Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Supplies - 2418-2022

Submission deadline has been amended by:  57616-2022
04/01/2022    S2

Poland-Sosnowiec: Steriliser

2022/S 002-002418

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o.
National registration number: 6443508924
Postal address: ul. Zapolskiej 3
Town: Sosnowiec
NUTS code: PL Polska
Postal code: 41-218
Country: Poland
Contact person: Monika Osińska-Bieczek
E-mail: dag@centrum-pediatrii.com.pl
Telephone: +48 327207766
Fax: +48 327207740
Internet address(es):
Main address: www.centrum-pediatrii.com.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://centrum-pediatrii.com.pl/zamowieniapubliczne/przetargi_zakup
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa urządzeń dla Centralnej Sterylizatorni wraz z modernizacją i dostosowaniem pomieszczeń Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu

Reference number: PZ/33/2021
II.1.2)Main CPV code
33191100 Steriliser
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa, rozładunek, montaż i uruchomienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego niżej wymienionych urządzeń dla Centralnej Sterylizatorni. Szczegółowy opis urządzeń został zawarty w Załącznikach 2a-2j do SWZ; demontaż i utylizacja istniejących urządzeń myjni i sterylizatora; dostarczenie zastępczego sterylizatora na okres przejściowy do czasu uruchomienia nowych urządzeń, sporządzenie projektu architektoniczno-budowlanego na podstawie Projektu Funkcjonalno-Użytkowego oraz uzyskanie wszelkich decyzji, pozwoleń, opinii, ekspertyz, itp. niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia a także wymaganych przepisami prawa; pełnienie nadzoru autorskiego nad pracami na każdym etapie realizacji inwestycji; wykonanie robót budowalnych instalacyjnych na podstawie sporządzonych projektów, dostawę i montaż wyposażenia, uzyskanie odbiorów w całym procesie inwestycyjnym itp.;i instruktaż pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi urządzeń.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
33191000 Sterilisation, disinfection and hygiene devices
33191110 Autoclaves
39330000 Disinfection equipment
71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services
71200000 Architectural and related services
45000000 Construction work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22B Sosnowiecki
Main site or place of performance:

Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o.

ul. G. Zapolskiej 3, 41-218 Sosnowiec

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa, rozładunek, montaż i uruchomienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego niżej wymienionych urządzeń dla Centralnej Sterylizatorni.

Szczegółowy opis urządzeń został zawarty w Załącznikach 2a-2j do SWZ;

Demontaż i utylizacja istniejących urządzeń myjni i sterylizatora;

Dostarczenie zastępczego sterylizatora na okres przejściowy do czasu uruchomienia nowych urządzeń;

Sporządzenie projektu architektoniczno-budowlanego na podstawie Projektu Funkcjonalno-Użytkowego, załącznika nr 9 do SWZ oraz uzyskanie wszelkich decyzji, pozwoleń, opinii, ekspertyz, itp. niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia a także wymaganych przepisami prawa;

Pełnienie nadzoru autorskiego nad pracami na każdym etapie realizacji inwestycji;

Uzyskanie akceptacji Zamawiającego w zakresie projektu architektoniczno-budowlanego oraz innej niezbędnej dokumentacji projektowej oraz przekazanie Zamawiającemu kompletu dokumentacji w wersji papierowej oraz na nośniku pamięci, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym

Wykonanie robót budowlanych, instalacyjnych na podstawie sporządzonych projektów,

Dostawa i montaż wyposażenia, uzyskanie odbiorów w całym procesie inwestycyjnym;

Instruktaż pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi urządzeń.

Udzielenie gwarancji na całość przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w SWZ oraz Załącznikach do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Parametry techniczne / Weighting: 30
Price - Weighting: 70
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca, wykaże, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną o wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający wymaga potwierdzenia zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowych zgodnie z zapisami Rozdziału V SWZ.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy zostały określone w Rozdziale XVI SWZ ora projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 07/02/2022
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 07/02/2022
Local time: 10:00
Place:

Odszyfrowanie ofert za pośrednictwem miniPortalu nastąpi w siedzibie Zamawiającego.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 50 000,00 zł zgodnie z zapisami Rozdziału XVII SWZ.

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2% całkowitej wartości brutto podanej w ofercie zgodnie z zapisami rozdziału XVIII SWZ.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wykonawcy lub innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej opisane w art. 505 i nast. ustawy PZP.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
VI.5)Date of dispatch of this notice:
30/12/2021