Services - 249694-2017

30/06/2017    S123    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Białystok: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

2017/S 123-249694

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Miasto Białystok
ul. Słonimska 1
Białystok
15-950
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Obuchowska
Tel.: +48 858696204
E-mail: zzp@um.bialystok.pl
Faks: +48 858696249
Kod NUTS: PL841

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bialystok.pl

Adres profilu nabywcy: www.bialystok.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.bip.bialystok.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Urząd Miejski w Białymstoku, Zarząd Dróg Miejskich
ul. Składowa 11
Białystok
15-399
Polska
Osoba do kontaktów: Karolina Karpińska, Zarząd Dróg Miejskich
Tel.: +48 858696735
E-mail: zdm@um.bialystok.pl
Faks: +48 858696790
Kod NUTS: PL841

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.bialystok.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Urząd Miejski w Białymstoku, Zarzad Dróg Miejskich, (sekretariat)
ul. Składowa 11
Białystok
15-399
Polska
Osoba do kontaktów: Karolina Karpińska, Zarząd Dróg Miejskich
Tel.: +48 858696735
E-mail: zdm@um.bialystok.pl
Faks: +48 858696790
Kod NUTS: PL841

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.bialystok.pl

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i budowę kanalizacji deszczowej we wskazanych lokalizacjach w Białymstoku wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Numer referencyjny: ZDM-III.271.50.2017.KK
II.1.2)Główny kod CPV
71320000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i budowę kanalizacji deszczowej we wskazanych lokalizacjach w Białymstoku wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 53 250.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
II.2.4)Opis zamówienia:

1) ul. Łagodna – (ok. 500 m)

obr. 02 – Wysoki Stoczek

Zakres: Na istniejącej kanalizacji deszczowej Ø 800 mm (odcinek przed wylotem) wbudowanie poziomych urządzeń podczyszczających o parametrach przyjętych na podstawie obliczeń hydraulicznych. Do urządzeń podczyszczających należy zaprojektować drogę dojazdowa i plac manewrowy o konstrukcji nawierzchni gruntowej ulepszonej przewidzianej dla sprzętu ciężkiego.

2) ul. Zachodnia – (ok. 50 m)

obr. 09 – Nowe Miasto (dz. o nr ew. gr. 22/5, 22/1)

Zakres: Przebudowa odcinka kanału deszczowego na odcinku ul. Zachodnia/ Żeromskiego obejmująca przebudowę syfonu Ø 200 mm w miejscu skrzyżowania z magistrala wodociągową Ø 600 mm oraz budowę metodą bezwykopową odcinka kanalizacji deszczowej Ø 200 mm na Ø 400 mm, zgodnie z załącznikiem graficznym.

3) ul. Świętojańska – (od wjazdu na teren ZSZ do rz. Białej) (ok. 180 m)

obr 17 – Bojary (dz. o nr ew. gr. 1155,1139/4,891,894)

Zakres: Przebudowa istniejącej kanalizacji deszczowej na odcinku od Zespołu Szkół Zawodowych na ul. Świętojańskiej do wylotu do rz. Białej. Z uwagi na zadowalający stan nawierzchni ulic Świętojańskiej i J. K. Branickiego kanalizację deszczową należy zaprojektować metodą bezwykopową w oparciu o obliczenia hydrauliczne.

4) ul. Zawady (od ul. P. Sapiehy do wys. dz. o nr ew. gr. 268/5) (ok. 215 m)

obr. 23- Zawady, (fragment dz. 328/7)

Zakres: Budowa kanalizacji deszczowej Ø 500 mm z zrzutem do istniejącej kanalizacji deszczowej Ø 500 mm na odcinku ul. Zawady od ul. P. Sapiehy do wysokości działki 268/5.

1. Projektant, na wezwanie Zamawiającego, jest zobowiązany do udzielania odpowiedzi, na etapie postępowania przetargowego na budowę ww. infrastruktury technicznej, na pytania dotyczące wykonanej dokumentacji projektowej.

2. W rejonie ww. ulic obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (linki do strony internetowej Miejskiego sytemu Informacji Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Białymstoku wskazane poniżej):

a) wprowadzony uchwałą LI/652/10 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 21.1.2010 r. dla

ul. Łagodnej:

treść uchwały: http://gisbialystok.pl/teksty/BI_89.pdf

mapa planu: http://gisbialystok.pl/teksty/BI_89.jpg.

b) wprowadzony uchwałą nr LXI/749/06 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 25.9.2006 r.

dla ul. Zachodniej:

treść uchwały: http://gisbialystok.pl/teksty/BI_68.pdf

mapa planu: http://gisbialystok.pl/teksty/BI_68.jpg.

c) wprowadzony uchwałą nr LII/661/10 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 22.2.2010 r. oraz wprowadzony uchwałą nr XVIII/147/07 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia

29.10.2007 r.dla ul. Świętojańskiej:

treść uchwały: http://gisbialystok.pl/teksty/BI_80.pdf

mapa planu: http://gisbialystok.pl/teksty/BI_80.jpg.

treść uchwały: http://gisbialystok.pl/teksty/BI_91.pdf

mapa planu: http://gisbialystok.pl/teksty/BI_91.jpg.

d) wprowadzony uchwałą nr LVII/675/06 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 29 maja 2006 r.

dla ul. Zawady:

treść uchwały: http://gisbialystok.pl/teksty/BI_63.pdf

treść uchwały (zmiana1): http://gisbialystok.pl/teksty/BI_63zmiana1.pdf

treść uchwały (zmiana 2): http://gisbialystok.pl/teksty/BI_63zmiana2.pdf

mapa planu: http://gisbialystok.pl/teksty/BI_63.jpg.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie projektanta / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 53 250.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 14/12/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Data zakończenia zamówienia wskazana w sekcji II.2.7 jest planowaną datą zakończenia pełnienia nadzoru autorskiego (planowana data realizacji robót budowlanych). Termin opracowania dokumentacji projektowej – 14 tygodni od dnia podpisania umowy.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Nie dotyczy.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Na wezwanie Zamawiającego (dotyczy oferty najwyżej ocenionej) Wykonawca winien przedłożyć informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W celu potwierdzenia spełniania warunku wykonawca winien wykazać, iż posiada w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości min. 50 000 PLN w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

Wartości pieniężne wskazane w dokumentach, mające na celu wykazanie spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej podane w walutach obcych, zamawiający przeliczy na złote polskie wg średniego kursu walut NBP z dnia opublikowania ogłoszeniao niniejszym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku walut już nie obowiązujących zamawiający przyjmie kurs NBP z ostatniego dnia obowiązywania tej waluty.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Na wezwanie Zamawiającego (dotyczy oferty najwyżej ocenionej) Wykonawca winien przedłożyć:

1) wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;(na lub wg. zał. nr 3 do SIWZ),

2) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (na lub wg zał. nr 4 do SIWZ).

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W celu potwierdzenia spełniania warunku wykonawca winien wykazać:

1) wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

— co najmniej 2 dokumentacji projektowych na przebudowę lub budowę kanalizacji deszczowej, wodociągowej lub sanitarnej, o wartości co najmniej 50 000 PLN brutto – każda dokumentacja;

Wartości pieniężne wskazane w dokumentach, mające na celu wykazanie spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz posiadania doświadczenia podane w walutach obcych, zamawiający przeliczy na złote polskie wg średniego kursu walut NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku walut już nie obowiązujących zamawiający przyjmie kurs NBP z ostatniego dnia obowiązywania tej waluty.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej zostanie uznany za spełniony, jeżeli jeden z członków konsorcjum spełni postawiony warunek w wymaganym zakresie (stosuje się odpowiednio do innych podmiotów).

2) osoby skierowane do realizacji zamówienia, posiadające uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnione do sprawowania samodzielnych funkcji na podstawie odrębnych przepisów prawa, w specjalnościach:

— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadającej doświadczenie w wykonaniu co najmniej 1 dokumentacji projektowej na przebudowę lub budowę kanalizacji deszczowej, wodociągowej lub sanitarnej o wartości dokumentacji co najmniej 50 000 brutto PLN,

— inżynieryjnej drogowej,

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik do SIWZ (dostępny na stronie internetowej Zamawiającego).

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 07/08/2017
Czas lokalny: 08:45
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 07/08/2017
Czas lokalny: 09:00
Miejsce:

Urząd Miejski w Białymstoku, Zarząd Dróg Miejskich, ul. Składowa 11, pokój 205 (sekretariat).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

I. Podstawy wykluczenia:

1. Wyklucza się wykonawców w przypadkach określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

2. Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podst. art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 5 – 8 ustawy Pzp.

II. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału wpostępowaniu Wykonawca składa (do oferty):

1. JEDZ,

2. JEDZ dot. innych podmiotów-jeżeli dotyczy,

3. Dokumenty, w szczeg. zobowiązania innych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, o których mowa w rozdz. XI pkt 2 ppkt 2 SIWZ – jeżeli dotyczy.

III. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 Ustawy Pzp (dot. oferty najwyżej ocenionej):

1. Wykonawca składa dokumenty wymienione w rozdz. VIII pkt 1-9 SIWZ.

2. Dokumenty podmiotów zagranicznych oraz wykonawców mających siedzibę na terytorium RP w odniesieniudo osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP – określa rozporządzenie wykonawcze do ustawyPzp (Dz.U. 2016 poz. 1126).

3. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów nazasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentówwymienionych w rozdz. VIII pkt 4 SIWZ.

IV Inne dokumenty:

1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) JEDZ, o którym mowa w rozdz. VII pkt 1 SIWZ oraz oświadczenia i dokumenty, o których mowa w rozdz. VIII pkt 1 ppkt 1- 9 SIWZ – składa każdy z wykonawców,

2) dokumenty, o których mowa w rozdz. IX SIWZ – składa odpowiednio wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w rozdz. V pkt 1 ppkt 2 i 3 SIWZ.

2. W przypadku, gdy wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na zasobach innych podmiotów, wykonawca zobowiązany jest złożyć (do oferty):

1) JEDZ dotyczący innych podmiotów, o którym mowa w rozdz. VII pkt 2 SIWZ,

2) dokumenty (w szczególności zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – na lub wg zał. nr 6 do SIWZ), które określają w szczególności:

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstała wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert przekazuję oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wraz z innymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w tym postępowaniu. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-767
Polska
Tel.: +48 224587777
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-767
Polska

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Środki ochrony prawnej określa Dział VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-767
Polska
Tel.: +48 224587777
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/06/2017