Supplies - 246449-2021

17/05/2021    S94

Sweden-Stockholm: Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

2021/S 094-246449

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet
National registration number: 202100-0829
Postal address: Box 2218
Town: Stockholm
NUTS code: SE Sverige
Postal code: 103 15
Country: Sweden
Contact person: Hanna Silwer
E-mail: hanna.silwer@kammarkollegiet.se
Internet address(es):
Main address: http://www.kammarkollegiet.se
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afeemnufnh&GoTo=Docs
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afeemnufnh&GoTo=Tender
I.4)Type of the contracting authority
National or federal agency/office
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Förbrukningsmateriel inom laboratorieverksamhet, för behov uppkomna i samband med utbrott av covid-19

Reference number: 23.3-13312-20
II.1.2)Main CPV code
33000000 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Kammarkollegiet upphandlar förbrukningsmateriel inom laboratorieverksamhet för behov uppkomna i samband med utbrott av covid-19, genom ett öppet upphandlingsförfarande enligt LOU.

Upphandlingen är indelad i tre anbudsområden, vilka omfattar bl.a. provtagningspinnar, PCR-plattor, provrör, handskar och pipettspetsar.

Ramavtalet kan användas för avrop av statliga myndigheter under regeringen.

Tilldelning genom rangordning med särskild fördelningsnyckel, där samtliga villkor är fastställda i ramavtalet enligt 7 kap. 6 § LOU.

Ramavtalet löper under en period av tolv (12) månader från och med att det trätt i kraft. Förlängning kan uppgå till högst 24 månader.

Ramavtalet beräknas träda i kraft 8.9.2021.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
33192500 Test tubes
33696500 Laboratory reagents
38437110 Pipette tips
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SE Sverige
II.2.4)Description of the procurement:

Denna upphandling omfattar förbrukningsmateriel som används inom ramen för laboratorieverksamhet och för behov uppkomna i samband med utbrott av covid-19. Varor som ingår i upphandlingen är exempelvis provtagningspinnar, PCR-plattor, provrör, handskar och pipettspetsar med filter. För mer detaljerad information om varorna som efterfrågas, se respektive varukorg.

Denna upphandling genomförs genom ett öppet upphandlingsförfarande enligt LOU.

Upphandlingen är indelad i nedanstående tre (3) anbudsområden i syfte att möjliggöra för små- och medelstora företag att lämna anbud.

Anbudsområde Allmänt förbrukningsmateriel

Anbudsområde PCR-analyser och övrigt förbrukningsmateriel

Anbudsområde Pipettspetsar

Anbudsgivare har möjlighet att lämna anbud på valfritt antal anbudsområden. Kammarkollegiet har övervägt om upphandlingen går att dela upp i ytterligare delar, men gjort bedömningen att detta skulle medföra att avropen kompliceras i onödan och att anskaffningarna skulle riskera att försenas.

Kammarkollegiet kommer att anta följande antal Ramavtalsleverantörer under förutsättning att så många anbud uppfyller ställda krav:

För anbudsområdet Allmänt förbrukningsmateriel kommer maximalt sju (7) leverantörer att antas.

För anbudsområdet PCR-analyser och övrigt förbrukningsmateriel kommer maximalt fyra (4) leverantörer att antas.

För anbudsområdet Pipettspetsar kommer maximalt sex (6) leverantörer att antas.

Ramavtalet kan användas för avrop av statliga myndigheter under regeringen. Dessa benämns avropsberättigade. Genom ramavtalet ges avropsberättigade rätt att utan att själva genomföra upphandling göra avrop från ramavtalet.

Myndigheter under regeringen är berättigade att genomföra avrop med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning. Se SCB:s Allmänna myndighetsregister, förordning (2007:755) om det allmänna myndighetsregistret, för detaljerad information om statliga förvaltningsmyndigheter, statliga affärsverk, AP-fonder, Sveriges domstolar och Domstolsverket samt svenska utlandsmyndigheter.

Ramavtalet anger villkoren för framtida anskaffningar (avrop) av varor under en given tidsperiod.

Tilldelning genom rangordning med särskild fördelningsnyckel. I denna upphandling sker avrop med tillämpning av rangordning, där samtliga villkor är fastställda i Ramavtalet enligt 7 kap. 6 § LOU. Det innebär att avropsberättigad i första hand kontaktar den främst rangordnade ramavtalsleverantören. Tilldelning av kontrakt sker med tillämpning av särskild fördelningsnyckel genom bilaga Uträkningsmall.

Ramavtalet blir bindande mellan parterna när det signerats av ramavtalsleverantör och Kammarkollegiet och löper därefter under en period av tolv (12) månader från och med att det trätt i kraft. Ramavtalet upphör därefter att gälla utan uppsägning. Eventuell förlängning av ramavtalet sker på initiativ av Kammarkollegiet. Förlängning kan uppgå till högst 24 månader. Ramavtalet beräknas träda i kraft 8.9.2021.

Svenska språket ska tillämpas vid all kommunikation rörande denna upphandling, inklusive anbudets språk. Enstaka ord och meningar i anbudet kan dock vara på engelska, danska eller norska.

Sista tidpunkt för anbudsinlämning är 11.6.2021 23:59.

Tilldelningsbeslut beräknas kunna fattas under tredje kvartalet 2021.

Efter att tilldelningsbeslut har fattats underrättas samtliga anbudsgivare via TendSign.

Ramavtal signeras med vinnande anbudsgivare tidigast efter att tiden för avtalsspärren löpt ut.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 08/09/2021
End: 07/09/2022
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

24 förlängningar á 1 månad

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 11/06/2021
Local time: 23:59
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Swedish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 31/12/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 14/06/2021
Local time: 00:00

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Förvaltningsrätten
Town: Stockholm
Country: Sweden
VI.5)Date of dispatch of this notice:
12/05/2021