Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Szolgáltatások - 243030-2017

27/06/2017    S120

Magyarország-Budapest: Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások

2017/S 120-243030

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Nemzeti azonosító szám: AK09934
Postai cím: Fő u. 44–50.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1011
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Tamás András
E-mail: andras.tamas.kovacs@nfm.gov.hu
Telefon: +36 17955334
Fax: +36 17950623
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium
A felhasználói oldal címe: http://www.kormany.hu/hu/dok
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: fejlesztéspolitika

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés – szakpolitikai kutatással alátámasztott tanácsadási, valamint tanulmánykészítési feladatok elvégzése kiegészítő szolgáltatás keretében (EU28 kutatás 2017.).

II.1.2)Fő CPV-kód
79400000 Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés – szakpolitikai kutatással alátámasztott tanácsadási, valamint tanulmánykészítési feladatok elvégzése kiegészítő szolgáltatás keretében (EU28 kutatás 2017.).

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 779 527 558.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79300000 Gazdasági és piackutatás; közvéleménykutatás és statisztika
79411000 Általános vezetői tanácsadó szolgáltatások
73200000 Kutatási és fejlesztési tanácsadó szolgáltatások
79416200 Public relations tanácsadó szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Lásd VI.3.3) pontban foglaltakat.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A közbeszerzés tárgya: a Magyar Kormány kormányzati tevékenységhez kapcsolódó szakpolitikai kutatással alátámasztott tanácsadási, valamint tanulmánykészítési feladatok elvégzése kiegészítő szolgáltatás keretében (EU28 kutatás 2017.) vállalkozási szerződés keretében, a következő fő jellemzőkkel.

I. Adatfelvétel és az adatfelvétellel kapcsolatos elvárások.

Kvantitatív közvélemény-kutatási adatfelvétel egy alkalommal az EU 28 tagállamában. A kutatás olyan aktuális társadalmi, politikai és közéleti témákat vizsgál az egyes országok közvéleményében, amelyek terén az egyes tagállami és az európai közvéleményben tapasztalható attitűdök a kormányzati döntéshozatal szempontjából kiemelten fontos információtartalommal bír. A kutatásmódszertan – a korábbi eredményekkel való összevethetőség/összehasonlíthatóság érdekében – megegyezik az EU28 2016. évi hullámában alkalmazott módszerrel az alábbi paraméterek szerinti, minden országban egységesen:

— CATI (számítógéppel támogatott telefonos interjú) módszer,

— 1 000 fős minta országonként,

— reprezentatív minta a legfontosabb szocio-demográfiai dimenziók szerint az egyes országokban (korcsoport, nem, településtípus szerint),

— célcsoport: felnőtt korú lakosság (18+),

— a kérdőív hossza átlagosan 15 perc,

— országonkénti nyelvi kérdőív mutációk (az adott országban hivatalos nyelvek mindegyikén),

— az adatfelvétel eredménye (gyakoriság) 29 db (28 ország + 1 összesített) grafikus MS Power Point (.pptx) és MS Excel (.xls) formátumban.

II. Adatfeldolgozás, elemzés – az adatfeldolgozással, elemzéssel összefüggő elvárások:

Kvantitatív közvélemény-kutatási elemzés az EU 28 tagállamára vonatkozóan, amely aktuális társadalmi, politikai és közéleti témákat vizsgál az európai- valamint az egyes országok közvéleményében az alábbi paraméterek szerint:

— az elemzés alapját a 29 db (28 ország + 1 összesített) grafikus MS Power Point (.pptx) és MS Excel (.xls) formátumú adatbázis képezi, az elemzés szükséges minden ország lakosainak, valamint az EU teljes lakosságának véleményére kiterjedően,

— az elemzési tevékenység az alábbiakat foglalja magában:

o adatfeldolgozás,

o az eredmények és összefüggések táblázatos összefoglalása, amely bemutatja a gyakoriságokat és a kontingencia-táblákat,

o az eredmények és a főbb összefüggések összefoglalása PPT formátumban; 29 prezentáció, egyenként legalább 20 dia terjedelemben,

o írásos összefoglaló MS word formátumban országonként legalább 20 oldal terjedelemben,

— az adatfelvétel alapján elkészülő elemzés összevetése az „EU28 2016. eredményeivel” és longitudinális elemzések elkészítése,

— személyes prezentáció a megrendelővel egyeztetett helyszínen és időpontban,

— az elemzés nyelve: magyar.

III. Projektmenedzsment tevékenység – a projektmenedzsmenttel összefüggő elvárások:

A projektmenedzsment tevékenység célja a szolgáltatás során létrejövő termékekkel kapcsolatos projektmenedzsment feladatok elvégzése, azaz a szolgáltatáshoz kapcsolódó megrendelések befogadása, nyilvántartása, a teljesítés folyamatában az átláthatóság és a határidő-betartás biztosítása, az elkészült termékek eljuttatása az ajánlatkérő (megrendelő) részére, valamint az ajánlatkérői (megrendelői) észrevételek, egyéni igények befogadásának, kezelésének és adminisztrálásának biztosítása.

Nómenklatúra (Közös Közbeszerzési Szójegyzék/CPV szerint):

Fő tárgy: 79400000-8 [Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások].

További tárgyak: 79300000-7 [Gazdasági és piackutatás; közvéleménykutatás és statisztika].

79411000-8 [Általános vezetői tanácsadó szolgáltatások].

73200000-4 [Kutatási és fejlesztési szolgáltatások].

79416200-5 [Public relations tanácsadó szolgáltatások].

A nyújtandó szolgáltatással összefüggő további részletes követelményeket az ajánlattételi dokumentáció (közbeszerzési dokumentumok), illetőleg az annak részeként megküldött szerződéstervezet tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  • A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Magyarázat:

Az előzmény eljárásban jelzetteknek megfelelően az ajánlatkérő előre készült arra, hogy a Magyar Kormány működésével összefüggésben felmerülhetnek olyan előre pontosan nem definiálható, de mégis tervezhető (előre látható) folyamatok, amelyek további szakpolitikai támogatást tesznek szükségessé, illetőleg amelyek sajátos műszaki jellemzőik miatt és/vagy mennyiségi szempontból nem illeszthetőek be az előzmény eljárás szerinti mennyiségi leírásba (azaz az alapprojekt szerinti teljesítésbe).

A kiegészítő szolgáltatások meghatározó mértékében azonosak azokkal a tevékenységekkel, amelyeket a Nyertes ajánlattevők az előzmény eljárás alapján kötött szerződés szerinti végeznek az Ajánlatkérő számára, így akként lehet tekinteni, hogy azok az előzmény eljárásban megjelölt lehetséges további szolgáltatások tárgyának és azok beszerzésének feltételeinek megfelelnek.

2015. tavasza óta az Európai Unió területére és kiemelkedően Magyarországra olyan számban érkeznek az Európai Unión kívüli országokból érkező menekültek, amely jelenség teljesen új helyzet elé állítja mind az Európai Unió vezetését, mind a tagállamokat – köztük Magyarországot is. Ahhoz, hogy a Magyar Kormány ebben a kiemelkedő jelentőségű társadalmi- és politikai kérdésben a megfelelő lépéseket megtehesse, elengedhetetlen szempont valamennyi Európai Uniós tagállam lakossági véleményének a megismerése, annak feltárása, hogy az uniós lakosság hogyan viszonyul a menekült-kérdéshez és annak lehetséges szabályozásához. Az előbbi – kiegészítő – közvélemény-kutatások és az azokból készített elemzések képezik közbeszerzési szempontból azt az alapprojektet kiegészítő projektet, amely megvalósulása nélkül az alapprojekt maradéktalanul nem tudna érvényesülni, és a Magyar Kormány nem kapná meg a szükséges szakpolitikai támogatást a tevékenységéhez.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés – szakpolitikai kutatással alátámasztott tanácsadási, valamint tanulmánykészítési feladatok elvégzése kiegészítő szolgáltatás keretében (EU28 kutatás 2017.)

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
18/05/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Századvég Politikai Iskola Alapítvány
Postai cím: Hidegkuti Nándor u. 8-10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: nagy.zoltan@szazadveg.hu
Telefon: +36 203724247
Fax: +36 14795290
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Századvég Gazdaságkutató Zrt.
Postai cím: Hidegkuti Nándor u. 8-10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: nagy.zoltan@szazadveg.hu
Telefon: +36 203724247
Fax: +36 14795290
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 779 527 558.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

VI.3.1) A V.2.2) pont kiegészítéseként Ajánlatkérő közli az ajánlattevők adószámát:

18052411-2-41 (Századvég Politikai Iskola Alapítvány).

22628374-2-41 (Századvég Gazdaságkutató Zrt.).

VI.3.2) Az V.2.5) pont kiegészítése: valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele. A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: felhívás 4.) pont I. alpontja szerinti feladat(ok) – Adatfelvétel.

VI.3.3) A II.2.3) pont kiegészítése:

A teljesítés helye: A kutatások elvégzése (felhívás 4.) pont I. alpont szerinti feladat) szempontjából: Belgium, Dánia, Németo., Görögo., Spanyolo., Franciao., Íro., Olaszo., Luxemburg, Hollandia, Ausztria, Portugália, Finno., Svédo., Egyesült Királyság, Ciprus, Cseho., Észto., Lengyelo., Letto., Litvánia, Magyaro., Málta, Szlovákia, Szlovénia, Bulgária, Románia, Horváto.

Az elemzés benyújtásának (felhívás 4.) pont II. alpont szerinti feladat) és a felhívás 4.) pont III. alpont szerinti feladatok szempontjából: 1011 Budapest, Fő utca 44-50., Magyaro.

Jelen tájékoztató D1 mellékletének „3. pont Magyarázat” kiegészítése:

Az ajánlatkérő jelen eljárás előzményeként uniós eljárásrendben lefolytatott nyílt közbeszerzési eljárást indított „szakpolitikai kutatással alátámasztott tanácsadási, valamint tanulmánykészítési feladatok elvégzése” tárgyában, amely eljárás ajánlati felhívása az Európai Unió Hivatalos Lapjában (TED) 2015/S 142-261761 (142. szám, 2015. VII. 25.) nyilvántartási számon jelent meg (a továbbiakban: előzmény eljárás). Az előzmény eljárás ajánlati felhívásának VI.3.9) pont második francia bekezdése a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Régi Kbt.) 94. § (3) bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelően jelezte, hogy az előzmény eljárás által megvalósított alapprojekttel összhangban álló azonos vagy hasonló szolgáltatás megrendelésére alkalmazhatja a Régi Kbt. hivatkozott, illetőleg a Kbt. 98. § (3) bekezdése szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárási fajtát.

Az előzmény eljárásban az ajánlatkérő 28.9.2015-án az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés megküldésével eredményt hirdetett, az eljárás nyerteseként a Századvég Politikai Iskola Alapítvány – Századvég Gazdaságkutató Zrt. Konzorcium közös ajánlattevőket (1037 Budapest, Hidegkuti Nándor u. 8-10.-1037 Budapest, Hidegkuti Nándor u. 8-10., a továbbiakban együtt: Nyertes ajánlattevők) jelölve meg.

A szerződés szerinti mennyiség meghatározásánál Ajánlatkérő az előzmény eljárás műszaki tartalmát akként alakította ki, hogy az ott meghatározott közvélemény-kutatások, közvélemény-kutatással alátámasztott rendszeres szakpolitikai tanulmánykészítési tevékenységek, társadalomtudományi kutatással alátámasztott stratégiai tanulmánykészítések és stratégiai tanácsadási tevékenységek középtávon biztosítsák a Magyar Kormány tevékenységéhez, illetőleg magas szintű állami döntéshozatali folyamatokhoz általánosan/jellemzően szükséges szakpolitikai támogatást. Ez az általános/jellemző szakpolitikai tanácsadás képezi közbeszerzési szempontból azt az alapprojektet, amelyhez kapcsolódóan a következők szerinti kiegészítő szolgáltatás beszerzésre kerül. (további magyarázat a D1) melléklet 3. pontban).

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
23/06/2017