Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 250523-2021

19/05/2021    S96

Slovensko-Bratislava: Počítačové zariadenia a spotrebný materiál

2021/S 096-250523

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00699021
Poštová adresa: Hlboká cesta 2
Mesto/obec: Bratislava-mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK01 Bratislavský kraj
PSČ: 833 36
Štát: Slovensko
E-mail: stanislav.oravec@mzv.sk
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://www.mzv.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1703
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/431132
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/11592/summary
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Ministerstvo alebo iný štátny alebo federálny orgán vrátane regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5)Hlavná činnosť
Iná činnosť: Zahraničná politika

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Nákup výpočtovej techniky vrátane zariadení na špeciálne použitie, digitálnych fotoaparátov, súvisiaceho príslušenstva a spotrebného materiálu

II.1.2)Hlavný kód CPV
30200000 Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákaziek zadávaných v rámci dynamického nákupného systému bude dodávka výpočtovej techniky vrátane zariadení na špeciálne použitie, digitálnych fotoaparátov, súvisiaceho príslušenstva a spotrebného materiálu. Obstarávané tovary sú bežne dostupné na trhu a sú zaradené v skupinách 302, 311, 312, 313, 316, 324, 325 a 386 podľa hlavného slovníka Spoločného slovníka obstarávania (CPV). Každý úspešný uchádzač, ktorému bude zadaná konkrétna zákazka v zriadenom dynamickom nákupnom systéme, bude povinný zabezpečiť poskytnutie záručného servisu na dodaný tovar.

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky bude uvedená vo výzvach na predloženie ponuky, ktoré budú zasielané pri zadávaní zákaziek v rámci zriadeného dynamického nákupného systému všetkým záujemcom zaradeným pre príslušnú kategóriu dynamického nákupného systému, do ktorej bude zákazka spadať.

Cieľom zriadenia dynamického nákupného systému je umožniť verejnému obstarávateľovi flexibilné zadávanie zákaziek v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní podľa svojich aktuálnych potrieb. Verejný obstarávateľ bude zadávať konkrétne zákazky v dynamickom nákupnom systéme samostatne pre jednotlivé kategórie uvedené v bode II.2.4) tohto oznámenia o vyhlásení verejého obstarávania v nepravidelných intervaloch a rôznom rozsahu. Pri zadávaní konkrétnych zákaziek vo všetkých kategóriách dynamického nákupného systému sa ponuky nebudú predkladať formou katalógu.

Do podrobnej špecifikácie predmetu zákazky v jednotlivých výzvach na predloženie ponuky v rámci zriadeného dynamického nákupného systému môžu byť integrované environmentálne požiadavky. Verejný obstarávateľ uplatňovaním zeleného verejného obstarávania podporuje udržateľné využívanie prírodných zdrojov a dosahovanie zmien v správaní, ktoré smeruje k udržateľnej výrobe a spotrebe.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 6 308 021.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
31154000 Zdroje nepretržitého/stáleho napájania
31224810 Predlžovacie káble
31320000 Elektrické rozvodné káble
31681500 Nabíjačky
32400000 Siete
32413100 Sieťové smerovače
32562200 Optické telekomunikačné káble
38651600 Digitálne fotoaparáty
30210000 Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
30213000 Osobné počítače
30213100 Prenosné počítače
30213200 Tabletový počítač
30213300 Stolový počítač
30216110 Skenery na používanie s počítačom
30230000 Zariadenia súvisiace s počítačmi
30231000 Počítačové monitory a konzoly
30231300 Zobrazovacie jednotky (obrazovky)
30231310 Ploché displeje
30232000 Periférne vybavenie
30232100 Tlačiarne a zapisovače
30233160 Páskové zálohové pamäte
30233310 Čítačky odtlačkov prstov
30234000 Pamäťové médiá
30234300 Kompaktné disky (CD)
30234400 Digitálne univerzálne disky (DVD)
30234500 Pamäťové archivačné médiá
30236100 Zariadenia na rozšírenie pamäti
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK01 Bratislavský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Sídlo verejného obstarávateľa uvedené v bode I.1) tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania.

II.2.4)Opis obstarávania:

Dynamický nákupný systém je rozdelený do nasledovných kategórií:

Kategória č. 1: Servery, stolové počítače a sieťové prvky

Kategória č. 2: Periférne zariadenia

Kategória č. 3: Prenosné počítače

Kategória č. 4: Spotrebný materiál

Kategória č. 5: Zariadenia na špeciálne použitie

Kategória č. 6: Digitálne fotoaparáty

Záujemca môže predložiť svoju žiadosť o účasť/žiadosť o zaradenie do dynamického nákupného systému pre jednu, viacero alebo všetky kategórie.

Určujúcimi charakteristikami, na základe ktorých verejný obstarávateľ pristúpil k rozdeleniu dynamického nákupného systému na jednotlivé kategórie, sú rôzne druhy tovarov tvoriace predmet zákazky. Cieľom verejného obstarávateľa je, aby žiadosť o účasť predložili aj hospodárske subjekty špecializujúce sa napr. na dodávanie tovarov zaradených iba v jednej kategórii dynamického nákupného systému, čím sa vytvoria vhodné podmienky pre čo najširšiu hospodársku súťaž.

Kategória č. 1: Servery, stolové počítače a sieťové prvky

Predmetom zákaziek zadávaných v rámci tejto kategórie zriadeného dynamického nákupného systému bude najmä dodávka osobných počítačov, serverov, pamäťových diskov do serverov, rozširujúcich kariet a modulov do serverov, rackov, príslušenstva k rackom, PDU, záložných zdrojov, ERM pre UPS a náhradných batérií do UPS, patch panelov, serverových konzolí, KVM pre serverové konzoly, prepínačov, diskových polí, pamäťových diskov do diskových polí, páskových knižníc, aktívnych sieťových prvkov, menežovateľných a nemenežovateľných prepínačov (switchov), špeciálnych rozšírení pre switche, radičov, LAN adaptérov, PoE injektorov a špeciálnych prepojovacích káblov.

Kategória č. 2: Periférne zariadenia

Predmetom zákaziek zadávaných v rámci tejto kategórie zriadeného dynamického nákupného systému bude najmä dodávka monitorov, tlačiarní, multifunkčných kopírovacích zariadení, skenerov, reproduktorov, mikrofónov a slúchadiel, web kamier, interných a externých pamäťových diskov, klávesníc a myší, KVM prepínačov, pamätí RAM, grafických a sieťových kariet, pamäťových USB kľúčov.

Kategória č. 3: Prenosné počítače

Predmetom zákaziek zadávaných v rámci tejto kategórie zriadeného dynamického nákupného systému bude najmä dodávka notebookov a tabletov.

Kategória č. 4: Spotrebný materiál

Predmetom zákaziek zadávaných v rámci tejto kategórie zriadeného dynamického nákupného systému bude najmä dodávka elektroinštalačného spotrebného materiálu, elektrických káblov, predlžovacích káblov s viacerými zásuvkami s prepäťovou ochranou, FTP sieťových káblov, USB predlžovacích káblov aj aktívnych, patch káblov vrátane optických, nabíjacích káblov USB - USB C, USB lightning, nabíjačiek USB do elektrickej siete aj do auta, CD a DVD médií, plastových líšt a žľabov, stlačeného vzduchu na čistenie elektroniky.

Kategória č. 5: Zariadenia na špeciálne použitie

Predmetom zákaziek zadávaných v rámci tejto kategórie zriadeného dynamického nákupného systému bude najmä dodávka techniky na špeciálne použitie - skenery odtlačkov prstov, celostránkové čítačky dokladov, čítačky čipových kariet, čítačky čiarových kódov a podpisové tablety.

Kategória č. 6: Digitálne fotoaparáty

Predmetom zákaziek zadávaných v rámci tejto kategórie zriadeného dynamického nákupného systému bude najmä dodávka digitálnych fotoaparátov a súvisiaceho príslušenstva.

Dynamický nákupný systém bude trvať od jeho zriadenia do uplynutia 48 mesiacov alebo do vyčerpania predpokladanej hodnoty uvedenej v bode II.1.5) tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, podľa toho, čo nastane skôr.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 6 308 021.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Záujemca musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia stanovené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon"), čo preukáže spôsobom uvedeným v § 32 ods. 2 zákona alebo podľa § 152 zákona.

V súlade s § 32 ods. 3 zákona verejný obstarávateľ (ďalej len "VO") uvádza, že doklady podľa § 32 ods. 2 písm. a), písm. b), písm. c) a písm. e) zákona záujemca nemusí predkladať, pretože VO je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu (zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

Zrušenie povinnosti predkladať doklad podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona sa vzťahuje len na právnické osoby a fyzické osoby so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom v Slovenskej republike (ďalej len "SR"), ktoré sú zapísané v Registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (tieto osoby sú vymenované v § 2 ods. 2 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). V ostatných prípadoch je záujemca povinný predložiť doklad podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona (ak záujemca nepostupuje podľa § 39 zákona alebo sa neaplikuje § 152 zákona).

Ak záujemca požaduje, aby VO zabezpečil doklad podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona preukazujúci splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona, v žiadosti o účasť uvedie údaje podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za všetky fyzické osoby podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona, t.j. je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov (kompletne vyplniť formulár pre získanie uvedeného dokladu, ktorý je možné nájsť na nasledovnom odkaze

https://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/registre-o-hospodarskych-subjektoch-vedene-uradom/informacie-kzoznamu-hospodarskych-subjektov-2ff.html, v časti "Formuláre a žiadosti"/"Poskytnutie údajov na vyžiadanie výpisu z registra trestov").

VO uvádza, že nevie použiť údaje z informačných systémov verejnej správy na získanie výpisu z registra trestov, ak je záujemcom právnická osoba, ktorej člen štatutárneho orgánu, člen dozorného orgánu alebo prokurista nie je občanom SR. Ak má osoba štátne občianstvo iné ako slovenské, je potrebné, aby záujemca predložil výpis z registra trestov z krajiny pôvodu, resp. z krajiny obvyklého pobytu vrátane úradného prekladu tohto výpisu z registra trestov resp. postupoval podľa § 32 ods. 4 alebo 5, § 39, prípadne § 152 ods. 3 zákona. VO nevie použiť údaje z informačných systémov verejnej správy na overenie splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona týkajúceho sa samotného záujemcu (t.j. že záujemca ako právnická osoba nebol odsúdený za niektorý z trestných činov vymenovaných v § 32 ods. 1 zákona), ak má záujemca sídlo mimo územia SR.

Ak má záujemca sídlo alebo miesto podnikania mimo územia SR, VO nevie použiť údaje z informačných systémov verejnej správy ani na získanie dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. b) a písm. c) zákona.

V prípade záujemcu, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Na záujemcov so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky sa na preukazovanie osobného postavenia vzťahuje aj § 32 ods. 4 a 5 zákona resp. § 152 ods. 3 zákona.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Verejný obstarávateľ nestanovil podmienky účasti ekonomického a finančného postavenia

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Záujemca je povinný preukázať splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní predložením zoznamu dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní.

Verejný obstarávateľ požaduje, aby zoznam dodávok tovaru obsahoval minimálne:

— názov a sídlo odberateľa,

— kontaktné údaje odberateľa, kde je možné uvedené informácie overiť (meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mail),

— predmet plnenia (špecifikácia dodaného tovaru),

— termín dodania,

— cena dodaného tovaru v mene euro.

Za predchádzajúce tri roky sa považujú tri roky predchádzajúcich dňu, ktorý je posledným dňom lehoty na predkladanie žiadosti o účasť (bod IV.2.2) tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania). Ak záujemca predloží svoju žiadosť o účasť po uplynutí lehoty stanovenej v bode IV.2.2) tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania za predchádzajúce tri roky sa považuje obdobie uvedené v predchádzajúcej vete alebo tri roky predchádzajúce dňu predloženia žiadosti o účasť záujemcu, podľa toho, čo si vyberie záujemca (ďalej aj "rozhodné obdobie").

V prípade záujemcu, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, tento preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti za všetkých členov skupiny spoločne.

Na prepočet cudzej meny na menu euro sa použije kurz Európskej centrálnej banky platný ku dňu zverejnenia tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie.

V prípade, ak záujemca v zozname dodaného tovaru uvedie plnenie, ktorého realizácia presahuje stanovené rozhodné obdobie, záujemca v zozname uvedie cenu iba za tú časť dodania tovaru, ktorá bola uskutočnená v rozhodnom období.

V prípade, ak dodanie tovaru zrealizoval záujemca ako člen združenia alebo ako subdodávateľ, vyčísli a započíta iba finančný objem realizovaný ním samotným.

Záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa predchádzajúcej vety preukazuje záujemca písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní; oprávnenie dodávať tovar preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi poskytnuté.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Záujemca musí zoznamom dodávok tovaru/referenciami (ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ) preukázať, že v rozhodnom období zrealizoval dodanie plnenia rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky a to bez ohľadu na finančnú hodnotu dodaného plnenia.

Verejný obstarávateľ bude akceptovať, ak záujemca preukáže, že predmetom dodávky bol iba niektorý z tovarov vymenovaných v bode II.2.4) tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania.

Nie je potrebné, aby záujemca preukazoval splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní pre každú kategóriu dynamického nákupného systému osobitne, t.j. nie je potrebné, aby záujemca na preukázanie splnenia podmienky účasti týkajúcej sa technickej alebo odbornej spôsobilosti musel pre každú kategóriu, na ktorú predkladá žiadosť o účasť/žiadosť o zaradenie do dynamického nákupného systému, prekladať osobitný zoznam dodaného tovaru v rozhodnom období. Postačuje, ak záujemca preukáže dodávku akéhokoľvek tovaru uvedeného v bode II.2.4) tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania podľa podmienok uvedených v tomto bode, čím splní podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti pre všetky kategórie dynamického nákupného systému.

III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:

Podmienky plnenia každej zákazky budú uvedené v čiastkových výzvach na predkladanie ponúk, ktoré budú zasielané súčasne všetkým záujemcom zaradeným do príslušnej kategórie dynamického nákupného systému. Zmluvné podmienky budú stanovené individuálne vo vzťahu ku každej zákazke zadávanej v rámci zriadeného dynamického nákupného systému.

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Užšia súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa zriadenie dynamického nákupného systému
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii:

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo rozhodnúť sa pred zaslaním jednotlivých výziev na predloženie ponuky v zriadenom dynamickom nákupnom systéme, či sa použije elektronická aukcia alebo nie.

IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 14/06/2021
Miestny čas: 09:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina, Čeština

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Použije sa elektronické objednávanie
Použijú sa elektronické platby
VI.3)Doplňujúce informácie:

(1) Zriadením dynamického nákupného systému (DNS) nedôjde k zadaniu zákazky a uzatvoreniu zmluvy. Zadávanie jednotlivých zákaziek sa bude realizovať zaslaním výziev na predkladanie ponúk všetkým záujemcom zaradeným do príslušnej kategórie DNS zodpovedajúcej zadávanej zákazke. Verejný obstarávateľ postupuje podľa § 58 až § 61 zákona o verejnom obstarávaní.

(2) Do príslušnej kategórie DNS bude zaradený každý záujemca, ktorý predložil žiadosť o účasť do tejto kategórie DNS a splnil podmienky účasti. Počet záujemcov, ktorí budú zaradení v DNS, verejný obstarávateľ neobmedzuje. Podstatou DNS je jeho otvorenosť počas celej doby jeho trvania pre potenciálnych nových záujemcov.

(3) Ak záujemca predloží žiadosť o účasť po uplynutí lehoty uvedenej v bode IV.2.2) tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, splnenie podmienok účasti bude vyhodnotené do 10 pracovných dní (v odôvodnených prípadoch do 15 pracovných dní) od doručenia žiadosti o účasť.

(4) Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad v štátnom jazyku.

(5) Verejný obstarávateľ podľa § 40 ods. 6 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní vylúči z verejného obstarávania záujemcu/uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že záujemca/uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.

(6) Záujemca môže predbežne nahradiť doklady vyžadované verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní.

(7) Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese verejného obstarávania, t.j. pred aj po zriadení DNS postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému Josephine. Pravidlá pre doručovanie: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi, ak bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, t. j. akonáhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Ak je odosielateľom informácie záujemca/uchádzač, tak po prihlásení do systému a predmetného verejného obstarávania môže prostredníctvom komunikačného rozhrania odosielať správy a potrebné prílohy verejnému obstarávateľovi. Za okamih doručenia zásielky sa považuje okamih jej odoslania v systéme Josephine, a to v súlade s funkcionalitou systému.

(8) Na bezproblémové používanie systému Josephine je nutné používať jeden z podporovaných internetových prehliadačov:

— Microsoft Internet Explorer verzia 11.0 a vyššia,

— Mozilla Firefox verzia 13.0 a vyššia,

— Google Chrome alebo

— Microsoft Edge.

(9) Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie údajov uvedených v tomto oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo súťažných podkladoch zo strany ktoréhokoľvek záujemcu verejný obstarávateľ oznámi bezodkladne všetkým záujemcom a zverejní toto vysvetlenie v dokumentácií k verejnému obstarávaniu na adrese uvedenej v bode 1.3) tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania.

(10) Predkladanie žiadosti o účasť je umožnené iba autentifikovaným záujemcom. Podrobnosti o autentifikácií sú uvedené v súťažných podkladoch.

(11) Verejný obstarávateľ plánuje zadávať zákazky bezodkladne po zriadení DNS.

(12) Verejný obstarávateľ uvádza, že DNS bude rozdelený na kategórie uvedené v bode II.2.4) tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania. Jednotlivé zákazky zadávané v rámci príslušných kategorií DNS nebude verejný obstarávateľ deliť na časti. Preto je v bode II.1.6) tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania uvedené, že zákazka sa nedelí na časti.

(13) Pri zadávaní zákaziek v zriadenom DNS môžu byť v opisoch predmetov zákaziek uplatnené aspekty zeleného verejného obstarávania.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
14/05/2021