Szolgáltatások - 24869-2019

17/01/2019    S12    Szolgáltatások - Tervpályázatok eredményei - Meghívásos eljárás 

Magyarország-Budapest: Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások

2019/S 012-024869

Tájékoztató a tervpályázati eljárás eredményéről

Jogalap:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK22545
Postai cím: Horvát utca 12–26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Sirály Katalin
E-mail: kozbeszerzes@drsk.hu
Telefon: +36 17998330
Fax: +36 17990141

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kemenyferenc.org

A felhasználói oldal címe: http://www.delivaroskapu.org

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Épület építési projekt szervezése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Budapesti Déli Városkapu Fejlesztés tervpályázat

II.1.2)Fő CPV-kód
71240000
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Dél-Pesten és Észak-Csepelen az utóbbi évtizedek egyik legfontosabb, legnagyobb MAGYARORSZÁGi városfejlesztésének előkészítő munkái indultak meg.

A Déli Városkapu Fejlesztési Program régi adósságot törleszt, hiánypótló fejlesztéseket indít el Dél-Pesten és Észak-Csepelen. A Fejlesztési Program egységes szemléletben valósít meg városfejlesztést, rendet teremt és formát ad Észak-Csepel és Dél-Pest soroksári Duna-ág mentén elhelyezkedő területeinek.

A Fejlesztési Program legfontosabb eleme a 12 000 férőhelyes Diákváros, amely a fővárosban évtizedek óta hiányzó és a felsőoktatás fejlesztésében is fizikai korlátot jelentő kollégiumi férőhelyeket bővíti. Az elmúlt 40 évben nem került sor hasonló mértékű, átfogó kollégiumfejlesztésre, ráadásul a meglévő kollégiumi épületek állapota leromlott.

A Diákváros felgyorsítja a területen egyébként is szükséges infrastrukturális beruházásokat, az egészségmegőrző, egészségtudatos városfejlesztés figyelembe vételével a „zöld megoldások”, parkfejlesztés és a Duna-part rendbe tétele és élhetővé tétele kerül előtérbe. Számos budapesti egyetem diákjai élhetnek egy helyen, amely a tudásmegosztás és a közösségi élet szempontjából kiemelkedő jelentőségű, miközben műemlék és helyi védettségű épületek is felújításra kerülnek.

A Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Program, valamint egyéb dél-pesti és észak-csepeli beruházások előkészítése és megtervezése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 2016/2017. (XII.22.) számú Kormányhatározat kimondja, hogy a Fejlesztési Program elemei, – köztük az Országos Kollégiumfejlesztési Stratégiának (1722/2016. (XII.9) Kormányhatározat) is szerves részét képező budapesti Diákváros – a tervpályázati dokumentációban meghatározott tervezési területen kerüljenek megvalósításra. A Fejlesztési Programról szóló Kormányhatározat kimondja továbbá, hogy a terület építészeti, városépítészeti mestertervét (masterplan) elkészítő tervezőt nemzetközi tervpályázat keretében válasszák ki.

A tervpályázat célja MAGYARORSZÁG és Budapest stratégiai célkitűzései mentén olyan élhető városfejlesztés megvalósítása, amely központi elemén, a Diákvároson keresztül több ütemben képes megteremteni csaknem 12000 egyetemi polgár megfelelő színvonalú lakhatását. Ezen felül megvalósítja a területhez kapcsolódó jelentős és szintén régóta esedékes közlekedési fejlesztéseket, amelyek nem csak ésszerűbbé teszik a közösségi közlekedést, de alapjaiban változtatják meg a város és víz kapcsolatot: felszabadítják az eddig a vágányok fogságában lévő és így kevesek által látogatott Duna-partot. A tervpályázat célja továbbá azt bemutatni, hogy a Fejlesztési Programban létrejövő, a diákok és a lakosság által is használható sportlétesítményeknek, közösségi tereknek köszönhetően hogyan válhat egy lepusztult, elhanyagolt környékből, fővárosi léptékben is vonzó városnegyed. A beépítési javaslatoknak illeszkedniük kell a környező városszövethez, az infrastruktúrához, a természeti környezethez, valamint a területen meglévő műemléki védettségű építményekhez (Nagyvásártelep épületet, Kvassay-zsilip körüli épületegyüttes). A beépítési javaslatok mindegyikénél kiemelt, elsődleges szempont a fenntarthatóság.

A jelen tervpályázat nyomán elkészítendő mesterterv (masterplan) olyan urbanisztikai pályázatot foglal magában, amely a Duna, Rákóczi híd – Könyves Kálmán körút nyomvonal, Soroksári út és a 209968 helyrajzi számú bekötőút – Weiss Manfréd út által határolt, megközelítőleg 135 ha-os terület beépítésének megtervezésére vonatkozik.

A tervpályázat célja a tervpályázati dokumentációban közzétett tervezési program megvalósítására legalkalmasabb tervező kiválasztása.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.2)Az eljárás fajtája
Meghívásos
IV.1.9)A pályaművek értékelésének szempontjai:

1. Urbanisztika

— városképi megjelenés

— építészeti minőség

— tájépítészet: közösségi terek és zöldfelületek

— város és víz kapcsolata

— funkcionális kapcsolatrendszer

— innováció

2. Közlekedés:

— kapcsolódás a szűkebb és tágabb környezet közösségi és egyéni közlekedési hálózataihoz

— közösségi közlekedés előnyben részesítése érdekében tett megoldások

— parkolás és belső közlekedési rendszer

— gyalogos és kerékpáros megoldások

3. Ütemezhetőség:

— önállóan működőképes fejlesztési ütemek

— prioritások és sorrendiség

4. Fenntarthatóság:

— smart megoldások

— zöld koncepciók

— alacsony üzemeltetési költségek, kedvező anyaghasználat, energiatudatosság

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 125-286158

V. szakasz: A tervpályázati eljárás eredménye

A versenyt odaítélés és díjkiosztás nélkül megszüntették: nem
V.3)Odaítélés és díjak
V.3.1)A bírálóbizottság döntésének dátuma:
19/12/2018
V.3.2)Információ a résztvevőkről
Résztvevők száma: 17
A résztvevő kkv-k száma: 9
Külföldi résztvevők száma: 11
V.3.3)A tervpályázat nyertesének/nyerteseinek (díjazottak) neve és címe
Hivatalos név: Snøhetta Studio Innsbruck Gmbh
Postai cím: Maria Theresien Strasse 57.
Város: Innsbruck
NUTS-kód: AT332
Postai irányítószám: 6020
Ország: Ausztria
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.3.3)A tervpályázat nyertesének/nyerteseinek (díjazottak) neve és címe
Hivatalos név: BESCH und PARTNER
Postai cím: Waldfriedgasse 6.
Város: Feldkirch
NUTS-kód: AT34
Postai irányítószám: 6800
Ország: Ausztria
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.3.4)A díj(ak) értéke
Az odaítélt díj(ak) értéke áfa nélkül: 70 866.00 EUR

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Az első helyezett pályázat díja bruttó összegben megadva: 90 000 EUR.

A tárgyi tervpályázati eljárás 2 szakaszos meghívásos tervpályázati eljárás, amelyben 24 db részvételi jelentkezés került benyújtásra. Ezek közül 17 db részvételi jelentkezés lett alkalmasnak nyilvánítva és így ezek a részvételre jelentkezők nyújtottak be pályázatot a második (pályázati) szakaszban.

A hirdetmény V.3.3) pontjában feltüntetett 2 cég (Snøhetta Studio Innsbruck Gmbh és a BESCH und PARTNER) közös részvételre jelentkezőnek minősülnek, azaz a 2 cég közös pályázata minősül a nyertes pályázatnak.

Karakterkorlát miatt a hirdetmény II.2.4) pontjának folytatása:

A pályázók feladata várostervezés volt: beépítési- telepítési, elhelyezési, területfelhasználási, területrendezési, megközelítési-közlekedési elképzelések megfogalmazása a közel 135 hektáros területre, ahol helyet kaphat egy hosszú távon 12 000 egyetemi polgár lakhatását biztosító városrész – Diákváros -, amely emberléptékű, élhető és izgalmas építészeti megoldások mellett képes kihasználni a Soroksári Duna-ág nyújtotta különleges lehetőségeket. A jelenleg alulhasznosított, barnamezős terület Budapest városszövetébe integrálására is megoldási javaslatokat kellett megfogalmazniuk, mind urbanisztikai, mind közlekedési értelemben. A Csepel-sziget csúcsán pedig olyan rekreációs környezet megalkotása volt az elvárás, amely a magas zöldfelületarány biztosítása mellett képes magába foglalni a területre tervezett, a sportolókat és a lakosságot egyaránt kiszolgáló sportlétesítményeket.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
14/01/2019