2020/S 100-239556

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
Adres pocztowy: ul. Wieżowa 8
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-147
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Dombrowska
E-mail: zp@pansa.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pansa.pl
Adres profilu nabywcy: www.bip.pansa.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/pazp
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://portal.smartpzp.pl/pazp
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/pazp
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd krajowy lub federalny
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: służby żeglugi powietrznej

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa Systemu Remote Tower dla lotniska Lublin EPLB z centrum zdalnym zlokalizowanym w OKRL Rzeszów

Numer referencyjny: 52/PAŻP/2020/AZP
II.1.2)Główny kod CPV
34962100 Urządzenia wieży kontrolnych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa Systemu Remote Tower dla lotniska Lublin EPLB z centrum zdalnym zlokalizowanym w OKRL Rzeszów.

Przedmiot zamówienia obejmuje: zaprojektowanie, wybudowanie i wdrożenie systemu umożliwiającego pełnienie przez uprawniony personel operacyjny TWR Lublin zdalnej służby kontroli lotniska Remote Tower dla lotniska w Lublinie (EPLB), z centrum zdalnym zlokalizowanym w budynku Ośrodka Kontroli Ruchu Lotniczego w Rzeszowie, wraz z dostawą niezbędnych urządzeń, ich instalacją oraz z budową niezbędnej infrastruktury, na rzecz Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Poprzez zaprojektowanie i wdrożenie rozumie się między innymi sporządzenie kompletnej dokumentacji budowlanej i wykonawczej wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami i decyzjami, jak również przedstawienie planu wdrożenia systemu do pracy operacyjnej, wraz z odpowiednią dokumentacją. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45213330 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z transportem lotniczym
32500000 Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45262300 Betonowanie
45262210 Fundamentowanie
45220000 Roboty inżynieryjne i budowlane
45232330 Wznoszenie masztów antenowych
45233120 Roboty w zakresie budowy dróg
32344250 Instalacje radiowe
32230000 Radiowa aparatura nadawcza z aparaturą odbiorczą
45231400 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45311000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45232332 Telekomunikacyjne roboty dodatkowe
45314300 Instalowanie infrastruktury okablowania
34962210 Symulacja kontroli ruchu lotniczego
34962220 Systemy kontroli ruchu lotniczego
80510000 Usługi szkolenia specjalistycznego
45232310 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL81 Lubelskie
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

1. Port Lotniczy Lublin – ul. Króla Jana III Sobieskiego 1, 21-040 Świdnik, POLSKA

2. OKRL na terenie lotniska Rzeszów–Jasionka 945, 36-002 Jasionka, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa Systemu Remote Tower dla lotniska Lublin EPLB z centrum zdalnym zlokalizowanym w OKRL Rzeszów.

Przedmiot zamówienia obejmuje: zaprojektowanie, wybudowanie i wdrożenie systemu umożliwiającego pełnienie przez uprawniony personel operacyjny TWR Lublin zdalnej służby kontroli lotniska Remote Tower dla lotniska w Lublinie (EPLB), z centrum zdalnym zlokalizowanym w budynku Ośrodka Kontroli Ruchu Lotniczego w Rzeszowie, wraz z dostawą niezbędnych urządzeń, ich instalacją oraz z budową niezbędnej infrastruktury, na rzecz Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Poprzez zaprojektowanie i wdrożenie rozumie się między innymi sporządzenie kompletnej dokumentacji budowlanej i wykonawczej wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami i decyzjami, jak również przedstawienie planu wdrożenia systemu do pracy operacyjnej, wraz z odpowiednią dokumentacją. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowe funkcjonalności Systemu Remote Tower / Waga: 30
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryterium „Dodatkowe funkcjonalności Systemu Remote Tower" podzielone zostało na podkryteria – szczegółowe informacje wraz z punktacją za poszczególne podkryteria zostały opisane w rozdziale XIII SIWZ dostępnej na platformie zakupowej Zamawiającego w zakładce przedmiotowego postępowania.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 20 000 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia milionów zł).

Uwaga: W przypadku podania wartości sumy gwarancyjnej od odpowiedzialności cywilnej w walucie innej niż złotych polskich (PLN), w celu oceny spełniania ww. warunku Zamawiający dokona przeliczenia wskazanej kwoty na złote polskie (PLN) według kursu średniego opublikowanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Na potwierdzenie powyższego Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej zostanie wezwany do złożenia, w wyznaczonym terminie dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 20 000 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia milionów złotych 00/100).

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1.2.1. Wykonawca w okresie ostatnich 4 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jeden system Remote Tower wraz z jego uruchomieniem i dopuszczeniem do pracy operacyjnej przez właściwy organ centralnej administracji rządowej nadzorujący służby ruchu lotniczego.

1.2.2. Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia osoby dysponujące następującymi kwalifikacjami zawodowymi:

a) kierowników budowy w dowolnej z wymienionych w pkt b specjalności posiadających uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi;

b) kierowników robót w specjalności:

— konstrukcyjno-budowlanej,

— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

— telekomunikacyjnej radiowej,

— telekomunikacyjnej przewodowej.

Posiadających uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w odpowiedniej specjalności (minimum po jednej osobie w każdej wskazanej specjalności). Jeden z kierowników robót może jednocześnie pełnić funkcję kierownika budowy;

c) projektantów w specjalności:

— konstrukcyjno-budowlanej,

— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

— telekomunikacyjnej radiowej,

— telekomunikacyjnej przewodowej.

Posiadających uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, bez ograniczeń do projektowania w odpowiedniej specjalności (minimum po jednej osobie w każdej wskazanej specjalności).

Zamawiający dopuszcza posiadanie przez 1 (jedną) osobę kilku ww. uprawnień.

1.2.3. osobę (minimum jedną) posiadającą udokumentowane min. 5 letnie doświadczenie, jako instruktor producenta urządzeń łączności radiowej, która przeprowadziła przynajmniej 15 szkoleń na zlecenie producenta z zakresu obsługi tych urządzeń;

1.2.4. osobę (minimum jedną) posiadającą udokumentowane min. 5 letnie doświadczenie, jako instruktor producenta urządzeń łączności przewodowej, która przeprowadziła przynajmniej 15 szkoleń na zlecenie producenta z zakresu obsługi tych urządzeń;

1.2.5. osobę (minimum jedną) posiadającą udokumentowane min. 5 letnie doświadczenie, jako instruktor producenta urządzeń systemu VCS, która przeprowadziła przynajmniej 15 szkoleń na zlecenie producenta z zakresu obsługi tych urządzeń;

1.2.6. osobę (minimum jedną) posiadającą udokumentowane min. 3 letnie doświadczenie instruktora w służbach kontroli ruchu lotniczego, w tym szkoleń z systemu Remote Tower i która przeprowadziła przynajmniej 2 szkolenia na zlecenie producenta z zakresu obsługi urządzeń systemu Remote Tower.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Na potwierdzenie powyższego Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej zostanie wezwany do złożenia, w wyznaczonym terminie:

2.1. Wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich czterech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – z podaniem przedmiotu dostawy i ich wartości, dat wykonania (od-do), podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane (nazwa, adres i telefon) – 1 egzemplarz, datowany i odpowiednio podpisany - opracowany wg druku dołączonego do specyfikacji – załącznik nr 4 do SIWZ.

2.2. Dowodów określających należyte wykonanie dostaw uwzględnionych w wykazie, o którym mowa w pkt 2 ppkt 2.1. powyżej. Dowodami są:

a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane;

b) inne dokumenty/oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w lit. a) powyżej.

2.3. Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – opracowany wg druku dołączonego do specyfikacji – załącznik nr 5 do SIWZ.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Warunki umowy, które uwzględnione będą w przyszłej umowie z Wykonawcą wybranym w wyniku postępowania, zamieszczone są w załączniku nr 2 do SIWZ.

2. Strony dopuszczają możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian umowy, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 5 ustawy, wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy prawa i nie wymagających przewidzenia w SIWZ, a także zmian których zakres, charakter i warunki wprowadzenia przewidziano w istotnych postanowieniach umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/06/2020
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 30/06/2020
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy zakupowej SmartPZP https://portal.smartpzp.pl/pazp/

Informacja z otwarcia ofert opublikowana będzie na platformie w zakładce „Dokumentacja postępowania” i zawierać będzie dane określone w art. 86 ust. 5 ustawy.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne.

Zamawiający informuje, że otwarcie ofert odbędzie się na terenie strzeżonym z dostępem przepustkowym. Osoby chcące uczestniczyć w otwarciu ofert winny pojawić się nie później niż na 30 minut przed planowanym otwarciem ofert w celu wydania przepustek i wprowadzenia na teren Zamawiającego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający przewiduje przeprowadzenie wizji lokalnej w lokalizacjach wskazanych w Rozdziale III SIWZ – szczegóły dot. terminu wizji oraz procedury zgłoszeń opisane zostały w Rozdziale III pkt 6 SIWZ.

2. Szczegóły dotyczące warunków udziału w postępowaniu oraz podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania o zamówienie - opisane w Rozdziale V SIWZ.

3.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.

3.2. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia na podstawie art. 24ust. 5 ustawy.

4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz nie podlegania wykluczeniu z udziału w postępowaniu – opisane w rozdziale VI SIWZ.

5. Zamawiający w niniejszym postępowaniu przewiduje możliwość, o której mowa w art. 24 aa ust. 1 ustawy, tj. Zamawiający w niniejszym postępowaniu najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada czy Wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

6. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100). Wadium należy wnieść w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy.

Szczegóły dotyczące wadium – opisane w rozdziale VIII SIWZ.

7. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni, licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

8. Ofertę stanowi:

8.1. wypełniony formularz oferty – Załącznik nr 3 do SIWZ;

8.2. wypełniona specyfikacja cenowa – Załącznik nr 3a do SIWZ;

8.3. wypełniony harmonogram realizacji umowy – Załącznik nr 8 do SIWZ;

8.4. wypełniona tabela z Wykazem oferowanych dodatkowych funkcjonalności Systemu Remote Tower – Załącznik nr 7 do SIWZ;

8.5. Specyfikacja techniczno-funkcjonalna, o której mowa w pkt 5 poniżej.

9. Opis kryteriów oceny ofert oraz sposób oceny ofert I- opisane w rozdziale XIII SIWZ.

10. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny umowy, zgodnie z § 12 załącznika nr 2 do

SIWZ.

11. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – zgodnie z rozdziałem XIV SIWZ.

12. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w niniejszym postępowaniu prowadzona jest przy użyciu platformy zakupowej https://portal.smartpzp.pl/pazp, jedynie zgłoszenie chęci uczestnictwa w wizji lokalnej należy kierować na adres: zp@pansa.pl

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcy lub innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/05/2020