Supplies - 242192-2022

06/05/2022    S89

Poland-Poręba: Solar photovoltaic modules

2022/S 089-242192

Modification notice

Modification of a contract/concession during its term

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Poręba
Postal address: ul. Dworcowa 1
Town: Poręba
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 42-480
Country: Poland
E-mail: zamowieniapubliczne@umporeba.pl
Telephone: +48 326771355
Fax: +48 326771746
Internet address(es):
Main address: www.umporeba.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w poregionie sosnowieckim - Irządze, łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie

Reference number: ZP.271.46.2018
II.1.2)Main CPV code
09331200 Solar photovoltaic modules
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa i montaż 1068 instalacji solarnych w ramach programu "Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim - Irządze, łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
45310000 Electrical installation work
45311100 Electrical wiring work
45315600 Low-voltage installation work
71320000 Engineering design services
09331100 Solar collectors for heat production
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Obszar Gmina Poręba

II.2.4)Description of the procurement at the time of conclusion of the contract:

W ramach CZĘŚCI I - dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 1068 instalacji solarnych:

wykonanie dokumentacji projektowych instalacji solarnych na prywatnych budynkach lub na gruncie należących

do mieszkańców gmin Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny i Zawiercie oraz dostawa elementów

instalacji i przeprowadzenie na miejscu montażów instalacji solarnych w oparciu wykonaną dokumentację

projektową wraz z uruchomieniem i instruktażem. Przewiduje się trzy typy instalacji solarnych, w zależności od

ich mocy i objętości podgrzewaczy pojemnościowych (zestawy), w ilościach:

• Zestaw I: 2 kolektory słoneczne płaskie o mocy min. 3151 W, zasilające podgrzewacz pojemnościowy o

objętości min. 240 dm3 w ilości 352 szt. w tym Gmina Poręba 29 instalacje typu I – 2 kolektory słoneczne

płaskie, w tym: 24 instalacje na budynkach mieszkalnych oraz 5 instalacji poza budynkami mieszkalnymi;

• Zestaw II: 3 kolektory słoneczne płaskie o mocy min. 4727 W, zasilające podgrzewacz pojemnościowy o

objętości min. 270 dm3 w ilości 665 szt. w tym Gmina Poręba 71 instalacje typu II - 3 kolektory słoneczne

płaskie, w tym: 67 instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 4 instalacje poza budynkami mieszkalnymi;

• Zestaw III: 4 kolektory słoneczne płaskie o mocy min. 6303 W, zasilające podgrzewacz pojemnościowy o

objętości min. 370 dm3 w ilości 51 szt. w tym Gmina Poręba 3 instalacje typu III – 4 kolektory słoneczne płaskie,

w tym: 3 instalacje na budynkach mieszkalnych oraz 0 instalacji poza budynkami mieszkalnymi.

Szczegółowy zakres zamówienia określony jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz

załączonym do SIWZ opisie przedmiotu zamówienia.

II.2.7)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in months: 12
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014–2020: oś priorytetowa IV efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, działanie 4.1 odnawialne źródła energii, poddziałanie 4.1.3 odnawialne źródła energii

Section IV: Procedure

IV.2)Administrative information
IV.2.1)Contract award notice concerning this contract
Notice number in the OJ S: 2021/S 047-117801

Section V: Award of contract/concession

Contract No: 1
Title:

Dostawa i montaż 1068 instalacji solarnych w ramach programu "Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim - Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie"

V.2)Award of contract/concession
V.2.1)Date of conclusion of the contract/concession award decision:
01/03/2021
V.2.2)Information about tenders
The contract/concession has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: SOLARTIME S.A. ( dawniej: SOLARTIME sp. z o.o.)
National registration number: 5170287747
Postal address: ul. Załęska 106b
Town: Rzeszów
NUTS code: PL823 Rzeszowski
Postal code: 35-322
Country: Poland
Internet address: www.solartime.pl
The contractor/concessionaire is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot/concession (at the time of conclusion of the contract;excluding VAT)
Total value of the procurement: 870 430.00 PLN

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

cd z sekcji VII.2.2)

a) dostawca Hevalex Sp. z o.o. Sp. k., który dostarcza: kolektory słoneczne wraz

z innymi urządzeniami i komponentami wchodzące w skład przedmiotu Umowy,

w tym w szczególności znaczące opóźnienia związane z niedostępnością na globalnych rynkach kluczowych surowców oraz komponentów, niezbędnych do wyprodukowania w/w urządzeń.

• Mając na względzie powyższe, Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie aneksu do umowy i wydłużenie terminu realizacji umowy do dnia 06.06.2022 r., uznając tym samym, że okres ten będzie wystarczający i możliwy po stronie Wykonawcy do pełnej realizacji umowy.

• Ponadto, wydłużenie terminu realizacji umowy jest również istotne z punktu widzenia Zamawiającego, na podstawie §17 ust. 2 pkt 4 oraz ust. 3 pkt 3 umowy, z uwagi na brak zagospodarowania wszystkich lokalizacji we wszystkich Gminach Partnerskich, spowodowanych rezygnacją dotychczasowych uczestników z projektu. Dlatego też aby w pełni zrealizować zakres rzeczowy, wydłużenie terminu realizacji zamówienia do dnia 06.06.2022 r. pozwoli przeprowadzić w Gminach Partnerskich nabory uzupełniające celem montażu wszystkich zestawów, w ramach całej grupy zamawiającej

i realizowanego programu pn. „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie”.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587840
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587840
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu IX ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 505 – 590 ustawy).

2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

4. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorga.konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

6. Pisma w post.odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektro.albo w postaci elektr., z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.

7. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektr.albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

8. Zgodnie z art. 515 ustawy, odwołanie wnosi się:

„1. Odwołanie wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stan. podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stan.podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;

2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne, w terminie:

a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zam. stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zam. stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

2. Odwołanie wobec treści ogł. wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogł. w DZU UE lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogł.w BZP lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.

Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stano. pods.ego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekr. progi unijne. 2) 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.

Ze wzgl. na ogr. ilość zkaów cd. w sekcji VI.3) .

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587840
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
04/05/2022

Section VII: Modifications to the contract/concession

VII.1)Description of the procurement after the modifications
VII.1.1)Main CPV code
09331200 Solar photovoltaic modules
VII.1.2)Additional CPV code(s)
09331100 Solar collectors for heat production
45300000 Building installation work
45320000 Insulation work
45321000 Thermal insulation work
45330000 Plumbing and sanitary works
71320000 Engineering design services
45317000 Other electrical installation work
VII.1.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Obszar Gminy Poręba

VII.1.4)Description of the procurement:

W ramach CZĘŚCI I - dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 1068 instalacji solarnych:

wykonanie dokumentacji projektowych instalacji solarnych na prywatnych budynkach lub na gruncie należących

do mieszkańców gmin Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny i Zawiercie oraz dostawa elementów

instalacji i przeprowadzenie na miejscu montażów instalacji solarnych w oparciu wykonaną dokumentację

projektową wraz z uruchomieniem i instruktażem. Przewiduje się trzy typy instalacji solarnych, w zależności od

ich mocy i objętości podgrzewaczy pojemnościowych (zestawy), w ilościach:

• Zestaw I: 2 kolektory słoneczne płaskie o mocy min. 3151 W, zasilające podgrzewacz pojemnościowy o

objętości min. 240 dm3 w ilości 352 szt. w tym Gmina Poręba 29 instalacje typu I – 2 kolektory słoneczne

płaskie, w tym: 24 instalacje na budynkach mieszkalnych oraz 5 instalacji poza budynkami mieszkalnymi;

• Zestaw II: 3 kolektory słoneczne płaskie o mocy min. 4727 W, zasilające podgrzewacz pojemnościowy o

objętości min. 270 dm3 w ilości 665 szt. w tym Gmina Poręba 71 instalacje typu II - 3 kolektory słoneczne

płaskie, w tym: 67 instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 4 instalacje poza budynkami mieszkalnymi;

• Zestaw III: 4 kolektory słoneczne płaskie o mocy min. 6303 W, zasilające podgrzewacz pojemnościowy o

objętości min. 370 dm3 w ilości 51 szt. w tym Gmina Poręba 3 instalacje typu III – 4 kolektory słoneczne płaskie,

w tym: 3 instalacje na budynkach mieszkalnych oraz 0 instalacji poza budynkami mieszkalnymi.

Szczegółowy zakres zamówienia określony jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz

załączonym do SIWZ opisie przedmiotu zamówienia.

VII.1.5)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in months: 12
VII.1.6)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
Total value of the contract/lot/concession: 3 817 595.00 PLN
VII.1.7)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: wykonawcy/koncesjonariusza Oficjalna nazwa: SOLARTIME S.A. ( dawniej: SOLARTIME sp. z o.o.)
National registration number: 5170287747
Postal address: ul. Załęska 106b
Town: Rzeszów
NUTS code: PL823 Rzeszowski
Postal code: 35-322
Country: Poland
Internet address: www.solartime.pl
The contractor/concessionaire is an SME: yes
VII.2)Information about modifications
VII.2.1)Description of the modifications
Nature and extent of the modifications (with indication of possible earlier changes to the contract):

Zmienia się treść § 2 ust. 1 Umowy, który po zmianie otrzymuje brzmienie:

1. Wykonanie wszystkich obowiązków objętych umową nastąpi w terminie nie później niż 15 miesięcy i 6 dni, liczonych od dnia jej podpisania z zastrzeżeniem, iż:

1.1. przygotowanie i przedstawienie dokumentacji projektowych instalacji nastąpi nie później niż do 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy z tym zastrzeżeniem, iż Wykonawca będzie przedstawiał Zamawiającemu sukcesywnie opracowane dokumentacje projektowe w celu zatwierdzenia i jak najszybszego rozpoczęcia wykonawstwa.

1.2. realizacja dostawy i montażu zostanie określona w szczegółowym harmonogramie rzeczowo — finansowym złożonym przez Wykonawcę.

VII.2.2)Reasons for modification
Need for modification brought about by circumstances which a diligent contracting authority/entity could not foresee (Art. 43(1)(c) of Directive 2014/23/EU, Art. 72(1)(c) of Directive 2014/24/EU, Art. 89(1)(c) of Directive 2014/25/EU)
Description of the circumstances which rendered the modification necessary and explanation of the unforeseen nature of these circumstances:

Zważywszy, że, Wykonawca pismem z dnia 17 stycznia 2022 r. zwrócił się do Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy objętego umową nr 125/2021 z dnia 1 marca 2021 r.•Wykonawca w swoim piśmie wskazał, że przyczyny wystąpienia zagrożenia opóźnieniem w realizacji zobowiązań wynikających z Umowy wynikają wprost z oddziaływania siły wyższej i jako takie spełniają przesłanki określone w art. 15r ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (zw. dalej: ,Ustawą"). •Wykonawca powołał się na wystąpienie znaczących opóźnień wywołanych chorobą Covid-19 wśród dostawców i podwykonawców, kluczowego dostawcy, z którego korzysta Wykonawca w niniejszym postępowaniu:cd w sekcji VI.3)

VII.2.3)Increase in price
Updated total contract value before the modifications (taking into account possible earlier contract modifications and price adaptions and, in the case of Directive 2014/23/EU, average inflation in the Member State concerned)
Value excluding VAT: 870 430.00 PLN
Total contract value after the modifications
Value excluding VAT: 957 482.00 PLN