Services - 249657-2017

30/06/2017    S123    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

2017/S 123-249657

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Komenda Główna Policji
ul. Puławska 148/150
Warszawa
02-642
Polska
Osoba do kontaktów: Justyna Szymczuk
Tel.: +48 0226015975
E-mail: justyna.szymczuk@policja.gov.pl
Faks: +48 0226011857
Kod NUTS: PL911

Adresy internetowe:

Główny adres: www.policja.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.policja.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego (...)”.

Numer referencyjny: 123/Cir/17/JSz
II.1.2)Główny kod CPV
71000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „KGP Warszawa ul. Puławska 148/150 – kompleksowy remont pomieszczeń, korytarzy, klatek schodowych i instalacji wewnętrznych (c.o., c.w., wod-kan), w tym:

Etap I: wykonanie projektu budowlanego, uzyskanie jego akceptacji przez Zamawiającego i dostarczenie Zamawiającemu kopii złożenia wniosku o pozwolenie na budowę;

Etap II: dostarczenie do Zamawiającemu zatwierdzonego projektu budowlanego i decyzji o pozwoleniu na budowę, wykonanie projektów wykonawczych, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich;

Etap III: nadzór autorski w okresie realizacji robót budowlanych prowadzonych w oparciu o opracowaną dokumentację projektową;

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „KGP Warszawa ul. Puławska 148/150 – kompleksowy remont pomieszczeń, korytarzy, klatek schodowych i instalacji wewnętrznych (c.o., c.w., wod-kan), w tym:

Etap I: wykonanie projektu budowlanego, uzyskanie jego akceptacji przez Zamawiającego i dostarczenie Zamawiającemu kopii złożenia wniosku o pozwolenie na budowę;

Etap II: dostarczenie do Zamawiającemu zatwierdzonego projektu budowlanego i decyzji o pozwoleniu na budowę, wykonanie projektów wykonawczych, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich;

Etap III: nadzór autorski w okresie realizacji robót budowlanych prowadzonych w oparciu o opracowaną dokumentację projektową;

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji Wykonawcy na wezwanie przez Zamawiającego w trakcie trwania nadzoru autorskiego (Etap III); / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Długość obowiązywania rękojmi / Waga: 10
Cena - Waga: 80
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, w wysokości: 23 000 PLN. Wykon. w term. 3 dni od zamieszcz. na str. inter. info. o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświad o którym mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Pzp. Termin końcowy: Etap I – 65 dni od dnia podpisania umowy;Etap II – 45 dni od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu I, nie później jednak niż do dnia 20.12.2017 r. Etap III – 36 m-cy.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O zamówienie może się ubiegać Wykonawca, który: spełnia następujące warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

1) zdolności technicznej lub zawodowej w tym:

a) zrealizowania w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie; co najmniej 1 zamówienie obejmujące usługę polegającą na wykonaniu wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na prace remontowe obiektu budowlanego wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego o wartości minimum 500 000 PLN brutto (pięćset tysięcy złotych).

b) dysponowania następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:

— Projektant architekt – posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014, poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

— Projektant konstruktor – posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014, poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

— Projektant branży sanitarnej – posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014, poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

— Projektant branży elektrycznej – posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014, poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

Zamawiający dopuszcza pełnienie funkcji przez w/w osoby na poszczególnych zadaniach jednocześnie lub łączenie poszczególnych funkcji przez jedną osobę. Zamawiający wymaga aby w/w osoby posiadały aktualne zaświadczenia o przynależności do Organizacji Samorządu Zawodowego.

Uwaga: Wykonawca w swojej ofercie winien wskazać takie osoby, zdolne do realizacji niniejszego zamówienia, które posiadają znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się w mowie i piśmie, bądź musi dysponować osobą zapewniającą stałe i biegłe tłumaczenie na język polski własnym staraniem i na własny koszt.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy określa Załącznik nr 3 do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 07/08/2017
Czas lokalny: 09:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 07/08/2017
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych Biura Finansów KGP, ul. Domaniewska 36/38,

02-672 Warszawa.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

I. O zamówienie może się ubiegać Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Pzp.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający

będzie żądał dokumentów:

1.odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia

na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

2.zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

3.zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

4.informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

5.oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

6.oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

7.oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp.

8.oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp.

9.oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).

Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z opisem zawartym w ust. 6 Rozdziału VII SIWZ.

II. Warunki udziału i wymagane dokumenty określa Rozdz VI i VII SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
KIO
ul. Postępu 17a
Warszawa
Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp.

2. Odwołanie w przedmiotowym postępowaniu przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami

ustawyczynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której był zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub SIWZ na stronie internetowej.

5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 3 i 4 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanych przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/06/2017