Supplies - 242205-2022

06/05/2022    S89

Poland-Poręba: Solar photovoltaic modules

2022/S 089-242205

Modification notice

Modification of a contract/concession during its term

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Poręba
Postal address: ul. Dworcowa 1
Town: Poręba
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 42-480
Country: Poland
E-mail: zamowieniapubliczne@umporeba.pl
Telephone: +48 326771355
Fax: +48 326771746
Internet address(es):
Main address: www.umporeba.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim - Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie

Reference number: WIZP.271.46.2018
II.1.2)Main CPV code
09331200 Solar photovoltaic modules
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 2034 mikro-instalacji fotowoltaiznych

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
45300000 Building installation work
45310000 Electrical installation work
45315600 Low-voltage installation work
71320000 Engineering design services
45311100 Electrical wiring work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Obszar Gminy Poręba

II.2.4)Description of the procurement at the time of conclusion of the contract:

W ramach CZĘŚCI II - dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 2034 mikro-instalacji

fotowoltaicznych: wykonanie dokumentacji projektowych 2034 mikro-instalacji fotowoltaicznych na prywatnych

budynkach lub na gruncie należących do mieszkańców gmin Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny i

Zawiercie, dostawa elementów instalacji i przeprowadzenie na miejscu montażu instalacji wraz z infrastrukturą

towarzyszącą i przyłączeniem do wewnętrznej instalacji elektroenergetycznej w oparciu o wykonaną

dokumentację projektową wraz z uruchomieniem instalacji i instruktażem :

• Zestaw paneli o łącznej mocy min. 1,96 kW, w ilości 75 sztuk ( w tym Gmina Poręba 0 mikro instalacje)

• Zestaw paneli o łącznej mocy min. 2,24 kW, w ilości 13 sztuk w tym GP 0 mikro instalacji)

• Zestaw paneli o łącznej mocy min. 2,52 kW, w ilości 1 sztuki w tym GP 0 mikro instalacji)

• Zestaw paneli o łącznej mocy min. 2,80 kW, w ilości 283 sztuk w tym GP 34 mikro instalacji)

• Zestaw paneli o łącznej mocy min. 3,08 kW, w ilości 1 sztuki w tym GP 0 mikro instalacja)

• Zestaw paneli o łącznej mocy min. 3,36 kW, w ilości 41 sztuk w tym GP 0 mikro instalacji)

• Zestaw paneli o łącznej mocy min. 3,64 kW, w ilości 3 sztuk w tym GP 0 mikro instalacja)

• Zestaw paneli o łącznej mocy min. 3,92 kW, w ilości 491 sztuk w tym GP 61 mikro instalacji)

• Zestaw paneli o łącznej mocy min. 4,20 kW, w ilości 14 sztuk w tym GP 1 mikro instalacji)

• Zestaw paneli o łącznej mocy min. 4,48 kW, w ilości 24 sztuk w tym GP 1 mikro instalacji)

• Zestaw paneli o łącznej mocy min. 4,76 kW, w ilości 414 sztuk w tym GP 36 mikro instalacji)

• Zestaw paneli o łącznej mocy min. 5,04 kW, w ilości 16 sztuk w tym GP 0 mikro instalacje)

• Zestaw paneli o łącznej mocy min. 5,32 kW, w ilości 28 sztuk w tym GP 1 mikro instalacji)

• Zestaw paneli o łącznej mocy min. 5,60 kW, w ilości 9 sztuk w tym GP 0 mikro instalacje)

• Zestaw paneli o łącznej mocy min. 5,88 kW, w ilości 240 sztuk w tym GP 23 mikro instalacje)

• Zestaw paneli o łącznej mocy min. 6,16 kW, w ilości 8 sztuki w tym GP 1 mikro instalacja)

• Zestaw paneli o łącznej mocy min. 6,44 kW, w ilości 3 sztuk w tym GP 0 mikro instalacja)

• Zestaw paneli o łącznej mocy min. 6,72 kW, w ilości 8 sztuk w tym GP 1 mikro instalacja)

• Zestaw paneli o łącznej mocy min. 7,00 kW, w ilości 161 sztuk w tym GP 15 mikro instalacji)

• Zestaw paneli o łącznej mocy min. 7,28 kW, w ilości 3 sztuk w tym GP 0 mikro instalacje)

• Zestaw paneli o łącznej mocy min. 7,56 kW, w ilości 2 sztuk w tym GP 0 mikro instalacji)

• Zestaw paneli o łącznej mocy min. 7,84 kW, w ilości 63 sztuk w tym GP 8 mikro instalacji)

• Zestaw paneli o łącznej mocy min. 8,12 kW, w ilości 2 sztuk w tym GP 0 mikro instalacji)

• Zestaw paneli o łącznej mocy min. 8,40 kW, w ilości 3 sztuk w tym GP 0 mikro instalacji)

• Zestaw paneli o łącznej mocy min. 8,96 kW, w ilości 25 sztuk w tym GP 0 mikro instalacji)

• Zestaw paneli o łącznej mocy min. 9,24 kW, w ilości 2 sztuk w tym GP 1 mikro instalacja)

• Zestaw paneli o łącznej mocy min. 9,52 kW, w ilości 3 sztuk w tym GP 1 mikro instalacji)

• Zestaw paneli o łącznej mocy min. 9,80 kW, w ilości 85 sztuk w tym GP 3 mikro instalacje)

• Zestaw paneli o łącznej mocy min. 10,08 kW, w ilości 1 sztuki w tym GP 0 mikro instalacji)

• Zestaw paneli o łącznej mocy min. 10,92 kW, w ilości 1 sztuki w tym GP 0 mikro instalacja)

• Zestaw paneli o łącznej mocy min. 11,76 kW, w ilości 4 sztuk w tym GP 0 mikro instalacje)

• Zestaw paneli o łącznej mocy min. 14,00 kW, w ilości 2 sztuk w tym GP 0 mikro instalacja)

• Zestaw paneli o łącznej mocy min. 14,84 kW, w ilości 2 sztuk w tym GP 0 mikro instalacja)

• Zestaw paneli o łącznej mocy min. 16,24 kW, w ilości 2 sztuk w tym GP 0 mikro instalacja)

• Zestaw paneli o łącznej mocy min. 21,00 kW, w ilości 1 sztuki w tym GP 0 mikro instalacja)

Szczegółowy zakres zamówienia określony jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz

załączonym do SIWZ opisie przedmiotu zamówienia.

II.2.7)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in months: 12
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014–2020: oś priorytetowa IV efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, działanie 4.1 odnawialne źródła energii, poddziałanie 4.1.3 odnawialne źródła energii

Section IV: Procedure

IV.2)Administrative information
IV.2.1)Contract award notice concerning this contract
Notice number in the OJ S: 2021/S 047-117801

Section V: Award of contract/concession

Contract No: 2
Title:

Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 2034 mikro-instalacji fotowoltaicznych

V.2)Award of contract/concession
V.2.1)Date of conclusion of the contract/concession award decision:
01/03/2021
V.2.2)Information about tenders
The contract/concession has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: HYMON sp. z o.o. ( dawniej: HYMON ENERGY sp. z o.o. )
National registration number: 9930650091
Postal address: ul. Dojazd 16A
Town: Tarnów
NUTS code: PL217 Tarnowski
Postal code: 33-100
Country: Poland
Internet address: www.hymon.pl
The contractor/concessionaire is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot/concession (at the time of conclusion of the contract;excluding VAT)
Total value of the procurement: 3 119 994.64 PLN

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587840
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587840
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu IX ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 505 – 590 ustawy).

2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

4. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

6. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.

7. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

8. Zgodnie z art. 515 ustawy, odwołanie wnosi się:

„1. Odwołanie wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;

(...)

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

(...)

3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

(...)".

Z uwagi na ograniczoną ilość znaków szczegóły dotyczące pouczenia o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy oraz innemu podmiotowi zostały zawarte w rozdziale XXXI SWZ.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587840
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
04/05/2022

Section VII: Modifications to the contract/concession

VII.1)Description of the procurement after the modifications
VII.1.1)Main CPV code
09330000 Solar energy
VII.1.2)Additional CPV code(s)
45300000 Building installation work
45310000 Electrical installation work
45315600 Low-voltage installation work
71320000 Engineering design services
45311100 Electrical wiring work
VII.1.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Obszar Gmina Poręba

VII.1.4)Description of the procurement:

a) 34 szt. mikro-instalacji fotowoltaicznych o mocy 2,8 kW, w tym: 28 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 6 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi (w tym 2 szt. mikro-instalacji na budynkach gospodarczych i 4 szt. mikro-instalacji na gruncie);

b) 61 szt. mikro-instalacji fotowoltaicznych o mocy 3,92 kW, w tym: 51 szt. mikro­ instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 10 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi (w tym 5 szt. mikro-instalacji na budynkach gospodarczych i 5 szt. mikro­ instalacji na gruncie);

c) 1 szt. mikro-instalacji fotowoltaicznych o mocy 4,2 kW, w tym: 0 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 1 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi (w tym 1 szt. mikro-instalacji na budynkach gospodarczych i 0 szt. mikro-instalacji na gruncie);

d) 1 szt. mikro-instalacji fotowoltaicznych o mocy 4,48 kW, w tym: 1 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz O szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi (w tym O szt. mikro-instalacji na budynkach gospodarczych i O szt. mikro-instalacji na gruncie);

e) 36 szt. mikro-instalacji fotowoltaicznych o mocy 4,76 kW, w tym: 27 szt. mikro-instalacji

na budynkach mieszkalnych oraz 9 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi (w tym 3 szt. mikro-instalacji na budynkach gospodarczych i 6 szt. mikro-instalacji na gruncie);

f) 1 szt. mikro-instalacji fotowoltaicznych o mocy 5,32 kW, w tym: 1 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz O szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi (w tym O szt. mikro-instalacji na budynkach gospodarczych i O szt. mikro-instalacji na gruncie);

g) 23 szt. mikro-instalacji fotowoltaicznych o mocy 5,88 kW, w tym: 13 szt. mikro­

instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 10 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi (w tym 3 szt. mikro-instalacji na budynkach gospodarczych i 7 szt. mikro­ instalacji na gruncie);

h) 1 szt. mikro-instalacji fotowoltaicznych o mocy 6,16 kW, w tym: 0 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 1 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi (w tym 0 szt. mikro-instalacji na budynkach gospodarczych i 1 szt. mikro-instalacji na gruncie);

i) 1 szt. mikro-instalacji fotowoltaicznych o mocy 6,72 kW, w tym: 1 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz O szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi (w tym O szt. mikro-instalacji na budynkach gospodarczych i O szt. mikro-instalacji na gruncie);

j) 15 szt. mikro-instalacji fotowoltaicznych o mocy 7 kW, w tym: 9 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 6 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi (w tym 1 szt. mikro-instalacji na budynkach gospodarczych i 5 szt. mikro-instalacji na gruncie);

k) 8 szt. mikro-instalacji fotowoltaicznych o mocy 7,84 kW, w tym: 5 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 3 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi (w tym 3 szt. mikro-instalacji na budynkach gospodarczych i O szt. mikro-instalacji na gruncie);

I) 1 szt. mikro-instalacji fotowoltaicznych o mocy 9,24 kW, w tym: 0 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 1 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi (w tym O szt. mikro-instalacji na budynkach gospodarczych i 1 szt. mikro-instalacji na gruncie);

m) 1 szt. mikro-instalacji fotowoltaicznych o mocy 9,52 kW, w tym: 0 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 1 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi (w tym 1 szt. mikro-instalacji na budynkach gospodarczych i O szt. mikro-instalacji na gruncie);

n) 3 szt. mikro-instalacji fotowoltaicznych o mocy 9,8 kW, w tym: 0 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 3 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi

(w tym 2 szt. mikro-instalacji na budynkach gospodarczych i 1 szt. mikro-instalacji na gruncie).

VII.1.5)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in months: 12
VII.1.6)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
Total value of the contract/lot/concession: 9 891 690.00 PLN
VII.1.7)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: HYMON sp. z o.o. ( dawniej: HYMON ENERGY sp. z o.o.)
National registration number: 9930650091
Postal address: ul. Dojazd 16
Town: Tarnów
NUTS code: PL217 Tarnowski
Postal code: 33-100
Country: Poland
Internet address: www.hymon.pl
The contractor/concessionaire is an SME: yes
VII.2)Information about modifications
VII.2.1)Description of the modifications
Nature and extent of the modifications (with indication of possible earlier changes to the contract):

Zmienia się treść § 1 ust. 1 i ust. 2 Umowy, który po zmianie otrzymuje brzmienie:

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania Część II zamówienia pod nazwą: „Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 2035 mikro-instalacji fotowoltaicznych w ramach programu „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii

w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie”

w zakresie zaprojektowania, dostawy i montażu mikro-instalacji fotowoltaicznych w zasięgu terytorialnym gminy Irządze / Łazy / Poręba / Sosnowiec / Szczekociny/ Zawiercie, opisanym rzeczowo w ust. 2 niniejszego paragrafu.

2. Przedmiotem umowy jest dostawa i montaż mikro-instalacji fotowoltaicznych (instalacje), która obejmuje przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowych, a następnie, w oparciu o tak przygotowaną dokumentację dostawę 614 mikro-instalacji fotowoltaicznych wraz z niezbędnymi do montażu elementami oraz montaż wraz z wpięciem mikro-instalacji do instalacji elektroenergetycznej nieruchomości użytkownika oraz zgłoszenie operatorowi sieci dystrybucyjnej wpięcia mikro-instalacji fotowoltaicznej do sieci elektro-energetycznej w imieniu Zamawiającego i Użytkownika o następujących mocach i ilościach:

33 szt. mikro-instalacji fotowoltaicznych o mocy 2,28 kW, w tym: 32 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 1 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi (w tym 1 szt. mikro-instalacji na budynkach gospodarczych10 szt. mikro-instalacji na gruncie)

10 szt. mikro-instalacji fotowoltaicznych o mocy 2,28 kW, w tym: 9 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 1 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi (w tym 1 szt. mikro-instalacji na budynkach gospodarczych i O szt. mikro-instalacji na gruncie)

100 szt. mikro-instalacji fotowoltaicznych o mocy 3,04 kW, w tym: 91 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 9 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi (w tym 3 szt. mikro-instalacji na budynkach gospodarczych i 6 szt. mikro-instalacji na gruncie)

1 szt. mikro-instalacji fotowoltaicznych o mocy 3,42 kW, w tym: 1 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz O szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi (w tym O szt. mikro-instalacji na budynkach gospodarczych i O szt. mikro-instalacji na gruncie)

23 szt. mikro-instalacji fotowoltaicznych o mocy 3,42 kW, w tym: 20 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 3 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi (w tym 3 szt. mikro-instalacji na budynkach gospodarczych i 0 szt. mikro-instalacji na gruncie)

1 szt. mikro-instalacji fotowoltaicznych o mocy 3,80 kW, w tym: 1 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 0 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi (w tym 0 szt. mikro-instalacji na budynkach gospodarczych i 0 szt. mikro-instalacji na gruncie)

144 szt. mikro-instalacji fotowoltaicznych o mocy 4,18 kW, w tym: 126 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 18 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi (w tym 5 szt. mikro-instalacji na budynkach gospodarczych i 13 szt. mikro-instalacji na gruncie)

7 szt. mikro-instalacji fotowoltaicznych o mocy 4,56 kW, w tym: 7 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 0 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi (w tym 0 szt. mikro-instalacji na budynkach gospodarczych i O szt. mikro-instalacji na gruncie)

16 szt. mikro-instalacji fotowoltaicznych o mocy 4,56 kW, w tym: 14 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 2 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi (w tym 1 szt. mikro-instalacji na budynkach gospodarczych i 1 szt. mikro-instalacji na gruncie)

cd w sekcji VII.1.4 Opis zamówienia

VII.2.2)Reasons for modification
Need for modification brought about by circumstances which a diligent contracting authority/entity could not foresee (Art. 43(1)(c) of Directive 2014/23/EU, Art. 72(1)(c) of Directive 2014/24/EU, Art. 89(1)(c) of Directive 2014/25/EU)
Description of the circumstances which rendered the modification necessary and explanation of the unforeseen nature of these circumstances:

Zważywszy, że, w ślad za zawartym w dniu 21 kwietnia 2021 r. Aneksem nr 1 do umowy Nr 124/2021 z dnia 1 marca 2021 r. oraz pismem Wykonawcy z dnia 4 marca 2021 r. i pismem Zamawiającego 13 kwietnia 2021 r. wyrażającym zgodę na zmianę paneli fotowoltaicznych, Strony na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 1 pkt. 1e ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w celach porządkowych oraz dla usystematyzowania prawidłowego wyliczenia mocy poszczególnych paneli fotowoltaicznych, na potrzeby rozliczenia dofinansowania z Instytucją Zarządzającą RPO Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020, zawierają niniejszy aneks.

VII.2.3)Increase in price
Updated total contract value before the modifications (taking into account possible earlier contract modifications and price adaptions and, in the case of Directive 2014/23/EU, average inflation in the Member State concerned)
Value excluding VAT: 3 119 994.64 PLN
Total contract value after the modifications
Value excluding VAT: 3 119 994.64 PLN