Supplies - 239732-2022

06/05/2022    S89

România-Oradea: Agenţi diagnostici

2022/S 089-239732

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: SPITAL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ORADEA
Număr naţional de înregistrare: 4208498
Adresă: Strada: Republicii, nr. 37
Localitate: Oradea
Cod NUTS: RO111 Bihor
Cod poștal: 410159
Țară: România
Persoană de contact: BOGDAN NICOLAE IURCOV
E-mail: scjo.achizitii@yahoo.com
Telefon: +40 259434406
Fax: +40 259417169
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.spitaljudetean-oradea.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100142419
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: Alt tip
I.5)Activitate principală
Sănătate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Reactivi pentru determinare de gaze, electroliti,metaboliti si co-oxiometrie, compatibil cu echipamentul Gastat 735

Număr de referinţă: 4208498/2022/87
II.1.2)Cod CPV principal
33694000 Agenţi diagnostici
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Reactivi pentru determinare de gaze, electroliti,metaboliti si co-oxiometrie, compatibil cu echipamentul Gastat 735 , conform specificatiilor din caietul de sarcini care face parte integranta din documentatia de atribuire si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica.

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: cu 18 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor specificata pe SEAP.

Data limita de transmitere a raspunsului la solicitarile de clarificari: in a - 11 zi inainte de data limita de depunere a ofertelor specificata pe SEAP, Conform art. 160, alin.2 si art.161 din Legea 98/2016 modificata prin OUG 107/2017.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 750 000.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO111 Bihor
Locul principal de executare:

In incinta Laboratorului de analize medicale al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Oradea

Stationar I – str. Gheorghe Doja nr. 65-67, Et.1;

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Reactivi pentru determinare de gaze, electroliti,metaboliti si co-oxiometrie, compatibil cu echipamentul Gastat 735 - conform specificatiilor din caietul de sarcini care face parte integranta din documentatia de atribuire si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica.

Nr.crt Determinare Cantitate min.AC Cantitate max. AC Cantitate min.CS Cantitate max. CS

1 Gaze si electroliti din sange 12 pachete ( 7200 Determinari) 60 pachete (36000 determinari) 1 pachet (600 determinari) 12 pachete ( 7200 determinari)

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 58-60,164,165,167 din Legea nr.98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primul loc in clasamentul intermediar vor fi obligati sa le prezinte doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi:

1. Certificate constatatoare privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentarii pentru sediul principal, iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate.

2. Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

3. Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

4. Alte documente edificatoare, dupa caz.

Mentiune: persoanele cu functie de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt cele mentionate in declaratia pe proprie raspundere a reprezentantului legal anexata, respectiv:

- Manager – Dr.Carp Gheorghe

- Director Financiar contabil - Ec.Ciurtin Pompilia

- Director medical –Dr. Burta Ovidiu Pavel

- Director Ingrijiri - As.med.pr. Rob Florin

- Medic sef Laborator Clinic-Dr.Bota Marcela

- Medic sef upu-smurd –Dr. Borcea Hadrian

- As. Sef upu-smurd – Prisca Constantin

- Sef Serv.A.P.C.A.T. - Ec.Iurcov Bogdan

- Farmacist şef – Neamţu Corina

- Ec. Gurău Ioana – Serviciul Apcat

- Serviciul Apcat -Ec. Popovici Florin

- Consilier Juridic – Ghita Socolan Roxana Maria

- Ec. Campan Ioana Maria – Serviciul Financiar

NOTA! Operatorii economici vor prezenta pana la data limita de depunere a ofertelor, Declaratia conform art. 58-60 din Legea 98/2016 (conform Formular 3), impreuna cu DUAE.

Cerinta nr. 1 - Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor .

Cerinta nr. 2 - Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa detina Aviz de functionare emis de Ministerul Sanatatii Publice in conformitate cu HG 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii si art. 926 din Legea 95/2006.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:

Se va depune DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire la termenul limita de depunere a ofertelor , urmand ca respectivul Aviz de functionare emis de Ministerul Sanatatii Publice in conf. HG 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii si art. 926 din Legea 95/2006 sau pentru ofertantii straini, sa prezinte respectivul aviz sau alt document la solicitarea autoritatii contractante de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

In avizul de functionare emis de MSP pentru fiecare societate, trebuie sa fie specificat producatorul tuturor produselor solicitate respectiv ofertate.

Documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor .

Documentele vor fi traduse in limba romana de catre un traducator atestat, potrivit legislatiei in vigoare. De asemenea persoanele juridice straine au obligatia de a respecta toate celelalte conditii minime impuse in fisa de date a achizitiei. Se vor depune documentele solicitate sau echivalent, cu respectarea prevederilor punctului „IV.3.6 ) Limba de redactare a ofertei”;

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Proportia de subcontractareDeclaratie privind lista subcontractantilor/asociatilor, precum si informatii concrete privind proportia in care contractul de furnizare urmeaza sa fie indeplinit de subcontractant/asociati si specializarea acestora.

Pentru contractele de achizitie de bunuri: esantioane, descrieri sau fotografii, cu certificate de autenticitateEsantioane cu titlu gratuit, descrieri sau fotografii ale produselor ce urmeaza a fi livrate, a caror autenticitate trebuie certificata la solicitarea autoritatii contractante, conf. art.179, lit.I) din Legea 98/2016 pentru toate produsele solicitate, respectiv ofertate.

Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatiiCertificate care atesta respectarea standardelor de asigurare a calitatii ISO 9001/2008 SAU echivalent. Respectarea de către ofertant a unor standarde minime de asigurare a calității, care să se raporteze la sistemele de asigurare a calității bazate pe seriile de standarde relevante în legislația comunitară, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde comunitare privind certificarea calității – certificat SR EN ISO 9001 sau echivalent pentru activitatea principala a contractului, conforme cu legislația comunitară privind certificarea calității, corespunzătoare categoriei de importanță a obiectului contractului ce urmează a fi atribuit prin prezenta procedură.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire.Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul: Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016.Odata cu depunerea DUAE, ofertantii vor prezenta "Acordul de asociere". Documentele justificative care probeaza cele asumate in acorduri vor fi solicitate doar ofertantilor clasati pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor .

Se va completa DUAE la data depunerii ofertei . Ofertantii participanti la procedura vor prezenta fotografii privind indeplinirea cerintelor in ceea ce priveste produsele ofertate.Fotografiile care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor .

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Ofertantul va face dovada implementarii unui sistem de management al calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001 SAU echivalent pentru activitatea principala a contractului iar ca modalitate de indeplinire sa faca dovada implementarii sistemului de management al calitatii conform.SR EN ISO 9001 SAU echivalent pentru activitatea principala a contractului, prin prezentarea unor certificate valabile emise de organisme de certificate acreditate sau alte probe/dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii, conform art.200 din Legea 98/2016.Justificarea cerintei:→ dorinta autoritatii contractante de a constata daca operatorul economic respecta standardele de asigurare a calitatii, pentru activitatea principala a contractului in vederea derularii contractului in cele mai bune conditii.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 10/06/2022
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 10/10/2022
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 10/06/2022
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

1.Comisia de evaluare are dreptul de a solicita completari/clarificari la ofertele depuse.

2.In cazul in care exista oferte pe loc 1 ce prezinta pret egal, se va solicita reofertare in SICAP in vederea departajarii ofertelor.

3.Contractele subsecvente se vor încheia in functie de necesitati si de bugetul alocat, cu operatorul clasat pe locul I. Autoritatea contractanta va continua procedura de atribuire, chiar daca va exista doar un singur operator economic cu oferta admisibila pe lot, si va incheia acordul cadru doar cu acel operator economic.

4.In cazul in care operatorii economici semnatari ai acordului-cadru nu isi onoreaza obligatiile contractuale, autoritatea contractanta are dreptul de a rezilia unilateral acordul-cadru.

5.In cazul in care operatorul economic semnatar al unui contract subsecvent la acordul-cadru nu isi onoreaza obligatiile contractuale, autoritatea contractanta are dreptul de a incheia contract subsecvent la acordul-cadru, cu operatorul economic clasat pe urmatorul loc, dupa ce, in prealabil acel operator economic a fost consultat.

6.Ofertantul îsi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate în original si/sau copie în vederea participarii la procedura. Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nici o raspundere sau obligatie fata de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale si nu înlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect.

7.În cazul în care ofertantul declarat castigator nu îsi onoreaza comenzile, în termenul stabilit prin contractul subsecvent, autoritatea contractanta are dreptul de a rezilia total sau partial contractul de furnizare pentru produsele care fac obiectul acestuia si vom intocmi, conform art. 166 din HG395/2016, documentul constatator pe care il vom publica in SEAP, prin care vom mentiona ca nu si-a indeplinit obligatiile contractuale fata de unitatea noastra, iar pe viitor, in situatia neindeplinirii obligatiilor contractuale, excluderea dintr-o procedura pentru atribuirea unui contract de achizitie publica.

8.Avand in vedere OUG71/2012 privind desemnarea MS ca unitate de achizitii publice centralizate, precum si Ordinul 658/2013 pentru aprobarea Listei de medicamente, materiale sanitare, echipamente de protectie, servicii, combustibil si lubrifianti pt parcul auto, pentru care se organizeaza proceduri de achizitie centralizate la nivel national, autoritatea contractanta va rezilia unilateral acordul-cadru pentru produsele cuprinse in lista de achizitii publice centralizate la MS, dupa finalizarea procedurilor de achizitie centralizate.

9.Caietul de sarcini face parte integranta din documentaţia de atribuire si constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnica.

10.Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

Locul de livrare: 1) In incinta Laboratorului de analize medicale al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Oradea, Stationar I – str. Gheorghe Doja nr. 65-67, Et.1;

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Conform art.8 din Legea 101/2016 privind remediile si caile de atac în materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea CNSC

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ORADEA,COMPARTIMENT JURIDIC
Adresă: Str. Republicii, nr.37
Localitate: Oradea
Cod poștal: 410475
Țară: România
E-mail: scjo.achizitii@yahoo.com
Telefon: +40 259437750
Fax: +40 259417169
Adresă internet: www.spitaljudetean-oradea.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
02/05/2022