Services - 249685-2017

30/06/2017    S123    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Głogów Małopolski: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

2017/S 123-249685

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Głogów
ul. Fabryczna 57
Głogów Małopolski
36-060
Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Dec
Tel.: +48 178517428
E-mail: glogow@krosno.lasy.gov.pl
Faks: +48 178517694
Kod NUTS: PL823

Adresy internetowe:

Główny adres: www.glogow.krosno.lasy.gov.pl

Adres profilu nabywcy: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_glogow_malopolski/zamowienia_publiczne

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_glogow_malopolski/zamowienia_publiczne
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: państwowe gospodarstwo leśne lasy państwowe
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: gospodarka leśna

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań: Budowa wież „dostrzegalni” p.poż. w Leśnictwach Kłapówka i Krzywa.

Numer referencyjny: SA.270.36.2017
II.1.2)Główny kod CPV
71320000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegającą na:

1) wykonaniu 2 dokumentacji projektowych niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę oraz wykonania robót budowlanych związanych z budową wież (dostrzegalni) przeciwpożarowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną do jego obsługi w Leśnictwach Krzywa i Kłapówka.

2) wykonaniu aktualnej mapy sytuacyjno–wysokościowej do celów projektowych do każdej z wież,

3) uzyskaniu niezbędnych opinii oraz uzgodnień dla sporządzenia projektu do każdej z wież,

4) sprawowanie nadzoru autorskiego w całym okresie realizacji inwestycji w oparciu o sporządzoną dokumentację projektową, tj. do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego inwestycji.

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu: "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu -zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów"

Postępowanie jest prowadzone w tzw. ,,procedurze odwróconej" art 24aa ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wieża w Leśnictwie Krzywa:

gm. Świlcza, obręb Bratkowice, dz. ewid. 6782, leśnictwo Krzywa.

Wieża w Leśnictwie Kłapówka:

gminy Kolbuszowa, obręb Werynia, dz. ewid. 2815, leśnictwo Kłapówka.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegającą na:

1) wykonaniu 2 dokumentacji projektowych niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę oraz wykonania robót budowlanych związanych z budową wież (dostrzegalni) przeciwpożarowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną do jego obsługi w Leśnictwach Krzywa i Kłapówka, w szczególności:

a) inwentaryzację obecnego stanu na gruncie,

b) ustalenia warunków geotechnicznych posadowienia sporządzonych przez uprawnioną osobę (po 2 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej- plik .pdf dla każdej z wież),

c) wykonanie projektu budowlano-konstrukcyjnego oraz projektu wykonawczego o szczegółowości niezbędnej do wykonania budowy dostrzegalni uwzględniającego projekt systemu monitoringu, który zostanie przekazany Wykonawcy na etapie realizacji umowy (4 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej – plik .pdf do każdej z wież),

d) wykonanie projektu zagospodarowania terenu (2 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej – plik .pdf do każdej z wież),

e) opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w przypadkach gdy jej opracowanie jest wymagana na podstawie odrębnych przepisów,

f) wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (2 egz. w wersji papierowej +1 egz. w wersji elektronicznej – plik .pdf dla każdej z wież),

g) wykonanie przedmiarów robót, kosztorysu inwestorskiego i ślepego (2 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej – plik .pdf do każdej z wież),

2) wykonaniu aktualnej mapy sytuacyjno–wysokościowej do celów projektowych do każdej z wież,

3) uzyskaniu niezbędnych opinii oraz uzgodnień dla sporządzenia projektu do każdej z wież,

4) sprawowanie nadzoru autorskiego w całym okresie realizacji inwestycji w oparciu o sporządzoną dokumentację projektową, tj. do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego inwestycji.

3.2 Założenia do projektowania:

Wieże (dostrzegalnie) o konstrukcji stalowej kratowej o wysokości kratownicy ok. H=48 m Leśnictwo Krzywa, ok. H do 50 m Leśnictwo Kłapówka (konstrukcja metalowa), posadowiona na fundamentach betonowych. Na wieżach (dostrzegalniach) p-poż. zostaną zamontowane urządzenia tv przemysłowej, urządzenia radiowe do sterowania przesyłania obrazu, zabezpieczenia odgromowe, antyprzepięciowe. Planowana wieża (dostrzegalnia)

z instalacją TV przemysłowej będzie służyła do obserwacji przeciwpożarowej obszarów leśnych Nadleśnictwa Głogów wraz z przesyłem obrazu do Punktu Alarmowo – Dyspozycyjnego w siedzibie Nadleśnictwa Głogów. Dokumentacja wraz ze wszystkimi jej elementami składowymi zostanie dostarczona do siedziby Zamawiającego w wersji papierowej w ilości wskazanej powyżej oraz w wersji elektronicznej (na nośnikach elektronicznych w programach ogólnie dostępnych)

W specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, bądź w dokumentacji projektowej Wykonawca nie wskaże znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretny podmiot. Jeżeli takie wskazanie będzie uzasadnione specyfiką zamówienia Wykonawca zobowiązuje się jednocześnie wskazać parametry techniczne, spełnienie których pozwoli ocenić, iż oferta pozbawiona wskazanych nazw własnych, znaków towarowych będzie równoważna – zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.Przedmiot zamówienia należy wykonać z należytą starannością, zgodnie z SIWZ, aktualnie obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy. Zamawiający nie stawia wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, tj. dotyczących zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.02.01.00-00-0007/16-00.
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu: ,,Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.1 nie podlegają wykluczeniu;

1.2 spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczegółowy.

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczegółowy.

c) zdolności technicznej lub zawodowej

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

6. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy:

a) nie wykazali spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 1.2 SIWZ,

b)nie wykazali braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 ustawy Pzp.

7. Dodatkowo na podstawie:

1) art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.);

2) art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, a zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu, natomiast, warunki określone w pkt. 1.2 winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczegółowy.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał należycie co najmniej dwie dokumentacje projektowe na budowę lub przebudowę wieży stalowej lub masztu stalowego o konstrukcji kratowej, o wysokości min. 40 metrów o wartości co najmniej 10 000 PLN brutto każda.

W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania ww. warunku przedstawi dokumenty, z których wynikać będzie, że realizował usługi za wynagrodzeniem wyrażonym w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający przeliczy wartość waluty na złote wedle średniego kursu NBP z dnia zakończenia realizacji zamówienia potwierdzającego posiadanie stosownego doświadczenia.

2) warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno–budowlanej bez ograniczeń.

Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy zawarte są we wzorze umowy, który stanowi załącznik do SIWZ. Przed zawarciem umowy w sprawi zamówienia publicznego, Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest dopełnić określonych w pkt. 20 SIWZ formalności. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

Zamawiający określił okoliczności i warunki zmian postanowień umowy we wzorze umowy. Wykonawca przed zawarciem umowy będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 07/08/2017
Czas lokalny: 10:15
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 07/08/2017
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

W siedzibie zamawiającego,

Nadleśnictwo Głogów przy ul. Fabrycznej 57, 36-060 Głogów Małopolski

w sali konferencyjnej pok. nr 9 parter.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (famy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 600 PLN (słownie: sześćset złotych).

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

1. Cena oferty (C) 60 %

2. Doświadczenie projektanta (D) 30 %

3. Skrócenie terminu realizacji zamówienia (T) 10 %

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia

1. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) w zakresie wskazanym przez zamawiającego w SIWZ. informacje zawarte w oświadczeniu JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie (JEDZ) składane jest na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji UE 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy jednolity europejski dokument zamówienia (Dz. U. UE seria L 2016 r. nr 3, s. 16).

Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp tj.:

— wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonywania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – wg wzoru załącznika m 7 do SIWZ;

— wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami – wg wzoru załącznika m 8 do SIWZ.

— zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

— odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

Szczegóły w SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/06/2017