Szolgáltatások - 247563-2019

28/05/2019    S102

Magyarország-Mezőhegyes: Építészeti tervezési szolgáltatások

2019/S 102-247563

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_84820493
Postai cím: Kozma Ferenc utca 30.
Város: Mezőhegyes
NUTS-kód: HU332 Békés
Postai irányítószám: 5820
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Turbucz Péter
E-mail: turbucz.peter@mezohegyesbirtok.hu
Telefon: +36 68566566
Fax: +36 68566567
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.menesbirtok.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.menesbirtok.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000530842019/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000530842019/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: állami tulajdonú gazdálkodó szervezet
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: mezőgazdaság

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Tervezési keretmegállapodás

Hivatkozási szám: EKR000530842019
II.1.2)Fő CPV-kód
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Tervezési keretmegállapodás a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. részére

Részekre történő ajánlattétel kizárása: A beszerzés tárgyának jellege nem teszi lehetővé a részajánlattétel lehetőségét, figyelemmel arra, hogy Ajánlatkérőnek különösen fontos érdeke fűződik az egységes feladatellátáshoz és az irányítási rendszer egységéhez valamennyi szolgáltatási területen.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
71245000 Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU332 Békés
A teljesítés fő helyszíne:

5820 Mezőhegyes

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Keretösszeg: nettó 800 000 000 HUF

Történeti kutatási dokumentáció összeállítása, levéltári kutatások, értékleltár készítése, kerttörténeti kutatás, fa, fém, kő, szilikát, restaurátori szakvélemények készítése, roncsolásos kutatások, falkép, falszövet kutatás a tervezéssel érintett műemléki épületekre.

Meglévő közműhálózat feltérképezése a fejlesztéssel érintett területekre

Légvezetékek és műtárgyak kiváltása, föld alá tervezése a központi részen

A és B pont között talajradaros vizsgálat szükséges a föld alatti üregek, járatok feltérképezése miatt

A meglévő épületek diagnosztikai vizsgálatának elvégzése

Talajmechanikai fúrások készítése a tervezéssel érintett területeken

Az adott terület drón berepülése és fotogammetrikus pontfelhő készítése

Történeti épületek belső 3d pontfelhő felmérése

Felmérés, koncepció, engedélyezési és kiviteli terv készítése, a meglévő kollégium épület felújítása és bővítése

Felmérés, koncepció, engedélyezési és kiviteli terv készítése, műemlék épület rekonstrukció, új reprezentatív lovas funkció

Koncepció, engedélyezési és kiviteli terv készítése, új kortárs, prémium lovarda, lelátóval, VIP páhollyal

Koncepció, engedélyezési és kiviteli terv készítése, mely tartalma: verseny kézilabda pálya, két kosár pálya, két squash pálya, falmászási és vívási lehetőség, edzőterem, fitness

Koncepció, engedélyezési és kiviteli terv készítése, két meglévő műemlék épület közé egy kortárs két szintes üveg konferen-cia és rendezvényterem, 250 fő befogadására, pincében wellness és fitness lehetőséggel, a szomszédos műemlék épületek csatlakozási megoldásával

Felmérés, koncepció, engedélyezési és kiviteli terv készítése, műemlék épület korhű rekonstrukciója, új múzeum funkcióval.

Koncepció, engedélyezési és kiviteli terv készítése új istálló épületekre, szükséges kiegészítő funkciókkal

Koncepció, engedélyezési és kiviteli terv készítése, műemléki környezetbe kortárs épület, termálvizes fürdővel, gyógyászati elemekkel, 4*-os, 90 szobás szálló, étkeztetéssel

Felmérés, koncepció, engedélyezési és kiviteli terv készítése, major épületeinek felújítására, bővítésére, új épületek létesítésé-re

Koncepció, engedélyezési és kiviteli terv készítése, komplett erdei taniskola, központi épülettel, közösségi térrel, műhely pavilonokkal, állatsimogatóval, kiszolgáló épületekkel, tanösvénnyel

Koncepció, engedélyezési és kiviteli terv készítése, pálya, központi épület, műhely, raktárak, hangár valamint a szükséges kiszolgáló épületek kialakítására

Koncepció, engedélyezési és kiviteli terv készítése, komoly versenyek rendezésére alkalmas, 18 szakaszból álló golfpálya rendszer kialakítására, homokcsapdával, vízakadállyal, klubbépülettel, kiszolgáló létesítményekkel, valamint fenntartható üzemeltetéssel

Felmérés, koncepció, engedélyezési és kiviteli terv készítése, az egykori keskeny nyomközű vasút helyreállítására, hozzá kapcsolódóan megállók létesítése, egykori megállók felújítása, tematikus bővítése

Új szemestermény tárolására alkamas sík tároló, felmérés, koncepció, engedélyezési és kiviteli terv készítése

Meglévő feldolgozó üzem átalakítása, felújítása, felmérés, koncepció, engedélyezési és kiviteli terv készítése

Új zöldmezős beruházás takarmánykeverő üzem létesítése, felmérés, koncepció, engedélyezési és kiviteli terv készítése

12 db toronysiló+ betárolási rendszer, felmérés, koncepció, engedélyezési és kiviteli terv készítése

Tervezői művezetés

A fenti munka megjelölések kizárólag tájékoztató jellegűek. A tényleges tervezési munkák az egyedi szerződésben kerülnek meghatározásra mind területileg, mind mennyiségileg.

Építés kivitelezéshez szükséges tervek készítése, hozzájárulások beszerzése, a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban foglaltak szerint.

Az egyes tervezési szakaszok vonatkozásában a részletes feladatleírás az adott tervezési szakaszra vonatkozó egyedi megrendelésben kerül meghatározásra.

A részletes követelményeket a KD részét képező Microsoft Excel formátumú Tétel leírás tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az építészeti-műszaki tervek építészeti minőséggel, szakmai igényességgel és szakszerűséggel kapcsolatos követelményei / Súlyszám: 35
Minőségi kritérium - Név: A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány képzettsége, szakmai tapasztalata / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Az állandó munkatársak létszáma / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 800 000 000.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ajánlatkérő rögzíti, hogy konzultáció során kizárólag az ajánlati árat (súlyszám: 50) és az előteljesítési időtartamra tett vállalást (súlyszám: 50) értékeli.

Egy ajánlattevővel megkötött keretmegállapodás alapján a keretmegállapodásos eljárás 2. része a Kbt. 105. § (1) bekezdés c) pontja szerint kerül lefolytatásra írásbeli konzultációval.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok vala-melyikének a hatálya alatt áll.

Az igazolás módja:

Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdés, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.

Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlat-tevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8-10. § és 12-16. §-ának megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

A Kbt. 62 § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy hogy a 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát képes-e megnevezni, és valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani (nemleges tartalommal is)

Amennyiben az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állásáról be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az egységes európai közbeszerzési dokumentumot.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7.§-ában és 16. §-ában foglaltakra és Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdései szerinti öntisztázás lehetőségére.

A nyilatkozatok keltezése kapcsán Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésére. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

Szakmai alkalmasság:

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara nyilvántartásában (az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése szerinti), illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy ha nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.

A 321/2015. (XI. 30.) Korm. rendelet 26. § (3) bekezdés alapján a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontjára vonatkozóan Ajánlattevő csatolja az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást.

Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (9) bekezdésével összhangban előírja, hogy Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerinti követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Valamennyi alkalmassági feltétel kapcsán ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát - IV. rész α pont kitöltésével - részletes információk kérése nélkül.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

P/1. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján csatolnia kell cégszerűen aláírt nyilatkozatát az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából (Építészeti tervezési szolgáltatások) árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) és (7) bekezdéseiben foglalt lehetőségekre.

A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely már szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint.

A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmassági igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. § szerint kezesként felel az ajánlatkérőt, az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kárt megtérítéséért.

A Kbt. 65. § (11) bekezdése szerinti korlátozások érvényesek a jogutódlás esetére.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/1. Alkalmatlan ajánlattevő, ha az általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen legalább nem érte el a közbeszerzés tárgyából (Építészeti tervezési szolgáltatások) származó nettó 600 000 000 Ft-ot.

Ajánlatkérő a Gazdasági és pénzügyi alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az alkalmassági feltételek kapcsán az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 1. § (1) bekezdés szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát részletes információk kérése nélkül.

Ajánlatkérő az egységes európai közbeszerzési dokumentum egyszerű kitöltése alatt a IV. rész α pontjának kitöltését érti.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdés alapján felhívott ajánlattevők az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

M/1. Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladását közvetlen megelőző három év (36 hónap) legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti referenciáit a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet. 22. § (1) bekezdés (a)-(b) pontja szerint.

A vizsgált időszak tekintetében Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdésére, amely szerint Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett referenciákat veszi figyelembe ajánlattevők alkalmasságának megállapítása során.

Az igazolásnak, nyilatkozatnak legalább a következő adatokat megjelölve kell tartalmaznia:

— a szerződést kötő másik fél megnevezését,

— a teljesítés idejét, (a kezdő és a befejezési időpontot év-hónap-nap pontossággal megadva),

— a szerződés tárgyát és mennyiségét,

— nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Az igazolás/nyilatkozat tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a minimumkövetelményekben megfogalmazásra került.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 140. § (9) bekezdésében meghatározottakra is. (kérjük emiatt korábbi a teljesítés be-mutatásáról szóló nyilatkozatban adják meg a saját teljesítés mértékét).

Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdésére.

M/2. Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján csatoljon:

— nyilatkozatot a tervező szakember megjelöléséről,

— nyilatkozatot a szakember tekintetében a foglalkoztatása jogviszonyáról,

— jogosultsággal rendelkező szakember esetében az alkalmassági minimumkövetelményre vonatkozó előírásban megjelölt tervezői jogosultság meglétéről - a nyilvántartási szám feltüntetésével, azaz az illetékes országos szakmai kamara névjegyzék-ében szereplés tényéről, a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés tényéről,

— csatolandó a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza és rendelkezésre állási nyilatkozata,

— csatolandó a szakember képzettségét és végzettséget igazoló dokumentumainak egyszerű másolati példánya.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy a párhuzamos szakmai tapasztalatokat csak egyszer veszi figyelembe

M3) Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés h) pontja alapján csatolja ajánlatához cégszerű aláírással ellátott kimutatást nyilatkozat formájában az ajánlati felhívás feladását megelőző két évre vonatkozó, éves átlagos statisztikai állományi létszámról.

Ajánlatkérő az alkalmassági feltételek igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7) bekezdéseire.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban a közbeszerzés tárgyából származó legalább 1 db olyan szerződésszerűen teljesített referenciával, amely tartalmaz legalább 9500 m2 szintterület nagyságú építmény komplex műemléki vizsgálatára és/vagy ahhoz kapcsolódó legalább engedélyezési terv szintű tervezési feladatra vonatkozó teljesítést.

A referenciakövetelmény több szerződésből is teljesíthető.

M/2.1 Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik

— legalább 1 fő építész tervezővel, aki a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet szerinti É vagy azzal egyenértékű tervezői jogosultsággal- vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.

M/2.2 Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik

— legalább 1 fő tervezővel, aki a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet szerinti SZÉS1 vagy azzal egyenértékű tervezői jogosultsággal- vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.

M/2.3 Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik

— legalább 1 fő tervezővel, aki a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet szerinti G vagy azzal egyenértékű tervezői jogosultsággal- vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.

Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország szerinti egyenértékű jogosultsággal rendelkező szakember bemutatása szükséges.

A szakemberek közötti átfedés nem megengedett, egy szakember csak egy pozícióra jelölhető.

M/3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladását megelőző 2 évben nem rendelkezett évente legalább 4 fő átlagos statisztikai létszámmal.

Ajánlatkérő a műszaki és szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A keretmegállapodásos eljárás második szakaszában megkötendő tervezési szerződések tekintetében:

Kötbérek, biztosítékok:

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére.

Ajánlatkérő késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbért alkalmaz.

Fő finanszírozási és fizetési feltételek:

Az egyedi tervezési szerződések alapján történő számla kifizetések részletes rendje a keretmegállapodásos eljárás második szakaszában történő verseny újranyitások során kerül ismertetésre

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint.

A szerződés ellenértékét Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdései és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint teljesíti. A késedelmi kamatra a Ptk. 6:155. § az irányadó.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre és a fizetési feltételek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 28/06/2019
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 28/06/2019
Helyi idő: 13:00
Hely:

A bontás elektronikusan történik: https://ekr.gov.hu/

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Ajánlatkérő bontás során a Kbt. 68. § (1)-(2), (4) valamint (6) bekezdésében foglaltakat, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm.

Rendelet 15. §-t alkalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: Kbt. 57.§ (1)-(2) bek. szerint, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. r. vonatkozó bek-i alapján elektronikus úton.

2) AK az eljárás során az ajánlatok bírálata kapcsán a Kbt. 81.§ (4)-(5) bek. foglaltak szerint jár el.

3) Az ajánlatnak Felolvasólapot a következő dokumentumokat kell tartalmaznia a Kbt. 66.§ (5)-(6) – (6) bek. nemleges tartalommal is csatolandó -. és a Kbt. 66.§ (2) bek-ben foglaltak szerint. A csatolandó dokumentumok teljes jegyzékét a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

4) Az ajánlatot az AT-nek a Kbt. 66.§ (1) bek. alapján a felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania az ajánlattételi határidő lejártáig.

5) Az ajánlat összeállításának költsége az AT-t terheli, ezzel kapcsolatosan AK költségtérítést nem fizet. Amennyiben bármely ajánlathoz csatolt okirat, igazolás nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven került kiállításra, úgy annak a Kbt. 47.§ (2) bek. alapján az AT általi felelős fordítását be kell nyújtani. AK a magyar nyelvű dokumentumot tekinti irányadónak

6) AK a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71.§ szerint biztosítja a 71.§ (6) bek. szerinti korlátozással.

7) AK felhívja a figyelmet a Kbt. 73.§ (5) bek-re, a Kbt. 131.§ (5) bek-re.

8) Az ajánlattétel ajánlati biztosíték nyújtásához kötött a Közbeszerzési dokumentumok I. kötetében meghatározottak szerint. Mértéke 5 000 000 HUF.

9) AK a szerződés teljesítése érdekében nem írja elő és nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását sem az önálló, sem a közös AT-k esetében.

10) Alvállalkozó igénybevételére a Kbt. 138. § szerint van lehetőség.

11) AK a felhívás IV.2.6) pontja vonatkozásában rögzíti, hogy az ajánlati kötöttség időtartama 30 nap.

12) Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100. A pontszámítás módszere: az ÁR (1. részszempont) esetén a fordított arányosítás, minőségi kritérium (2-3 részszempontok) esetén pontozás, 4. részszempont esetén fordított arányosítás. A részletes értékelési módszert a KD tartalmazza. Felhívjuk a figyelmet, hogy szakemberekre vonatkozó értékelési szempont szerinti megajánlásoknak szakmai gyakorlati/tapasztalati időtartamok megjelölése mellett annak a személynek a megnevezését (szakember neve) is tartalmazniuk kell, akikkel az adott szakmai gyakorlati/tapasztalati időtartamot igazolni kívánják. Szakember személyének(nevének)fel nem tüntetése az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.

13) FAKSZ: dr. Morison Márk (01042)

14) AK a Kbt. 75.§ (2) bek e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.

15) AK köteles legkésőbb az egyedi tervezési szerződések megkötésének kötés időpontjára tervezési biztosítási szerződést kötni vagy meglévő tervezési biztosítását kiterjeszteni a verseny újranyitások során meghatározandó mértékű felelősségbiztosításra. A feltételek elfogadásáról ajánlattevőnek nyilatkoznia kell ajánlatában.

16) Ajánlattevő köteles ajánlatában csatolni a KD részét képező Microsoft Excel formátumú mintaköltségvetést részenként valamennyi tételre kiterjedően beárazva, cégszerűen aláírva.

17) Az ajánlat részeként benyújtandó AT humánerőforrásterve a KD-ban meghatározott részletezettséggel, amely nem képzi az értékelés részét.

18) Az ajánlattevőként szerződő fél a szerződés megvalósítása során létrejött tervek, egyéb dokumentumok szerzői jogáról a tervezői díj megfizetésével lemond, és azt ajánlatkérőre ruházza át, azaz minden elkészült terv, egyéb dokumentum a Megrendelő tulajdona. A szerzői jogok ellenértékét a tervezői díj tartalmazza. Ennek megfelelően a teljesítés során keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotásokon a Megrendelő a tervezői díj megfizetésével területi korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez, s a Vállalkozó köteles továbbá biztosítani, hogy a szerződés alapján a Megrendelő jogot szerezzen az alkotás átdolgozására.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
24/05/2019