Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Építési beruházás - 245294-2020

Submission deadline has been amended by:  336197-2020
27/05/2020    S102

Magyarország-Debrecen: Útburkolat építése

2020/S 102-245294

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_70582176
Postai cím: Piac utca 20.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Paróczai Bernadett
E-mail: krajczar@ph.debrecen.hu
Telefon: +36 52511556
Fax: +36 52511550
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.debrecen.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.debrecen.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000463492020/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000463492020/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

ÉNYGÖ önkormányzati utak kivitelezési munkái

Hivatkozási szám: EKR000463492020
II.1.2)Fő CPV-kód
45233228 Útburkolat építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Debrecen Észak-Nyugati Gazdasági Övezethez kapcsolódó infrastruktúra fejlesztés keretében megvalósuló önkormányzati utak útépítési, kerékpárút építési, csapadékvíz elvezetési, valamint szennyvíz- és vízvezeték építés kivitelezési munkák – I. ütem

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45111290 Közmű-előkészítési munka
45231300 Víz- és szennyvízvezetékek építése
45233162 Kerékpárút építése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
A teljesítés fő helyszíne:

Debrecen Észak-Nyugati Gazdasági Övezet. Hrsz.: lásd II.2.4) pontban.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

JELLEMZŐ MENNYISÉGEK

Útépítés

— Humusz leszedés 1,0 km-ig mozgatva: 122 301,62 m3

— Bevágás készítése 1,0 km-ig mozgatva: 220 077,35 m3

— Töltés készítése – helyben kitermelt anyagból, kezelve: 113 895,98 m3

— Talajjavító réteg készítése (cementes-meszes stabilizációval): 90 336,67 m3

— Zúzottkő útalap készítése: 5 925,04 m3

— Betonburkolat készítése: 21 904,19 m3

— Aszfaltburkolat építése közúton: 18 796,06 m3

(3 réteg, összesen 19 cm vastag aszfalt építése közúton: 98 926,63 m2)

— Aszfaltburkolat építése kerékpárúton: 978,14 m3

(2 réteg, összesen 6 cm vastag aszfalt építése kerékpárúton: 16 302,33 m2)

— Térkő burkolat készítése: 4 565,32 m2

— N2 feltartóztatási fokozatú vezetőkorlát szélességjelző prizmával: 4 512,05 m

— Szegélyépítés: 17 876,01 m

— Kerékpáros védőkorlát/csőkorlát/elhelyezése: 3 893,16 m

— Folyóka építése előre gyártott elemekből: 210,50 m

— Zárt csapadékcsatorna: 1 345,8 m

— Nyílt burkolt csapadékvíz-elvezető árok építése: 7 477,4 m

— Nyílt földmedrű csapadékvíz-elvezető árok építése: 5 747,60 m

— Közvilágítási hálózat építése – oszlop: 149 db

— Közvilágítási hálózat építése – kábel: 5 249 m

Ivóvíz-szennyvíz

— Vízvezeték építése, PE 100 SDR17 PN10 bar nyomócső: 3 957,2 m

— Gravitációs szennyvízelvezető KG PVC csatorna építése: 2 026,0 m

Hírközlési alépítmény

— Hírközlési alépítmény hálózat (védőcsövek összesített hossza): 24 240 m

A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

Ahol a Közbeszerzési Dokumentumokban Ajánlatkérő esetlegesen gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozott, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék megajánlható (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése).

A teljesítés helyszínéül szolgáló ingatlanok: Debrecen, 0264/347., 0264/350., 0264/135., 0264/349., 0264/348., 0264/345., 0253., 0254/214., 0260/37., 0260/38., 0260/36., 0260/17., 0260/16., 0254/218., 0254/221., 0254/222., 0254/179., 0254/95., 0254/96., 0254/97., 0254/98., 0260/23., 0260/24., 0260/27., 0260/28., 0272/125., 0272/129., 0272/126. hrsz.-ú ingatlanok.

A műszaki dokumentumok az EKR rendszerben a méretkorlátra tekintettel tömörített fájl darabolásával kerültek feltöltésre. A dokumentáció eléréséhez valamennyi darabolt fájlt egy azonos könyvtárba kell letölteni, majd a fájlokat össze kell fűzni (az összefűzést a "Közbeszerzési dokumentáció.001" fájl tekintetében kell csak elindítani). Az így keletkező .zip fájl kicsomagolásával érhetők el a dokumentumok.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. A kötelező jótállási időn felül vállalt többlet jótállási időtartam (hónap) (maximum 36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2. A teljesítésbe bevonásra kerül-e legalább 1 fő olyan szakember, aki hírközési alépítményi hálózat kivitelezésének irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik (I/N) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. A teljesítésbe bevonásra kerül-e legalább 1 fő olyan szakember, aki kerékpárút kivitelezésének irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik (I/N) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 320
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Értékelés módszere: 1. szempont esetén: arányosítás, 2–3. szempont: pontozás, Ár szempont: fordított arányosítás. Pontszám alsó és felső határa: 0–10 pont.

A II.1.5) és II.2.6) pont a TED felé továbbíthatóság érdekében került kitöltésre.

A munkaterület átadására a szerződés hatályba lépését követő 30 napon belül kerül sor.

A II.2.7) pont szerinti teljesítési határidő naptári napokban értendő.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok: az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok valamelyike fennáll.

Igazolási mód:

I. ajánlatban:

— a gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása, tekintetében az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani (Kbt. 67. § (1) bekezdés),

— ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot (Kbt. 67. § (3) bekezdése),

— továbbá az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (Kbt. 67. § (4) bekezdés).

II. ajánlatkérő felhívására (Kbt. 69. § (4) bekezdés):

— az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 8. § a)-o) bekezdései szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá. Az igazolások tekintetében a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 10. és 12-16. §-ai is irányadók.

A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő benyújtani az ajánlatban.

A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő –ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontjára. Felhívjuk ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. §-a szerinti öntisztázás lehetőségére is.

További feltételek:

A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerint alkalmatlan az ajánlattevő, ha az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő nem szerepel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény szerinti, Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által vezetett építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem MAGYARORSZÁG-on letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy ha nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: A MAGYARORSZÁG-on letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok, az egyéni vállalkozók nyilvántartásának, illetve az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. Nem MAGYARORSZÁG-on letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelmény részletes adatait nem kell az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumban feltüntetni.

Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény fentiekben előírt igazolását.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet a 2. § (5) bekezdése szerint elfogadja ajánlattevők

Egyszerű nyilatkozatát is. Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadó a Kbt. 65. § (6)-(8) és (11) bekezdése.

Az alkalmasság igazolása történhet a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 19. § (7) bekezdése szerint is.

Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő(k)nek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést:

(P.1.) Ajánlattevő köteles benyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 19. § (1) bek. c) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 (három) mérlegfordulónappal lezárt üzleti évére vonatkozó, általános forgalmi adó nélkül számított, közbeszerzés tárgyából származó árbevételéről szóló nyilatkozatát attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. A Korm. r. 19. § (3) bek. alapján, ha az ajánlattevő a 19. § (1) bek. c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, úgy a P.1. pontban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni a P.1. pontban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

A Kbt. 65. § (6) bek. alapján a P.1. pont szerinti követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely már szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint.

Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ban foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

A Kbt. 65. § (6) bekezdésével kapcsolatban felhívjuk ajánlattevő figyelmét, azon pénzügyi-gazdasági követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük 1 felel meg.

Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben:

(P.1.) Az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 (három) mérlegfordulónappal lezárt üzleti év – általános forgalmi adó nélkül számított – közbeszerzés tárgyából (útépítés és/vagy közműépítés) származó árbevétele nem éri el összesen az 5 000 000 000 HUF-ot.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelményeket nem kell az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumban feltüntetni.

Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmények (P.1.) pontban előírt igazolásait.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

M.1.-M.2.-M.3. Az alkalmassági minimum követelményt ajánlattevő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési Műszaki Leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján, a 22. § (3) bekezdésében meghatározott módon, a szerződést kötő másik fél által kiállított, a felhívás feladásának napját megelőző (a felhívás feladásának napját lásd a felhívás VI.5. pontjában) 60 hónapban teljesített referenciamunkáiról szóló igazolással köteles igazolni. Az igazolásban meg kell adni az építési beruházás pontos tárgyát, az M.1. alkalmassági követelmény esetén a megvalósított útépítés kivitelezésének mennyiségét (m2), az M.2. alkalmassági követelmény esetén a megvalósított ivóvíz vezeték kivitelezésének mennyiségét (m), az M.3. követelmény esetén a földmunka mennyiségét (m3) és a töltésépítésre és/vagy talajjavító réteg építésre való utalást, a teljesítés idejét (annak kezdő és befejező időpontját egyaránt év/hó/nap pontossággal) és helyét, továbbá az igazolást kiállítónak nyilatkoznia kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veheti figyelembe.

Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Felhívjuk az ajánlattevő figyelmét arra, hogy a Kbt. 65. § (9) bekezdése alapján a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg azt a szolgáltatást, amelyhez e kapacitásokra szükség van.

A referencia igazolásból egyértelműen ki kell derülnie az alkalmassági feltételként előírt minimum követelményeknek való megfelelésnek.

Közös ajánlattevőként szerződő félként történő teljesítés esetén a fenti adatokat a referencia igazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az ajánlattevőnek (adott esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek) az alkalmassága egyértelműen megállapítható legyen. Ajánlatkérő a referencia elbírálásánál csak az ajánlattevő saját teljesítését veszi figyelembe. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése alapján, ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás – a teljesítés oszthatatlansága miatt – nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák, illetve teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban fogadja el, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

(M.1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző 60 hónapban teljesített összesen minimum 80 000 m2 területű új út építésére vonatkozó referenciával.

(M.2.) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző 60 hónapban teljesített összesen minimum 2 900 m hosszúságú ivóvíz vezeték kivitelezésére vonatkozó referenciával.

(M.3.) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző 60 hónapban teljesített összesen minimum 85 000 m3 földmunkára vonatkozó referenciával, mely tartalmaz töltésépítést és/vagy talajjavító réteg építését.

Ajánlatkérő 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelményeket nem kell az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumban feltüntetni.

Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény M.1., M.2., M.3. pontban előírt igazolásait. A referenciakövetelmény több referenciával is teljesíthető.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Jótállás: A jótállás kötelező időtartama 36 hónap. A 36 hónapon felüli vállalás időtartamát ajánlatkérő az értékelési részszempontok körében értékeli. A szerződés teljesítésére a Kbt. 135. § (1)-(3) és (5)-(6) bekezdései is irányadók. Megrendelő fizetési kötelezettsége teljesítésének késedelme esetén Vállalkozó a 2013. évi V. tv. 6:155. § (1) bekezdésében meghatározott mértékű késedelmi kamatra is jogosult. A kivitelezés során 5 részszámla és 1 végszámla benyújtására van lehetőség a szerződéstervezetben foglaltak szerint. A részszámlák 15 %, 30 %, 45 %, 60 %, 75 %-os megvalósult teljesítés (műszaki készültség) esetén nyújthatók be a tényleges teljesítés mértékének megfelelő összegről. Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bekezdése szerint a teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő, de legfeljebb 75 000 000 HUF összegű előleget biztosít, melyet a részszámlákban és a végszámlában kell elszámolni. A beruházás ellenértéke kifizetése során a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A.–32/B. §-ai is irányadók.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 26/06/2020
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 26/06/2020
Helyi idő: 13:00
Hely:

Az ajánlatok benyújtására és felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a, illetve a Kbt. 68. §-a az irányadó.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok benyújtására és felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a, illetve a Kbt. 68. §-a az irányadó.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1.) A hiánypótlás lehetősége a Kbt. 71. § rendelkezéseinek megfelelően biztosított. Ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás – ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást.

2.) Az ajánlati felhívás III.1.2) és a III.1.3) szerinti alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb!

3.)Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását, de közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a Közbeszerzési Dokumentumokban részletezett minimális tartalommal.

4.) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Paróczai Bernadett, lajstromszáma: 00176

5.) Az ajánlatot elektronikusan kell benyújtani. Az elektronikus példánynak a teljes ajánlatot elektronikusan megjeleníthető formátumban (.jpeg, vagy .pdf) kell tartalmaznia egy vagy több file-ban.

6.) A gazdasági, műszaki és minőségi, illetve a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontok vizsgálata során Ajánlatkérő megállapította, hogy a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági észszerűséggel. A megvalósítandó feladatok egy beruházáshoz kapcsolódnak, így azok részekre bontva, adott esetben több vállalkozóval kötött több szerződés útján történő megvalósítása jelentős időveszteséggel járna, valamint az ajánlati ár növekedését is eredményezné, továbbá az egyértelmű egyetemleges felelősség megállapítása is csak egy szervezet által biztosítható. A kivitelezés során mind a munkafolyamatok tekintetében, mind fizikai értelemben egymásra épülő feladatok valósulnak meg, mely több kivitelezési részfeladat összehangolt, egy munkaterületen történő és adott esetben egyidejű munkavégzésével valósítható meg. Ezen munkafolyamatok részajánlattételi körönként való egymástól elkülönítése mind a kivitelezés munkaszervezése, mind gazdaságossági és logisztikai szempontból ésszerűtlen.

7.) Az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. A nemleges nyilatkozatot is csatolni kell.

8.) A Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.

9.) Ajánlatkérő a Kbt. 47. § (2a) bekezdése alapján a Közbeszerzési Dokumentumokban előírt dokumentumok tekintetében elfogadja az egyszerű másolatban történő benyújtást.

10.) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Nemleges nyilatkozat is csatolandó.

11.) Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bekezdés szerint biztosít előleget.

Az igazolt teljesítés ellenszolgáltatásának kifizetése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerinti fizetési határidővel történik, banki átutalással. A finanszírozással kapcsolatos részletes információkat a szerződéstervezet tartalmazza.

12.) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot alkalmazza.

13.) Felelősségbiztosítás előírt kárérték limitje: 100 000 000 HUF/esemény, 500 000 000 HUF/kárév.

14.) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdéseiben meghatározottakat.

15.) Jelen felhívás IV.2.6) pontjában rögzített 2 hónap alatt 60 nap értendő.

16.) A II.2.7) pontban szereplő időtartam alatt naptári nap (azaz nem munkanap) értendő, mely a munkaterület átadásától számítandó.

Folytatás: VI.4.3) pontban.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.3. pont folytatása:

17.) Ajánlati biztosíték összege: 10 000 000 HUF. Befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Átutalás esetén az ajánlatkérő OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11738008-15461009-06530000 számú számlájára való utalással teljesítendő. Ezzel kapcsolatos kamatot az ajánlatkérő nem fizet.

A biztosíték teljesítésének igazolását az ajánlatba csatolni kell: ajánlattevő bankjának hivatalos igazolását a terhelésről egyszerű másolatban, vagy pénzügyi intézmény vagy biztosító által kiállított garancialevél vagy készfizető kezességvállalást igazoló dokumentum eredeti példánya, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény eredeti példánya. A pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia szövegezésének a Kbt. 54. § (4) bekezdése szerinti felhasználás valamennyi esetét egzakt módon tartalmaznia kell.

18.) Késedelmi kötbér: A késedelmi kötbért Megrendelő a Vállalkozó bármely kötelezettségének késedelmes teljesítése esetén érvényesíti, késedelmes naptári naponként. A napi késedelmi kötbér mértéke az építési beruházás nettó értékének 0,5 %-a/nap. A késedelmi kötbér maximuma 15 %, az ezt meghaladó késedelmet Megrendelő súlyos szerződésszegésnek tekinti, amely megnyitja számára a rendkívüli felmondáshoz fűződő jogát.

Hibás teljesítési (minőségi) kötbér: A hibás teljesítési (minőségi) kötbért Ajánlatkérő a Nyertes ajánlattevő nem szerződésszerű (rész)teljesítése esetén érvényesíti, amennyiben a hibás teljesítésért a Nyertes ajánlattevő, vagy az általa a teljesítésbe szabályszerűen bevont közreműködő felelős. A hibás teljesítési (minőségi) kötbér mértéke az építési beruházás nettó értékének 5 %-a/alkalom. Meghiúsulási kötbér: A meghiúsulási kötbért Ajánlatkérő abban az esetben érvényesítheti, ha a Nyertes ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős nem teljesít, illetve a késedelem meghaladja a 30. naptári napot és Ajánlatkérő a szerződést ezen körülményre hivatkozással, rendkívüli felmondással megszünteti. A meghiúsulási kötbér mértéke: az építési beruházás nettó értékének 30 %-a.

19.) A nyertes ajánlattevő kivitelezésével párhuzamosan folyó munkákkal kapcsolatos információk:

— A víz-szennyvíz II. ütem kiépítését a kivitelező a nyertes ajánlattevő munkájával párhuzamosan, folyamatosan végzi.

A víz-szennyvíz II. ütemhez kapcsolódó „üzemi út I.-II.” kiépítését a kivitelező a nyertes ajánlattevő munkájával párhuzamosan, folyamatosan végzi.

A hírközlési alépítményi hálózat „2. infra szakasz” kiépítését a kivitelező a nyertes ajánlattevő munkájával párhuzamosan, folyamatosan végzi.

A villamos vezetékekkel kapcsolatban az E.ON transzformátor állomásokat fog létesíteni, 22 kV-os és ideiglenes földkábelt fog elhelyezni, valamint 132 kV-os légkábel kerül átfeszítésre. Az E.ON a nyertes ajánlattevő munkájával párhuzamosan halad.

A TIGÁZ szakkivitelezője gázvezetéket fektet a nyertes ajánlattevő munkájával párhuzamosan, folyamatosan.

20.) Határidők:

A vízvezeték rendszer – leágazások a 100 ha Ipari Park felé, 400 ha Ipari Park bekötővezeték (vízóraaknákkal, bekötéssel), 100 ha Ipari Park vízellátását biztosító vízvezeték, V-2-1 jelű vízvezeték (tűzcsappal), és a V-2-2 jelű vízvezeték (csatlakozással) – használatbavételre, vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárás elindítására alkalmas – kivitelezésének határideje a munkaterület átadástól számított 130 nap.

Minden fennmaradó munkarészre vonatkozóan a kivitelezési határidő, valamint az útépítésre vonatkozóan a forgalomba helyezéshez szükséges műszaki dokumentumok átadására vonatkozó határidő a munkaterület átadásától számított 320 naptári nap.

21.) A műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének a feltétele, hogy a Megvalósulási Dokumentáció és a Minőségi követelmények eredményeit bemutató digitális dokumentáció hiánytalanul átadásra kerüljön.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
25/05/2020