Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 243864-2017

Display compact view

Niezweryfikowane tłumaczenie maszynowe

27/06/2017    S120

Rumunia-Bucuresti: Usługi konsultacyjne w zakresie ewaluacji

2017/S 120-243864

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene
B-dul Libertatii nr. 16, Latura Nord, sector 5
Osoba do kontaktów: Adela Steliana Ralea
050706 Bucuresti
Rumunia
Tel.: +40 372111478
E-mail: adela.ralea@mdrap.ro
Faks: +40 372111445

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.mdrap.ro

Adres profilu nabywcy: www.e-licitatie.ro

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Zakupu usług doradczych i oceny projektów zaproponowanych do finansowania w ramach programu INTERREG V Mangement połączenia wzajemnego.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Bukareszt – Oradea wspólny sekretariat pomieszczeń.

Kod NUTS RO32

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami
liczba maksymalna uczestników planowanej umowy ramowej: 3

Czas trwania umowy ramowej

Okres w latach: 4

Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej

Szacunkowa wartość bez VAT: 1 205 920 RON
Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone: Wejdzie ona w wielu co najmniej 1 i maksymalnie 4 kolejnych zamówień dla części 1 i minimalnie 1, a maksymalnie 7 kolejnych zamówień w odniesieniu do części 2.
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Część 1 – Usługi w zakresie oceny wniosków projektowych pod kątem występowania pomocy państwa i conteastatiilor po dokonaniu oceny wniosków otrzymanych w odniesieniu do występowania pomocy państwa na rok CF1/CF;
Wartość zamówienia udzielonego w wyniku postępowania instytucja zamawiająca zamierza udzielić zamówienia, umowy ramowej dla partii 1 jest odpowiedzialna za nr 1, wraz z szacowaną kwotę minimalną w wysokości 137 700 RON podatku VAT (bez VAT), 163 863 RON i 277 100 RON w maksymalnej kwocie 329 749 RON (rumuńskich lei) bez podatku VAT (podatku od wartości dodanej).
Szacowane ilości (umowy szczegółowej na podstawie umowy nr 1):
Ocena występowania pomocy państwa w ramach zaproszenia do składania wniosków 3 finantare = między 68 a 136 wnioski ocenione;
Ocena występowania pomocy w 3 r. Zaproszenie do składania wniosku o finantare wniosków = między 13 a 27;
Partia 2-Servicii jakościowej oceny wniosków projektowych pod kątem conteastatiilor (techniczne) i po dokonaniu oceny otrzymanych wniosków pod względem jakości (wsparcie techniczne), i CF2/CF. w odniesieniu do CF1
Partia 2:
Wartość zamówienia udzielonego w wyniku postępowania instytucja zamawiająca zamierza udzielić zamówienia, umowy ramowej dla partii 2 jest odpowiedzialna za nr 6, wraz z szacowaną kwotę minimalną w wysokości 175 780 RON podatku VAT (bez podatku VAT), 209 178,20 RON i 353 260 RON w maksymalnej kwocie 420 379,40 RON (rumuńskich lei) bez podatku VAT (w zakresie podatku VAT).
Szacowana ilość konkretnego zamówienia na mocy umowy (nr 6).
— Ocena jakości (wsparcie techniczne) w ramach zaproszenia dotyczącego 3 r. finantare = między 68 a 136 wnioski ocenione;
— Ocena jakości (pomoc techniczna) na zaproszenie do składania wniosków w 3 r. na finantare wniosków = między 13 a 27;
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

79419000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Szacowana kwota minimalna:
Dla transzy 1: 159 800 RON podatku VAT, 190 162 RON (bez podatku VAT);
Dla transzy 2: 466 920 RON podatku VAT, 555 634,80 RON (bez podatku VAT).
Minimalna całkowita wartość szacunkowa dla partii 1 i partii 2 zamówienia: 626 720 RON podatku VAT, 745 796,80 RON (bez podatku VAT).
Szacunkowa maksymalna kwota:
Dla transzy 1: 297 500 RON podatku VAT, 354 025 RON (bez VAT);
Dla transzy 2: 908 420 RON podatku VAT, 1 081 019,80 RON (bez podatku VAT).
Szacunkowa całkowita wartość zamówienia dla części 1 i części 2: 1 205 920 RON podatku VAT, 1 435 044,80 RON (bez podatku VAT).
Szacowana minimalna ilość):
Część 1 – 94 wniosków o finansowanie oraz odwołania do wniosku o przyznanie dotacji:
78 – wnioski o finansowanie;
— 16 odwołań do oceny wniosków w sprawie finansowania.
Część 2 – 218 – w odniesieniu do wniosku o dofinansowanie do odwołania się od oceny:
Etap 12 – wniosek o przyznanie dotacji w 1 r.;
172 – wnioski o finansowanie;
— 34 odwołań do oceny wniosków w sprawie finansowania.
Minimalna całkowita szacowana kwota dla partii 1 i partii 2 zamówienia: 312 wniosków o finansowanie odwołań lub wniosków o finansowanie, ocenie.
Szacunkowa maksymalna kwota:
Część 1 – 175 wniosków o finansowanie oraz odwołania do wniosku o przyznanie dotacji:
146 – wnioski o finansowanie;
Odwołanie – finantre 29 wniosków.
Część 2 – 425 wniosków o finansowanie oraz odwołania do wniosku o przyznanie dotacji:
Etap 24 – wniosek o przyznanie dotacji w 1 r.;
332 – wnioski o finansowanie;
— 69 odwołań do oceny wniosków w sprawie finansowania.
Szacunkowa całkowita kwota dla partii 1 i partii 2: W 600 r. wnioski o przyznanie środków finansowych wniosków i odwołań do zmierzonego w części 2.
Wartość zamówienia udzielonego w wyniku postępowania instytucja zamawiająca zamierza udzielić zamówienia, umowy ramowej dla partii 2 jest odpowiedzialna za nr 6, wraz z szacowaną kwotę minimalną w wysokości 175 780 RON (bez VAT) oraz RONcu VAT 209 178,20 do maksymalnej kwoty w wysokości 353 260 RON do 420 379,40 RON podatku VAT (bez podatku VAT).
szacowana ilość konkretnego zamówienia na mocy umowy (nr 6).
— Ocena jakości (wsparcie techniczne) w ramach zaproszenia dotyczącego 3 r. finantare = między 68 a 136 wnioski ocenione;
— Ocena jakości (pomoc techniczna) na zaproszenie do składania wniosków w 3 r. na finantare = między 13 a 27 wnioski dotyczące projektów oceniane.
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 205 920 RON
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 48 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Usługi w zakresie oceny wniosków z punktu widzenia występowania pomocy państwa oraz do oceny wniosków projektowych otrzymanych po występowania pomocy państwa dla CF1/CF
1)Krótki opis
— W przypadku partii 1 – szacowane na co najmniej 94 wnioski o finansowanie odwołań lub wniosków o finansowanie, ocenie: 78 wniosek o finansowanie; Wnioski o dofinansowanie, oceniona na 16 skarg.
Szacuje się, że maks. 175 wnioski o finansowanie odwołań lub wniosków o finansowanie, ocenie: 146 wniosek o finansowanie; Wnioski o dofinansowanie, oceniona na 29 skarg.
Rozbicie działań wyszczególnionych w niniejszej specyfikacji zamówienia.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

79419000

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 297 500 RON
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: Przy ocenie wniosków dotyczących projektów i jakość (wsparcie techniczne), jak i do oceny wniosków projektowych, które wpłynęły po jakości (wsparcie techniczne), i CF2/CF w odniesieniu do CF1
1)Krótki opis
Szczegółowe informacje dotyczące każdego działania są w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia w pkt 5.4.2. Opis działań przeprowadzonych przez samego Promitent-prestatori.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

79419000

3)Wielkość lub zakres
218 wniosków o finansowanie odwołań lub wniosków o finansowanie, ocenie.
Szacunkowa wartość bez VAT: 908 420 RON
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Udział gwarancji w wysokości: RON 2 770 dla kategorii 1 i 3 500 dla kategorii 2.
Okres ważności gwarancji udziału wynosi 120 dni od dnia złożenia oferty. W jaki sposób należy ustanowić gwarancję uczestnictwa: składanie w drodze przelewu bankowego lub instrumentu gwarancyjnego wydanego zgodnie z prawem przez bank lub zakład ubezpieczeń, który nie znajdowała się w szczególnej sytuacji w odniesieniu do zatwierdzenia lub kontroli, zgodnie z prawem i zgodnie z art.36 ust. 6 rozporządzenia nr 395/2016, środki pieniężne w kasie instytucji zamawiającej. Zabezpieczenie wykonania wynosi 10 % wartości każdego konkretnego zamówienia na mocy wyłącznych kompetencji w dziedzinie podatku VAT. Ustanowienie gwarancji wykonania, jak przewidziano w ust. 40 pkt 1-3 decyzji rządu nr 395/2016: z drugiej strony w celu sumerar, jeżeli kwota jest mniejsza niż 5 000 RON, przelew bankowy instrument gwarancyjny wydany zgodnie z prawem przez bank lub zakład ubezpieczeń, w terminie 5 dni roboczych od daty podpisania każdej umowy, zgodnie z art.. 39 ust. 3 rozporządzenia nr 395/2016. Okres ważności gwarancji dobrego wykonania jest równy długości umowy o pracę plus 2 miesięcy.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Budżet pomocy technicznej programu Interreg V-A Rumunia-Węgry.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Stowarzyszenie na mocy art. pkt 53 ustawy o zamówieniach publicznych nr 98/2016.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: I. ofertantii sustinatori subcontractantii stron trzecich i nie może, w sytuacjach określonych w artykułach 164, 165 i 167 ustawy nr 98/2016. Sposób, w jaki można wykazać spełnienie wymogu: do uzupełnienia DUAE przez podmioty gospodarcze i postępowania o udzielenie zamówienia informacje odnoszące się do ich sytuacji. Dokumenty towarzyszące, uzupełniając zakładaną probeaza DUAE mające zostać złożone na wniosek instytucji zamawiającej do oferenta zaklasyfikowanego na pierwszym miejscu przejściowej z chwilą zakończenia oceny ofert.
Mogą to być:
1 uwierzytelnione zaświadczenie o braku zaległych zobowiązań dotyczących płatności podatków, grzywien lub contributiilor skonsolidowanego budżetu sektora instytucji rządowych i samorządowych (lokalne, budżet itp.), w momencie gdy prezentarii;
2. rejestru karnego przedsiębiorcy i członkowie organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych tego wykonawcy lub która posiada uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wskazaną w certyfikacie dobrej reputacji wydanych przez Biuro Rejestru Handlu/ze statutem;
3. w stosownych przypadkach, fakt, że podmiot gospodarczy może korzystać z odstępstwa na mocy art. 166(2), 167(2), 171 ustawy 98/2016 w sprawie zamówień publicznych;
4. inne dokumenty, w stosownych przypadkach
II. Ofertantii sustinatori subcontractantii, strony trzecie i nie może, w sytuacjach, o których mowa w art. od 58 do 63 ustawy nr 98/2016. Sposób, w jaki można wykazać spełnienie wymogu: DUAE formularz ten musi być wypełniony i udostępniony przez instytucję zamawiającą. Przedstawi ona z datą DUAE. Osoby, które zajmują stanowiska decyzyjne w obrębie instytucji zamawiającej są następujące:
1. Sevil Shhaideh, wicepremier;
2. Minister Rovana ołowiu;
3. CARAMAN Sirma, sekretarz stanu;
4. Luminita Zezeanu, sekretarz stanu;
5. Ionut Gâdea, sekretarz stanu Adriana;
6. Chirila Virgil Alin, sekretarz stanu;
7. Roscą Ciprian-Lucian, sekretarz stanu;
8. Udroiu Adriana Mihaela, podsekretarz stanu;
9. Stoica Marcel-Alexandru, Podsekretarz Stanu;
10. Gheorghiu Angel, podsekretarz stanu;
11. Grigore Mihai, podsekretarz stanu;
12. Stoian Ionela, sekretarza generalnego;
13. Camelia Coporan Iuliana, zastępca sekretarza generalnego;
14. Mihaela Dincą, zastępca sekretarza generalnego;
15. Rusnac Melania, dyrektor generalny, Dyrekcja Generalna ds. Zarządzania Finansowego zasobów ludzkich i administracyjnych;
16. VOINEA Mihaela, dyrektor generalny, Dyrekcja Generalna ds. zamówień publicznych;
1. Iulia Hertzog MA złożyła Stela, dyrektor, Dyrekcja ds. programów europejskiej współpracy terytorialnej, Dyrekcja Generalna ds. Europejskiej współpracy terytorialnej;
2. Ioana Cristina Mantog, kierownik Wydziału rumuńsko-bułgarski, organ zarządzający programami europejskiej współpracy terytorialnej, IZ, Dyrekcja Generalna ds. Europejskiej współpracy terytorialnej;
3. Cristea Oana Veronica, szefa służby, instytucja zarządzająca, instytucja zarządzająca, Rumunią i Serbią oraz programów europejskiej współpracy terytorialnej, Dyrekcja Generalna ds. Europejskiej współpracy terytorialnej;
4. Daniela Antoaneta Popescu, szefa służby, organ zarządzający Rumunia, Ukraina, Mołdawia, programy europejskiej współpracy terytorialnej, IZ, Dyrekcja Generalna ds. Europejskiej współpracy terytorialnej;
5. Laura Liliana Bobârnac, szefa służby, instytucja zarządzająca (IZ) basenu Morza Czarnego, programy europejskiej współpracy terytorialnej, Dyrekcja Generalna ds. Europejskiej współpracy terytorialnej;
6. Racovita Panaite Jalova Roxana-Valeria, kierownik Wydziału Romania-Ungaria instytucja zarządzająca (IZ), programów europejskiej współpracy terytorialnej, Dyrekcja Generalna ds. Europejskiej współpracy terytorialnej;
7. Para Lorant, dyrektor, Dyrekcja ds. kontroli pierwszego szczebla, Dyrekcja Generalna ds. Europejskiej współpracy terytorialnej;
8. Coman George’a, kierownika działu, weryfikacji wydatków EFRR i IPA, kontroli pierwszego szczebla – Dyrekcja Generalna ds. Europejskiej współpracy terytorialnej;
9. ENACHE Marieta, kierownik wydziału, w przeliczeniu na pełne etaty, weryfikacji wydatków kontroli na pierwszym poziomie, Dyrekcja Generalna ds. Europejskiej współpracy terytorialnej;
10. Pani Maria-Magdalena Racovita Jalova Voinea, szefa służby, organy krajowe, dyrekcja generalna ds. programów europejskich w ramach europejskiej współpracy terytorialnej;
11. Muresan Irina Oana, kierownik wydziału, zezwolenia na przedsięwzięcia, Dyrekcja Generalna ds. Europejskiej współpracy terytorialnej;
12. Calotita Alexandra Gina, kierownik wydziału, monitorowanie projektów, Dyrekcja Generalna ds. Europejskiej współpracy terytorialnej;
13. Radu Maria Cristina, kierownik Wydziału ds. projektów, płatności i rachunkowości, Dyrekcja Generalna ds. Europejskiej współpracy terytorialnej;
14. Radutiu Mihai, kierownik Wydziału ds. stwierdzenia nieprawidłowości oraz europejskiej współpracy terytorialnej, Dyrekcja Generalna ds. podmiotów gospodarczych, która złożyła ofertę musi wykazać pewną formę rejestracji zgodnie z prawem kraju zamieszkania, podmiot gospodarczy ma siedzibę, że nie znajduje się w żadnej z sytuacji, a w związku z tym posiada zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, które są przedmiotem koncesji. Sposób, w jaki można wykazać spełnienie wymogu: do uzupełnienia DUAE przez podmioty gospodarcze i postępowania o udzielenie zamówienia informacje odnoszące się do ich sytuacji. Dokumenty potwierdzające, jakie probeaza DUAE te zostały spełnione, wypełniając świadectwo wydane przez Biuro Rejestru Handlu, lub w przypadku, gdy oferenci zagraniczni, którzy równoważne dokumenty wydane w kraju zamieszkania, zostanie przekazany, na wniosek instytucji zamawiającej, jedynie przez 3 największych ofertantii clasati po zakończeniu oceny ofert. Informacje zawarte w certyfikacie do aktualny/bieżący prezentarii.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Informacje dotyczące podwykonawstwa (w stosownych przypadkach). Ofertantii subcontractantii uzna w momencie składania oferty, i wypełnić oddzielny DUAE w tym zakresie. (w stosunku do wymogu posiadania ważnego i sustinator stron trzecich, o ile takie istnieją). W przypadku, gdy oferty należy składać na stowarzyszenie z zespołu ekspertów technicznych ds. przeglądu sustinator/z podwykonawcy na przedsiębiorstwo z osobą trzecią DUAE sustinator (wraz z dokumentami uzupełniającymi do zaangażowania stron trzecich, z których faktycznie, w jaki sposób wspierać będzie), układu o stowarzyszeniu oraz umowy w sprawie podwykonawstwa.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Do uzupełnienia DUAE. Dokumenty towarzyszące, wypełniając probeaza DUAE te uznaje się za złożone na wniosek instytucji zamawiającej ofertantii clasati w rankingu 3 najważniejszych pośrednika z chwilą zakończenia oceny ofert.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena w ofercie. Waga 40

2. 2. Techniczny. Waga 60

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 24.7.2017 - 00:00
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
31.7.2017 - 16:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
rumuński.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 120 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 28.8.2017 - 18:00

Miejscowość:

W SEAP

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Budżet pomocy technicznej programu Interreg V-A Rumunia-Węgry.
VI.3)Informacje dodatkowe

W jaki sposób może wypełnić DUAE zainteresowanym wykonawcom zostanie accesand link:https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 Bucuresti
Rumunia
E-mail: office@cnsc.ro
Tel.: +40 213104641
Adres internetowy: http://www.cnsc.ro
Faks: +40 213104642 / +40 218900745

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Zgodnie z przepisami § 6 (1) (a) ustawy nr 101/2016.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Directia Generala Juridica, Relatia cu Parlamentul si Afaceri Europene
B-dul Libertatii nr. 16, latura Nord
050706 Bucuresti
Rumunia
Tel.: +40 0372111437

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22.6.2017