Supplies - 249971-2022

11/05/2022    S91

België-Antwerpen: Autoclaven

2022/S 091-249971

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Instituut voor Tropische Geneeskunde
Nationaal identificatienummer: ITG
Postadres: Nationalestraat 155
Plaats: Antwerpen
NUTS-code: BE211 Arr. Antwerpen
Postcode: 2000
Land: België
Contactpersoon: De heer Christoph Laureys
E-mail: claureys@itg.be
Telefoon: +32 32476583
Fax: +32 32476380
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.itg.be
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/102/OE/2022
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Aankoop en plaatsing twee autoclaven inclusief onderhoudscontract

Referentienummer: ITG-Autoclaven-2022 EU
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33191110 Autoclaven
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

zie II.2.4

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE211 Arr. Antwerpen
Voornaamste plaats van uitvoering:

Departement Biomedische Wetenschappen, Nationalestraat 155 te 2000 Antwerpen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Voorwerp van deze leveringen: Aankoop en plaatsing autoclaven met bijhorend onderhoudscontract.

Toelichting: Aankoop, levering en installatie van 2 autoclaven (stoomtoestellen) en bijhorend

onderhoudscontract

Leveringsplaats: Instituut voor Tropische Geneeskunde, Sint-Rochusstraat 6 te 2000 Antwerpen

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Technische waarde / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Service / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Leveringstermijn / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Prijs / Weging: 50
Kostencriterium - Naam: Prijs / Weging: 20
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 30/06/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

* Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017.

2. Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.

Eventuele minimumeisen:

1. de bankverklaring werd toegevoegd aan de offerte

2. De jaarlijkse omzetcijfers mbt verkoop autoclaven bedragen minimaal 300.000 EUR excl BTW

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de laatste drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.

2. Een geldig ISO 9001 (versie 2015) certificaat, of een verklaring of bewijzen inzake gelijkaardige maatregelen op het gebied van kwaliteitsbewaking.

3. Een beschrijving van de technische uitrusting van de ondernemer, van de maatregelen die hij treft om de kwaliteit te waarborgen en van de mogelijkheden van zijn onderneming ten aanzien van studie en onderzoek.

Eventuele minimumeisen:

1. De leveringen worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit heeft afgegeven of medeondertekend of, in geval van leveringen voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of bij ontstentenis eenvoudigweg door een verklaring van de leverancier.

2. Het geldige certificaat is toegevoegd tot de offerte

3. Maximaal 5 pagina's recto verso

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 08/06/2022
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 06/09/2022
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 08/06/2022
Plaatselijke tijd: 10:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

Plaatsbezoek vereist:

De inschrijver neemt voorafgaandelijk contact op met het ITG om een afspraak vast te leggen voor het plaatsbezoek.

Dit kan door Peter Van Eyndhoven te contacteren via telefoon (03/247.63.77) of via email ( pveyndhoven@itg.be )

Inschrijvers die in het kader van de voorgaande publicatie (ITG-Autoclaven-2022) reeds een bewijs van plaatsbezoek hebben bekomen van het ITG, worden vrijgesteld van de verplichting tot plaatsbezoek voor deze opdracht. Zij moeten wel eveneens dit bewijs van plaatsbezoek toevoegen aan de offerte

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbanken en Hoven van Antwerpen
Plaats: nvt
Land: België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/05/2022